Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

26.4.2007. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.
Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

"Výsledky prvního čtvrtletí roku 2007 potvrdily naše očekávání v oblasti nárůstu výnosů. V mobilním segmentu nadále rostl počet smluvních zákazníků a hlasový provoz díky úspěšné strategii aktivního převádění zákazníků předplacených služeb na tarifní. V segmentu pevných linek jsme zaznamenali další nárůst výnosů v oblasti vysokorychlostního připojení a rostly také aktivity v oblasti ICT/Business Solutions. To vedlo k obratu trendu výnosů v pevném segmentu, které v prvním čtvrtletí 2007 poprvé dosáhly téměř stejné výše ve srovnání se stejným obdobím minulého roku," vyjadřuje se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny

Výnosy 15,2 mld. Kč (+2,4 %); Provozní náklady 8,2 mld. Kč (+5,8 %); OIBDA 7,0 mld. Kč (-2,1 %), marže OIBDA 46,6 %; Provozní hospodářský výsledek 3,2 mld. Kč (+5,5 %); Čistý zisk 2,3 mld. Kč (+12,5 %); Čistá zadluženost minus 2,4 % (-5,2 p.b.); Investice 814 mil. Kč (-16,3 %) - poměr Investice/Výnosy 5,4 %; Počet zaměstnanců skupiny 9 501 (-6,1 %); Konsolidované finanční výsledky

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 15,2 mld. Kč, meziročně o 2,4 % více. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Výnosy v segmentu pevných linek v prvním čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nepatrně poklesly a zaznamenaly změnu trendu z minulosti. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. Kč. Růst externích nákladů a nákladů vyplývajících z aktivit skupiny na Slovensku byly hlavním důvodem zvýšení provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2007. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 7 mld. Kč, meziročně o 2,1 % méně. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 46,6 % ve srovnání s 48,9 % ve stejném období roku 2006. Aktivity na Slovensku snížily konsolidovanou marži OIBDA v prvním čtvrtletí 2007 o zhruba 2 p.b.

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly výše 3,9 mld. Kč a potvrdily pokračující pokles meziročně o 7,6 %.

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly meziročně o 5,5 % a 7 % na 3,2 mld. Kč a 3,1 mld. Kč., na základě snížení konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,3 mld. Kč, meziročně o 12,5 % více.

Celkové konsolidované investice dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2007 úrovně 814 mil. Kč, meziročně o 16,3 % méně. Investice v segmentu pevných linek poklesly meziročně o 14,5 % na 400 mil. Kč a byly vynaloženy především na rozvoj ADSL a IPTV. Investice v mobilním segmentu směřovaly převážně do rozvoje sítí CDMA a GSM a poklesly o 45,6 % na 273 mil. Kč. Investice v ostatních dceřiných společnostech dosáhly výše 141 mil. Kč a představovaly zejména investice spojené se zahájením provozu na Slovensku. Meziroční snížení investic je do značné míry výsledkem nižších investic do sítě UMTS ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a zpožděním některých investic, plánovaných na první čtvrtletí 2007. Proto úroveň investic v prvním čtvrtletí nereprezentuje očekávanou výši investic pro období do konce roku 2007 a společnost nadále potvrzuje svůj odhad investic pro rok 2007 ve výši přibližně 9 mld. Kč.

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 výše 4,1 mld. Kč, meziročně o 23,9% výše. Hotovostní toky z běžné činnosti poklesly meziročně o 2,2 % na 5,4 mld. Kč díky poklesu OIBDA a výsledkem nižších investic byl pokles hotovostních toků použitých v investiční činnosti o 78,4 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2006.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla 9,6 mld. Kč k 31. březnu 2007, o 0,3 % méně ve srovnání se stavem ke konci března 2006. Objem peněz a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu výše 11,7 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 2,4 % a hrubá zadluženost na úrovni 10,5 % ve srovnání s 6,2 % a 9,9 % k 31. březnu 2006.

V mobilním segmentu se úsilí společnosti nadále soustředilo na nabídku datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň se společnost zaměřila na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz a pokračovala v podpoře aktivní migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků a snížit celkovou míru odchodu zákazníků.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu v prvním čtvrtletí 2007 vzrostly meziročně o 4,8 % na 7,6 mld. Kč.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 5,8 % na 5,6 mld. Kč.

Celkový počet mobilních zákazníků vzrostl meziročně o 3,1% na 4 839 tisíc ke konci března 2007. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. březnu 2007 dosáhl 1 966 tisíc, meziročně o 323 tisíc více. To představuje nárůst o 19,7 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků v prvním čtvrtletí 2007 dosáhl výše 91 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2007 úrovně 40,6 % ve srovnání s 35 % v předchozím roce.

Počet zákazníků předplacených služeb se snížil meziročně o 179 tisíc (o 116 tisíc v prvním čtvrtletí 2007) na 2 873 tisíc na konci března 2007, což představuje meziroční pokles o 5,9 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. březnu 2007 výše 2 614 tisíc, meziročně o 5,7 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 2 %, což je o 1,8 % více než v prvním čtvrtletí 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 8,7 % na 1,7 mld. Kč díky 19,7 % meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply meziročně o 6,1 % na 2,8 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 20,2 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se zvýšil na 109 minut v prvním čtvrtletí 2007, v porovnání s 96 minutami v prvním čtvrtletí 2006 (meziročně o 13,5 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a úspěchu aktivit, stimulujících provoz v naší mobilní síti.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 1,2 mld. Kč, meziročně o 1,3 % více, zejména díky 11,7% nárůstu objemu příchozího provozu, který byl výsledkem vyššího provozu z ostatních mobilních sítí.

V prvním čtvrtletí roku 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU výše 496 Kč, meziročně o 1,2 % více. Průměrný výnos na tarifního zákazníka za první čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 902 Kč, meziročně o 9,4 % méně. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 2,7 % na 232 Kč v prvním čtvrtletí roku 2007.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 1,4 % na 1,1 mld. Kč jako důsledek rostoucího objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním čtvrtletí 2007 celkem 750 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 17,9 % a dosáhly výše 447 mil. Kč. Celkový počet zákazníků služby GPRS a CDMA vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 na 174 tisíc, meziročně došlo k nárůstu o 18,4 %. Celkový počet zákazníků služby CDMA dosáhl 99 tisíc (meziročně o 34,3 % více) a celkový počet GPRS zákazníků 75 tisíc (meziročně o 10,3 % více). Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 výše 107 Kč ve srovnání s 106 Kč v předchozím roce. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 41 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvním čtvrtletí 2007, ve srovnání s 39 % v prvním čtvrtletí 2006 a byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) se snížily o 7,3 % a v prvním čtvrtletí 2007 dosáhly 353 mil. Kč z důvodu nižšího počtu prodaných telefonů a nižších aktivačních poplatků pro nové zákazníky.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) poklesly meziročně o 21,6 % na 58 mil. Kč.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 %. Pokračující zaměření na služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu a nárůst aktivit společnosti v oblasti ICT/Business Solutions vedly ke změně trendu ve vývoji výnosů pevného segmentu. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání na 28,6 % v prvním čtvrtletí 2007 oproti 26 % v prvním čtvrtletí roku 2006. V březnu a dubnu 2007 Telefónica 02 uvedla na trh první konvergentní nabídku (O2 Duo Mobile) a první balíček služeb kombinující tři služby v jedné (O2 Trio). Touto nabídkou potvrdila svoji strategii zaměřenou na zvýšení hodnoty pevných linek a snížení míry poklesu linek.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 % na 7,5 mld. Kč. Tento vývoj byl způsoben nárůstem výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním přístupu k internetu a výnosů z IT služeb, který vyrovnal pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci března 2007 výše 2 288 tisíc, což představuje meziroční pokles o 18,8 %, který byl způsoben především významným nahrazováním služeb pevných linek mobilními službami. V prvním čtvrtletí 2007 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek výše 114 tisíc ve srovnání se 162 tisíci ve stejném období minulého roku. Výnosy z měsíčních poplatků však poklesly meziročně pouze o 1,5 % na 2,5 mld. Kč v prvním čtvrtletí 2007 a potvrdily pozitivní vliv nárůstu měsíčních poplatků z dubna 2006, který jsme zaznamenali od třetího čtvrtletí 2006.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady meziročně o 9,6 % na 2,4 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 22,2 % na 1,2 mld. Kč, což bylo způsobeno nižším hlasovým provozem generovaným našimi zákazníky, který se meziročně snížil o 16,6 % na 764 mil. minut.

Výnosy z propojení vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 o 7,7 % a dosáhly 1,2 mld. Kč, díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly celkem meziročně o 20,7 % na 951 mil. Kč díky silnému 51,1% nárůstu výnosů z vysokorychlostního připojení, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL. Služby vytáčeného internetu představují snižující se podíl na výnosech z internetového připojení s omezeným potenciálem poklesu.

Výnosy z vysokorychlostního internetu (ADSL, IPTV a obsahu) dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 866 mil. Kč, meziročně o 51,1 % více. Z toho 764 mil. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 56,2 %) a 102 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční nárůst o 21,4 %). Celkový počet přípojek ADSL dosáhl ke konci března 2007 výše 503 tisíc, ve srovnání s 338 tisíci na konci března roku 2006 (meziroční nárůst o 48,8%). Do konce března 2007 dosáhl počet zákazníků služby O2 TV výše 26 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 10 tisíc zákazníků jenom v prvním čtvrtletí 2007. Pro další podporu prodeje O2 TV, Telefónica O2 nabízí zákazníkům možnost instalace této služby pomocí samoinstalačního balíčku. V současné době je tímto způsobem realizováno zhruba 40 % všech instalací O2 TV.

Výnosy z vytáčeného internetu se v prvním čtvrtletí 2007 snížily meziročně o 60,5 % na 85 mil. Kč. Ve stejném období se provoz z vytáčeného internetu snížil meziročně o 67,9 % na 146 mil. minut jako důsledek pokračující migrace k vysokorychlostnímu připojení k internetu ADSL a ostatním vysokorychlostním alternativám.

Výnosy z datových služeb mírně poklesly meziročně o 0,3 % na 1 mld. Kč, zejména kvůli 7,2 % poklesu výnosů z pronajatých okruhů na 551 mil., zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 9 % a dosáhly 482 mil. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 105 mil. Kč, meziročně o 33,1 % méně, díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 259 mil. Kč ve srovnání se 108 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2006, jako důsledek rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb (projekt elektronického výběru mýtného, zakázky pro státní instituce).

Telefónica O2 Slovakia úspěšně rozběhla svojí obchodní činnost na slovenském trhu v prvním čtvrtletí 2007. Společnost spustila svoji předregistrační kampaň pro O2 Jednotky 15. prosince 2006, která vyústila ve více než 600 tisíc registrovaných zájemců o služby. Tito zákazníci mohou uskutečnit telefonní hovory za 2 Sk za minutu v rámci sítě O2 Slovakia kdykoliv. Telefónica O2 Slovakia spustila svůj komerční provoz symbolicky 2. února 2007. Komplexní nabídku pro zákazníky předplacených služeb pod názvem O2 Narovinu představila v únoru. Zákazníci v ní mohou telefonovat do všech sítí na území Slovenska, v jakýkoli den a v jakoukoli hodinu za stejnou cenu 8,50 Sk za minutu. Ke konci března 2007 registrovala Telefónica O2 Slovakia 387 tisíc aktivních zákazníků a nedávno společnost oznámila, že počet zákazníků přesáhl 400 tisíc.

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. Kč. Tento nárůst byl do značné míry důsledkem vyšších nákladů na marketing a prodej a dalších externích služeb. Dalším důvodem byly provozní náklady spojené s aktivitami na Slovensku.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady 3,8 mld. Kč, meziročně o 2,3 % více. Náklady na propojení a roaming vzrostly meziročně o 3,8 % na 2,6 mld. Kč z důvodu vyšších aktivit v tranzitní oblasti a růstu odchozího provozu generovaného našimi zákazníky. Náklady na prodej zboží vzrostly meziročně o 6 % na 815 mil. Kč z důvodu komerční aktivity na Slovenku, zatímco v ČR tyto náklady meziročně poklesly. Ostatní nákupy a náklady na prodej poklesly o 10,2 % na 474 mil. Kč.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, v prvním čtvrtletí 2007 vzrostly meziročně o 4 % na 1,8 mld. Kč, zejména jako výsledek celkového zvýšení mezd, sladění systému odměňování v bývalém ČESKÉM TELECOMU a Eurotelu a vyšším osobním nákladům v dceřiných společnostech (Telefónica O2 Services a Telefónica O2 Slovakia) spojené s nárůstem zaměstnanců.Celkový počet zaměstnanců skupiny k 31. březnu 2007 dosáhl 9 501, meziročně o 6,1 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 se během roku snížil meziročně o 8,6 % na 9 188.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 14,5 % na 2,4 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 19,6 % na 733 mil. Kč díky nárůstu marketingových aktivit spojených s nabídkou mobilních služeb, propagace ADSL a IPTV a marketingových nákladů na Slovensku. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly meziročně o 16,4 % na 668 mil. jako výsledek vyšších nákladů spojených s outsourcingem údržby a nárůstem komplexnosti sítě. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 390 mil. Kč, meziročně o 0,2 % více, zatímco spotřeba materiálu a energie vzrostla mírně meziročně o 0,8 % na 212 mil. Kč. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby a další externí služby vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 dohromady meziročně o 26,9 % na 425 mil. Kč díky nákladům na změnu designu obchodů, vyšším nákladům na péči o zákazníka a nákladům vzniklým na Slovensku.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů), poplatky a opravné položky poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 3,4 % na 200 mil. Kč.

V roce 2007 bude Telefónica O2 i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového přístupu k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergentních produktů.

Zavedení nových konvergentních služeb nabízejících kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O2 TV) by mělo zvýšit hodnotu nabídky pevných linek a následně snížit úroveň míry odchodu zákazníků.Na začátku druhého čtvrtletí 2007 představila Telefónica O2 Czech Republic svůj první konvergentní produkt a balíček kombinující více služeb. Služba O2 Duo Mobile obsahuje O2 Internet ADSL a mobilní hovory za jeden měsíční poplatek, zatímco O2 Trio nabízí O2 Internet ADSL, multimediální televiziO2TV, neomezené národní a místní hovory do pevných sítí v jednom balíčku služeb za výhodnou cenu.Společnost bude rovněž pokračovat v rozvoji nové služby televize přes pevnou linku (O2 TV), zlepšení v oblasti poskytování této služeb a péče o zákazníka, zvýšení atraktivity produktu pomocí nabídky nových programů, filmů a interaktivních služeb. Silný potenciál růstu vidíme v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. V roce 2007 společnost ještě více zaměří své úsilí na tento druh služeb. Strategie v mobilním segmentu se nadále soustředí na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb a internetového připojení pomocí služeb založených na technologiích CDMA a HSDPA. Hlavním cílem nadále zůstává dosažení vysoké zákaznické spokojenosti, přičemž zákazník zůstává ve středu veškerého snažení společnosti.

Nadále bude pokračovat integrační proces fixní a mobilní části prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Jejich výsledkem bude dosažení významných synergií vedoucích k růstu výnosů a úsporám provozních a investičních nákladů. Zároveň bude společnost těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica, převážně v oblasti nákupu, zlepšování procesů a vývoje nových produktů.

Telefónica O2 bude nadále podporovat postupný rozvoj aktivit na Slovensku, včetně rozvoje systémů, procesů a sítí tak, aby byla dosažena kvalita a úroveň zákaznické zkušenosti srovnatelná s úrovní v České Republice s uvážlivým přístupem v oblasti vynakládání nákladů.
Potvrzujeme náš odhad výsledků za celý rok 2007. Očekáváme, že konsolidované výnosy vzrostou o 1 až 3 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) poklesne o 1 % nebo dosáhne stejné úrovně jako v roce 2006. V tomto odhadu vývoje OIBDA je již zahrnut očekávaný negativní vliv aktivit na Slovensku. Společnost očekává, že celkové konsolidované investice dosáhnou zhruba 9 mld. Kč, z čehož asi 20 % budou představovat investice na Slovensku.

Diskuze (1) Další článek: Apple představil Final Cut Studio 2

Témata článku: Internet, Finanční výsledky, Čtvrtletí, První služba, Trio, TV program slovenské televize, MMS, Linka, IPTV, První rok, První společnost, Segment, Migrace, Silný vliv, Služba, První zákazník, Slovensko, Měsíční poplatek, Stejné období, Televize O2, Celková hodnota, Poplatek, Výše, Stejný náklad, První minuta


Určitě si přečtěte

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 42

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

** Myslíte si, že umíte programovat? ** Ale prosím vás, zkuste jazyk Wenyan nebo Malbolge ** Z ezoterických jazyků zešílíte, nebo vás zaměstnají v Googlu

Jakub Čížek | 23

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

** Mapy Googlu mají spoustu funkcí, které jsou často přehlíženy ** Využijte například podrobnější možnosti plánování cest ** Hodit se mohou i tipy na sdílení nebo pohledy do minulosti

Karel Kilián | 25

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22

10 skrytých nastavení prohlížeče Google Chrome, která se můžou hodit

10 skrytých nastavení prohlížeče Google Chrome, která se můžou hodit

** Prohlížeč Google Chrome ukrývá mnoho zajímavých možností ** Našli jsme deset nejzajímavějších skrytých nastavení ** Můžete si například výrazně vylepšit práci s kartami

Karel Kilián | 18

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

** Dlouhý betatest končí a nyní všichni mohou hrát přes internet ** Nemusíte žádné hry kupovat znovu. Jede to, co už máte v knihovnách na Steamu, Uplay, Battle.net a jinde ** Roční náklady odpovídají ceně jedné běžné hry

Tomáš Holčík | 68Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky