Vedoucí pracovníci jsou znepokojeni

25. října 2002
Seznam oprav v SP 2 pro Windows XP
Vedoucí pracovníci jsou znepokojeni – regulace po skandálu společnosti Enron by mohly mít negativní dopad na podnikání
Vedoucí pracovníci jsou znepokojeni
  • Nikdo nezpochybňuje nutnost transparentnosti, poctivosti a přesnosti
  • Existuje obava, že následkem ukvapené reakce zákonodárců a regulátorů vzniknou neadekvátní předpisy
  • Výsledek výzkumu – přední světové společnosti si počínají co do transparentnosti správy společnosti špatně

 

V Bílé knize o správě společnosti (Corporate Governance), sponzorované KPMG International, odhaluje The Economist Intelligence Unit existující obavu vedoucích manažerů, že ukvapená regulace a nadměrně přísné interní postupy, zavedené po skandálu společnosti Enron a dalších, mohou snížit schopnost efektivního řízení podniku. Nikdo nezpochybňuje nutnost transparentnosti, poctivosti a přesnosti (46 % respondentů tvrdí, že správa společnosti je jednou ze tří  hlavních priorit jejich organizace v současné době). Ale nevychýlilo se kyvadlo příliš daleko?

(Průzkumu v průběhu června až července 2002 se zúčastnilo 115 manažerů mezinárodních firem . Do podrobné dotazníkové akce se zapojily vedoucí osobnosti z oblasti správy společností a regulace. Dále byli dotazováni vedoucí pracovníci z více než z 30  různých institucí po celém světě z rozmanitých průmyslových odvětví)

Nejbouřlivější reakcí amerických zákonodárců bylo schválení přísného návrhu zákona o reformách obchodních společností, který zřizuje radu pro dohled nad auditory veřejných obchodních společností a staví podvody s cennými papíry do oblasti trestných činů. Mnohé z neamerických společností se cítí novým zákonem vázány. Nervozita z podvodů obchodních společností ovlivnila finanční trhy na celém světě – na vládní podnět probíhají v Británii,  Německu,  Evropské komisi a různých dalších místech kontrolní řízení týkající se správy společnosti.

Mezitím se vedoucí manažeři musejí vyrovnat s faktem, že očištění pověsti společnosti se může negativně projevit na růstu. Novinové titulky o zodpovědnosti podniku jsou jedna věc, ale jsou investoři skutečně připraveni obětovat příjmy na oltář etiky?

 

 

Definice správy společnosti (Corporate governance) podle OECD:

Správa společnosti je systém, podle kterého se řídí a kontrolují obchodní společnosti. Ve struktuře správy společnosti je přesně stanoveno rozdělení práv a povinností mezi různé účastníky v obchodní společnosti, jako jsou členové představenstva, akcionáři a další držitelé podílů. Jsou zpřesněna pravidla a postupy pro rozhodování ve věcech týkajících se společnosti. Tím je také zajištěna struktura pro stanovení cílů společnosti a prostředky jejich dosažení a sledování výkonu.

 

Necitlivý nástroj regulace

V podnikovém sektoru zuřily bouře už dříve. Ve své knize “Velký třesk v roce 1929 (The Great Crash 1929)“ popisuje J. K. Galbraith, jak kolaps nafouklých aktiv způsobil ztrátu důvěry investorů a veřejné pobouření, které okamžitě vyvolalo ukvapenou reakci ze strany zákonodárců a regulátorů. Současní vedoucí pracovníci se obávají, že verze z roku 2002 povede ke vzniku předpisů s neadekvátně širokým dopadem.

Čestný člen správní rady Allied Irish Banks Derek Higgs, který vede oficiální výzkum úlohy  členů správních rad v Británii, podotýká: „Myslím si, že ve Spojeném království, a ač to zní bizarně, ani ve Spojených státech, to ve skutečnosti není tak špatné“.

Někteří lidé namítají, že ne náhodou se současné skandály v obchodních společnostech koncentrují v zemi s velice právně formalistickou kulturou. Peter Forstmoser, předseda společnosti Swiss Re, která je jednou z největších světových zajišťovacích společností, podotýká: „Obzvláště v Americe se klade příliš velký důraz na formu. Slyšíte příběhy o členech představenstva, kteří chodí na schůze v doprovodu svého právního zástupce. S takovým přístupem nemůžete vést otevřenou diskusi zaměřenou na vyřešení problému.“

Řídící partner pro světové trhy v KPMG International Alistair Johnston poznamenal: „Kritickou a příliš palčivou otázkou je, zda závěrka poskytuje pravdivý obraz o postavení společnosti způsobem, který je přehledný pro všechny držitele podílů?“ A. Johnston a ostatní jsou příznivě nakloněni přístupu založenému na principu “pravdivosti a poctivosti“, který používá International Accounting Standards Board (Mezinárodní výbor pro účetní normy). A. Johnston říká: “Potřebujeme zplnomocnit správní rady, revizní výbor a účetní profesi takovým způsobem, aby, ať už si předpisy říkají cokoli podrobnějšího, jejich členové mohli prosazovat nadřazenost podstaty nad formou“.

 

Cena za bezpečnost

Pod povrchem debaty o zlepšování firemní správy však zuří polemika o vztahu mezi správou a růstem nebo inovacemi a konzervativním přístupem. Respondenti průzkumu EIU se dělí do dvou opozičních táborů. Při hodnocení dopadu přísných pravidel správy společnosti na podnikání se 45 % manažerů domnívalo, že se projeví v oblasti fúzí a akvizic, a to z důvodu prodloužení procesů due diligence. 38 % dotázaných se domnívalo, že dopad bude pozitivní. Třicet šest procent respondentů zastávalo názor, že schopnost okamžitého a účinného rozhodování bude ohrožena, oproti 34 % dotázaných, kteří se domnívali, že se zlepší.

Dodržování transparentnosti.

Pevná správa může chránit firmy a investory před podvodem, chybou či nepřiměřeným rizikem, ale zároveň může negativně ovlivnit agilnost a inovativnost. Řešení tohoto dilematu spočívá v transparentnosti správy společnosti. Pokud investoři a akcionáři získají jasnou a přístupnou informaci o koncepci správy, mohou ponechat ostatní záležitosti v režii trhu. Ten stanoví vhodné rizikové pojistné pro společnosti, které mají příliš málo nezávislých ředitelů či příliš agresivní politiku v otázkách kompenzace, nebo sníží cenu kapitálu pro společnosti, které dodržují konzervativní účetní zásady.

Výzkum však odhalil, že přední světové společnosti si v otázkách transparentnosti nepočínají dobře. Podle tržní kapitalizace bylo vyhodnoceno deset nejlepších společností ve Spojených státech, Británii, Japonsku, Francii a Německu. Každá z nich byla hodnocena z hlediska poskytování a přístupnosti informací týkajících se 29 různých problémů správy. Výsledky nebyly povzbudivé. Informace týkající se správy - včetně vyhledávání vrcholového managementu (CEO), výběru ředitelů a auditorů či hlasovacích práv akcionářů – jsou často skryté či zcela chybí na webových stránkách a nejsou uvedeny ani ve výročních zprávách. Podrobné účetní zásady samozřejmě laika zastraší, což však může být výzvou pro auditory, ahy se v budoucnu zaměřili na ještě vyšší transparentnost operací na rozvažných účtech firem.

Většina firem (dvě třetiny z 50 posuzovaných) nabízí samostatnou, snadno dostupnou sekci o správě společnosti, vyjma Japonska a USA, kde je tato sekce k dispozici pouze  na polovině webových stránek. Ale pokud máte zájem zjistit, jak často čestní členové správní rady navštěvují schůze představenstva, většina společností (94 %) vám to stejně nesdělí. Za méně než hodinu jsme tuto informaci získali pouze u dvou společností.

Při sdělování informací o správě nebyly japonské a americké společnosti tak ochotné jako jejich evropské protějšky – alespoň na webových stránkách v anglickém jazyce. Německé společnosti byly nejlepší ze skupiny. Ve všech německých společnostech, kterých jsme se dotazovali, bylo snadné zjistit, kdy se koná příští výroční valná hromada. Všechny na svých stránkách nabízely samostatnou sekci o tom, jak spravují své podniky, což umožňovalo zjistit, kdy byly zveřejněny výsledky za poslední čtvrtletí. Takové alespoň základní množství informací poskytlo jen několik společností v ostatních zemích. Německé společnosti však byly lepší než ostatní také ve zveřejňování údajů o posledních jednáních s analytikem, riziku, kterému firma čelí, a účetních zásadách, kterými se řídí.

Hodnocení průměrné transparentnosti obchodní společnosti v: 

USA

Británie

Německo

Francie

Japonsko

0,5

1,1

1,3

1,2

0,4

0 = bez informace, 1 = informace skrytá  2 = informace snadno zjistitelná, ale těžko srozumitelná či

neúplná, 3 = informace snadno zjistitelná, srozumitelná a úplná.

 

Z této zprávy  vyplývají čtyři hlavní závěrečné body:

• Regulace tvoří pouze jednu část návodu na zlepšení správy. Správa společnosti spočívá v systému řízení a kontroly. Rozvaha je výsledkem různorodých strukturálních a strategických rozhodnutí prováděných v rámci celé společnosti, počínaje právy prodat či koupit akcie a konče strukturou řízení rizik, od složení představenstva k decentralizaci rozhodovacích pravomocí. Primární odpovědnost za dobrou správu musí tedy logicky spočívat uvnitř společnosti a ne mimo ni.

• Navrhování a zavádění struktur správy společnosti je důležité, základem je ovšem vštěpování správné kultury. Manažeři ve vedoucích pozicích musí mít v této oblasti definovaný program, ne jenom ujištění členů představenstva, že jsou připraveni na otevřenou a smysluplnou debatu. Nicméně, ne všichni členové představenstva musí nutně být experty v oblasti rizik či financí. Primárním úkolem představenstva je porozumět a schválit nejen odhodlání konkrétní společnosti přijmout v některém stupni vývoje firmy  riziko , ale i vhodné procesy k jeho sledování.

• Mezi inovací a konzervatizmem, správou a růstem existuje nevyhnutelné napětí. Současný stav správy společnosti může jistě pro podniky znamenat výhody, ale také překážky v růstu.

• Transparentnost zásad správy společnosti je kriticky důležitá. Pokud budou investorům a akcionářům podávány jasné a dosažitelné informace o těchto zásadách, lze řešení zbývajících záležitostí ponechat na působení trhu. Ten stanoví vhodné rizikové pojistné pro společnosti, které mají příliš málo nezávislých ředitelů či příliš agresivní politiku v otázkách kompenzace, nebo sníží cenu kapitálu pro společnosti, které se přiklánějí ke konzervativním účetním zásadám. Příliš málo společností je opravdu transparentních, nicméně to je oblast, kde většina organizací může a měla by udělat více.

 

Která společnost Fortune 500 z vašeho hlediska zaujímá vedoucí postavení v oblasti správy

společnosti  a v transparentnosti?

% dotázaných

Žádná

24

GE

18

Shell

6

Berkshire Hathaway

5

IBM

5

BP

4

Microsoft

4

Wal-Mart

4

General Motors

   2

ExxonMobil

2

Coca-Cola

2

ABB

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPMG je mezinárodní síť poradenských společností. V České republice působí KPMG od roku 1990. V současné době má 500 zaměstnanců a  kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Jablonci nad Nisou. KPMG poskytuje služby v oblasti auditu a účetního poradenství, řízení informačních rizik a daňového a finančního poradenství. Celosvětově KPMG zaměstnává více než 100 000 pracovníků působících ve 152 zemích. Výnosy za fiskální rok 2001 dosáhly výše 11,7 miliardy USD.

KPMG je mezinárodní síť poradenských společností. V České republice působí KPMG od roku 1990. V současné době má 500 zaměstnanců a  kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Jablonci nad Nisou. KPMG poskytuje služby v oblasti auditu a účetního poradenství, řízení informačních rizik a daňového a finančního poradenství. Celosvětově KPMG zaměstnává více než 100 000 pracovníků působících ve 152 zemích. Výnosy za fiskální rok 2001 dosáhly výše 11,7 miliardy USD.

 

Diskuze (1) Další článek: Seznam oprav v SP 2 pro Windows XP

Témata článku: Microsoft, Crash, Třesk, Auditor, Přísný dohled, Due Diligence, Coca Cola, Pravdivá informace, Spojené království, Nezávislý audit, General Motors, Sponzorovaná zpráva, OECD, Solid, Black, Velký skandál, Abb, Americký regulátor, Riziková oblast


Určitě si přečtěte

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 42

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

** Sociální síť TikTok získala stamiliony uživatelů a stále roste ** Jaký obsah na ní najdete a co můžete v jejím rámci čekat? ** Je to zábava pro mladé, nebo platforma pro úchyláky?

Karel Kilián | 37

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu