Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2006

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2006 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).
Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2006

Přehled výsledků skupiny Telefónica O2 Czech Republic, a.s


Výnosy 45,6 mld. Kč (+ 0,6%)
Provozní náklady 24,1 mld. Kč (- 1,1%)
OIBDA 22,2 mld. Kč (+ 4,1%), marže OIBDA 48,9%
Provozní hospodářský výsledek 9,5 mld. Kč (+ 21,7%)
Čistý zisk 6,8 mld. Kč (+ 33,9%)
Čistá zadluženost minus 7,9% (- 19,6 p.b.)
Investice 4,0 mld. Kč (+26,0%) – poměr Investice/Výnosy 8,9%
Volné hotovostní toky 12,8 mld. Kč (- 6,6%)
Počet zaměstnanců skupiny 9 936 (- 3,0%)
Odhad pro ukazatel OIBDA za rok 2006 zvýšen (na růst kolem 2% z 0%)

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDA
Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 45,6 mld. Kč, meziročně o 0,6 % více a ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,0% více. Mobilní segment hrál klíčovou roli v tomto růstu, zatímco segment pevných linek nadále vykazuje pokles. Celkové konsolidované náklady se snížily meziročně o 1,1 % na 24,1 mld. Kč. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 22,2 mld. Kč, meziročně o 4,1 % více a potvrdila silnou výkonnost a plnou kontrolu nákladů podobně jako v předcházejících čtvrtletích roku 2006. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v prvních devíti měsících roku 2006 výše 48,9 %, ve srovnání s 47,2 % ve stejném období předcházejícího roku. V samotném třetím čtvrtletí dosáhla marže OIBDA 49,6%.

Odpisy a amortizace
Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 12,6 mld. Kč, o 6,1 % meziročně méně, a odráží trend z předcházejících čtvrtletí, na základě pokračující disciplíny ve vynakládání investičních prostředků.

Provozní výsledek, Výsledek před zdaněním a Čistý zisk
Díky poklesu odpisů a amortizace a snížení finančních nákladů a silné úrovně OIBDA, konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 21,7 % a 27,4 % na 9,5 mld. Kč a 9,3 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 6,8 mld. Kč, meziročně o 33,9 % více.

Investice
Stejně tak jako v prvním pololetí roku 2006, tak ve třetím čtvrtletí roku 2006 směřovala skupina své investice zejména do růstových oblastí svého podnikání. Celkové konsolidované investice dosáhly úrovně 4,0 mld. Kč, meziročně o 26,0 % více. Zatímco investice v segmentu pevných linek vzrostly meziročně o 28,0 % na 1,9 mld. Kč a směřovaly zejména do rozvoje ADSL a IPTV, investice v mobilním segmentu vzrostly meziročně o 17,5 % na 2,1 mld. Kč, zejména kvůli investicím do sítí CDMA a UMTS. Investice v ostatních dceřiných společnostech dosáhly 125 mil. Kč a představovaly zejména poplatek za mobilní licenci na Slovensku. Přes nárůst investic z důvodu zrychleného rozvoje ADSL, potvrzujeme naše očekávání poměru investic k výnosům za rok 2006 ve výši 10 - 12 %.

Volné hotovostní toky
Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvních devíti měsících roku 2006 výše 12,8 mld. Kč, meziročně o 6,6 % méně. Zatímco hotovostní toky z běžné činnosti nepatrně vzrostly meziročně o 1,8 % díky růstu OIBDA, výsledkem zrychlených investic do růstových oblastí došlo ke zvýšení hotovostních toků z investiční činnosti (meziročně o 43,1 %) ve srovnání se stejným obdobím roku 2005.

Peníze a zadluženost
Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) k 30. září 2006 dosáhla 9,3 mld. Kč, podobně jako na konci roku 2005 a o 21,1 % méně než ke stejnému datu předcházejícího roku. Objem peněz a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu výše 16,3 mld. Kč díky akumulaci hotovosti na výplatu dividend, ke které došlo 2. října 2006. Výsledkem je čistá zadluženost ve výši mínus 7,9 % a hrubá zadluženost ve výši 10,7 % ve srovnání se 11,7 % a 12,6 % na konci září 2005.

Mobilní licence na Slovensku

Dne 2. srpna 2006 byla Telefónica O2 Slovakia, 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, vyhlášena jako vítěz veřejné soutěže na třetí mobilní licenci na Slovensku. Na základě tohoto Telekomunikační úřad Slovenské republiky udělil dne 25. srpna 2006 společnosti Telefónica O2 Slovakia licenci na provozování sítě GSM a UMTS na 20 let. Rozhodnutím o udělení licence nabylo právní moci dne 7. září 2006. Za licenci zaplatila Telefónica O2 Slovakia 150 milionů SKK ( 4,1 milionů EUR). Podmínky licence zahrnují povinnost spustit síť GSM/UMTS do 6/12 měsíců od udělení licence. Telefónica O2 Slovakia musí dále dosáhnout 12/24% pokrytí vlastní sítí do 12/24 měsíců a postavit 400/800 vlastních základových stanic v těchto termínech.
Tato nová příležitost představuje pro skupinu Telefónica přirozenou regionální expanzi a využití regionálních synergií se společností Telefónica O2 Czech Republic. Vzájemné synergie mezi oběma společnostmi očekáváme zejména v oblasti sítí (vývoj, dohled a podpora), informačních technologií, nákupu a provozní podpory (finance, lidské zdroje, právní záležitosti). Telefónica O2 Slovakia bude používat značku O2. Zahájení komerčního provozu je očekáváno v prvním čtvrtletí roku 2007.

Změna vykazování segmentových finančních výsledků

Po spojení ČESKÉHO TELECOMU a Eurotelu do jedné společnosti dne 1. července 2006, se všechny vzájemné vztahy mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem změnily na vnitropodnikové (mezisegmentové). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto od 3. čtvrtletí 2006 nezahrnovat tyto vnitropodnikové vztahy do finančních výsledků segmentů, a to zpětně s účinností od 1. ledna 2006. Proto jsou finanční výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu za prvních devět měsíců roku 2006 vykázány bez zahrnutí vnitropodnikových (mezisegmentových) nákladů a výnosů. Z důvodu umožnit meziroční srovnání byly takto upraveny rovněž výsledky za prvních devět měsíců roku 2005.

Nicméně, způsob výpočtu hodnoty ARPU (průměrný výnos na zákazníka) v mobilním segmentu jsme neupravovali. Tento ukazatel nadále zahrnuje všechny výnosy včetně výnosů ze segmentu pevných linek, což umožňuje plné srovnání s ostatními mobilními operátory v České republice.

Přehled segmentu pevných linek1

Naše aktivity v segmentu pevných linek se ve třetím čtvrtletí roku 2006 nadále soustředily zejména na vývoj a propagaci nových internetových a datových služeb. Výsledkem těchto aktivit je nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního Internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb na celkových výnosech z podnikání v prvních devíti měsících roku 2006 ve výši 27,1 %, oproti 26,0 % ve stejném období předcházejícího roku. Nadále jsme se také soustředili na udržení výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

1Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

Výnosy
Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly ve třetím čtvrtletí roku 2006 meziročně o 4,8 % na 22,5 mld. Kč. Toto snížení výnosů bylo způsobeno zejména pokračujícím poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů ze služeb vysokorychlostního Internetu, datových a dalších služeb s přidanou hodnotou.

Ke konci třetího čtvrtletí roku 2006 se změnil přístup společnosti k vykazování počtu pevných telefonních linek, když byly z tohoto počtu vyloučeny tzv. linky umožňující pouze příchozí hovory. Tyto linky jsou nástrojem pro znovuzískání zákazníků, kteří požádají o odpojení své linky. Těmto zákazníkům je nabídnuta možnost používat tuto linku po dalších šest měsíců za cenu 1 Kč měsíčně, ale pouze pro příchozí hovory. Celkový počet pevných telefonních linek bez zahrnutí tohoto typu linek dosáhl na konci září 2006 výše 2 537 tisíc, což představuje meziroční pokles o 15,5 %. Počet linek umožňující pouze příchozí hovory dosáhl k tomuto datu 209 tisíc.

Výsledkem tohoto poklesu počtu telefonních linek je snížení výnosů z měsíčních a zřizovacích poplatků meziročně o 7,8 % na 7,9 mld. Kč při meziročním poklesu o 7,8 % a 1,7 % ve druhém a třetím čtvrtletí. Vývoj v této kategorii výnosů byl pozitivně ovlivněn zvýšením měsíčních poplatků tarifů pro domácnosti od 1. května 2006.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvních devíti měsících roku 2006 dohromady meziročně o 7,1 % na 7,6 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly o 13,3 % na 4,3 mld. Kč, což bylo způsobeno nižším hlasovým provozem generovaným našimi zákazníky v prvních devíti měsících roku 2006, který se meziročně snížil o 5,8 %. Sjednocení hovorného u místního a dálkového volání od 1. dubna 2006 však pomohlo zvýšit provoz dálkového volání v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 2,8 %.

Výnosy z propojení vzrostly za první tři čtvrtletí roku 2006 meziročně o 2,5 % na 3,3 mld. Kč, zejména díky nárůstu výnosů od zahraničních operátorů, který je výsledkem vyššího mezinárodního tranzitního provozu.

Výnosy z vysokorychlostního Internetu dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2006 výše 2,5 mld. Kč, což je meziročně o 7,0 % více. Obrat ve vývoji těchto výnosů je výsledkem silného růstu výnosů z vysokorychlostního připojení, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného Internetu.

Výnosy z vytáčeného Internetu poklesly meziročně o 48,9 % na 504 mil. Kč. Provoz vytáčeného Internetu poklesl v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 57,0 % na 989 milionu minut, zejména díky migraci provozu vytáčeného Internetu na vysokorychlostní přístup k Internetu přes ADSL a jiné druhy vysokorychlostního připojení na Internet.

Výnosy z vysokorychlostního Internetu dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 2,0 mld. Kč, meziročně o 48,8 % více. Z toho 1,7 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb vysokorychlostního Internetu a 290 mil. Kč z velkoobchodních služeb. Telefónica O2 Czech Republic zaznamenala v prvních devíti měsících roku 2006 čistý přírůstek ADSL přípojek ve výši 153 tisíc ve srovnání se 119 tisíci ve stejném období roku 2005. Tento progresivní nárůst byl podpořen úspěšnou reklamní kampaní zahájenou v prvním kvartálu 2006. Celkový počet přípojek ADSL na konci září 2006 dosáhl 427 tisíc, ve srovnání s 274 tisíci na konci roku 2005 a 221 tisíci k 30. září 2005. Podařilo se nám udržet tržní podíl na trhu vysokorychlostního ADSL připojení na stabilní úrovni 85 %, zatímco náš podíl na čistém přírůstku přípojek ADSL od 30. září 2005 do 30. září 2006 dosáhl 90,7 %. Dne 1. září 2006, Telefónica O2 Czech Republic spustila svoji nabídku služeb IPTV pod značkou O2 TV. Tato služba je postavena na platformě služby Imagenio, tedy produktu, který vyvinula a nabízí společnost Telefónica ve Španělsku. Do konce září 2006 dosáhl počet zákazníků služby O2 TV výše 2 806 zákazníků a nedávno jsme oznámili jejich zvýšení na 5 000.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně o 4,4 % na 3,1 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které se meziročně snížily o 11,1 % na 1,8 mld. Kč. Výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 6,0 % a dosáhly 1,3 mld. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 436 mil. Kč, meziročně o 18,5 % méně. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 394 mil. Kč ve srovnání se 139 mil. Kč ve stejném období roku 2005, což představuje 183% meziroční nárůst.

Provozní náklady
Provozní náklady v segmentu pevných linek poklesly v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 3,2 % na 12,4 mld.

Dodávky vzrostly meziročně dohromady o 6,7 % na 4,4 mld. Kč. Z toho náklady na propojení se mírně snížily o 1,0 % na 3,1 mld. Kč, náklady na prodej zboží meziročně klesly o 16,2 % a dosáhly 202 mil. Kč a vykázaly podobný vývoj jako výnosy z prodeje zařízení, zatímco ostatní dodávky vzrostly o 44,5 % na 1,1 mld. Kč.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 3,8 mld. Kč, tedy o 10,4 % meziročně méně.

Náklady na externí služby poklesly v prvních devíti měsících roku 2006 dohromady meziročně celkem o 3,2 % na 4,0 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 60,5 % na 751 mil. Kč v důsledku zvýšení marketingových aktivit souvisejících s novou nabídkou ADSL a vyšších marketingových nákladů v souvislosti se spuštěním projektu změny značky (re-branding), který byl zahájen 1. září 2006. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly o 3,0 % na 1,3 mil. Kč. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly výše 614 mil. Kč, meziročně o 4,4 % více z důvodu vyšších nákladů na údržbu. Spotřeba materiálu a energií vzrostla o 4,4 % na 332 mil. Kč . Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby poklesly dohromady o 31,8 % na 1,1 mld. Kč jako důsledek celkových úspor v ostatních položkách.

Ostatní daně a poplatky (kromě daně z příjmů) a opravné položky se snížily meziročně o 48,4 % na 116 mil. Kč.

OIBDA v segmentu pevných linek, která zahrnuje výnosy z podnikání, ostatní výnosy a jednorázové výnosy a náklady, dosáhla v prvních devíti měsících roku 2006 výše 10,9 mld. Kč, meziročně o 2,5 % méně.

Přehled mobilního segmentu1

V mobilním segmentu se naše úsilí soustředilo na nabídku nových datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň jsme se zaměřili na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz. Tato strategie se jasně odrazila ve finančních a provozních výsledcích mobilního segmentu v prvních devíti měsících roku 2006. Nadále jsme uplatňovali aktivní politiku migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem lépe posoudit potenciál nárůstu ARPU u těchto zákazníků.

1Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

Výnosy
Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly za prvních devět měsíců roku 2006 meziročně o 5,9 % na 22,8 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a Internet & data) tvořily v prvních devíti měsících roku 2006 celkem 19,7 % výnosů ze služeb v porovnání s 18,3 % ve stejném období předchozího roku.

Výnosy mobilního segmentu z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady o 3,7 % na 17 mld. Kč.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl na konci září 2006 výše 4 760 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 6,0 %. Čistý přírůstek zákazníků dosáhl v prvních devíti měsících roku 2006 výše 84 tisíc, zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2006 došlo k poklesu o 10 tisíce zákazníků. Ten byl způsobena zejména odpojením zákazníků hlasových služeb v NMT síti k 30. červnu 2006, kteří do konce září 2006 nevyužili migrace na služby GSM. Migrace zákazníků z předplaceného segmentu do tarifního segmentu pokračovala také ve třetím čtvrtletí roku 2006, nicméně čistá ztráta zákazníků předplacených služeb nebyla plně kompenzována čistým přírůstkem tarifních zákazníků. Celkový počet tarifních zákazníků (GSM, CDMA a NMT) dosáhl 1 782 tisíc k 30. září 2006, meziročně o 394 tisíc více, což představuje nárůst o 28,4 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Přestože penetrace SIM karet v populaci nadále roste a na konci června 2006 překročila úroveň 115 %, čistý přírůstek tarifních zákazníků mobilní sítě dosáhl v prvních devíti měsících roku 2006 výše 236 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci září 2006 úrovně 37,4 % ve srovnání s 30,9 % před rokem a 36,2 % na konci června 2006.

Na druhé straně poklesl počet zákazníků předplacených služeb v prvních devíti měsících roku 2006 o 152 tisíc, když čistá ztráta ve třetím čtvrtletí dosáhla 65 tisíc. Celkový počet zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci září 2006 výše 2 978 tisíc, což představuje meziroční pokles o 4,0 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 30. září 2006 výše 2 635 tisíc, meziročně o 4,4 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvních devíti měsících roku 2006 výše 1,5 %, stejně jako v prvních devíti měsících roku 2005, zatímco ve třetím čtvrtletí 2006 to bylo 1,5 % a 1,1 % ve třetím čtvrtletí 2005.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 9,0 % na 4,7 mld. Kč díky 6,0% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply o 1,2 % na 8,5 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 21,4 %. K nárůstu provozu došlo díky rostoucímu počtu zákazníků a úspěchu aktivit, které stimulují zákazníky využívat mobilní síť.

Výnosy z propojení dosáhly v prvních devíti měsících roku 2006 výše 3,8 mld. Kč, meziročně o 3,0 % více, zejména díky 8,7% nárůstu objemu příchozího provozu.

Hodnota ukazatele ARPU (průměrný výnos na zákazníka) dosáhla za třetí čtvrtletí roku 2006 výše 519 Kč, tak jako ve třetím čtvrtletí roku 2005, ale vzrostla z 490 Kč v prvním čtvrtletí roku 2006 a z 507 Kč ve druhém čtvrtletí roku 2006. Celková výše ARPU za prvních devět měsíců roku 2006 byla 505 Kč ve srovnání s 508 Kč ve stejném období roku 2005. Průměrný výnos na tarifního zákazníka za třetí čtvrtletí roku 2006 dosáhl výše 989 Kč, tak jako ve druhém čtvrtletí roku 2006 a snížil se z 1 137 Kč ve třetím čtvrtletí 2005, zatímco za prvních devět měsíců roku 2006 a 2005 to bylo 991 Kč a 1 200 Kč. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků je oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl z 226 Kč v prvním čtvrtletí roku 2006 na 239 Kč ve druhém čtvrtletí, ve třetím čtvrtletí 2006 na 243 Kč, zatímco v prvních devíti měsících roku 2006 došlo k poklesu na 236 Kč oproti 244 Kč v prvních devíti měsících roku 2005. Ukazatel průměrného měsíčního počtu minut na zákazníka zaznamenal v prvních devíti měsících roku 2006 pozitivní vývoj, když dosáhl 100 minut, oproti 90 minutám ve stejném období v roce 2005.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 9,7 % na 3,3 mld. Kč. Zákazníci mobilního segmentu poslali a přijali v prvních devíti měsících roku 2006 celkem 2 080 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %.

Výnosy z Internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 26,2 % a dosáhly výše 1,2 mld. Kč. Na konci září 2006 dosáhl celkový počet zákazníků služby GPRS a CDMA 160 tisíc, meziročně došlo k nárůstu o 32,2 %. Celkový počet zákazníků služby CDMA dosáhl 89 tisíc zákazníků, meziročně o 64,8 % více a celkový počet GPRS zákazníků dosáhl 71 tisíc (6,0% meziroční nárůst). Průměrný výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvních devíti měsících roku 2006 výše 106 Kč ve srovnání s 99 Kč ve stejném období předešlého roku.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za zřizování) se zvýšily o 5,9 % v prvních devíti měsících roku 2006 a dosáhly 1,1 mld. Kč.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) vzrostly meziročně o 50,0 % na 192 mil. Kč.

Provozní náklady
Provozní náklady (kromě jednorázových nákladů) mobilního segmentu vzrostly v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 0,7 % na 11,7 mld. Kč, zejména z důvodu nárůstu nákladů na propojení.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly dohromady 6,8 mld. Kč, meziročně o 6,6 % více. Hlavní položkou v této kategorii nákladů byly náklady na propojení a roaming, které vzrostly meziročně o 8,6 % na 4,4 mld. Kč z důvodu vyššího odchozího provozu z mobilní sítě. Náklady na prodej zboží poklesly o 0,5 % na 2,0 mld. Kč z důvodu nižšího prodeje telefonů. Ostatní nákupy a náklady na prodej vzrostly o 29,5 % na 356 mil. Kč.

Osobní náklady poklesly meziročně o 19,8 % na 1,4 mld. Kč, zejména díky jednorázovým nákladům v prvním pololetí roku 2005.

Náklady na subdodávky poklesly v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 2,5 % na 3,0 mld. Kč. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT poklesly meziročně o 18,1 % na 553 mil. Kč a nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 552 mil. Kč, meziročně o 8,0 % méně. Náklady na marketing a prodej vzrostly o 3,7 % na 1,3 mld. Kč, spotřeba materiálu a energie vzrostla o 27,5 % na 181 mil. Kč a ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby vzrostly dohromady o 2,6 % na 395 mil. Kč.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů) a poplatky a opravné položky vzrostly v prvních devíti měsících roku 2006 meziročně o 14,7 % na 555 mil. Kč.

OIBDA v mobilním segmentu dosáhla v prvních devíti měsících roku 2006 výše 11,2 mld. Kč, meziročně o 11,9 % více.

Výhled do konce roku 2006

V posledním čtvrtletí roku 2006 bude Telefónica O2 Czech Republic i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového připojení na Internet, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Zároveň se budeme soustředit na udržení výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.

Integrační proces bude i nadále pokračovat a to jak interně, tak externě prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Ty zahrnují především integraci prodejních kanálů a zákaznické podpory, integraci regionálního provozu sítí, sjednocení procesů v oblasti controllingu, rozpočtu a reportingu a sjednocení firemní kultury. Zároveň budeme těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica. Naše hlavní aktivity se budou nadále zaměřovat na představení a propagaci nových služeb a produktů jak v pevném, tak v mobilním segmentu, nových konvergentních produktů, zlepšení provozní efektivity plynoucí z nové organizační struktury a synergií vedoucích k nárůstu tržeb a úsporám v provozních a investičních nákladech.

Budeme také podporovat přípravu provozu na Slovensku tak, aby mohl být spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2007. Očekáváme, že slovenský projekt ovlivní finanční výsledky od roku 2007.

Hlavním strategickým cílem vedení skupiny zůstává udržení vedoucí pozice na vysoce konkurenčním a měnícím se českém telekomunikačním trhu. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 Czech Republic zůstává důraz na dosažení nadprůměrné marže OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky. Očekáváme, že výnosy skupiny za rok 2006 dosáhnou stejné úrovně jako v roce 2005, zatímco OIBDA poroste zhruba o 2 % ve srovnání s naším předchozím očekáváním nulového růstu OIBDA.

Příloha:

  Název souboru Stáhnout
Klepněte pro větší obrázek Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 53 kB (PDF)

Kontakt pro další informace:
MARTIN ŽABKA
tiskový mluvčí
tel: 800 163 342 (800 1 MEDIA)
fax: 271 469 896
e-mail: public.relations.cz@o2.com
http://www.cz.o2.com

 

Váš názor Další článek: Druhé a zřejmě poslední oficiální grafické schéma Windows XP

Témata článku: Internet, Finanční výsledky, První zákazník, Celková hodnota, Segment, Výše, Měsíční poplatek, Filename, IPTV, První minuta, První společnost, Mobilní síť, Třetí čtvrtletí, Branding, Czech Republic, Linka, Controlling, Čtvrtletí, Stejný segment, Propojení, První služba, První měsíc, Poplatek, Porovnání tarifů volání, Celkové náklady

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší