Novell oznamuje finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009

Novell oznamuje finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009

Společnost Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL) oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2009. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 216 miliónů dolarů. Pro srovnání, za třetí fiskální čtvrtletí 2008 zaznamenal Novell čisté tržby 245 miliónů dolarů. GAAP zisk z operací za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009 je 21 miliónů dolarů, zatímco za třetí fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost GAAP zisk z operací ve výši 1 milión dolarů. GAAP čistý zisk za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009 je 17 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Pro srovnání, za třetí fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost čistou ztrátu 15 miliónů dolarů neboli 0,04 dolaru na akcii. Měnové kurzy ve třetím fiskálním čtvrtletí 2009 nepříznivě ovlivnily čisté tržby o 6 miliónů dolarů. Provozní výdaje ovlivnily příznivě o 8 miliónů a provozní zisk ovlivnily příznivě o 2 milióny dolarů v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku.

Zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za třetí fiskální čtvrtletí 2009 je 33 miliónů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP zisku z operací ve výši 24 miliónů dolarů. Non-GAAP čistý zisk za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009 je 25 miliónů dolarů, neboli 0,07 dolaru na akcii. Pro srovnání, za třetí fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost non-GAAP čistý zisk 18 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Srovnání GAAP a non-GAAP výsledků je uvedeno ve finančních výkazech, které jsou součástí originálu této tiskové zprávy. Vysvětlení těchto ukazatelů je uvedeno níže pod nadpisem Non-GAAP finanční ukazatele.

Novell vykázal tržby z řešení otevřené platformy 40 miliónů dolarů. Z toho 38 miliónů bylo z linuxových produktů, což je 22procentní meziroční nárůst proti stejnému období předcházejícího roku. Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 30 miliónů, z toho řešení správy identit, přístupu a shody vygenerovala 28 miliónů, což je 16procentní meziroční pokles. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 40 miliónů, což je 15procentní pokles proti stejnému období předcházejícího roku. Tržby z produktů pro pracovní skupiny ve výši 81 miliónů dolarů meziročně poklesly o 12 procent.

„Provozní marže dále meziročně stoupaly díky důsledné správě nákladů, avšak vývoj tržeb byl podobný jako u mnoha dalších firem v softwarovém průmyslu,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. „Stále se soustředíme na udržení vysokých provozních marží, i když dále investujeme do projektů zaměřených na generování dlouhodobého růstu tržeb.“

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. červenci 2009 byl 921 milión dolarů, což je pokles proti jedné miliardě na konci předchozího čtvrtletí. K poklesu došlo hlavně z důvodu vypršení našich volně obchodovaných konvertibilních obligací. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci třetího fiskálního čtvrtletí 71 dnů, což je mírné zlepšení proti 78 dnům na konci stejného čtvrtletí o rok dříve. Celkové odložené tržby na konci třetího fiskálního čtvrtletí 2009 byly 674 miliónů dolarů, což je pokles proti 726 miliónům dolarů na konci téhož čtvrtletí předcházejícího roku. Cash flow z provozů za třetí fiskální čtvrtletí roku 2009 byl 35 miliónů dolarů. Pro porovnání, ve třetím fiskálním čtvrtletí 2008 zaznamenal Novell cash flow z aktivit 29 miliónů dolarů.

Finanční výhled

Management společnosti Novell je nadále odhodlán zajistit dlouhodobě udržitelnou ziskovost. Vedení společnosti Novell počítá s udržením dvouciferných non-GAAP provozních marží za celý fiskální rok 2009, pokud nenastanou nepředvídané okolnosti.

Oznámení konferenčního hovoru a informace pro přístup na web

Hodinový konferenční hovor s vedením společnosti Novell, během něhož bylo diskutováno uplynulé čtvrtletí, byl vysílán 27. srpna 2009. Záznam konferenčního hovoru v podobě webcastu je k dispozici na webové stránce Novellu pro vztahy s investory www.novell.com/company/ir/qresults. Mezinárodní číslo pro přístup ke konferenčnímu hovoru je +1-706-6792263, heslo „Novell.“

Archivovaná verze telefonické konference bude k dispozici po dobu dvanácti měsíců na webové stránce Novellu pro vztahy s investory www.novell.com/company/ir/qresults.

Kopii této tiskové zprávy v angličtině najdete na webu Novellu pro vztahy s investory: www.novell.com/company/ir/qresults.

Non-GAAP finanční ukazatele

Naše konsolidované neauditované zhuštěné finanční výkazy, prezentované v souladu s principy GAAP, doplňujeme o některé non-GAAP finanční ukazatele. Mezi tyto non-GAAP ukazatele patří upravený zisk z operací, upravená provozní marže, upravený zisk z dlouhodobých operací, upravený čistý zisk, upravený zisk na akcii z dlouhodobých operací a upravený čistý zisk na akcii. Non-GAAP finanční ukazatele poskytujeme za účelem lepšího porozumění naší aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna a abychom investorům umožnili posuzovat naši výkonnost stejným způsobem, jako ji posuzuje vedení společnosti. Management používá tytéž non-GAAP finanční ukazatele k posuzování výkonu, alokaci zdrojů a určování odměn. Non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků podle principů GAAP, ale nepočítá se v nich s výdaji a zisky, které jsou vyloučeny z konsensuálních odhadů analytiků,jež jsou neobvyklé a které vyvstanou mimo běžné podnikání, jako jsou například výdaje na odměny formou cenných papírů, amortizace nehmotných aktiv v souvislosti s akvizicemi, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vypořádání soudních sporů, nakoupený rozpracovaný výzkum a jeho odpisy, prodeje podnikových provozů, dlouhodobé investice a nemovitosti, průmyslové budovy a jejich vybavení.

Také prezentujeme odhad naší non-GAAP provozní marže. Jedná se o výhledový, non-GAAP finanční ukazatel. Odpovídající GAAP finanční ukazatel provozní marže není k dispozici a nelze k němu dojít bez nepřiměřeného úsilí, protože nejsme schopni přesně předpovědět informace o nákladech a ziscích včetně výše uvedených. Domníváme se, že GAAP finanční ukazatel by neměl větší význam pro pochopení našeho podnikání, protože se dá s velkou pravděpodobností očekávat značná variabilita mezi odhadovanými a skutečně realizovanými náklady a zisky, jak je popsáno výše. Také je pravděpodobné, že takové náklady a zisky vyvstanou mimo obvyklý chod podnikání.

Upozornění z právního hlediska ohledně výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která nejsou historické povahy a mohou být charakterizována jako tzv. výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act. Patří mezi ně prohlášení týkající se budoucích finančních a provozních výsledků, cílů a vyhlídek; budoucích příležitostí; zvyšování provozních marží; pokroku růstových oblastí podnikání; ziskovosti; makroekonomického prostředí; priorit zákazníků; načasování realizace odhadů; funkčnosti, charakteristik, kvalit a výkonnosti produktů a technologií Novellu; výsledků a přínosů dosažitelných nasazením produktů a uplatněním služeb společnosti Novell. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků diskutovaných nebo naznačených takovými výhledovými prohlášeními, protože ta vycházejí z právě dostupných informací a současných očekávání managementu, jsou platná pouze k nynějšímu datu a podléhají řadě faktorů včetně následujících: potížím, prodlevám a nečekaným nákladům v souvislosti se strategickými iniciativami snižování nákladů a růstu prodeje; naší schopnosti přilákat a udržet nové zákazníky prostřednictvím strategie nepřímého prodeje; našeho spoléhání na nepřímý obchodní kanál pro distribuci produktů; naší schopnosti obnovit předplatná na SLES zákazníků, kteří získali certifikáty SLES od společnosti Microsoft; zrychleného poklesu příjmů souvisejících s produkty OES a NetWare; schopnosti našich podnikových jednotek Open Platform Solutions, Identity and Security Management a Systems and Resource Management dosáhnout očekávaného tempa růstu; naší schopnosti úspěšně integrovat společnosti získané akvizicemi; naší schopnosti konkurovat na trzích služeb k infrastrukturnímu softwaru; schopnosti vyhovět poptávce zákazníků po službách technické podpory; schopnosti udržet si silnou značku; zpoždění v uvádění nových produktů; intenzivnějších zahraničních aktivit na poli výzkumu a vývoje; spoléhání na software licencovaný od třetích stran; naší schopnosti přilákat a udržet si nadané zaměstnance; tvrzení, že jsme narušili práva jiných osob k intelektuálnímu vlastnictví; nepříznivých výsledků právních sporů; naší schopnosti chránit naše důvěrné informace; snižování goodwill nebo amortizovatelných nehmotných aktiv vedoucí ke srážkám ze zisku; vystavení zvýšené ekonomické a regulační nejistotě v souvislosti s řízením globálního podniku; rušení a omezování rozsahu naší spolupráce s klienty profesionálních služeb; nejisté ekonomické podmínky a pokles výdajů na IT.

Tyto a další faktory, které by mohly ovlivnit naše výsledky, jsou uvedeny v našich podáních komisi SEC včetně Výroční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2008, jež byla podána komisi SEC 23. prosince 2008. Tato zpráva je k dispozici na našem webu pro vztahy s investory http://www.novell.com/company/ir.

Výslovně se zříkáme jakéhokoli závazku, kromě případů vyžadovaných zákonem, aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení v této tiskové zprávě, aby odrážela změny očekávání v souvislosti s nimi, nebo aby odrážela jakékoli změny událostí, podmínek nebo okolností, na nichž se taková výhledová prohlášení zcela nebo částečně zakládají.

Další článek: Reklamy na Windows 7: nízkorozpočtové a natočené foťákem (3× video)

Témata článku: Finanční výsledky, Milión dolarů, Goodwill, Cash, Velká variabilita, Zahraniční hotovost, Ron software, Stejné období, Zisk, Stejný princip, Dolar, Třetí čtvrtletí, Čtvrtletí, Stejný náklad, Reform, Čistý zisk, Flow


Určitě si přečtěte

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

** Hardware současných laptopů už tak rychle nestárne ** Tedy až na baterie – ty umírají děsivou rychlostí ** Ve Windows to můžete sledovat skoro v přímém přenosu

Jakub Čížek | 69

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

** Sociální síť TikTok získala stamiliony uživatelů a stále roste ** Jaký obsah na ní najdete a co můžete v jejím rámci čekat? ** Je to zábava pro mladé, nebo platforma pro úchyláky?

Karel Kilián | 37

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

** Jak uložit elektřinu z fotovoltaiky a větrných turbín ** Pomohou třeba staré autobaterie, nebo setrvačníky ** A pak tu jsou bizarní gravitační akumulátory velikosti mrakodrapu

Jakub Čížek | 252

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

** Rajče.net má odjakživa problémy s choulostivými fotkami dětí ** Student zlínské univerzity analyzoval jeho katalog ** Neuronová síť doposud prozkoumala 6 milionů snímků

Jakub Čížek | 73

Google dosáhl revolučního milníku v kvantové nadvládě. IBM ale nesouhlasí

Google dosáhl revolučního milníku v kvantové nadvládě. IBM ale nesouhlasí

** Google představil nový kvantový čip s 53 qubity ** Oznámil, že díky němu lidstvo poprvé dosáhlo kvantové nadvlády ** IBM toto tvrzení zlehčuje

Karel Javůrek | 16Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu