Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2009

Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2009

Společnost Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL) oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2009. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 216 milionů dolarů. Pro srovnání, za druhé fiskální čtvrtletí 2008 zaznamenal Novell čisté tržby 236 milionů dolarů. Zisk z operací za druhé fiskální čtvrtletí roku 2009 je 18 milionů dolarů, zatímco za druhé fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost zisk z operací ve výši 2 miliony dolarů. Čistý zisk za druhé fiskální čtvrtletí roku 2009 je 16 milionů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Pro srovnání, za druhé fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost čistý zisk 6 miliónů dolarů, neboli 0,02 dolaru na akcii. Měnové kurzy ve druhém fiskálním čtvrtletí 2009 nepříznivě ovlivnily čisté tržby o 6 milionů dolarů. Provozní výdaje ovlivnily příznivě o 13 milionů a provozní zisk ovlivnily příznivě o 7 milionů dolarů v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku.

Zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za druhé fiskální čtvrtletí 2009 je 35 milionů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP zisku z operací ve výši 16 milionů dolarů. Non-GAAP čistý zisk za druhé fiskální čtvrtletí roku 2009 činí 29 milionů dolarů, neboli 0,08 dolaru na akcii. Pro srovnání, za druhé fiskální čtvrtletí roku 2008 vykázala společnost non-GAAP čistý zisk 21 miliónů dolarů, neboli 0,06 dolaru na akcii.Srovnání GAAP a non-GAAP výsledků je uvedeno ve finančních výkazech, které jsou součástí této tiskové zprávy v angličtině.Vysvětlení těchto ukazatelů je uvedeno níže pod nadpisem Non-GAAP finanční ukazatele.

Novell vykázal tržby z řešení otevřené platformy 39 milionů dolarů. Z toho 37 milionů bylo z linuxových produktů, což je 25procentní meziroční nárůst proti stejnému období předcházejícího roku.Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 30 milionů, z toho řešení správy identit, přístupu a shody vygenerovala 28 milionů, což je dvouprocentní meziroční nárůst.Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 40 miliónů, což je dvouprocentní pokles proti stejnému období předcházejícího roku.Tržby z produktů pro pracovní skupiny ve výši 79 milionů dolarů meziročně poklesly o 14 procent.

„Ačkoli celkový objem fakturovaných částek v souladu s globálními ekonomickými trendy poklesl, mám radost z dlouhodobého zvyšování naší provozní marže.Růstové produktové oblasti Linuxu, řešení správy identit, systémů a prostředků mají v rámci našeho portfolia silné vyhlídky a jejich dynamika nadále vypadá velice slibně,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell.„Náš byznys v oblasti Linuxu a správy identit má největší potenciál nadále zvyšovat provozní marže. Pokud nenastanou nečekané okolnosti, plánujeme dosáhnout ziskovosti těchto oblastí podnikání nejpozději do 12 – 18 měsíců ode dneška.“

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 30. dubnu 2009 byl 1 miliarda dolarů podobně jako v posledním čtvrtletí.Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci druhého fiskálního čtvrtletí 55 dnů, což je mírné zlepšení proti 66 dnům na konci stejného čtvrtletí o rok dříve.Celkové odložené tržby na konci druhého fiskálního čtvrtletí 2009 byly 659 milionů dolarů, což je pokles proti 702 miliónům dolarů na konci téhož čtvrtletí předcházejícího roku.Cash flow z aktivit za druhé fiskální čtvrtletí 2009 byl mínus 26 milionů dolarů v souladu se sezónními trendy.Pro porovnání, ve druhém fiskálním čtvrtletí 2008 zaznamenal Novell cash flow z aktivit mínus 19 milionů dolarů.

Další podrobnosti o finančních výsledcích společnosti Novell jsou uvedeny v tabulkách, jež jsou součástí originálu této zprávy.

Finanční výhled

Management společnosti Novell je nadále odhodlán zajistit dlouhodobě udržitelnou ziskovost.Vedení společnosti Novell počítá s udržením dvouciferných non-GAAP provozních marží za celý fiskální rok 2009, pokud nenastanou nepředvídané okolnosti.

Oznámení konferenčního hovoru a informace pro přístup na web

Hodinový konferenční hovor, během něhož byly diskutovány výsledky za toto čtvrtletí, se konal 28. května 2009. Jeho záznam v podobě webcastu je k dispozici na webové stránce Novellu pro vztahy s investory, kde bude archivován po dobu dvanácti měsíců:www.novell.com/company/ir/qresults.

Kopii této tiskové zprávy v angličtině najdete na webu Novellu pro vztahy s investory: www.novell.com/company/ir/qresults

Non-GAAP finanční ukazatele

Naše konsolidované neauditované zhuštěné finanční výkazy, prezentované v souladu s principy GAAP, doplňujeme některými non-GAAP finančními ukazateli.Mezi tyto non-GAAP ukazatele patří upravený zisk z operací, upravená provozní marže, upravený zisk z dlouhodobých operací, upravený čistý zisk, upravený zisk na akcii z dlouhodobých operací a upravený čistý zisk na akcii.Non-GAAP finanční ukazatele poskytujeme za účelem lepšího porozumění naší aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna a abychom investorům umožnili posuzovat naši výkonnost stejným způsobem, jako ji posuzuje vedení společnosti.Management používá tytéž non-GAAP finanční ukazatele k posuzování výkonu, alokaci zdrojů a určování odměn.Non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků podle principů GAAP, ale nepočítá se v nich s výdaji a zisky, které jsou vyloučeny z konsensuálních odhadů analytiků,jež jsou neobvyklé a které vyvstanou mimo běžné podnikání, jako jsou například výdaje na odměny formou cenných papírů, amortizace nehmotných aktiv v souvislosti s akvizicemi, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vypořádání soudních sporů, nakoupený rozpracovaný výzkum a jeho odpisy, prodeje podnikových provozů, dlouhodobé investice a nemovitosti, průmyslové budovy a jejich vybavení.

Také prezentujeme odhad naší non-GAAP provozní marže.Jedná se o výhledový, non-GAAP finanční ukazatel.Odpovídající GAAP finanční ukazatel provozní marže není k dispozici a nelze k němu dojít bez nepřiměřeného úsilí, protože nejsme schopni přesně předpovědět informace o nákladech a ziscích včetně výše uvedených.Domníváme se, že GAAP finanční ukazatel by neměl větší význam pro pochopení našeho podnikání, protože se dá s velkou pravděpodobností očekávat značná variabilita mezi odhadovanými a skutečně realizovanými náklady a zisky, jak je popsáno výše. Také je pravděpodobné, že takové náklady a zisky vyvstanou mimo obvyklý chod podnikání.

Upozornění z právního hlediska ohledně výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která nejsou historické povahy a mohou být charakterizována jako tzv. výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act. Patří mezi ně prohlášení týkající se budoucích finančních a provozních výsledků, cílů a vyhlídek; budoucích příležitostí; zvyšování provozních marží; pokroku růstových oblastí podnikání; ziskovosti; makroekonomického prostředí; priorit zákazníků; načasování realizace odhadů; funkčnosti, charakteristik, kvalit a výkonnosti produktů a technologií Novellu; výsledků a přínosů dosažitelných nasazením produktů a uplatněním služeb společnosti Novell. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků diskutovaných nebo naznačených takovými výhledovými prohlášeními, protože ta vycházejí z právě dostupných informací a současných očekávání managementu, jsou platná pouze k nynějšímu datu a podléhají řadě faktorů včetně následujících: potížím, prodlevám a nečekaným nákladům v souvislosti se strategickými iniciativami snižování nákladů a růstu prodeje; naší schopnosti přilákat a udržet nové zákazníky prostřednictvím strategie nepřímého prodeje; našeho spoléhání na nepřímý obchodní kanál pro distribuci produktů; naší schopnosti obnovit předplatná na SLES zákazníků, kteří získali certifikáty SLES od společnosti Microsoft; zrychleného poklesu příjmů souvisejících s produkty OES a NetWare; schopnosti našich podnikových jednotek Open Platform Solutions, Identity and Security Management a Systems and Resource Management růst očekávaným tempem; naší schopnosti úspěšně integrovat společnosti získané akvizicemi; naší schopnosti konkurovat na trzích služeb k infrastrukturnímu softwaru; schopnosti vyhovět poptávce zákazníků po službách technické podpory; schopnosti udržet si silnou značku; zpoždění v uvádění nových produktů; intenzivnějších zahraničních aktivit na poli výzkumu a vývoje; spoléhání na software licencovaný od třetích stran; naší schopnosti přilákat a udržet si nadané zaměstnance; tvrzení, že jsme narušili práva jiných osob k intelektuálnímu vlastnictví; nepříznivých výsledků právních sporů; naší schopnosti chránit naše důvěrné informace; snižování goodwill nebo amortizovatelných nehmotných aktiv vedoucí ke srážkám ze zisku; vystavení zvýšené ekonomické a regulační nejistotě v souvislosti s řízením globálního podniku; rušení a omezování rozsahu naší spolupráce s klienty profesionálních služeb; nejisté ekonomické podmínky a pokles výdajů na IT.

Tyto a další faktory, které by mohly ovlivnit naše výsledky, jsou uvedeny v našich podáních komisi SEC včetně Výroční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2008, jež byla podána komisi SEC 23. prosince 2008. Tato zpráva je k dispozici na našem webu pro vztahy s investory http://www.novell.com/company/ir.

Výslovně se zříkáme jakéhokoli závazku, kromě případů vyžadovaných zákonem, aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení v této tiskové zprávě, aby odrážela změny očekávání v souvislosti s nimi, nebo aby odrážela jakékoli změny událostí, podmínek nebo okolností, na nichž se taková výhledová prohlášení zcela nebo částečně zakládají.

Stodolarový notebook: Windows neuspěly

Témata článku: Finanční výsledky, Goodwill, Milión dolarů, Čistý zisk, Dolar, Celkové zrychlení, Zisk, Reform, Stejný náklad, Flow, Stejný princip, Ron software, Druhé čtvrtletí, Globální web, Zahraniční hotovost, Čtvrtletí, Velká variabilita, Stejné období

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší