Novell oznamuje finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí 2009

Novell oznamuje finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí 2009

Společnost Novell dnes oznámila finanční výsledky za své první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2009. Za toto čtvrtletí vykázala společnost Novell čisté tržby ve výši 215 milionů dolarů, přičemž za první fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala čisté tržby ve výši 231 milionů dolarů. Příjem z operací za první fiskální kvartál 2009 byl 14 milionů dolarů; pro srovnání příjem z operací za první fiskální kvartál roku 2008 byl 8 milionů dolarů. Čistý příjem za první fiskální čtvrtletí roku 2009 činil 11 milionů dolarů neboli 0,03 dolaru za akcii. Pro srovnání čistý příjem za první fiskální čtvrtletí roku 2008 činil 17 milionů dolarů neboli 0,05 dolaru za akcii. V prvním fiskálním kvartálu roku 2009 směnné kurzy cizích měn negativně ovlivnily čisté tržby poklesem o 3 miliony dolarů, příznivě však také působily v podobě poklesu provozních nákladů, a to o 11 milionů dolarů, jakož i růstem příjmu z operací o 8 milionů dolarů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za první fiskální kvartál roku 2009 činil 34 milionů dolarů. Pro srovnání příjem z operací nezakládající se na účetních zásadách GAAP dosáhl za stejné čtvrtletí před rokem 25 milionů dolarů. Čisté tržby nezakládající se na zásadách GAAP za první fiskální kvartál roku 2009 byly 24 milionů dolarů neboli 0,07 dolaru na akcii. Pro srovnání za první fiskální kvartál roku 2008 byly čisté tržby nezakládající se na zásadách GAAP 30 milionů dolarů neboli 0,09 dolaru za akcii.

Společnost Novell vykázala tržby z produktů řešení otevřené platformy ve výši 37 milionů dolarů, z čehož 35 milionů dolarů pocházelo z produktů založených na platformě Linux; došlo ke zvýšení 24 % ve srovnání s týmž obdobím v loňském roce. Tržby z produktů pro správu identit a bezpečnosti činily 28 milionů dolarů, z čehož správa identity, přístupu a shody s předpisy, jež se dříve nazývala správa identity a přístupu, byla 26 milionů dolarů. Došlo tak k poklesu o 8 % ve srovnání s týmž obdobím v loňském roce. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 40 milionů dolarů, což je navýšení 9 % ve srovnání s týmž obdobím v loňském roce. Tržby z produktů pro podporu týmové spolupráce ve výši 81 milionů dolarů zaznamenaly 9% pokles ve srovnání s týmž obdobím v loňském roce.

„Zatímco fakturace byla pod naším očekáváním v této slabé hospodářské situaci, neustále přijímáme opatření, abychom pečlivě hospodařili s naší operační marží,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a výkonný ředitel společnosti Novell. „Nepochybujeme o našich dlouhodobých růstových příležitostech a i nadále usilujeme o udržování našich cílových úrovní ziskovosti.“

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic činily k 31. lednu 2009 1 miliardu dolarů, což je shodné s minulým kvartálem. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci prvního fiskálního kvartálu roku 2009 46 dní, což je pokles z 51 dní na konci téhož čtvrtletí před rokem. Celkové časově rozlišené výnosy (výnosy příštích období) činily na konci prvního fiskálního kvartálu roku 2009 705 milionů dolarů; což je pokles ze 723 milionů dolarů na konci téhož čtvrtletí loňského roku. Za první fiskální kvartál roku 2009 dosáhl peněžní tok z operací 14 milionů dolarů a zahrnoval platbu od společnosti Microsoft ve výši 25 milionů dolarů, přičemž peněžní tok z operací činil za první fiskální čtvrtletí roku 2008 -26 milionů dolarů.

Společnost Novell neodkupovala v rámci svého programu zpětného odkupování akcií během tohoto kvartálu žádné cenné papíry kmenových akcií. V programu zpětného odkupování akcií zůstává v současné době 33 milionů dolarů a společnost Novell zamýšlí využít tento program k udržování stabilní úrovně akcií v oběhu.

Během tohoto čtvrtletí Novell použil 4 miliony dolarů v hotovosti, aby zpětně odkoupil část ze svých převoditelných dluhopisů s úročením 0,5%.

Podrobné finanční výsledky společnosti Novell včetně srovnání výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v tabulkách, jež jsou součástí originálu této zprávy v angličtině.

Finanční výhled

Vedení společnosti Novell i nadále usiluje o dlouhodobou udržitelnou ziskovost. Vedení společnosti Novell znovu opakuje svůj cíl pro celý fiskální rok 2009 ve výši ne nižší než 10 % provozní marže nezakládající se na zásadách GAAP.

Oznámení o konferenčním hovoru a podrobnosti o přístupu na web

Jednohodinový konferenční hovor s vedením společnosti Novell ohledně prodiskutování kvartálu se vysílal v 17 hodin východního času dne 26. února 2009. Po skončení této živě přenášené události bude archivovaná verze webového vysílání k dispozici dvanáct měsíců na stránce společnosti Novell pro vztahy s investory na www.novell.com/company/ir/qresults.

Kopie tohoto tiskového prohlášení je uveřejněna na webové stránce společnosti Novell pro vztahy s investory na www.novell.com/company/ir/qresults.

Non-GAAP finanční ukazatele

Naše konsolidované neauditované zhuštěné finanční výkazy, prezentované v souladu s principy GAAP, doplňujeme některými non-GAAP finančními ukazateli. Mezi tyto non-GAAP ukazatele patří upravený zisk z operací, upravená provozní marže, upravený zisk z dlouhodobých operací, upravený čistý zisk, upravený zisk na akcii z dlouhodobých operací a upravený čistý zisk na akcii. Non-GAAP finanční ukazatele poskytujeme za účelem lepšího porozumění naší aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna a abychom investorům umožnili posuzovat naši výkonnost stejným způsobem, jako ji posuzuje vedení společnosti. Management používá stejné non-GAAP finanční ukazatele k posuzování výkonu, alokaci zdrojů a určování bonusů. Non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků podle principů GAAP, ale nepočítá se v nich s výdaji a zisky, které jsou vyloučeny z konsensuálních odhadů analytiků, jež jsou neobvyklé a které vyvstanou mimo běžné podnikání, jako jsou například výdaje na odměny formou cenných papírů, amortizace nehmotných aktiv v souvislosti s akvizicemi, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vypořádání soudních sporů, nakoupený rozpracovaný výzkum a jeho odpisy, prodeje podnikových provozů, dlouhodobé investice a nemovitosti, průmyslové budovy a jejich vybavení.

Právní upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, jež svou povahou nejsou historická a která mohou být pojímána jako „výhledová prohlášení“ ve smyslu znění zákona Private Securities Litigation Reform Act, a to včetně těch, která se týkají budoucích finančních a provozních výsledků, budoucích příležitostí, výhod a synergií našich značek, strategií a akvizicí a růstu výrobků založených na platformě Linux, správě identity, přístupu a shody s předpisy a řešení správy systémů a prostředků. Skutečné výsledky společnosti Novell se mohou podstatně lišit od toho, co bylo naznačeno výhledovými prohlášeními, která vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti Novell. Ty jsou vypovídající jen k danému datu a ovlivněny řadou faktorů, včetně, nikoli však výhradně: obtíží, zpoždění nebo neočekávaných nákladů při naplňování našich strategických cílů snižovat náklady a zvyšovat obrat; naší schopnosti přitáhnout nové zákazníky a udržet si je prostřednictvím naší nepřímé prodejní strategie, naší závislosti na nepřímém prodejním kanálu pro distribuci produktů; naší schopnosti obnovit předplacení SLES zákazníky, kteří obdrželi certifikáty SLES od společnosti Microsoft; zrychleného poklesu výnosu souvisejícího s výnosy z OES a NetWare; schopnosti našich jednotek pro řešení pro otevřenou platformu, správu identit a bezpečnosti a správu systémů a prostředků růst podle očekávaných čísel; naší schopnosti úspěšně integrovat získané společnosti; naší schopnosti soutěžit na trzích se službami infrastrukturního softwaru; naší schopnosti splnit požadavky zákazníka na služby technické podpory; naší schopnosti udržet silnou značku; opoždění v uvádění nových produktů na trh; zvýšeného zahraničního výzkumu a vývoje; závislosti na softwaru licencovaném třetími stranami; naší schopnosti získat talentované zaměstnance a udržet si je; tvrzení, že jsme porušili práva k duševnímu vlastnictví druhých; nepříznivých výsledků soudních sporů, naší schopnosti ochránit vlastní důvěrné informace; snížení ochoty ke spolupráci nebo poklesu odepisovatelných nehmotných aktiv, které se projeví v příjmech; vlivu zvýšených hospodářských nebo regulačních nejistot v celosvětovém obchodování; zrušení nebo snížení rozsahu závazků vůči klientům profesionálních služeb; a nejistých ekonomických podmínek a snížení výdajů na informační technologie.

Podrobný rozbor těchto a dalších faktorů, které by mohly ovlivnit naše výsledky, jsou obsaženy v našem finančním výkazu pro Komisi pro cenné papíry USA (SEC Filing), včetně, nikoli však výhradně, Výroční zprávy Form 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2008, jež byla podána u SEC 23. prosince 2008 a kterou můžete získat po zavolání na číslo (800) 317-3195 nebo na naší stránce pro vztahy s investory na http://www.novell.com/company/ir.

Výslovně se zříkáme jakýchkoli závazků s výjimkou těch, které vyžaduje zákon, či provedení aktualizace a revize jakéhokoli výhledového prohlášení obsaženého v tomto tiskovém prohlášení, aby se v něm odrazila jakákoli další změna v očekáváních, popřípadě jakákoli změna událostí, podmínek či okolností, na nichž se takovéto výhledové prohlášení zakládá, a to celkově i částečně.

Váš názor Další článek: Office 14 budou fungovat i na starších Windows XP

Témata článku: Finanční výsledky, První společnost, Stejný princip, Neobvyklé provedení, Výše, Reform, Zavolání, Zahraniční hotovost, Dolar, Hotovost, Stejné období, Prodejní výsledek, První rok, Čistý zisk, Loňský rok, Ron software, Stejná strategie, Stejný náklad

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší