Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první pololetí roku 2007

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první pololetí roku 2007

26.7.2007. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2007, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

"Jsem rád, že finanční výsledky společnosti za první pololetí roku 2007 potvrdily naše očekávání. Konsolidované výnosy opět vzrostly. Zasloužila se o to nejen tradičně silná výkonnost mobilního segmentu, ale také obrat trendu v segmentu pevných linek. Ten totiž v tomto období poprvé zaznamenal meziroční nárůst výnosů, kterého jsme dosáhli zejména díky pokračujícímu nárůstu výnosů z vysokorychlostního internetu a růstu výnosů ze služeb IT a ICT. Inovací produktů O2 Internet ADSL, O2 TV a představením nových konvergovaných služeb v podobě balíčků kombinujících volání z pevné a mobilní sítě, vysokorychlostní připojení k internetu a televizi po pevné lince se nám podařilo zvýšit počet nových aktivací, a snížit tak pokles v oblasti pevných linek, "vyjadřuje se k finančním výsledkům Salvador Anglada, generální ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny[1]:

 • Výnosy 31,1 mld. Kč (+ 3,2 %)
 • OIBDA 14,2 mld. Kč (- 2,2 %), marže OIBDA 45,9 %
 • Provozní hospodářský výsledek 6,7 mld. Kč (+ 10,7 %)
 • Čistý zisk 4,9 mld. Kč (+ 14,2 %)
 • Čistá zadluženost minus 9,8 % (-7,8 p.b.) [2]
 • Investice 2,8 mld. Kč (+ 5,1 %) - poměr Investice/Výnosy 9,1 %
 • Počet zaměstnanců skupiny 9 365 (- 6,5 %)
 • Mobilní zákazníci 4 894 tisíc (+ 2,6 %), tarifní zákazníci 2,077 tisíc (+ 20,3 %)
 • ADSL linky (maloobchodní a velkoobchodní) 526 tisíc (+ 36,3 %)
 • Zákazníci O2 TV 38 tisíc
 • Pevné telefonní linky 2 207 tisíc (- 17,2 %)

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním pololetí roku 2007 výše 31,1 mld. Kč, meziročně o 3,2 % více. Ve druhém čtvrtletí výnosy vzrostly meziročně o 4 % na 15,9 mld. Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Výnosy v segmentu pevných linek v prvním pololetí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nepatrně vzrostly a potvrdily změnu trendu z prvního čtvrtletí. Podíl výnosů na Slovensku na celkových výnosech skupiny v prvním pololetí 2007 byl zanedbatelný. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 7,4 % na 17,1 mld. Kč. Růst externích nákladů a nákladů vyplývajících z aktivit skupiny na Slovensku byly hlavním důvodem zvýšení provozních nákladů v prvním pololetí roku 2007. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 14,2 mld. Kč, meziročně o 2,2 % méně, zatímco OIBDA ve druhém čtvrtletí poklesla meziročně o 2,3 % na 7,1 mld. Kč. Marže OIBDA (OIBDA/Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním pololetí 2007 výše 45,9 % ve srovnání s 48,5 % ve stejném období roku 2006. Provoz na Slovensku snížil konsolidovanou marži OIBDA v prvním pololetí roku 2007 o zhruba 2 p.b.

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly výše 7,5 mld. Kč, meziročně o 11,5 % méně a potvrdily pokračující pokles.

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly meziročně o 10,7 % a 12,8 % na 6,7 mld. Kč a 6,6 mld. Kč, na základě poklesu konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 4,9 mld. Kč, meziročně o 14,2 % více.

Celkové konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí roku 2007 úrovně 2,8 mld. Kč, meziročně o 2,5 % více. Investice v České republice byly vynaloženy především na zvýšení kapacity sítě GSM, rozvoj ADSL v souvislosti s navýšením rychlostí, zkvalitnění pevné přístupové sítě a zdokonalení informačních systémů. Investice na Slovensku představovaly zejména investice spojené s výstavbou vlastní sítě a investice do systémů. Po nižší úrovni investic v prvním čtvrtletí došlo v druhém čtvrtletí 2007 ke zrychlení investičních výdajů. Na základě skutečné úrovně investic v prvním pololetí roku 2007 společnost nadále potvrzuje svůj odhad investic pro rok 2007 ve výši přibližně 9 mld. Kč, z čehož zhruba 20 % by mělo být vynaloženo na Slovensku.

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvním pololetí roku 2007 výše 9,6 mld. Kč, meziročně o 23,4% více. Hotovostní toky z běžné činnosti vzrostly meziročně o 8,5 % na 12,1 mld. Kč díky nárůstu čistého zisku a nižší úrovně zaplacené daně z příjmu. Výsledkem nižších hotovostních toků vydaných na pořízení hmotného majetku byl 28,3% pokles hotovostních toků použitých v investiční činnosti na 2,4 mld. Kč ve srovnání s prvním pololetím roku 2006.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla 9,7 mld. Kč k 30. červu 2007, o 0,3 % více ve srovnání se stavem ke konci června 2006 a o 3,7 % s úrovní na konci roku 2006. Objem peněz a peněžních ekvivalentů ke konci června 2007 dosáhl výše 17,3 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 9,8 % a hrubá zadluženost na úrovni 12,6 % ve srovnání s mínus 2 % a 11,4 % k 30. červnu 2006.

Telefónica O2 se v prvním pololetí roku 2007 zaměřila především na nabídku nových a zlepšených produktů a služeb v růstových oblastech. V segmentu pevných linek byly služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu, datové služby, služby IT a komplexní zákaznická řešení. V mobilním segmentu se společnost nadále soustředila na zvýšení atraktivity hlasových tarifů s cílem zvýšit hlasový provoz. Nadále podporovala aktivní migraci zákazníků předplacených služeb na tarifní služby se záměrem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků a snížit celkovou míru odchodu zákazníků. Aby zvýšila hodnotu nabídky pevných linek představila Telefónica O2 první balíčky kombinující různé služby (hlas, ADSL, IPTV) a první konvergované služby. Konkrétně šlo o O2 Duo a O2 Trio, kombinující neomezené volání z pevných linek s vysokorychlostním připojením k internetu přes ADSL a/nebo IPTV a službu O2 Duo Mobil, která zahrnuje mobilní hlasový tarif a službu O2 Internet ADSL.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu [3] v prvním pololetí 2007 vzrostly meziročně o 5,5 % na 15,7 mld. Kč.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 5,5 % na 11,7 mld. Kč.

Celkový počet mobilních zákazníků stoupl ke konci června 2007 meziročně o 2,6 % na 4 894 tisíc. Celkový počet tarifních zákazníků k 30. červnu 2007 dosáhl 2 077 tisíc, meziročně o 350 tisíc více. To představuje nárůst o 20,3 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků ve druhém čtvrtletí 2007 činil 111 tisíc ve srovnání s 91 tisíci v prvním čtvrtletí. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci prvního pololetí 2007 úrovně 42,4 % ve srovnání s 36,2 % o rok dříve.

Počet zákazníků předplacených služeb se snížil meziročně o 226 tisíc (o 172 tisíc v prvním pololetí roku 2007) na 2 817 tisíc na konci června 2007, což představuje meziroční pokles o 7,4 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 30. červnu 2007 výše 2 540 tisíc, meziročně o 6,5 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním pololetí 2007 výše 1,7 %, oproti 1,5 % ve stejném období roku 2006. V samotném druhém čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 1,4 % ve srovnání s 1,2 % v prvním čtvrtletí 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 10,1 % na 3,4 mld. Kč díky 20,3% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply meziročně o 5,5 % na 5,8 mld. Kč, zatímco celkový odchozí provoz měřený počtem minut vzrostl v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 22,2 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se v prvním pololetí roku 2007 zvýšil na 115 minut, v porovnání s 99 minutami v prvním pololetí roku 2006 (meziročně o 16,2 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu aktivit stimulujících provoz v mobilní síti.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním pololetí roku 2007 výše 2,5 mld. Kč, meziročně o 0,2 % méně.

V prvním pololetí roku 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [4]výše 510 Kč, meziročně o 2,4 % více. ARPU za druhé čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 524 Kč ve srovnání s 507 Kč ve stejném období roku 2006. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v prvním pololetí roku 2007 výše 906 Kč, meziročně o 8,7 % méně. V samotném druhém čtvrtletí 2007 dosáhl tento výnos výše 910 Kč (989 Kč ve druhém čtvrtletí 2007). Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 3,9 % na 241 Kč v prvním pololetí roku 2007 (249 Kč a 239 Kč ve druhém čtvrtletí 2007 respektive 2006).

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 2,7 % na 2,2 mld. Kč jako důsledek rostoucího objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním pololetí roku 2007 celkem 1,5 mld. SMS, což představuje meziroční nárůst o 8,6 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 18,1 % a dosáhly výše 920 mil. Kč. Celkový počet datových zákazníků (GPRS a CDMA) vzrostl k 30. červnu 2007 na 177 tisíc, meziročně o 14,2 % více. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním pololetí 2007 výše 108 Kč, o 2,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 42 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvním pololetí roku 2007, ve srovnání s 39 % v prvním pololetí roku 2006. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 2,5 % na 725 mil. Kč. Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) poklesly meziročně o 13,4 % na 116 mil. Kč.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek [5] vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 0,3 %. Pokračující zaměření na služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu, balíčky kombinující více služeb a konvergentní služby spolu s nárůstem aktivit společnosti v oblasti ICT/Business Solutions vedly ke změně trendu ve vývoji výnosů pevného segmentu. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání na 27,7 % v prvním pololetí roku 2007 oproti 24,3 % v prvním pololetí roku 2006.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 0,3 % na 15,1 mld. Kč a o 0,7 % v samotném druhém čtvrtletí. To bylo způsobeno nárůstem výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním přístupu k internetu a výnosů z IT služeb, který více než vyrovnal pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

Celkový počet pevných telefonních linek [6]na konci června 2007 dosáhl výše 2 207 tisíc, což představuje meziroční pokles o 17,2 %. Pokles byl způsoben především významným nahrazováním služeb pevných linek mobilními službami. Ve druhém čtvrtletí 2007 se čistý pokles počtu pevných telefonních linek snížil na 81 tisíc ve srovnání se 114 tisíci v prvním čtvrtletí 2007. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. Výnosy z měsíčních poplatků poklesly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 5,2 % na 5 mld. Kč a byly pozitivně ovlivněny rebalancováním tarifů v dubnu 2006.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvním pololetí roku 2007 dohromady meziročně o 8,7 % na 4,8 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 21,1 % na 2,4 mld. Kč, což bylo způsobeno nižším hlasovým provozem generovaným zákazníky, který se meziročně snížil o 19,6 % na 1 435 milionů minut.

Výnosy z propojení vzrostly v prvním pololetí 2007 o 7,9 % a dosáhly 2,4 mld. Kč díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly celkem meziročně o 18,3 % na 1,9 mld. Kč díky silnému 42,3% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL.

Výnosy z vysokorychlostního internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhly v prvním pololetí roku 2007 výše 1,8 mld. Kč, meziročně o 42,3 % více. Z toho 1,6 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 48,6 %) a 204 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční nárůst o 7,4 %). Celkový počet přípojek ADSL ke konci června 2007 stoupl na 526 tisíc ve srovnání s 386 tisíci o rok dříve, což představuje meziroční nárůst o 36,2 %. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl k 30. červnu 2007 výše 38 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 22 tisíc zákazníků za prvním pololetí roku 2007.

Výnosy z vytáčeného internetu poklesly v prvním pololetí 2007 meziročně o 61,9 % na 143 mil. Kč. Ve stejném období se provoz z vytáčeného internetu snížil meziročně o 68,5 %.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně o 1,2 % na 2,1 mld. Kč, zejména kvůli 7,3% poklesu výnosů z pronajatých okruhů na 1,1 mld., zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 6,8 % a dosáhly 958 mil. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvním pololetí roku 2007 výše 810 mil. Kč ve srovnání s 222 mil. Kč v prvním pololetí roku 2006. Tento nárůst vznikl díky rostoucím aktivitám v oblasti ICT a IT služeb, zejména pro zákazníky z oblasti státní správy a pro velké korporátní zákazníky. Významný růst této kategorie výnosů ve druhém čtvrtletí 2007 se týká zákaznického řešení pro Ministerstvo dopravy. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 217 mil. Kč, meziročně o 31,1 % méně díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám.

Ve druhém čtvrtletí roku 2007 pokračovala Telefónica O2 Slovakia v úspěšném rozvoji svých aktivit na slovenském mobilním trhu. Po spuštění předplacených služeb v únoru 2007, které mezi zákazníky zaznamenaly vysoký zájem, společnost v červnu 2007 představila svoji nabídku pro tarifní zákazníky. Inovativní produkt "O2 Volnost" je prvním svého druhu na slovenském trhu, který zákazníkům umožňuje využívat tarifní služby bez nutnosti podepsat písemnou smlouvu. V prvním pololetí roku 2007 se Telefónica O2 Slovakia také soustředila na rozvoj vlastní sítě s cílem alespoň splnit závazky licence uvést do konce září 2007 do provozu 400 základnových stanic. V první fázi budování prodejní sítě otevřela 12 vlastních obchodů. Dále využívá více než tři a půl tisíce nepřímých prodejních míst. Na internetu rovněž spustila svůj e-shop. Ke konci června 2007 dosáhl počet registrovaných zákazníků společnosti Telefónica O2 Slovakia výše 455 tisíc. Profil využívání služeb současnými zákazníky ukazuje, že určité procento zákazníků používá SIM kartu Telefónica O2 Slovakia jako druhou SIM kartu. Společnost nadále činí opatření ke stimulaci zákazníků tak, aby ji zákazníci využívali jako hlavního mobilního operátora, a připravuje spuštění nových tarifních služeb ve druhém pololetí roku 2007.

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 7,4 % na 17,1 mld. Kč. Tento nárůst byl do značné míry důsledkem vyšších nákladů na marketing a prodej a dalších externích služeb. Dalším důvodem byly provozní náklady spojené s aktivitami na Slovensku.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v prvním pololetí roku 2007 dohromady výše 8,2 mld. Kč, meziročně o 9,9 % více. Náklady na propojení a roaming vzrostly meziročně o 7,3 % na 5,4 mld. Kč v důsledku vyšších aktivit v tranzitní oblasti, nárůstu odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice a propojovacími poplatky na Slovensku. Náklady na prodej zboží vzrostly meziročně o 19,1 % na 1,7 mld. Kč z důvodu komerční aktivity na Slovenku, zatímco v České republice tyto náklady dosáhly stejné úrovně jako v prvním pololetí roku 2006. Ostatní dodávky a náklady na prodej vzrostly o 9,9 % na 1,2 mld. Kč kvůli nárůstu sub-dodávek na ICT projekty.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 2,8 % na 3,6 mld. Kč, díky celkovému zvýšení mezd, změně metodologie a vyšším osobním nákladům v dceřiných společnostech (Telefónica O2 Services a Telefónica O2 Slovakia) spojené s nárůstem zaměstnanců.Celkový počet zaměstnanců skupiny k 30. červnu 2007 dosáhl 9 365, meziročně o 6,5 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic se do konce června 2007 snížil meziročně o 9,8 % na 8 973.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 11,6 % na 5 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 22,1 % na 1,6 mld. Kč kvůli nárůstu marketingových aktivit spojených s propagací nových služeb ADSL, IPTV a konvergentních služeb v České republice a marketingových nákladů na Slovensku. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly meziročně o 9,5 % na 1,3 mld. jako výsledek vyšších nákladů spojených s outsourcingem údržby a nárůstem komplexnosti sítě. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 804 mil. Kč, meziročně o 2,9 % více, zatímco spotřeba materiálu a energie vzrostla meziročně o 8,2 % na 395 mil. Kč. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby a další externí služby vzrostly v prvním pololetí roku 2007 dohromady meziročně o 7,5 % na 865 mil. Kč díky zvýšeným nákladům na péči o zákazníky a nákladům vzniklým na Slovensku.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů), poplatky a opravné položky poklesly v prvním pololetí roku 2007 meziročně o 34,7 % na 320 mil. Kč kvůli nižším opravným položkám na pohledávky.

Ve druhém pololetí roku 2007 bude Telefónica O2 nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech vysokorychlostního připojení k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergentních produktů.

Nedávno představené konvergentní služby nabízející kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O2 TV) zvýší hodnotu nabídky pevných linek. Společnost bude rovněž pokračovat v rozvoji služby televize přes pevnou linku (O2 TV). Silný potenciál růstu společnost vidí v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. Ve druhém pololetím roku 2007 společnost ještě více zaměří své úsilí na tento druh služeb. Strategie v mobilním segmentu se nadále zaměří na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb a internetového připojení pomocí služeb založených na technologiích CDMA a HSDPA.

Oblast zákaznické zkušenosti patří k hlavním prioritám společnosti v roce 2007. Ta zahrnuje zlepšení v dodávce a poskytování služeb, péči o zákazníka a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Bude pokračovat integrační proces fixní a mobilní části prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Cílem těchto projektů je dosažení synergií vedoucích k růstu výnosů a úsporám provozních a investičních nákladů. Zároveň bude společnost těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica, převážně v oblasti nákupu, zlepšování procesů a vývoje nových produktů.

Telefónica O2 bude nadále podporovat další rozvoj provozu na Slovensku. Ten zahrnuje rozvoj systémů, procesů a sítí. Hlavním komerčním cílem zůstává získávání nových zákazníků prostřednictvím představení nových inovativních služeb pro všechny zákaznické segmenty. Výsledkem aktivit na Slovensku by mělo být dosažení kvality a úroveň zákaznické zkušenosti srovnatelná s úrovní v České republice.

Na základě výsledků dosažených v prvním pololetí roku 2007 společnost potvrzuje svůj odhad výsledků za celý rok 2007. Očekává, že konsolidované výnosy vzrostou o 1 až 3 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) [7]poklesne o 1 % nebo dosáhne stejné úrovně jako v roce 2006. V tomto odhadu vývoje OIBDA je již zahrnut očekávaný negativní vliv aktivit na Slovensku. Společnost očekává, že celkové konsolidované investice dosáhnou zhruba 9 mld. Kč, z čehož asi 20 % budou představovat investice na Slovensku. [8]

[1]Srovnatelné období šesti měsíců do června 2006. [2]Dlouhodobý a krátkodobý finanční dluh minus hotovost a hotovostní ekvivalenty a krátkodobé finanční investice vůči vlastnímu jmění. [3]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem. [4]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek. [5]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem. [6] Bez zahrnutí linek umožňujících pouze příchozí hovory. [7]Pro účely odhadu, OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2007 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2006 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (hlavní nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2006 bylo snížení hodnoty majetku). [8]Za předpokladu konstantního měnového kurzu Kč/Sk.

Váš názor Další článek: Cooler Master CM 690: miditower pro sedm stodvacítek

Témata článku: Internet, Finanční výsledky, První služba, Stejný segment, První minuta, Migrace, Celková hodnota, Služba, Celkové náklady, Stejné období, Slovensko, Slovenská televize, Pevná linka, Linka, Stejný náklad, Nový způsob, Dluh, Prodejní výsledek, Výše, MMS, Internet TV, Druhé čtvrtletí, Úroveň, Televize O2, Měsíční poplatek


Určitě si přečtěte

Nové názvy, upravený vývoj. Microsoft ukázal, jak teď bude vydávat Windows 10

Nové názvy, upravený vývoj. Microsoft ukázal, jak teď bude vydávat Windows 10

** Podzimní vydání Windows 10 přinese jen minimum novinek ** Aktualizace ponese formální označení 20H2 ** Microsoft mění názvy v programu Windows Insider

Lukáš Václavík | 17

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 3

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

** Rozhodujete se mezi Netflixem a HBO Go? Věřte, bude hůř ** Na trhu je mnohem víc ambicióznějších streamovacích služeb ** Některé by mohly do ČR zamířit ještě letos

Lukáš Václavík | 45

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

** Total Commander je fernomén mezi správci souborů ** Našli jsme 11 povedených alternativ ** Zvládnou to samé a ke všemu jsou většinou zadarmo

Karel Kilián | 87


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11