Vychází nová verze KDE, připravena pro podnikovou sféru

28. února 2001
Jak vypnout reklamní bannery v ICQ
Vychází nová stabilní verze KDE, předního prostředí pro Linux a ostatní Unixy
Vychází nová verze KDE, připravena pro podnikovou sféru

Vychází nová stabilní verze KDE, předního prostředí pro Linux a ostatní Unixy

27. únor, 2001 (INTERNET). Tým KDE dnes oznámil vydání KDE 2.1, novou verzi svého mocného, modulárního a internetového prostředí pracovní plochy. KDE obsahuje Konqueror, prvotřídní webový prohlíľeč, integrovaný jako součást uľivatelsky přívětivé pracovní plochy; stejně jako KDevelop, pokročilé prostředí pro vývoj aplikací. Tato verze znamená daląí velký posun ve stabilitě, pouľitelnosti a je vhodná i pro průmyslové roząíření. Tým KDE vąem uľivatelům doporučuje aktualizaci na KDE 2.1.

Celé KDE 2.1 je k dispozici pod licencemi Open Source ze serveru KDE a jeho zrcadel. KDE 2.1 zahrnuje hlavní knihovny a pracovní plochu KDE, (včetně Konqueroru), vývojářské balíky (včetně KDevelop) a přes stovku aplikací z ostatních základních balíků KDE: Administrace, Hry, Grafika, Multimédia, Sí», Osobní správa informací (PIM), Hračky a Nástroje. KDE 2.1 je nyní dostupné v 33 jazycích (pozn. překl.: včetně čeątiny), v následujících týdnech přibude několik daląích.

"Tato druhá velká verze série KDE 2 je opravdovým zlepąením ve smyslu stability, výkonu a vlastností", sdělil David Faure, vývojář KDE firmy MandrakeSoft a release manager KDE. "KDE 2 nyní dospěla a kaľdý, kdo pouľívá KDE 1.x, by měl opravdu zváľit aktualizaci. Konqueror se stal kompletním a robustním webovým prohlíľečem a důleľité aplikace, jako poątovní klient (KMail) anebo klient diskuzních skupin (KNode), byli taktéľ v mnohém vylepąeny. Na straně multimédií se poprvé představuje Noatun, nový přehrávač multimédií s modulárním designem pro přehrávání aktuálních audio a video formátů. Pro vývoj aplikací se s KDE 2.1 dodává KDevelop, vynikající RAD prostředí, s kterým se budou cítit doma i programátoři se zkuąenostmi s vývojem pro Windows. KDE 2.1 je zkrátka zásadním počinem v oblasti pracovního a vývojového prostředí pro Linux/Unix, na cestě za významným postavením v průmyslu, ale i na domácích počítačích."

"KDE 2.1 otevírá dveře ąirokému přijetí linuxových pracovních stanic velkými podniky a pomůľe zajistit Linuxu úspěch na pracovních stanicích, kterého se mu jiľ dostalo na straně serverů", dodal Dirk Hohndel, CTO SuSE Linux AG. "S jeho intuitivním rozhraním, vyzrálostí a excelentními prostředky pro vývoj jsem si jistý, ľe si podniky a daląí vývojáři uvědomí enormní potenciál, který KDE nabízí, a převedou své aplikace a pracovní stanice na Linux/KDE."

"KDE razí perfektní grafický design a robustní funkcionalitu", řekla Sheila Harnett, Senior Technical Staff Member z Linuxového technologického centra IBM. "KDE 2.1 znatelně posouvá ostatním la»ku ve funkčnosti, pouľitelnosti a kvalitě prakticky ve vąech ohledech pracovní plochy".

"S uvedením verze 2.1 KDE opět předvedlo svou schopnost nabídnout bohatý software a zajistit kompletní a stabilní prostředí pro kaľdodenní pouľívání", dodal Gaël Duval, spoluzakladatel společnosti MandrakeSoft. "Tato poslední verze vydláľdila KDE cestu k pracovní ploąe uľivatelů v podnicích i doma. Od plnohodnotného webového prohlíľeče aľ po uľivatelsky příjemné Ovládací centrum, KDE zajią»uje veąkeré běľné prostředky, které mnozí uľivatelé potřebují, aby opustili Windows nadobro."

"Jsme nadąeni vylepąeními v KDE 2.1 a budeme potěąeni nadále přispívat do tohoto projektu", řekl Rene Schmidt, výkonný viceprezident firmy Corel pro linuxové produkty. "KDE se nadále zlepąuje s kaľdou verzí a tato vylepąení pomohou naąí lehce pouľitelné distribuci stát se jeątě dokonalejąí neľ dosud."

"Větąí počet a dostupnost aplikací pro Linux je důleľitým faktorem, který určí, zda se Linux prosadí i na podnikové pracovní stanice", řekl Drew Spencer, CTO Caldera Systems, Inc. "KDE 2.1 se touto problematikou zabývá integrací prohlíľeče Konqueror a prostředí KDevelop, nástroje, který umoľňuje vývojářům vytvářet aplikace v C++ pro různá prostředí. Spolu s jiľ existujícími nástroji pro KDE je KDevelop komplexním řeąením pro vývojáře."

KDE 2: K Desktop Environment. Konqueror je prohlíľeč WWW nové generace, správce souborů a prohlíľeč dokumentů. Konqueror je plně kompatibilní se standardy, má komponentově orientovanou architekturu, která kombinuje funkčnost aplikací jako Internet Explorer, Netscape Communicator a Windows Explorer. Konqueror podporuje celou řadu současných internetových standardů, jako jsou JavaScript, Java, XML, HTML 4.0, CSS-1 a CSS-2 (kaskádové styly), SSL (Secure Socket Layer pro bezpečnou komunikaci) a zásuvné moduly aplikace Netscape Communicator (pro přehrávání technologií jako Flash, RealAudio, RealVideo a podobně).

Kromě toho sí»ová transparentnost knihoven KIO poskytuje podporu pro přístup nebo prohlíľení souborů na Linuxu, přes NFS, sdílené prostředky SMB MS Windows, HTTP stránky, FTP anebo LDAP adresáře. Tato modulární souborová architektura zjednoduąuje přidávání daląích protokolů (jako např. IPX nebo WebDAV) do KDE, a ty budou pak automaticky dostupné vąem aplikacím KDE.

Přizpůsobitelnost a konfigurovatelnost KDE se dotýká vąech aspektů tohoto pracovního prostředí. Propracovaná podpora témat v KDE začíná u stylů Qt, který umoľňuje vývojářům a designerům vytvořit si svoje vlastní témata ovládacích prvků. KDE je dodáván s více neľ 14 těmito styly; některé z nich emulují vzhled různých operačních systémů a navíc je podporován i import témat GTK a GNOME. Navíc KDE 2 plně podporuje Unicode a BIDI (jazyky jako Arabątina a Hebrejątina) a KHTML je jediné volně dostupné renderovací jádro, které zvládá tyto vlastnosti na platformě X11/Linux.

KDE 2 obsahuje pokročilou multimediální sí»ově transparentní architekturu zaloľenou na aRts, Analog Realtime Synthesizer. Arts umoľňuje současné přehrávání několika audio a video proudů, a» uľ lokálně nebo po síti. Arts je plnohodnotný zvukový systém, který zahrnuje různé efekty a filtry, modulární analogový syntezátor a směąovač. Zvukový server aRts zajią»uje sí»ově transparentní podporu zvuku jak pro vstup, tak i pro výstup pomocí MCOP, architektury na bázi CORBA, a umoľňuje tak aplikacím běľícím na vzdálených počítačích výstup zvuku spolu se vstupem z lokální stanice. Tato architektura přináąí velice potřebný doplněk k sí»ové transparentnosti X a poprvé umoľňuje uľivatelům spouątět vzdálené aplikace se zapnutým zvukem. Navíc aRts umoľňuje výstup zvuku anebo videa z několika aplikací (lokálních i vzdálených) naráz. Podpora videa je dostupná pro formáty MPEG 1, 2 a 4 (experimentální), jakoľto pro AVI a DivX.

Kromě vyjímečné podpory Internetu a standardů pro sdílení souborů zmíněných výąe, KDE 2 je plně kompatibilní s dostupnými desktopovými standardy pro Linux. KWin, nový správce oken KDE vyhovuje nové specifikaci pro správce oken Window Manager Specification. Konqueror a celé KDE vyhovují standardu pro soubory pracovní plochy Desktop Entry Standard. Konqueror vyuľívá standardu XBEL pro ukládání a výměnu záloľek. Dále je celé KDE plně kompatibilní s protokolem X Drag-and-Drop (XDND) a s protokolem správy relace X11R6 (XSMP).

KDE 2: K Development Environment. KDE 2.1 nabízí vývojářům propracované vývojové prostředí (IDE), ale i bohatou sadu technologických vylepąení nad kritiky oceňovanou sérií KDE 1. K nim patří hlavně Desktop COmmunication Protocol (DCOP), I/O knihovny (KIO), objektový komponentový model (KParts), třídy pro tvorbu GUI postavené na XML a standardy podporující renderovací jádro (KHTML).

KDevelop je předním linuxovým vývojovým prostředím (IDE) -- zahrnuje návrh dialogů, integrované ladění, správu projektu, dokumentační a překladové nástroje, vestavěnou podporu týmového vývoje a mnoho daląích vlastností.

KParts, komponentový objektový model KDE 2, umoľňuje aplikacím vnořit do sebe část nebo dokument jiné aplikace. Tato technologie zvládá veąkeré aspekty takovéhoto "zanořování", včetně umístění nástrojových liąt, správné slučování nabídek a (de-)aktivaci daného dokumentu. KParts rovněľ spolupracuje s KIO traderem při vyhledávání dostupných ovladačů pro daný MIME typ, protokol nebo sluľbu. Tato technologie je ąiroce vyuľívána v sadě KOffice a v aplikaci Konqueror.

KIO implementuje vstupně-výstupní operace v odděleném procesu, a umoľňuje tak aplikacím vytvořit neblokované GUI bez pouľití vláken. Tato třída je sí»ově transparentní, a tudíľ můľe být pouľita pro přístup k lokálním souborům, stejně jako přes protokoly HTTP, FTP, POP, IMAP, NFS, SMB a LDAP. Tato modulární souborová architektura KDE navíc zjednoduąuje přidávání daląích protokolů (jako např. WebDAV), a ty budou pak automaticky dostupné vąem aplikacím KDE. KIO implementuje sluľbu typu "trader", která umoľňuje vyhledávání specifických MIME typů, a ta můľe být poté začleněna do poľadující aplikace pomocí technologie KParts.

XML GUI vyuľívá XML k vytváření a umís»ování nabídek, nástrojových liąt a v budoucnu i daląích aspektů uľivatelského rozhraní. Tato technologie nabízí vývojářům a uľivatelům výhodu jednoduché přizpůsobitelnosti GUI a automatickou kompatibilitu se standardy KDE, nezávisle na modifikaci těchto standardů.

DCOP je komunikační protokol typu klient-klient, předávaný serverem pomocí standardní X11 knihovny ICE. Protokol podporuje jak předávání zpráv, tak vzdálené volání procedur pomocí brány XML-RPC <-> DCOP. Dostupné jsou vazby pro C, C++ a Python, spolu se zatím experimentálními vazbami pro Javu.

KHTML je renderovací a vykreslovací jádro plně kompatibilní s HTML 4.0 Tato třída podporuje celou řadu současných internetových standardů, jako jsou JavaScript, Java, CSS-1 a CSS-2 (kaskádové styly), SSL (Secure Socket Layer pro bezpečnou komunikaci) a zásuvné moduly aplikace Netscape Communicator (pro přehrávání technologií jako Flash, RealAudio, RealVideo a podobně). Třída KHTML můľe být jednoduąe vyuľita v jiné aplikace buďto jako normální widget (standardními mechanismy X Window), tak jako komponenta (pomocí technologie KParts). Na druhé straně má KHTML schopnost pohltit do sebe jinou komponentu pomocí jiľ zmiňované technologie KParts.

Získání a kompilace KDE 2.1

Zdrojové balíky pro KDE 2.1 jsou volně dostupné na http://ftp.kde.org/stable/2.1/distribution/tar/generic/src/ nebo v ekvivalentním adresáři na jednom z mnoha zrcadel FTP serveru KDE. KDE 2.1 vyľaduje qt-2.2.4, které je dostupné na výąe uvedených místech pod jménem qt-x11-2.2.4.tar.gz. KDE 2.1 by mělo fungovat s Qt-2.2.3, ale doporučuje se verze 2.2.4.

Daląí informace ohledně kompilace a instalace KDE 2.1 najdete v instalačních pokynech; narazíte-li na problémy při kompilaci, podívejte se prosím na odpovídající často kladené dotazy.

Instalace binárních balíčků

Někteří distributoři dodávají binární balíčky KDE pro jisté verze svých distribucí. Některé z těchto binárních balíčků KDE 2.1 budou volně dostupné ke staľení na ftp://ftp.kde.org/stable/2.1/distribution/ nebo v přísluąném adresáři na některém z mirror serverů. Prosím vąimněte si, ľe tým KDE není zodpovědný za tyto balíčky, jelikoľ jsou dodávány třetí stranou -- typicky, ale ne vľdy, dodavatelem konkrétní distribuce.

KDE 2.1 vyľaduje qt-2.2.4, které je dostupné na výąe uvedených místech pod jménem qt-x11-2.2.4.tar.gz. KDE 2.1 by mělo fungovat s Qt-2.2.3, ale doporučuje se verze 2.2.4.

V době vydání jsou k dispozici binární balíčky pro tyto distribuce:

Binární balíčky pro daląí distribuce budou k dispozici v následujících dnech a týdnech. Prosím navątivte opět naąe FTP servery pro kontrolu.

O prostředí KDE

KDE je nezávislý kolaborativní projekt stovek vývojářů na celém světě, jenľ usiluje o vytvoření sofistikovaného, přizpůsobitelného a stabilního pracovního prostředí, postaveném na komponentách a sí»ově transparentní architektuře. KDE je ľivoucím důkazem OpenSource softwaru, zaloľeném na vývojovém modelu ve stylu "Bazaar", který vytváří prvotřídní software -- porovnatelný, a v mnoho ohledech převyąující komplexní komerční software.

Chcete-li získat více informací o KDE, prosím navątivte webové stránky KDE. Více informací o KDE 2 je dostupných na těchto dvou (1, 2) prezentacích, včetně vyvíjejícího se FAQ, velkého počtu screenshotů, informací pro vývojáře a průvodce převodem aplikací z KDE 1 na KDE 2.

Váš názor Další článek: Jak vypnout reklamní bannery v ICQ

Témata článku: Windows, Linux, Internet Explorer, Deka, Zrcadlo, Spencer, Pros, TN technologie, Staff, Mate, Dek, LE, Dove, Bale, Navi


Určitě si přečtěte

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

** Mapy.cz neslouží jen k zobrazení podkladů a plánování tras ** Nabízejí celou řadu dalších praktických funkcí a možností ** Vybrali jsme třináct tipů a triků, o kterých možná nevíte

Karel Kilián | 36

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

** Sociální síť TikTok získala stamiliony uživatelů a stále roste ** Jaký obsah na ní najdete a co můžete v jejím rámci čekat? ** Je to zábava pro mladé, nebo platforma pro úchyláky?

Karel Kilián | 37

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 93

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

** Bezdrátové myši řídí čip od Nordic Semiconductors ** Jeho rádiové vysílače si před lety oblíbila i komunita kutilů ** Dnes si je vyzkoušíme v praxi

Jakub Čížek | 9Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu