UGS uvedla na trh NX5

Společnost UGS, přední světový poskytovatel softwaru a služeb v oblasti PLM, 17.4.2007 uvedla na trh novou verzi NX - komplexního CAD/CAM/CAE systému. Verze NX 5 je významným milníkem v historii špičkových řešení společnosti UGS. Nová verze přináší klíčová zlepšení technologií, která zákazníkům umožní značné zdokonalení produktivity a efektivity.
UGS uvedla na trh NX5

Systémové inovace NX 5

NX 5 má sjednocené uživatelské rozhraní, které zvyšuje produktivitu práce a podstatně zvyšuje použitelnost systém. Přepracované nabídky a dialogová okna jasně prezentují příkazové kroky a požadované vstupy, jsou v systému implementovány jednotným způsobem a zvyšují konzistenci i názornost prováděných operací. Díky uživatelským rozhraním nastaveným dle role uživatele je možné zobrazit funkce NX dle úlohy a kvalifikaci uživatele. Nové uživatelské rozhraní bylo vyvinuto ve spolupráci se zákazníky NX a externí návrhářskou agenturou.

Nástroje správy Teamcentru vestavěné v NX. NX 5 umožňuje přímý přístup k Teamcenteru pomocí nového zdroje informací v Teamcenter Navigátoru (tzv. resource bar).Nové volby výběru souborů při otevírání, přidávání, importu, exportu a nahrazování komponentů nabízí lepší využitelnost a přístup ke spravovaným informacím, to vše ve stylu, který je uživatelům NX dobře znám.

Vylepšené souběžné navrhování. NX 5 umožní společnostem snížit množství oprav a zlepšit spolupráci vytvářením „rozhraní“ do dílů a publikováním a správou těchto rozhraní v Teamcenteru. Rozhraní mohou zahrnovat geometrii a výrazy definující body propojení, umístění a rozhraní souvisejících komponentů. Přístup uživatelů lze potom omezit na definované rozhraní dílu a uživatelé mohou mít podrobné informace o závislostech.

Podpora opakovaného použití návrhů. Díky přínosům opakovaného použití nástrojů NX 5 a Teamcenter pomáhají společnostem dosáhnout výhody nižších nákladů a zkrátit dobu uvedení výrobku na trh. Nový navigační nástroj Reuse Library v NX zobrazuje normalizované díly a opětovně použitelný obsah v hierarchické stromové struktuře. To návrhářům umožňuje přímé procházení hierarchie položek Teamcenteru, složek Teamcenteru i adresářů operačního systému a nalezení požadovaných normalizovaných dílů, katalogových dílů a dílů návrhu.

Průmyslové navrhování v NX 5

V rámci průmyslového navrhování obsahuje NX 5 mnoho vylepšení nástrojů geometrie křivek a ploch. K nástrojům pro stylovaná tažení, přechody, rohy a globální tvarování byly přidány nové ovládací prvky pro spojitost, editační manipulátory a volby pro zadání/výběr umožňující lepší ovládání a lepší kvalitu geometrie. Nástroje pro modelování křivek a ploch byly rozšířeny a nabízí nyní jednodušší a rychlejší tvorbu i úpravy obecných tvarů

Rychlejší a jednodušší analýza geometrie. Návrháři mohou nyní snadněji organizovat, kontrolovat a opakovaně používat nástroje analýzy geometrie, které se nyní zobrazí v navigátoru NX dílu. Upravitelné šablony analýz umožňují použití kombinací nástrojů analýzy na libovolný počet prvků. Návrháři mohou šablony vytvářet, upravovat je a uložit si je pro opakované použití a sdílení normalizovaných objektů analýzy.

Svoboda navrhování díky pokročilým funkcím výběru. NX 5 slučuje všechny volby výběru geometrie do jediného panelu nástrojů, což usnadňuje práci na interaktivním návrhu. Nové volby uživatelům umožní efektivní výběr a seskupování více stěn, křivek prvků, hran a komponentů. Pokročilá možnost výběru funguje spolu s NX rozšířeným přímým modelováním i u modelů importovaných z libovolného zdroje, což při práci s převzatými daty přináší nejproduktivnější řešení. Ve srovnání s tradiční technologií rozpoznávání prvků přináší tato nová metoda velké úspory času a zvyšuje produktivitu práce na návrhu.

Produktivnější skicování při rozvržení sestavy a tvorbě prvků. Nové příkazy usnadňují tvorbu rohů, odsazení křivek, tvorbu průnikových křivek a rychlejší ořezávání a protahování křivek. Dialogové okno pro výrazy bylo do skicáře přidáno kvůli zachycení celkového záměru návrhu. Kóty skici a připojené výrazy mohou být reasociovány k nové cílové geometrii, takže je není nutné mazat a znovu vytvářet. Nový příkaz pro vazby uzamyká křivky skici ve zcela definované pozici a orientaci.

Výrazné zvýšení výkonu u velkých sestav. NX 5 má výrazně změněnou architekturu, která u velkých sestav dramaticky zlepšuje funkčnost a výkonnost pro velké sestavy. NX modelování sestavy nyní pro vizualizace a spolupráci více systémů CAD využívá široce rozšířený formát dat JT™ a technologii Direct Modeling™ od společnosti UGS. Použití formátu JT dramaticky zlepšuje funkce návrhu sestavy u facetových modelů a umožňuje provádět klíčové operace bez nutnosti použití přesné objemové geometrie. Formát JT snižuje využití operační paměti, zkracuje dobu rendrování a zvyšuje počet dílů a výkon velkých sestav NX. Testy typických velkých sestav prokázaly 60% nebo větší snížení využití paměti a 65% nebo větší zvýšení rychlosti zobrazení snímků.

Aktivní model integruje procesy modelování, revizí a změn. NX 5 přináší funkce digitálního modelu do prostředí návrhu sestavy, přičemž představuje technologie z aplikace Teamcenter Visualization od společnosti UGS, která podporuje multi-CAD prostředí a návrh dílů v kontextu sestavy. Aktivní model v NX umožňuje okamžité revize provedených úprav, spojuje procesy návrhu a revize do jediného řešení a eliminuje nutnost správy souborů vznikajících při samostatném řešení návrhu a modelu.

Kontrola platnosti návrhu v NX 5. Efektivnější a automatizovaná kontrola platnosti. Kontroly platnosti návrhu lze v NX 5 konfigurovat tak, že se provedou automaticky při ukládání souboru návrhu a zajistí konzistenci platnosti a včasnou detekci problémů. Aby byla interpretace výsledků rychlejší, jsou kontroly měření průběžně zobrazovány během sekvenční analýzy sestavy a pohybové analýzy pomocí barevných pozadí (vizuální zpětná vazba stavu kontroly).

Modelování plechových součástí v NX 5.V NX 5 je modelování plechových součástí propojeno s databází materiálů, která návrhářům automaticky umožňuje použít tloušťku materiálu, poloměr ohybu, neutrální faktoru vlákno a další charakteristiky, potřebné při výběru materiálu. Tabulky ohybů a vzorce přípustných ohybů pomáhají dodržovat ustanovení norem v oblasti návrhu plechových dílů. NX 5 přidává nový nástroj pro modelování, který významně snižuje množství zadávaných dat nutných k vytvoření běžně používaných obrub, kruhových rohových ohybů a prvků střižníků. Systém nabízí přímou úpravu poloměru oblasti ohybu, tloušťky a k-faktoru, který také vypomáhá při simulaci přechodových stavů ohýbání. U výkresů plechových dílů zavádí NX novou metodu tvorby výkresu s rozvinutými i tvarovanými pohledy a speciálními poznámkami parametrů ohybů. Aby se zjednodušila výroba, NX exportuje křivky rozvinu s poznámkami k ohybovým regionům pro přímé zadání do příslušných strojů.

Digitální simulace v NX 5

NX 5 přináší do UGS pronikavou vizi simulace životního cyklu výrobku – Lifecycle Simulation. NX 5 nabízí sjednocené prostředí připravené pro skutečnou výrobu i kompletní sadu nástrojů pro řešení simulací z mnoha odvětví a splňuje tak potřeby pokročilých analýz CAE prováděných návrháři a konstruktéry.

Co přináší digitální simulace v NX

Průvodci postupy CAE zvyšují u základní analýzy pevnosti a vibrační analýzy možnost využití simulace, což ocení zejména noví a občasní uživatelé, například návrháři a konstruktéři NX Design Simulation - Prostředí simulace návrhů pro konstruktéry výrobků, kteří provádí základní analýzy typu „co když“ a podle jejich výsledků následně optimalizují své návrhy NX Motion Simulation - Prostředí simulace návrhů na úrovni sestav, kinematické simulace více těles a dynamické simulace celých systémů a podsystémů NX Advanced FEM – Integrované prostředí pro řešení více CAD/CAE systémů. Podporuje celou řadu simulací modelování a požadavků na vizualizaci výsledků CAE (MKP preprocesing a postprocesing) a je navrženo tak, aby mohlo být používáno s více řešiči MKP.

NX Advanced Simulation – integrované řešení pro více systémů CAD/CAE, které kombinuje pokročilé modelování simulací a vizualizace výsledků pomocí NX Advanced FEM s plně integrovaným desktopovým NX Nastran- Basic řešičem.

NX Response Simulation - nový doplňkový modul funkce NX Advanced FEM a Nastran, který nabízí interaktivní vizuální prostředí pro vyhodnocování vynuceného kmitání systému při vystavení různým typům složitých nárazových a vibračních zatížení.

NX Advanced Flow – v prostředí NX Advanced Simulation je k dispozici nový modul funkce NX Flow, který rozšiřuje rozsah výpočtů a simulací dynamiky kapalin(CFD) a spolu s NX Advanced Simulation obsahuje:

  • Vysoce stlačitelné proudění
  • Další modely turbulencí, zkoumání pomocí RFR (Rotational Frame of Reference)
  • Nelineární vlastnosti tekutin (viskózně plastické modely apod.)
  • Transportní úlohy – vlhkost, kondenzace

NX Advanced Thermal – V prostředí NX Advanced Simulation je k dispozici nový doplňkový modul k funkci NX Thermal, který přináší výkonné funkce:

  • Pokročilé záření (sledování paprsků, odrazy, infračervené podpisy atd.)
  • Kloubové a otočné sestavy
  • Vedení a hydraulické proudění
  • Elektrický ohřev (Jouly)
  • Transformace materiálů – změna fáze, teplotní ablace, spalování

NX Electronic Systems Cooling – Integrované řešení kombinující robustní MKP modelování, funkce NX Flow a NX Thermal a speciální funkce (tepelné spotřebiče, katalogy ventilátorů, výměna dat a modelář PCB, integrace ECAD/MCAD). Umožňuje vyhodnocování chladících účinků vzduchu proudícího kolem uzavřených elektronických systémů produkujících teplo, například ve spotřebním průmyslu, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích.

NX Laminate Composites –  doplňkový modul k funkci NX Advanced FEM, který umožňuje vyhodnocování výrobků vyrobených z laminátových kompozitních materiálů. Nová definice vlastností při modelování laminátových entitzahrnuje podporu pro:

Návrhy forem

Opakované použití návrhu. NX 5 návrh formy nabízí nový přístup k zachycení a opětovnému použití normalizovaných konfigurací návrhu formy.  Tato nová funkce umožňuje návrhářům přednastavení šablony projektu návrhu formy s libovolným počtem komponentů (posuvníky, vyhazovače, vstupy, chladiče apod). Poté může být šablona použita na začátku navrhování a daný obsah může být postupně upraven podle potřeby.  Kontrola platnosti návrhu nástroje. Je velmi důležité zkontrolovat celkový návrh v jeho ranné fázi s ohledem na včasné určení správných bezpečných vzdáleností a kolizí. NX 5 umožňuje návrhářům forem a výlisků rychlé provedení předdefinovaných kontrol.

Návrh postupových výlisků

Tvorba polotovarů a definice přípravných ohybů. Pracovní postupy pro tvorbu polotovaru a přípravných ohybů u přímých přerušených a volně modelovaných plechových dílů byly v NX 5 výrazně vylepšeny. Tvorba přípravných a finálních ohybů je nyní snazší a díky možnosti vícekrokových ohybů a nezávislému ovládání K faktoru a BAF zabere méně času.  Dále byla představena jednokroková analýza formování, která nabízí možnost analýzy a generování zpráv o napětí, namáhání, ztenčení a odpružení.

Kontrola platnosti návrhu nástroje. Je velmi důležité zkontrolovat celkový návrh v jeho ranné fázi s ohledem na včasné určení správných bezpečných vzdáleností a kolizí. NX 5 umožňuje návrhářům forem a výlisků hlé provedení předdefinovaných kontrol.

Návrhy elektrod

Integrace palet. Aby NX 5 uživatelům pomohl se správným nastavením a kontrolou platnosti EDM, byly procesy výroby elektrody rozšířeny o podporu palet.  Knihovnu normalizovaných palet můžete snadno konfigurovat a použít na libovolný projekt návrhu elektrod.

NX 5 CAM

NX 5 věnuje velkou pozornost zkušenostem svých uživatelů.  Díky snaze o jednotnost a efektivnost rozhraní je každá nová verze NX CAM mnohem výkonnější a efektivnější.  NX 5 přináší důležitá vylepšení uživatelského rozhraní s důrazem na všechny typy neobráběcích pohybů.

Vysokorychlostní obrábění

Nová dráha nástroje Streamline. NX 5 představuje pro CAM nový typ dráhy nástroje.  Dráha nástroje Streamline je zvláště vhodná pro vysokorychlostní dokončování, protože srovnává pole obrábění podle určité geometrie dílu. NX CAM nabízí novou flexibilní metodu usměrnění polí obrábění. NX 5 CAM přináší naklopení osy nástroje při dokončování Z rovin.  Naklopení může být určeno jako „směrem
od dílu“ nebo specifickypomocí bodu nebo křivky.  Naklopení nástroje umožňuje použití kratších nástrojů, které dosáhnou spodní části dutiny.

Vícefunkční obrábění

Simulace vícefunkčního stroje. NX 5 nabízí vynikající funkce synchronizace a simulace multifunkčních obráběcích strojů.  Vylepšené funkce Post Builder, Synchronization Editor a technologie řízení řadí NX CAM na vedoucí pozici v této oblasti obrábění.

5-osé obrábění

Dokončování Z rovin s naklopením osy nástroje. Uvedením této funkce do NX 5 CAM potvrzuje důležitost 5-osých technologií v obrábění a dalších průmyslových odvětvích, které dosud 5-osé metody nevyužívaly.  Přidání funkce naklopení do rovinného dokončovacího procesu doslova smazává hranici mezi 3-osými a 5-osými postupy.

Automatizace NC programování

Machining Feature Navigator.  NX 5 CAM představuje funkci Machining Feature Navigator sloužící jako centrála pro všechny funkce obrábění.  Tento nový organizační nástroj usnadňuje identifikaci a sledování postupu provádění každé funkce.  Přizpůsobitelné pohledy prvků a jejich parametrů jsou někdy dokonce rychlejší než používání nejlepších procesů.

Váš názor Další článek: Samsung R55 s hybridním pevným diskem

Témata článku: Sestavy, Pokročilý nástroj, Nový uživatel, Dráha, Speciální nástroj, Nové rozhraní, Křivka, Uživatelské rozhraní, Přímá volba, Pokročilý uživatel, Nástroj, Nová komponenta, Advanced, Pokročilá funkce, Thermal, Pokročilá technologie, Nový systém, Joule, Automatizovaná funkce, Funkce, Flow, Nový model, Nová funkce, Modeling


Určitě si přečtěte

Nový Edge je opravdu Chrome! Prohnali jsme prohlížeče benchmarky i vlastním unikátním testem

Nový Edge je opravdu Chrome! Prohnali jsme prohlížeče benchmarky i vlastním unikátním testem

** Nový Edge je postavený na Chromiu ** Prohnali jsme ho benchmarky a srovnali s ostatními ** Potvrdily nám, že je prakticky stejný jako Chrome a Opera

Jakub Čížek | 65

Windows 10X už si můžete vyzkoušet. Novému systému Microsoft zjevně věří

Windows 10X už si můžete vyzkoušet. Novému systému Microsoft zjevně věří

** Windows 10X přijdou již ke konci roku ** Microsoft vydal emulátor, kde systém ukázal ** Vývojáři musí upravit své aplikace

Vladislav Kluska | 58

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky