ČESKÝ TELECOM oznámil své finanční výsledky za první pololetí roku 2002

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2002. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů.
ČESKÝ TELECOM oznámil své finanční výsledky za první pololetí roku 2002

Přehled finančních výsledků

·        Celkové konsolidované výnosy – 26,1 miliardy Kč

·        Celkové provozní náklady (vyjma odpisů)    12,8 miliardy Kč

·        Hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) –  13,3 miliardy Kč

·        Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT) –  4,0 miliardy Kč

·        Čistý zisk –  2,6 miliardy Kč

 

"Těší mě, že přes sílící tlak konkurence, který má přirozeně dopad na  naše výnosy, můžeme oznámit marži EBITDA na úrovni pro telekomunikační sektor v České republice i zahraničí výjimečné", uvedl Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU.

 

"Naší prioritou je zachovat  i v budoucnu dobrou úroveň EBITDA a  peněžních toků. Tohoto cíle nám pomůže dosáhnout pokračující rozvíjení  podnikatelských aktivit a podpora perspektivních oblastí, jako jsou například služby ISDN, datové a Internetové služby nebo komplexní integrovaná řešení,“ dodal Juraj Šedivý.

 

Přehled výnosů

Celkové konsolidované výnosy poklesly meziročně o 7 % na 26,1 miliardy Kč. V únoru zavedl ČESKÝ TELECOM novou strukturu cen za telekomunikační služby.  Snížilo se hovorné, měsíční  paušály se zvýšily,  novinkou je zavedení volných hovorových kreditů. Domácnosti i podniky si tak již mohou vybírat z řady cenových programů.

 

Díky změně tarifů vzrostly výnosy z měsíčních paušálů meziročně o 40 % na 5,2 miliardy Kč, zatímco výnosy z hovorného z pevné telefonní sítě (PSTN) meziročně poklesly o 35 % na 7,4 miliardy Kč. Celkovou výši výnosů z měsíčních paušálů a z hovorného PSTN ovlivnil také vývoj počtu telefonních stanic a objem a struktura telefonního provozu. Počet telefonních stanic se meziročně snížil o 3% z 3 839 tisíc na 3 738 tisíc. Celkový objem telefonního provozu  se oproti loňskému roku nezměnil (zůstal na úrovni 6,0 miliard minut), změnila se však jeho struktura. Pokles počtu minut místních, meziměstských a mezinárodních hovorů kompenzoval, podobně jako v předchozích obdobích, nárůst provozu generovaného dial-up připojením k internetu.

 

Objem výnosů z hovorného a z měsíčních paušálů z PSTN ovlivnily také rostoucí výnosy ze služeb ISDN.  ČESKÝ TELECOM je vykazuje jako součást výnosů z datových služeb, protože hlavním důvodem zájmu o služby ISDN je připojení k internetu. Ke konci 1. pololetí 2002 provozoval ČESKÝ TELECOM celkem 358 tisíc ISDN kanálů, což je o 109 % více než na konci prvního pololetí loňského roku. Výnosy z datových služeb vzrostly meziročně o  33% na 3,4 miliardy Kč, přičemž výnosy ze služeb ISDN činily 2,1 miliardy Kč a meziročně vzrostly o 55 %. Do celkových výnosů z datových služeb se započítávají také výnosy z internetových služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst o 55 % na 200 milionů Kč. Tento úspěch podmínil zvýšený zájem o tyto služby včetně VPN a hostingu.

 

Výnosy od domácích operátorů poklesly meziročně o 46 % na 577 milionů Kč vlivem rostoucí penetrace zákazníků mobilních operátorů, která vede k růstu počtu hovorů uskutečněných v mobilních sítích. Na poklesu výnosů za propojení s alternativními domácími operátory  pevných i mobilních sítí se podílely nižší ceny za propojení s těmito subjekty. Výnosy od zahraničních operátorů poklesly  meziročně o 38 % na 650 milionů Kč. Důvodem byl pokračující  pokles cen za mezinárodní propojení, silná konkurence, nové technologie a silná koruna.

 

Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 18 % na 1,4 miliardy Kč, výnosy z prodeje zařízení a materiálu narostly o 11 % na 228 milionů Kč , ostatní výnosy se zvýšily o 14 % na 569 milionů Kč.

 

Konsolidace výnosů Eurotelu Praha, spol. s r.o.

Konsolidací podílu ČESKÉHO TELECOMU na výnosech Eurotelu Praha, spol. s r.o. přibylo dalších 6,7 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 %.V současné době již konsolidace výnosů Eurotelu tvoří  25 % z celkových konsolidovaných výnosů. Počet zákazníků Eurotelu se meziročně zvýšil o 34 % na 3 567 tisíc, nárůst byl zejména na straně uživatelů předplacených služeb. Eurotel zůstává největším mobilním operátorem v České republice.

 

Náklady

Konsolidované provozní náklady se snížily meziročně o 14 % na 12,8 miliardy Kč. Důsledná kontrola provozních nákladů, jako reakce na sílící konkurenční tlak v oblasti tradičních hlasových služeb a na změny na českém telekomunikačním trhu, zůstává jedním ze základních strategických cílů společnosti. Příležitosti k úsporám nákladů jsou vázány na další zjednodušování a optimalizaci procesů v rámci ČESKÉHO TELECOMU a na postupné snižování počtu zaměstnanců. To je možné díky tomu, že jsme v předchozích obdobích investovali do moderních provozních systémů.

 

Konsolidované personální náklady se snížily meziročně o 1 % na 3,7 miliardy Kč. ČESKÝ TELECOM pokračoval ve snižování počtu svých zaměstnanců. Na konci 1. pololetí 2002 měl samotný ČESKÝ TELECOM 14 158 zaměstnanců, o 10 % méně než na konci 1. pololetí loňského roku. Naopak Eurotelu ve stejném období přibylo 6 % zaměstnanců, jejich počet dosáhnul 2 435. 

 

Největší pokles ze všech kategorií provozních nákladů zaznamenaly konsolidované platby provozovatelům jiných sítí. Konsolidované platby domácím operátorům se  meziročně snížily o 28 % na 1,8 miliardy Kč, konsolidované platby zahraničním operátorům poklesly díky snížení cen za propojení a menšímu provozu o 37% na 835 milionů Kč. Konsolidované náklady na prodaný materiál a zboží v ceně pořízení se snížily o 3 % na 937 milionů Kč, konsolidované náklady na materiál poklesly o 5 % na  444 miliónů Kč a ostatní konsolidované náklady byly menší o 12 %, činily 5,1 miliardy Kč.

 

EBITDA a čistý zisk

Již několik let vykazuje ČESKÝ TELECOM konsolidovanou marži EBITDA na úrovni, která patří v telekomunikačním sektoru k nejvyšším. Konsolidovaná hodnota EBITDA se meziročně nezměnila, za 1. pololetí 2002 dosáhla výše 13,3 miliardy Kč. Marže EBITDA však meziročně vzrostla z 47% na 51% . Konsolidované odpisy se zvýšily o 13 % na 9,3 miliardy Kč,provozní hospodářský výsledek před zahrnutím finančních nákladů a daní (EBIT) se tak snížil o 22 % na 4,0 miliardy Kč. Finanční náklady se snížily díky poklesu  zadluženosti o  93 % na 57 milionů Kč a rovněž díky silné koruně. Část z nich tvoří nerealizované kurzové zisky. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) byl 3,9 miliardy Kč a konsolidovaný čistý zisk dosáhl hodnoty 2,6 miliardy Kč, což je meziročně o 10 % méně.

 

Úvěry

Zadluženost společnosti  poklesla v průběhu prvního pololetí zejména díky rozhodnutí o předčasném splacení domácí dluhopisové emise v hodnotě 7 miliard Kč s pevnou úrokovou sazbou 11,3 %. Hodnota konsolidovaných úvěrů byla na konci prvního pololetí 18,1 miliardy Kč oproti 29,3 miliardám Kč na konci loňského 1. pololetí. Hrubá zadluženost, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, se tak snížila z 28 % na 17 %. Finanční zdraví společnosti udržuje již několik let úvěrový rating ČESKÉHO TELECOMU na stupni A- od Standard&Poors a na Baa1 od Moody`s.

 

Emise dluhopisů v hodnotě 3 miliardy Kč

V březnu založil ČESKÝ TELECOM domácí dluhopisový program, který mu umožňuje vydávat po dobu 10 let dluhopisy až do výše 20 miliard Kč. Společnost  využila příznivých tržních podmínek k výhodnému refinancování dluhového portfolia a v rámci uvedeného programu vydala 15. července 2002 první emisi dluhopisů v celkovém objemu 3 miliardy Kč. Dluhopisy mají pevnou úrokovou sazbu 4,55 % a jsou splatné v roce 2005. V rozvaze se tato emise projeví až ve třetím čtvrtletí letošního roku. Dluhopisy jsou kótovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

 

Investice

Konsolidované investice činily za první pololetí tohoto roku 4,4 miliardy Kč a meziročně byly o 21 % nižší. V průběhu 1. pololetí 2002 dosáhly nekonsolidované investice ČESKÉHO TELECOMU hodnoty 3,5 miliardy  Kč, což je o 14 % méně než v 1. pololetí 2001. Většina investic směřovala do rozvoje sítě a dále na plnění požadavků vyplývajících ze Zákona o telekomunikacích, jako je volba provozovatele a přenositelnost čísla. Nezbytnou podmínkou zavedení služby Volba provozovatele bylo dokončení digitalizace sítě. V září 2002 proběhne přečíslování veřejné telekomunikační sítě celé České republiky. Od ledna 2003 pak musí být umožněna předvolba provozovatele a přenositelnost čísla. Zabezpečení splnění těchto zákonných požadavků se promítlo do výše investic za 1. pololetí roku 2002 i předešlých období. Investice Eurotelu směřovaly do rozvoje sítě.

 

Výhled

Hlavním cílem společnosti pro druhé pololetí roku 2002 zůstává zachování trvale dobré finanční výkonnosti na měnícím se českém telekomunikačním trhu i v podmínkách prohlubujícího se konkurenčního tlaku na výnosy. I nadále se bude měnit struktura výnosů, zejména ve prospěch datových služeb, služeb s přidanou hodnotou, internetu a komplexních zákaznických řešení. Finanční výsledky budou pod vlivem konkrétních regulatorních rozhodnutí, zejména v oblasti kompenzace deficitu přístupové sítě, změny regulace uznaných nákladů (model dlouhodobých průměrných přírůstkových nákladů LRAIC - Long run average incremental costing) v návaznosti na zavedení služby Volba provozovatele a režimu propojení při poskytování služeb internetu. V druhém pololetí 2002 dokončí ČESKÝ TELECOM přípravu zavedení služeb předvolba provozovatele a přenositelnost čísla. Finanční výsledky může v druhé polovině roku 2002 ovlivnit také vývoj makroekonomických ukazatelů  a s tím související kurz české koruny.

 

 

Kontakt pro další informace:

VLADAN CRHA

tiskový mluvčí

tel:  0800 1 63342 (0800 1 MEDIA)

fax:  02 7146 9896

e-mail: tiskovy.odbor@ct.cz

 

 

ČESKÝ TELECOM, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb.

 

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

 

ČESKÝ TELECOM se v posledních letech pravidelně umísťuje na předních místech  soutěži o cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. V roce 2002 na základě hlasování odborné veřejnosti, zástupců tisku a devítičlenné  komise obsadil celkově druhé místo.

 

ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

 

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Hlavním partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V.  jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 


Příloha:

Konsolidované finanční výkazy ČESKÉHO TELECOMU, a. s., podle mezinárodních účetních standardů. Všechny údaje jsou v miliónech Kč.

 

ROZVAHA

31.12.2001

30.6.2002

Dlouhodobá aktiva

140 822

134 725

- hmotný investiční majetek

120 765

118 094

- pořízení investic

5 865

4 899

- nehmotný investiční majetek

13 169

11 387

- realizovatelná finanční aktiva

1 023

345

 

 

 

Běžná aktiva

18 275

15 334

 - zásoby

1 925

1 582

 - pohledávky

8 857

8 340

 - peníze a peněžní ekvivalenty 1)

7 493

5 412

 

 

 

Aktiva celkem

159 097

150 059

 

 

 

Vlastní kapitál

107 023

109 619

 - základní kapitál

32 209

32 209

 - rezervy

74 814

77 410

 

 

 

Menšinový podíl

39

96

 

 

 

Závazky

52 035

40 344

- úvěry a půjčky

27 003

18 095

- závazky vůči věřitelům

13 848

12 164

- odložený daňový závazek

11 184

10 085

 

 

 

Vlastní kapitál a závazky celkem

159 097

150 059

 

VÝKAZ ZISKů A ZTRÁT

30.6.2001

30.6.2002

Výnosy celkem

28 196

26 134

Provozní náklady celkem

14 827

12 818

Hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací  (EBITDA)

13 369

13 316

 

 

 

Odpisy

8 283

9 342

Hospodářský výsledek  před finančními náklady a zdaněním (EBIT)

5 086

3 974

 

 

 

Nákladové úroky

1 412

725

Úrokový výnos

(255)

(83)

Čisté kurzové (zisky) / ztráty 2)

(324)

(585)

Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT)

4 253

3 917

 

 

 

Daň z příjmu

1 322

1 286

Čistý zisk

2 931

2 631

 

1) včetně realizovatelných finančních aktiv

2) včetně (zisků) / ztrát z přecenění finančních nástrojů


 

 

Váš názor Další článek: Vláda prodá Český Telecom za 55 miliard korun

Témata článku: Finanční výsledky, Česká služba, Face, Black, Celkové náklady, Style, Top 5, Stylusy, Ebitda, Stylus, Transform, Deficit, Solid, Roman, Celková hodnota, Font, Class


Určitě si přečtěte

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

** Speedtest stále častěji měří jen rychlost na poslední míli ** Ta však ale neodpovídá reálnému surfování ** Jak se tedy pokusit změřit tu skutečnou?

Jakub Čížek | 85

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

** Rajče.net má odjakživa problémy s choulostivými fotkami dětí ** Student zlínské univerzity analyzoval jeho katalog ** Neuronová síť doposud prozkoumala 6 milionů snímků

Jakub Čížek, Filip Šedivý | 75

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 42Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky