VIRTUOS – VIRTUálně Občan-Samospráva

Společnost Hewlett-Packard s.r.o. (dále také „HP“), která má s obdobnými projekty bohaté zkušenosti v rámci celého světa (např. Velká británie, Hongkong), předložila nabídku na veřejnou zakázku Informační systém VIRTUOS. HP jako jeden z největších systémových integrátorů v České republice, ale i v celosvětovém měřítku, zvolil takový návrh řešení který bude optimální pro objednatele i občana.
VIRTUOS – VIRTUálně Občan-Samospráva

Proto má HP v projektu snahu o maximální využití otevřených platforem a standardů s cílem dosáhnout toho, aby nebyly v projektu vynaloženy zbytečné náklady a zároveň aby nebyl vázán jen na jednoho dodavatele. Nabízené řešení splňuje všechny požadavky na něj kladené a představuje skutečnou přidanou hodnotu nejen pro občany Plzeňského kraje, ale též jako druhá fáze systému CzechPoint i pro další uživatele.

Navrhované řešení si klade za cíl vytvoření portálu pro občany a podnikatelské subjekty v kraji, který bude pro ně napříště představovat jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech samosprávy a to jak ve věcech samosprávy, tak státní správy.
Základním rysem navrhovaného řešení je možnost doručení podání občanem či podnikatelským subjektem alternativními způsoby – podáním elektronického off-line formuláře přes portál veřejné správy (PVS), elektronickým on-line podáním prostřednictvím portálu či podáním na příslušný úřad elektronickou či písemnou formou.

Systém je navržen jako modulární a rozšiřitelný, schopný reagovat na budoucí požadavky. Projekt je řízen celosvětově používanou metodologií HP Global Method.

Bez ohledu na způsob podání bude systém VIRTUOS zajišťovat svým uživatelům jednotný přístup k informacím o přijetí a průběhu zpracování podání.

Informační služby jsou v navrhovaném řešení doplněny o služby podpory dialogu vyřizujícího úřadu s občanem nebo firmou. Mezi takové služby pak patří pozvání k osobnímu projednání, žádosti o doplnění informací, doplnění dokumentů, rezervace času vyřizujících úředníků.  Podpora uvedených služeb odráží fakt, že úřad veřejné správy není a z principu ani být nemůže továrnou na žádané rozhodnutí, potvrzení a licence a nelze se vyhnout živému a nezřídka i složitému procesu dialogu mezi občanem či podnikatelem na straně jedné a úřadem na straně druhé.
Navrhované řešení tak bude umožňovat:

  • Získat radu, jak postupovat v dané životní situaci. Takovéto informace budou často přebírány z dalších systém jako je PVS, systémy KÚ, měst a obcí. Rady pak mohou mít povahu nejenom obecnou ale i kontextovou a individualizovanou. To znamená, že se mohou odvíjet od konkrétní záležitosti, jejího aktuálního stavu s přihlédnutím, komu je informace podávána.
  • Zřídit osobní účet v systému a obdržet identifikační a přístupové prostředky pro každého, kdo o to projeví zájem.
  • Podat podání prostřednictvím PVS, portálu, elektronicky či osobně v podatelně jakéhokoliv zúčastněného úřadu.
  • Informovat se i být pro-aktivně informován o stavu vyřízení jako je potvrzení o přijetí, postoupení podání správnému (příslušnému) úřadu, přidělení zodpovědnému úředníkovi atp.
  • Sjednat osobní jednání a rezervovat čas zodpovědného úředníka nebo úředníků.

Pro potřeby úředníků zúčastněných úřadů pak poskytovat komunikační nástroje s klienty – časové rezervace, plánování schůzek, dožádání informací a dokumentů.

Pro potřeby úřadů, které nemají vlastní elektronickou spisovou službu, elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku poskytne odlehčenou vzdálenou virtuální verzi těchto aplikací.

Postup vyřizování systémem Virtuos

Off-line: Klient (občan, podnikatel) vyplňuje pomocí specializované (volně dostupné) aplikace formulář příslušného podání. Po jeho vyplnění je formulář aplikací přenesen na PVS (s využitím protokolu GovTalk realizujícího garantovaný přenos).

  1. PVS distribuuje vlastní obsah podání dále systému VIRTUOS. Ten po jeho přijetí informuje klienta pomocí elektronické pošty o jeho přijetí a předá mu příslušné přístupové údaje ke sledování stavu podání v systému VIRTUOS.
  2. Systém VIRTUOS identifikuje úřad, do jehož kompetence vyřízení podání spadá a předá podání jeho elektronické podatelně, potažmo spisové službě a případně dalším interním systémům pro jeho zpracování.
  3. Pověřený úředník zpracovává podání systémovými prostředky konkrétního úřadu a doplňuje složku podání o relevantní dokumenty.
  4. Spisová služba či zpracovatelská aplikace následně propaguje informace o zpracování podání do systému VIRTUOS.
  5. Klient pak sleduje vývoj stavu řešení svého podání přístupem do systému VIRTUOS a případně prostřednictvím systému reaguje na vzniklé požadavky. Komunikace pak probíhá až do příslušného pravomocného uzavření zpracování podání.

On-line: Alternativou „off-line“ podání přes PVS je „on-line“ podání prostřednictvím portálu VIRTUOS. Obdobně i v tomto případě je možno podat jakékoliv podání s jediným omezením, že nemůže obsahovat originální papírové dokumenty. Příprava elektronické verze formuláře podání však vyžaduje „on-line“ připojení k síti Internet a tím poněkud snížený komfort práce poskytovaný „off-line“ formuláři.

Témata článku: Úřad, Jediný cíl, Odlehčená verze, Navrhované řešení, Jediný způsob, Papírová verze, Složitý způsob

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje