Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2006

22.2.2007 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2006 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.
Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2006

„Rok 2006 byl pro nás rokem velmi náročným, protože společnost zahájila proces integrace včetně projektu re-brandingu (změny značky). Přesto se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých hospodářských výsledků, které v mnoha ohledech překonaly i naše plány pro rok 2006. Celkové výnosy skupiny meziročně mírně vzrostly, což dokazuje zlepšující se trend. Přes nárůst nákladů v souvislosti s procesem integrace včetně nákladů na změn značky a našimi aktivitami na Slovensku se zvýšil i provozní hospodářský výsledek. I v roce 2007 skupina očekává tvorbu silných hotovostních toků, díky čemuž představenstvo společnosti zvažuje návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii ,“ vyjadřuje se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny1 - Plánovaná výše výnosů a OIBDA za rok 2006 dosažena

  • Výnosy 61,3 mld. Kč (+0,4%)
  • Provozní náklady 34,1 mld. Kč (+2,8%)
  • OIBDA 27,9 mld. Kč (+2,4%), marže OIBDA 45,8%
  • Provozní hospodářský výsledek 11,2 mld. Kč (+18,3%)
  • Čistý zisk 8,0 mld. Kč (+28,3%)
  • Čistá zadluženost 2,1 % (-4,2 p.b.)2
  • Investice 6,5 mld. Kč (+7,0%) – poměr Investice/Výnosy 10,6 %
  • Počet zaměstnanců skupiny 9 416 (-6,4%)

Odhad pro rok 2007 – Výnosy: růst o 1 až 3 %, OIBDA3 pokles o 1% až 0% růst, investice: zhruba 9 mld. Kč, včetně Slovenska (investice na Slovensku představují cca. 20% z celkových odhadovaných investic).

Dividenda za rok 2006 – záměr na valnou hromadu předložit návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v roce 2006 výše 61,3 mld. Kč, meziročně o 0,4 % více a o 0,1 % meziročně více ve čtvrtém čtvrtletí. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Segment pevných linek nadále vykazoval pokles, nicméně míra tohoto poklesu se během roku zpomalila. Růst výnosů dosáhl mírně vyšší úrovně oproti odhadu pro rok 2006, který předpokládal výnosy na úrovni roku 2005. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 2,8% na 34,1 mld. Kč a o 13,2% ve čtvrtém čtvrtletí. Hlavním důvodem tohoto růstu nákladů byly náklady spojené se změnou značky (re-branding) a náklady vyplývající z aktivit skupiny na Slovensku. To dočasně kompenzovalo jinak pokračující efektivitu vynakládání provozních nákladů. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 27,9 mld. Kč, meziročně o 2,4 % více a potvrdila silnou výkonnost a plnou kontrolu nákladů podobně jako v předcházejících čtvrtletích. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v roce 2006 výše 45,8 %, ve srovnání s 44,9 % v roce 2005. Marže OIBDA v roce 2005 byla významně ovlivněna snížením hodnoty majetku ve výši 1,3 mld. Kč, zatímco v roce 2006 dosáhlo snížení hodnoty majetku 253 mil. Kč. Marže OIBDA bez zahrnutí snížení hodnoty majetku by dosáhla 46,9% v roce 2005 a 46,3% v roce 2006.

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly roce 2006 výše 16,7 mld. Kč, o 6,0 % meziročně méně. Odráží trend z předcházejících čtvrtletí, tedy pokračující disciplínu ve vynakládání investičních prostředků, která je výsledkem silné investiční činnosti v minulosti.

Díky poklesu konsolidovaných odpisů a finančních nákladu a díky nárůstu OIBDA vzrostl konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním meziročně o 18,3% a 25,1% na 11,2 mld. Kč a 10,9 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 8,0 mld. Kč, meziročně o 28,3 % více.

Podobně jako v prvních třech čtvrtletích roku 2006 směřovaly investice ve čtvrtém čtvrtletí zejména do růstových oblastí. Celkové konsolidované investice dosáhly úrovně 6,5 mld. Kč v roce 2006, meziročně o 7,0 % více. Zatímco investice v segmentu pevných linek vzrostly meziročně o 40,0 % na 3,1 mld. Kč a byly vynaloženy především na rozvoj ADSL a IPTV, investice v mobilním segmentu směřovaly převážně do rozvoje sítí CDMA a UMTS. Investice v mobilním segmentu poklesly o 16,9 % na 3,2 mld. Kč v roce 2006, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 došlo ke 45,9% meziročnímu snížení díky zvýšeným investicím do CDMA a UMTS ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005. Investice v ostatních dceřiných společnostech dosáhly 181 mil. Kč a představovaly zejména investice spojené se zahájením provozu na Slovensku. Přes nárůst investic z důvodu zrychleného rozvoje ADSL a zahájení projektu IPTV dosáhl poměr investic k výnosům hodnoty 10,6 %, což potvrdilo naše očekávání poměru investic k výnosům na konci roku ve výši 10 – 12 %.

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v roce 2006 výše 18,4 mld. Kč, meziročně o 1,4% méně. Hotovostní toky z běžné činnosti vzrostly meziročně o 3,4 % na 24,5 mld. Kč díky růstu OIBDA, zatímco zrychlené investice do růstových oblastí vyvolaly zvýšení hotovostních toků z investiční činnosti o 26,4% ve srovnání s rokem 2005.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) k 31. prosinci 2006 dosáhla 9,4 mld. Kč, o 2,8% méně ve srovnání se stavem ke konci roku 2005. Objem peněz a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu výše 7,5 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši 2,1 % a hrubá zadluženost ve výši 10,6 % ve srovnání s 6,3 % a 10,1 % na konci roku 2005.

V mobilním segmentu se úsilí společnosti nadále soustředilo na nabídku datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň se zaměřila na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz. Tato strategie se jasně odrazila ve finančních a provozních výsledcích mobilního segmentu za rok 2006. Navíc společnost pokračovala v podpoře aktivní migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem zvýšit potenciál ARPU (výnosu na jednoho zákazníka) u těchto zákazníků.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly za rok 2006 meziročně o 6,1 % na 30,9 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a internet & data) tvořily za rok 2006 celkem 20,8 % výnosů ze služeb v porovnání s 19,7 % v předchozím roce.

Výnosy mobilního segmentu z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 4,4 % na 22,9 mld. Kč, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 6,6% ve srovnání s nárůstem o 5,1 % a 2,5 % ve třetím a druhém čtvrtletí .

V podmínkách konkurenčního mobilním trhu, kde penetrace SIM karet dosáhla ke konci roku téměř 121 % se společnosti podařilo navýšit celkový počet mobilních zákazníků meziročně o 4,0% na 4 864 tisíc ke konci roku 2006. Čistý přírůstek zákazníků v roce 2006 dosáhl výše 188 tisíc (ve srovnání s 282 tisíci v roce 2005). Velmi úspěšné bylo čtvrté čtvrtletí, kdy celkový čistý přírůstek dosáhl 93 tisíc tarifních a 11 tisíc zákazníků předplacených služeb. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. prosinci 2006 dosáhl 1 875 tisíc, meziročně o 329 tisíc více. To představuje nárůst o 21,3 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci roku 2006 úrovně 38,5 % ve srovnání s 33,1 % v předchozím roce.

Počet zákazníků předplacených služeb se díky této strategii snížil v roce 2006 o 141 tisíc, ale ve čtvrtém čtvrtletí představoval čistý přírůstek 11 tisíc zákazníků. Celkový počet zákazníků předplacených služeb tedy dosáhl na konci roku 2006 výše 2 989 tisíc, což představuje meziroční pokles o 4,5 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. prosinci 2006 výše 2 640 tisíc, meziročně o 4,7 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v roce 2006 výše 1,5 %, což je více než 1,3% v roce 2005, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2006 to bylo 1,4.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 9,0 % na 6,4 mld. Kč díky 21,3% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply meziročně o 1,4 % na 11,5 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v roce 2006 meziročně o 21,0 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se zvýšil na 102 minut v roce 2006, v porovnání s 92 minutami v roce 2005 (meziročně o 10,9 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a úspěchu aktivit, stimulujících provoz v naší mobilní síti.

Výnosy z propojení dosáhly v roce 2006 výše 5,0 mld. Kč, meziročně o 5,9 % více, zejména díky 9,6% nárůstu objemu příchozího provozu, který byl výsledkem vyššího provozu z ostatních mobilních sítí.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 dosáhla hodnota ukazatele ARPU5 (průměrný výnos na zákazníka za měsíc) výše 528 Kč, meziročně o 2,7 % více, zatímco za celý rok 2006 hodnota dosáhla 511 Kč, meziročně o 0,2 % více. Průměrný výnos na tarifního zákazníka za čtvrté čtvrtletí roku 2006 dosáhl výše 982 Kč, meziročně o 8,9 % méně, zatímco za rok 2006 to bylo 989 Kč, meziročně o 15,1 % méně. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 2,1 % na 248 Kč ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006, zatímco za celý rok došlo k meziročnímu snížení o 2 % na 239 Kč.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 8,5 % na 4,4 mld. Kč jako důsledek rostoucího objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v roce 2006 celkem 2 858 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 24,5 % a dosáhly výše 1,7 mld. Kč. K 31. prosinci 2006 dosáhl celkový počet zákazníků služby GPRS a CDMA 168 tisíc, meziročně došlo k nárůstu o 22,6 %. Celkový počet zákazníků služby CDMA dosáhl 94 tisíc (meziročně o 34,3 % více) a celkový počet GPRS zákazníků 74 tisíc (meziročně o 10,4 % více). Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v roce 2006 výše 108 Kč ve srovnání s 102 Kč v předchozím roce. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 41% z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka v roce 2006, ve srovnání s 39 % v roce 2005 a byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS, nárůstem počtu MMS a spuštěním služeb UMTS v prosinci 2005.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) se důsledkem menšího počtu prodaných mobilních telefonů a nižších aktivačních poplatků pro nové tarifní zákazníky snížily o 0,6 % a v roce 2006 dosáhly 1,6 mld. Kč.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) vzrostly meziročně o 73,1 % na 303 mil. Kč, částečně díky zvýšeným komerčním aktivitám v této oblasti (představení nových služeb) vedoucích k růstu počtu zákazníků.

Aktivity společnosti v segmentu pevných linek se roce 2006 nadále soustředily zejména na vývoj a propagaci nových internetových a datových služeb, jako je ADSL a IPTV. Navzdory snaze o snížení poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb pokračovalo nahrazování fixního hlasového provozu mobilním. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního Internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání na 27,7 % v roce 2006 oproti 26,3 % v roce 2005. Navíc došlo k významnému zvýšení výnosů z IT služeb, což potvrzuje nárůst aktivit společnosti v oblasti ICT/Business Solutions. Společnost očekává, že v budoucnu se tyto služby stanou významným zdrojem jejich výnosů.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v roce 2006 meziročně o 5,1 % na 29,9 mld. Kč. Toto snížení výnosů bylo způsobeno zejména pokračujícím poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů ze služeb vysokorychlostního Internetu, datových a dalších služeb s přidanou hodnotou.

Celkový počet pevných telefonních linek7 dosáhl na konci roku 2006 výše 2 402 tisíc, což představuje meziroční pokles o 17,4 %, který byl způsoben především významným nahrazováním služeb pevných linek mobilními službami. Výnosy z  měsíčních poplatků poklesly meziročně o 6,5 % na 10,5 mld. Kč v roce 2006. Projevil se však pozitivní vliv nárůstu měsíčních poplatků, který tento pokles poněkud zmírnil. Ve čtvrtém čtvrtletí tyto výnosy poklesly meziročně o 2,3 %.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v roce 2006 dohromady meziročně o 9,6 % na 10,0 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 16,2 % na 5,5 mld. Kč, což bylo způsobeno nižším hlasovým provozem generovaným našimi zákazníky, který se meziročně snížil o 7,0 % na 3 336 miliónů minut. Sjednocení hovorného u místního a dálkového volání od 1. dubna 2006 však pomohlo mírně zvýšit provoz dálkového volání v roce 2006 o 0,3 %.

Výnosy z propojení zůstaly v roce 2006 na úrovni roku 2005 a dosáhly 4,4 mld. Kč. Zatímco výnosy od domácích operátorů se snížily důsledkem snížení propojovacích poplatků a nižšího příchozího provozu, výnosy od mezinárodních operátorů se zvýšily díky vyššímu mezinárodnímu transitnímu provozu.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v roce 2006 meziročně o 9,7% na 3,4 mld. Kč a o 17,9% ve čtvrtém čtvrtletí. Tento obrat ve vývoji výnosů je výsledkem silného růstu výnosů z vysokorychlostního připojení, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. Potvrdilo to úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL. Služby vytáčeného internetu představují snižující se podíl na výnosech z internetového připojení s omezeným potenciálem poklesu.

Výnosy z vysokorychlostního internetu dosáhly v roce 2006 výše 2,7 mld. Kč, meziročně o 49,9 % více. Z toho 2,4 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 51,7 %) a 396 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční nárůst o 39,9 %). Telefónica O2 zaznamenala v roce 2006 čistý přírůstek ADSL přípojek ve výši 196 tisíc ve srovnání se 172 tisíci v roce 2005. Tento progresivní nárůst byl podpořen úspěšnou reklamní kampaní zahájenou v prvním čtvrtletí 2006. Celkový počet přípojek ADSL dosáhl ke konci roku 2006 výše 470 tisíc, ve srovnání s 274 tisíci na konci roku 2005 (meziroční nárůst o 71,5 %). Dne 1. září 2006 Telefónica O2 spustila svoji nabídku služeb IPTV pod značkou O 2 TV. Do konce roku 2006 dosáhl počet zákazníků služby O 2 TV výše 15 600 zákazníků a společnost nedávno oznámila zvýšení jejich počtu na 20 tisíc .

Výnosy z vytáčeného internetu se snížily meziročně o 50,4% na 610 mil. v roce 2006. Ve stejném období se provoz z vytáčeného internetu snížil meziročně o 58,1% na 1 181 mil. minut jako důsledek pokračující migrace k vysokorychlostnímu přístupu k internetu ADSL a ostatním vysokorychlostním alternativám.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně o 4,1 % na 4,2 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které se meziročně snížily o 10,9 % na 2,3 mld. Kč. Výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 6,2 % a dosáhly 1,8 mld. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 593 mil. Kč, meziročně o 23,5 % méně, díky nižším prodejům telefonů, dalších zařízení a speciálním akčním nabídkám. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v roce 2006 výše 584 mil. Kč ve srovnání se 231 mil. Kč v roce 2005, jako důsledek našich rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb.

Díky integraci ČESKÉHO TELECOMU a Eurotel do jedné společnosti a postupnému slaďování systémů (včetně účetního systému), je nadále výrazně obtížnější správně alokovat provozní náklady týkající se segmentu pevných linek a mobilního segmentu bez rizika, že dojde ke zkreslení vykazované výkonnosti každého ze segmentů. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla vykazovat a komentovat pouze provozní náklady skupiny a od čtvrtého čtvrtletí 2006 nepokračovat ve vykazování ukazatele OIBDA za jednotlivé segmenty. Další vykazování segmentových provozních nákladů a OIBDA by bylo zavádějící.

Provozní náklady skupiny vzrostly v roce 2006 meziročně o 2,8 % na 34,1 mld. Kč, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 10 mld. Kč, meziročně o 13,2 % více. Tento nárůst byl do značné míry důsledkem vyšších nákladů na marketing a prodej a dalších externích služeb spojených s projektem změny značky. Dalším důvodem byly provozní náklady spojené s aktivitami na Slovensku.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v roce 2006 dohromady 15,4 mld. Kč, meziročně o 2,2 % více. Náklady na propojení a roaming vzrostly meziročně o 3,2 % na 10,0 mld. Kč z důvodu vyšších aktivit v tranzitní oblasti a růstu odchozího provozu generovaného našimi zákazníky. Náklady na prodej zboží poklesly meziročně o 12,6 % na 3,1 mld. Kč z důvodu nižšího prodeje telefonů, zatímco ostatní nákupy a náklady na prodej vzrostly o 24,5 % na 2,3 mil. Kč díky vyšší kapitalizaci materiálových nákladů a nárůstu subdodávek.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, poklesly v roce 2006 meziročně o 9,4 % na 7,1 mld. Kč, zejména díky jednorázovým nákladům v prvním pololetí roku 2005 a snížení počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců skupiny k 31. prosinci 2006 dosáhl 9 416, meziročně o 6,4 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 se během roku snížil meziročně o 7,3 % na 9 265.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v roce 2006 meziročně o 12,4 % na 10,6 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 20,2 % na 3,1 mld. Kč díky nárůstu marketingových aktivit spojených s novou nabídkou služeb ADSL a změnou značky, který byl zahájen 1 září 2006. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly meziročně o 7,5 % na 2,6 mld. Kč a nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 1,7 mld. Kč, meziročně o 2,7 % více, díky vyšším nákladům na údržbu. Spotřeba materiálu a energie vzrostla meziročně o 23,5 % na 746 mil. Kč díky vyšším nákladům na energie. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby a další externí služby vzrostly v roce 2006 dohromady meziročně o 12,7 % na 2,4 mld. Kč, s nárůstem o 188,9 % ve čtvrtém čtvrtletí díky nákladům na změnu značky a nákladům vzniklým na Slovenku.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů) a poplatky a opravné položky vzrostly v roce 2006 meziročně o 17,2 % na 1,1 mld. Kč.

V roce 2007 bude Telefónica O2 i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového připojení na internet, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergovaných produktů. Zároveň se bude soustředit na udržení výnosů z tradičních hlasových a datových služeb v mobilním i fixním segmentu.

Jednou z hlavních priorit pro rok 2007 nadále zůstává snížení poklesu pevných telefonních linek. Zavedení nových konvergovaných služeb nabízejících kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O 2 TV) by mělo zvýšit hodnotu nabídky pevných linek a následně snížit úroveň míry odchodu zákazníků. Služby vysokorychlostního přístupu k internetu budou základním produktem konvergentní nabídky s hlavním zaměřením na rozšíření nabídky a zlepšení kvality služby, rozšíření pokrytí a další zlepšování péče o zákazníka. Společnost bude rovněž pokračovat v rozvoji nové služby televize přes pevnou linku (O 2 TV), zlepšení v oblasti poskytování této služeb a péče o zákazníka, zvýšení atraktivity produktu pomocí nabídky nových programů, filmů a interaktivních služeb. Silný potenciál růstu vidíme v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. V roce 2007 společnost ještě více zaměří své úsilí na tento druh služeb. Strategie v mobilním segmentu se nadále soustředí na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb a internetového připojení pomocí služeb založených na technologiích CDMA a HSDPA. Hlavním cílem nadále zůstává vysoká zákaznické spokojenosti, přičemž zákazník zůstává ve středu veškerého snažení společnosti.

Nadále bude pokračovat integrační proces fixní a mobilní části a to jak interně, tak externě prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Jejich výsledkem bude dosažení významných synergií vedoucích k růstu výnosů a úsporám provozních a investičních nákladů. Jedná se především o integraci prodejních kanálů a zákaznické podpory, integraci regionálního provozu sítí, sjednocení procesů v oblasti controllingu, plánování a reportingu. Zároveň bude společnost těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica, převážně v oblasti nákupu, zlepšování procesů a vývoje nových produktů.

Začátkem února roku 2007 zahájila Telefónica O2 Slovakia komerční provoz na Slovensku. Telefónica O2 bude nadále podporovat postupný rozvoj aktivit na Slovensku, včetně rozvoje systémů, procesů a sítí tak, aby byla dosažena kvalita a úroveň zákaznické zkušenosti srovnatelná s úrovní v České Republice s uvědomělým přístupem v oblasti vynakládání nákladů. Cílem společnosti pro rok 2007 je dosažení 5% podílu na slovenském mobilním trhu.

Hlavním strategickým cílem vedení skupiny zůstává udržení vedoucí pozice na vysoce konkurenčním a měnícím se českém telekomunikačním trhu. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 budou nadále důraz na růst OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky.

V roce 2007 očekáváme, že konsolidované výnosy vzrostou o 1 až 3 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA)8 poklesne o 1 % nebo dosáhne stejné úrovně jako v roce 2006. V tomto odhadu vývoje OIBDA je již zahrnut očekávaný negativní vliv aktivit na Slovensku. Společnost očekává, že celkové konsolidované investice dosáhnou zhruba 9 mld. Kč, z čehož asi 20 % budou představovat investice na Slovensku9.

Představenstvo společnosti Telefónica O2 hodlá předložit na řádné valné hromadě, která se bude konat koncem dubna 2007, návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii, což představuje celkovou výši dividend 16 104 mil Kč. Tento návrh je založen na záměru společnosti nezadržovat za současné situace přebytečnou hotovost. Je rovněž v souladu s její investiční strategií směřovat své investice do růstových oblastí (vysokorychlostní přístup k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku).

1 Srovnatelné období 12 měsíců do prosince 2005; 2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční dluh minus hotovost a hotovostní ekvivalenty a krátkodobé finanční investice vůči vlastnímu jmění; 3 Pro účely odhadu, OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2007 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2006 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (hlavní nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2006 bylo snížení hodnoty majetku); 4 Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem; 5 Včetně výnosů ze segmentu pevných linek; 6 Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem; 7 Bez zahrnutí linek umožňujících pouze příchozí hovory; 8 Pro účely odhadu, OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2007 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2006 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (hlavní nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2006 bylo snížení hodnoty majetku); 9 Za předpokladu konstantního měnového kurzu CZK/SKK.

Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Váš názor Další článek: Nejméně padesát bank obětí pharmingu

Témata článku: Internet, Finanční výsledky, Controlling, Celkové náklady, Branding, Linka, MMS, Regionální televize, Televize O2, Internet TV, Dluh, TV program slovenské televize, Nový způsob, Měsíční poplatek, Silný vliv, Poplatek, O2 mobilní telefony, Migrace, Zvýšený počet, IPTV, Růst, Slovensko, Celková hodnota, Čtvrtletí, Segment

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší