Výsledky jednání řádné valné hromady

26.4.2007. Řádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se uskutečnila dne 26. dubna 2007 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní více než 73 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.
Výsledky jednání řádné valné hromady

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2006 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) doporučené ke schválení představenstvem společnosti. Obě účetní závěrky ověřila auditorská společnost Ernst & Young. Z účetních závěrek za rok 2006 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 8,020 mld. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 8,322 mld. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy ze zisku za rok 2006 ve výši 8,109 mld. Kč a z nerozděleného zisku minulých let ve výši 7,995 mld. Kč, tj. celkem 16,104 mld. Kč. To představuje dividendu na akcii ve výši 50 Kč před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 10. září 2007, dividenda bude splatná 3. října 2007. Navržená výše dividendy vychází z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti. Zároveň je v souladu s investiční strategií směřovat investice do růstových oblastí (vysokorychlostní přístup k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku) a je založen na záměru představenstva společnosti vyplatit přebytečnou hotovost akcionářům. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba hotovostních toků v roce 2007 umožní vyplatit dividendu v plné výši z vlastních zdrojů.

Valná hromada potvrdila volbou pana Andrew Harleye ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 15.1. 2007 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Gerharda Mayrhofera v říjnu 2006. Stručný životopis pana Andrew Harleye, ředitele pro lidské zdroje společnosti Telefónica O2 Europe, je přílohou této tiskové zprávy.

Valná hromada rovněž rozhodla o výši roční sumy odměn pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady, které zůstávají na úrovni loňského roku a schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novým členem dozorčí rady panem Andrew Harleyem.

Váš názor Další článek: Apple představil Final Cut Studio 2

Témata článku: Young, Lidský zdroj, Lidské zdroje, Harley, Správná funkce, Výše, Minulý rok, Nejvyšší zisk, Životopis, Volná tvorba, Nejvyšší odměna, Rado

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší