Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

26.4.2007. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.
Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

"Výsledky prvního čtvrtletí roku 2007 potvrdily naše očekávání v oblasti nárůstu výnosů. V mobilním segmentu nadále rostl počet smluvních zákazníků a hlasový provoz díky úspěšné strategii aktivního převádění zákazníků předplacených služeb na tarifní. V segmentu pevných linek jsme zaznamenali další nárůst výnosů v oblasti vysokorychlostního připojení a rostly také aktivity v oblasti ICT/Business Solutions. To vedlo k obratu trendu výnosů v pevném segmentu, které v prvním čtvrtletí 2007 poprvé dosáhly téměř stejné výše ve srovnání se stejným obdobím minulého roku," vyjadřuje se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny

Výnosy 15,2 mld. Kč (+2,4 %); Provozní náklady 8,2 mld. Kč (+5,8 %); OIBDA 7,0 mld. Kč (-2,1 %), marže OIBDA 46,6 %; Provozní hospodářský výsledek 3,2 mld. Kč (+5,5 %); Čistý zisk 2,3 mld. Kč (+12,5 %); Čistá zadluženost minus 2,4 % (-5,2 p.b.); Investice 814 mil. Kč (-16,3 %) - poměr Investice/Výnosy 5,4 %; Počet zaměstnanců skupiny 9 501 (-6,1 %); Konsolidované finanční výsledky

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 15,2 mld. Kč, meziročně o 2,4 % více. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Výnosy v segmentu pevných linek v prvním čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nepatrně poklesly a zaznamenaly změnu trendu z minulosti. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. Kč. Růst externích nákladů a nákladů vyplývajících z aktivit skupiny na Slovensku byly hlavním důvodem zvýšení provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2007. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 7 mld. Kč, meziročně o 2,1 % méně. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 46,6 % ve srovnání s 48,9 % ve stejném období roku 2006. Aktivity na Slovensku snížily konsolidovanou marži OIBDA v prvním čtvrtletí 2007 o zhruba 2 p.b.

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly výše 3,9 mld. Kč a potvrdily pokračující pokles meziročně o 7,6 %.

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly meziročně o 5,5 % a 7 % na 3,2 mld. Kč a 3,1 mld. Kč., na základě snížení konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,3 mld. Kč, meziročně o 12,5 % více.

Celkové konsolidované investice dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2007 úrovně 814 mil. Kč, meziročně o 16,3 % méně. Investice v segmentu pevných linek poklesly meziročně o 14,5 % na 400 mil. Kč a byly vynaloženy především na rozvoj ADSL a IPTV. Investice v mobilním segmentu směřovaly převážně do rozvoje sítí CDMA a GSM a poklesly o 45,6 % na 273 mil. Kč. Investice v ostatních dceřiných společnostech dosáhly výše 141 mil. Kč a představovaly zejména investice spojené se zahájením provozu na Slovensku. Meziroční snížení investic je do značné míry výsledkem nižších investic do sítě UMTS ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a zpožděním některých investic, plánovaných na první čtvrtletí 2007. Proto úroveň investic v prvním čtvrtletí nereprezentuje očekávanou výši investic pro období do konce roku 2007 a společnost nadále potvrzuje svůj odhad investic pro rok 2007 ve výši přibližně 9 mld. Kč.

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 výše 4,1 mld. Kč, meziročně o 23,9% výše. Hotovostní toky z běžné činnosti poklesly meziročně o 2,2 % na 5,4 mld. Kč díky poklesu OIBDA a výsledkem nižších investic byl pokles hotovostních toků použitých v investiční činnosti o 78,4 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2006.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla 9,6 mld. Kč k 31. březnu 2007, o 0,3 % méně ve srovnání se stavem ke konci března 2006. Objem peněz a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu výše 11,7 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 2,4 % a hrubá zadluženost na úrovni 10,5 % ve srovnání s 6,2 % a 9,9 % k 31. březnu 2006.

V mobilním segmentu se úsilí společnosti nadále soustředilo na nabídku datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň se společnost zaměřila na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz a pokračovala v podpoře aktivní migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků a snížit celkovou míru odchodu zákazníků.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu v prvním čtvrtletí 2007 vzrostly meziročně o 4,8 % na 7,6 mld. Kč.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 5,8 % na 5,6 mld. Kč.

Celkový počet mobilních zákazníků vzrostl meziročně o 3,1% na 4 839 tisíc ke konci března 2007. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. březnu 2007 dosáhl 1 966 tisíc, meziročně o 323 tisíc více. To představuje nárůst o 19,7 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků v prvním čtvrtletí 2007 dosáhl výše 91 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2007 úrovně 40,6 % ve srovnání s 35 % v předchozím roce.

Počet zákazníků předplacených služeb se snížil meziročně o 179 tisíc (o 116 tisíc v prvním čtvrtletí 2007) na 2 873 tisíc na konci března 2007, což představuje meziroční pokles o 5,9 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. březnu 2007 výše 2 614 tisíc, meziročně o 5,7 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 2 %, což je o 1,8 % více než v prvním čtvrtletí 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 8,7 % na 1,7 mld. Kč díky 19,7 % meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply meziročně o 6,1 % na 2,8 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 20,2 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se zvýšil na 109 minut v prvním čtvrtletí 2007, v porovnání s 96 minutami v prvním čtvrtletí 2006 (meziročně o 13,5 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a úspěchu aktivit, stimulujících provoz v naší mobilní síti.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 1,2 mld. Kč, meziročně o 1,3 % více, zejména díky 11,7% nárůstu objemu příchozího provozu, který byl výsledkem vyššího provozu z ostatních mobilních sítí.

V prvním čtvrtletí roku 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU výše 496 Kč, meziročně o 1,2 % více. Průměrný výnos na tarifního zákazníka za první čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 902 Kč, meziročně o 9,4 % méně. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 2,7 % na 232 Kč v prvním čtvrtletí roku 2007.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 1,4 % na 1,1 mld. Kč jako důsledek rostoucího objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním čtvrtletí 2007 celkem 750 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 17,9 % a dosáhly výše 447 mil. Kč. Celkový počet zákazníků služby GPRS a CDMA vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 na 174 tisíc, meziročně došlo k nárůstu o 18,4 %. Celkový počet zákazníků služby CDMA dosáhl 99 tisíc (meziročně o 34,3 % více) a celkový počet GPRS zákazníků 75 tisíc (meziročně o 10,3 % více). Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 výše 107 Kč ve srovnání s 106 Kč v předchozím roce. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 41 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvním čtvrtletí 2007, ve srovnání s 39 % v prvním čtvrtletí 2006 a byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) se snížily o 7,3 % a v prvním čtvrtletí 2007 dosáhly 353 mil. Kč z důvodu nižšího počtu prodaných telefonů a nižších aktivačních poplatků pro nové zákazníky.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) poklesly meziročně o 21,6 % na 58 mil. Kč.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 %. Pokračující zaměření na služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu a nárůst aktivit společnosti v oblasti ICT/Business Solutions vedly ke změně trendu ve vývoji výnosů pevného segmentu. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání na 28,6 % v prvním čtvrtletí 2007 oproti 26 % v prvním čtvrtletí roku 2006. V březnu a dubnu 2007 Telefónica 02 uvedla na trh první konvergentní nabídku (O2 Duo Mobile) a první balíček služeb kombinující tři služby v jedné (O2 Trio). Touto nabídkou potvrdila svoji strategii zaměřenou na zvýšení hodnoty pevných linek a snížení míry poklesu linek.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 % na 7,5 mld. Kč. Tento vývoj byl způsoben nárůstem výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním přístupu k internetu a výnosů z IT služeb, který vyrovnal pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci března 2007 výše 2 288 tisíc, což představuje meziroční pokles o 18,8 %, který byl způsoben především významným nahrazováním služeb pevných linek mobilními službami. V prvním čtvrtletí 2007 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek výše 114 tisíc ve srovnání se 162 tisíci ve stejném období minulého roku. Výnosy z měsíčních poplatků však poklesly meziročně pouze o 1,5 % na 2,5 mld. Kč v prvním čtvrtletí 2007 a potvrdily pozitivní vliv nárůstu měsíčních poplatků z dubna 2006, který jsme zaznamenali od třetího čtvrtletí 2006.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady meziročně o 9,6 % na 2,4 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 22,2 % na 1,2 mld. Kč, což bylo způsobeno nižším hlasovým provozem generovaným našimi zákazníky, který se meziročně snížil o 16,6 % na 764 mil. minut.

Výnosy z propojení vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 o 7,7 % a dosáhly 1,2 mld. Kč, díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly celkem meziročně o 20,7 % na 951 mil. Kč díky silnému 51,1% nárůstu výnosů z vysokorychlostního připojení, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL. Služby vytáčeného internetu představují snižující se podíl na výnosech z internetového připojení s omezeným potenciálem poklesu.

Výnosy z vysokorychlostního internetu (ADSL, IPTV a obsahu) dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 866 mil. Kč, meziročně o 51,1 % více. Z toho 764 mil. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 56,2 %) a 102 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční nárůst o 21,4 %). Celkový počet přípojek ADSL dosáhl ke konci března 2007 výše 503 tisíc, ve srovnání s 338 tisíci na konci března roku 2006 (meziroční nárůst o 48,8%). Do konce března 2007 dosáhl počet zákazníků služby O2 TV výše 26 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 10 tisíc zákazníků jenom v prvním čtvrtletí 2007. Pro další podporu prodeje O2 TV, Telefónica O2 nabízí zákazníkům možnost instalace této služby pomocí samoinstalačního balíčku. V současné době je tímto způsobem realizováno zhruba 40 % všech instalací O2 TV.

Výnosy z vytáčeného internetu se v prvním čtvrtletí 2007 snížily meziročně o 60,5 % na 85 mil. Kč. Ve stejném období se provoz z vytáčeného internetu snížil meziročně o 67,9 % na 146 mil. minut jako důsledek pokračující migrace k vysokorychlostnímu připojení k internetu ADSL a ostatním vysokorychlostním alternativám.

Výnosy z datových služeb mírně poklesly meziročně o 0,3 % na 1 mld. Kč, zejména kvůli 7,2 % poklesu výnosů z pronajatých okruhů na 551 mil., zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 9 % a dosáhly 482 mil. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 105 mil. Kč, meziročně o 33,1 % méně, díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 259 mil. Kč ve srovnání se 108 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2006, jako důsledek rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb (projekt elektronického výběru mýtného, zakázky pro státní instituce).

Telefónica O2 Slovakia úspěšně rozběhla svojí obchodní činnost na slovenském trhu v prvním čtvrtletí 2007. Společnost spustila svoji předregistrační kampaň pro O2 Jednotky 15. prosince 2006, která vyústila ve více než 600 tisíc registrovaných zájemců o služby. Tito zákazníci mohou uskutečnit telefonní hovory za 2 Sk za minutu v rámci sítě O2 Slovakia kdykoliv. Telefónica O2 Slovakia spustila svůj komerční provoz symbolicky 2. února 2007. Komplexní nabídku pro zákazníky předplacených služeb pod názvem O2 Narovinu představila v únoru. Zákazníci v ní mohou telefonovat do všech sítí na území Slovenska, v jakýkoli den a v jakoukoli hodinu za stejnou cenu 8,50 Sk za minutu. Ke konci března 2007 registrovala Telefónica O2 Slovakia 387 tisíc aktivních zákazníků a nedávno společnost oznámila, že počet zákazníků přesáhl 400 tisíc.

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. Kč. Tento nárůst byl do značné míry důsledkem vyšších nákladů na marketing a prodej a dalších externích služeb. Dalším důvodem byly provozní náklady spojené s aktivitami na Slovensku.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady 3,8 mld. Kč, meziročně o 2,3 % více. Náklady na propojení a roaming vzrostly meziročně o 3,8 % na 2,6 mld. Kč z důvodu vyšších aktivit v tranzitní oblasti a růstu odchozího provozu generovaného našimi zákazníky. Náklady na prodej zboží vzrostly meziročně o 6 % na 815 mil. Kč z důvodu komerční aktivity na Slovenku, zatímco v ČR tyto náklady meziročně poklesly. Ostatní nákupy a náklady na prodej poklesly o 10,2 % na 474 mil. Kč.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, v prvním čtvrtletí 2007 vzrostly meziročně o 4 % na 1,8 mld. Kč, zejména jako výsledek celkového zvýšení mezd, sladění systému odměňování v bývalém ČESKÉM TELECOMU a Eurotelu a vyšším osobním nákladům v dceřiných společnostech (Telefónica O2 Services a Telefónica O2 Slovakia) spojené s nárůstem zaměstnanců.Celkový počet zaměstnanců skupiny k 31. březnu 2007 dosáhl 9 501, meziročně o 6,1 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 se během roku snížil meziročně o 8,6 % na 9 188.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 14,5 % na 2,4 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 19,6 % na 733 mil. Kč díky nárůstu marketingových aktivit spojených s nabídkou mobilních služeb, propagace ADSL a IPTV a marketingových nákladů na Slovensku. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly meziročně o 16,4 % na 668 mil. jako výsledek vyšších nákladů spojených s outsourcingem údržby a nárůstem komplexnosti sítě. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 390 mil. Kč, meziročně o 0,2 % více, zatímco spotřeba materiálu a energie vzrostla mírně meziročně o 0,8 % na 212 mil. Kč. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby a další externí služby vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady meziročně o 26,9 % na 425 mil. Kč díky nákladům na změnu designu obchodů, vyšším nákladům na péči o zákazníka a nákladům vzniklým na Slovensku.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů), poplatky a opravné položky poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 3,4 % na 200 mil. Kč.

V roce 2007 bude Telefónica O2 i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového přístupu k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergentních produktů.

Zavedení nových konvergentních služeb nabízejících kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O2 TV) by mělo zvýšit hodnotu nabídky pevných linek a následně snížit úroveň míry odchodu zákazníků.Na začátku druhého čtvrtletí 2007 představila Telefónica O2 Czech Republic svůj první konvergentní produkt a balíček kombinující více služeb. Služba O2 Duo Mobile obsahuje O2 Internet ADSL a mobilní hovory za jeden měsíční poplatek, zatímco O2 Trio nabízí O2 Internet ADSL, multimediální televiziO2TV, neomezené národní a místní hovory do pevných sítí v jednom balíčku služeb za výhodnou cenu.Společnost bude rovněž pokračovat v rozvoji nové služby televize přes pevnou linku (O2 TV), zlepšení v oblasti poskytování této služeb a péče o zákazníka, zvýšení atraktivity produktu pomocí nabídky nových programů, filmů a interaktivních služeb. Silný potenciál růstu vidíme v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. V roce 2007 společnost ještě více zaměří své úsilí na tento druh služeb. Strategie v mobilním segmentu se nadále soustředí na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb a internetového připojení pomocí služeb založených na technologiích CDMA a HSDPA. Hlavním cílem nadále zůstává dosažení vysoké zákaznické spokojenosti, přičemž zákazník zůstává ve středu veškerého snažení společnosti.

Nadále bude pokračovat integrační proces fixní a mobilní části prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Jejich výsledkem bude dosažení významných synergií vedoucích k růstu výnosů a úsporám provozních a investičních nákladů. Zároveň bude společnost těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica, převážně v oblasti nákupu, zlepšování procesů a vývoje nových produktů.

Telefónica O2 bude nadále podporovat postupný rozvoj aktivit na Slovensku, včetně rozvoje systémů, procesů a sítí tak, aby byla dosažena kvalita a úroveň zákaznické zkušenosti srovnatelná s úrovní v České Republice s uvážlivým přístupem v oblasti vynakládání nákladů.
Potvrzujeme náš odhad výsledků za celý rok 2007. Očekáváme, že konsolidované výnosy vzrostou o 1 až 3 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) poklesne o 1 % nebo dosáhne stejné úrovně jako v roce 2006. V tomto odhadu vývoje OIBDA je již zahrnut očekávaný negativní vliv aktivit na Slovensku. Společnost očekává, že celkové konsolidované investice dosáhnou zhruba 9 mld. Kč, z čehož asi 20 % budou představovat investice na Slovensku.

Témata článku: Internet, Finanční výsledky, Výše, Segment, Slovensko, Měsíční poplatek, Poplatek, První minuta, Internet TV, IPTV, MMS, Trio, Televize o2, Televize v mobilu, Silný vliv

1 komentář

Nejnovější komentáře

  • bramborka 30. 4. 2007 18:51:36
    No během jednoho jediného roku přijít o 540 tisíc zákazníků, to je teda...
Aktuální číslo časopisu Computer

Bojujeme proti Fake News

Dva velké testy: fotoaparáty a NASy

Co musíte vědět o změně evropského roamingu

Radíme s výběrem základní desky