Tisková konference SOS

15. ledna 2007
Warezov opět masivně útočí
Program tiskové konference: 1. Práva autorů vs. práva spotřebitelů; 2. Práva spotřebitelů v digitálním prostoru; 3. Problémy dozoru nad reklamou v oblasti životních pojistek (nebo pojistných produktů); 4. Bilance SOS za rok 2006 – výsledky poradenské činnosti, projekty SOS atd.; 5. Odpovědi na otázky.
Tisková konference SOS

Konflikt mezi právy autorů a spotřebitelů

Mezi spotřebitelskou veřejností vyvolala vlnu reakcí nová právní úprava autorských odměn za jakékoli kopírování pro osobní potřebu. Na SOS se obrátila celá řada spotřebitelů, která má proti této úpravě nejrůznější výhrady.

V podobném časovém období byl také v tuzemských podmínkách zahájen provoz několika hudebních internetových serverů, na nichž lze hudbu legálně koupit – na problémy s tím spojené (zejména technologie ochrany autorských práv DRM) již SOS před časem reagovalo. Při vší úctě k autorům a jejich práci musí SOS upozornit na některé oblasti, ve kterých se práva autorů a spotřebitelů dostávají do konfliktu.

Nově upravená výše odměn, včetně nového vymezení typů přístrojů ke zhotovování rozmnoženin a vymezení typů nenahraných nosičů v sobě nese některá úskalí, jež spotřebiteli mohou připadat neadekvátní. I přes to, že tyto odměny platí výrobce, či dovozce takových výrobků, vždy je ve výsledku zaplatí právě spotřebitel. SOS plně respektuje právo autora na odměnu za kopie pro osobní potřebu, s tím, že na něj nahlíží také z druhé strany, tedy ze strany spotřebitele. Nárůst odměn sice není nijak dramatický, leč v důsledku nového vymezení typů přístrojů k zhotovování kopií a nenahraných nosičů záznamu dochází k souběžnosti jejího vybírání, kdy pro zhotovení jedné kopie je zaplacena jak za přístroj, tak za nenahraný nosič, což spotřebitel samozřejmě vnímá velmi negativně. Ve světle použití technických prostředků ochrany autorských děl, jako zmíněný DRM a další prostředky, které někdy úplně znemožňují kopii pro vlastní potřebu vytvořit, je pak výše a způsob výběru autorské odměny ještě diskutabilnější.

Více: Jan Šulc sulc@www.spotrebitele.info

Nekriminalizujte spotřebitele a dejte jim alespoň nějaká práva!

V současné době, kdy začíná i v ČR docházet ke kriminalizaci spotřebitelů a zabavování jejich počítačů za kopírování hudebních a video nahrávek, je čím dál důležitější, aby bylo stanoveno, co spotřebitelé můžou včetně nastavení férových podmínek.

Spotřebitelé v celé Evropě proto prosazují zakotvení určitých šesti základních práv spotřebitelů v digitálním prostředí:

  1. Právo na volbu, přístup k informacím a kulturní rozmanitost – ochrana duševního vlastnictví by neměla být jen o prosazování svých ekonomických zájmů, ale i o přístupu k informacím, znalostem a kultuře, v celé její široké rozmanitosti
  2. Právo na princip "technické neutrality"  – ochranu a zachování spotřebitelských práv v digitálním prostředí bez zneužívání možností technologií k jejich omezení
  3. Právo na prospěch z technologických inovací bez zneužitelných překážek – zvláště za situace, kdy obcházení mnohdy absurdních omezení (např. regionů u DVD) je trestné
  4. Právo na interoperabilitu obsahu na různých zařízeních – bez omezení, že určitý obsah lze přehrát jen na přehrávači určité značky
  5. Právo na ochranu soukromí – bez získávání informací o uživateli a způsobu, jak dílo užívá
  6. Právo nebýt kriminalizován – odmítáme kriminalizaci jednotlivých spotřebitelů, úsilí státních úřadů i vlastníků práv duševního vlastnictví by mělo být upřeno k odstranění kriminálních sítí narušujících práva duševního vlastnictví za účelem dosažení zisku.

Závěr: Spotřebitelé a umělci potřebují sebe navzájem. Obě skupiny mají svá práva, kterých by ti druzí měli dbát.

Více informací naleznete na http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=805429 či www.consumersdigitalrights.org.

Zájemci o tuto problematiku se mohou registrovat na www.spotrebitele.info/kauzy

Pozor při pojištění

Sdružení obrany spotřebitelů upozorňuje na některé praktiky pojišťoven, které se týkají zejména jejich dlouhodobějších finančních produktů, jejichž plnění lze čerpat až po určité, zpravidla  několikaleté době.

Na SOS se obracejí klienti pojišťoven, kteří jsou velice nespokojeni s výnosy finančních produktů pojišťoven. Reklama, které byla uváděna v denním tisku, reklamních materiálech pojišťoven, případně obchodními zástupci, slibovala velice zajímavé zhodnocení vložených peněz. Nechyběly grafy a čísla, které ilustrovaly budoucí zajímavé výnosy takových finančních produktů. Bohužel realita výnosů po uběhnutí doby trvání smlouvy byla v hrubém nepoměru s očekáváním klientů, kteří podlehli při uzavírání smluv intenzivní reklamě na tyto produkty. Výnosy po pěti letech trvání smlouvy v řádu několika desítek korun, případně i nižších částek, byly klienty velice negativně přijaty.

SOS v této souvislosti vyslovilo podezření na klamavou reklamu a obrátilo se s podněty na příslušné dozorové orgány. Tyto orgány ovšem vyslovily nemožnost se takovými podněty zabývat na základě 3leté prekluzivní lhůty vyplývající ze zákona o regulaci reklamy. Reklamu, která byla realizována před touto 3letou propadnou lhůtou, již tak nelze z pozice dozorových orgánů postihnout. SOS uvažovalo o možné legislativní úpravě zákona o regulaci reklamy, ale tento návrh na řešení problému se ukázal neprůchodným.

Proto SOS důrazně apeluje na stávající i budoucí klienty pojišťoven, aby si důkladně prostudovali a nechali si vysvětlit veškeré podmínky smlouvy a to zejména garanci výše finančního plnění, k němuž dojde v době delší než 3 roky. Po uplynutí 3 let od uzavření smlouvy se bohužel nebudou moci u dozorových orgánů domáhat zásahu pro klamavou reklamu a nezbude jim nic jiného než se svých práv domáhat soukromoprávní žalobou.

Zuzana Roithová o potírání klamavé reklamy finančních a pojišťovacích služeb

Transparentnost finančních služeb na českém trhu je dlouho diskutovaným problémem. Nyní spotřebitelé a spotřebitelské organizace upozornili na reklamu, která klame o výnosech víceletých finančních a pojišťovacích produktů (při kapitálovém životním pojištění, hypotékách atd.). Současný zákon o regulaci reklamy zavazuje zadavatele k uchovávání reklamních sdělení pouze na rok a poskytuje jen tříletou promlčecí lhůtu, a tak dozorové orgány nemohou účinně zasahovat.Poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová reaguje: "Řešením současné situace závažných případů klamání spotřebitelů je jednak vhodná změna zákona a dále společenský tlak na finanční a pojišťovací instituce. Proto velmi vítám a podporuji informační aktivitu Sdružení obrany spotřebitelů."

Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, dále:

  • kritizuje současné znění zákona o regulaci reklamy u služeb s odloženým plněním, které je bezzubé a fakticky nepostihuje závažná provinění
  • podporuje prodloužení zákonné povinnosti uchovávat kopie reklamy
  • vyzývá asociace sdružující finanční a pojišťovací instituce k odsouzení klamavé reklamy a v návaznosti na to k dobrovolnému zavedení standardů, které předejdou podobným případům nekalých obchodních praktik

Bilance roku 2006

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) uzavřelo rok 2006 s výsledky, které překvapily. Nárůst spotřebitelských stížností oproti roku 2005 je více než 100 procent. V loňském roce SOS řešilo 34 223 podnětů od spotřebitelů (2005 -15  494). Jedná se o nejvyšší nárůst podnětů od doby existence SOS (1993).

Spotřebitelé využívali všech forem poradenství – osobní poradny (15 míst v ČR), webové stránky, písemný kontakt a linku SOS 900 08 08 08 (8 Kč za min). Největší nárůst  dotazů jsme zaznamenali právě na této lince (v roce 2005 - 5559 hovorů, v roce 2006 – 13293 hovorů) , což  je jasným důkazem, že operativní telefonické poradenství potřebují – a využívají – spotřebitelé nejčastěji.

Ani jako v přecházejících letech, kdy také počet podnětů stoupal, byť ne tak razantně, nemůžeme ani dnes říci, že se jedná o důsledek stoprocentního zhoršení situace na trhu. V uplynulém roce se díky kampani Evropské unie „Trvejte na svých právech!“ mnohem více spotřebitelů v ČR dozvědělo o existenci SOS, o jeho možnostech, činnosti i pravomocích. Díky ní se podařilo nejen vydat ve vysokém nákladu řadu 21 letáků o hlavních problémech, s nimiž se čeští spotřebitelé potýkají, ale i zorganizovat čtyři akce pro média a veřejnost a zajistit natočení a vysílání tří reklamních spotů v ČT a TV Prima. Za loňský rok se také podařilo zlepšit tvář webových stránek www.spotrebitele.info, časopisu Štít spotřebitele.

Růst podnětů od spotřebitelů zaznamenalo SOS i díky svému vystupování vůči těm podnikatelským subjektům, u nichž je přesvědčeno, že nejednají v souladu se zákonem.

Zajímavý je i nárůst členů SOS (sympatizující a přispívající členství), jejichž počet přesáhl na konci roku číslo 4000. Členové získávají řadu výhod – poradenství zdarma, předplatné dvou spotřebitelských časopisů, internetový zpravodaj, přístup do členské sekce webu atd.

Zapojení SOS do národních i evropských projektů

Nejde ovšem jen o kampaň Evropské unie, byť ta byla pro SOS výjimečná. Kromě tohoto projektu je SOS zapojeno do dalších 15 evropských projektů, v nichž se snaží mapovat i jiné oblasti ochrany spotřebitelů, zvyšovat právní kapacitu svých poraden a působit i v dalších směrech. Naše mezinárodní zapojení i úspěšné hájení zájmů spotřebitelů je výsledkem také dlouhodobé podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, za kterou děkujeme.

Například se SOS již druhým rokem účastní mezinárodního projektu financovaného z evropských zdrojů (DG SANCO) s názvem „Regulace trhu s energiemi a zájmy spotřebitelů“, jehož autorem je italská organizace CTRRCE (Centro Tecnico Regionale di Ricerca sul Consumo Europeo), a který se týká energetických odvětví, zejména plynárenství a elektřiny. Cílem je zjistit dopad evropských směrnic zavádějících liberalizaci trhu a vyšší požadavky na bezpečnost a kvalitu dodávek energií. Součástí projektu je také zhodnocení postavení a role správních orgánů, které provádějí regulaci trhu s energiemi a starají se o ochranu spotřebitelů - zejména Energetického regulačního úřadu  a Státní energetické inspekce. Projekt se rovněž zabývá stavem hospodářské soutěže na energetickém trhu, počtem soutěžitelů a jejich konkurenceschopností. Závěrečná zpráva hodnotící stav v řadě zemí EU, SOS předloží Evropské Komisi s doporučeními a komentáři s cílem zlepšit v energetických oblastech hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů.

Samozřejmě že všechny projekty mají za cíl obecně nejen zvýšit povědomí spotřebitelů o jejich právech a naučit je svých práv využívat, ale také upozorňovat na slabá místa na trhu, případně ve spolupráci s poslanci a odpovědnými orgány usilovat o změnu legislativy.
Jedním z klíčových byl i projekt, týkající se posílení právní ochrany spotřebitelů, na němž SOS spolupracovalo s Ekologickým právním servisem (EPS) v rámci jeho programu GARDE - EPS.

SOS a EPS připomínkovaly obchodní podmínky podnikatelů a vedly mimosoudní jednání. V uplynulém roce se také podařilo zlepšit odborné zázemí pro poradenskou činnost Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) a  SOS řešilo kauzy, kde byla omezena práva spotřebitelů. Na SOS se začala v rámci zpětné vazby obracet široká veřejnost, zejména spotřebitelé, kteří v medializovaných kauzách identifikovali svoje spotřebitelské problémy. Došlo tak k vytvoření několika databází poškozených spotřebitelů, se kterými SOS pravidelně komunikuje a koordinuje jejich postup, který by měl vést k nápravě jejich poškozených práv.

Váš názor Další článek: Warezov opět masivně útočí

Témata článku: Video, Bezpečnost, Zavádějící zpráva, Uplynulý rok, Určitý důkaz, Odměna, Budoucí konflikt, Vnitřní orgán, Finanční problém, Současný trh, Určitá doba, Evropské právo, Zajímavý trh, Evropský parlament, Spotřebitel, Operativní použití, Nejvyšší odměna, Zuzana, Zavedení předplatného

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší