Automobilky cítí mimořádný potenciál telematiky

10. května 2002
Red Hat Linux 7.3
Telematika – systém služeb a technologií, které dokážou řidičům usnadnit život, například tím, že je za jízdy informují o dopravních problémech a navedou je alternativní trasou k zadanému cíli nebo jim přímo z automobilu umožní komunikaci prostřednictvím internetové sítě – bude v příštích letech velkým „hitem“ automobilových producentů. Jasně o tom svědčí výsledky průzkumu společnosti KMPG.
Automobilky cítí mimořádný potenciál telematiky

Odborníci z různých oborů věří, že telematika nabízí stávajícím i novým spotřebitelům,  automobilkám a dodavatelům řadu nových příležitostí. Tato nová komerční příležitost teprve vzniká, nicméně její základy již byly definovány. A přestože současný globální ekonomický pokles nepříznivě ovlivní některé vývojové činnosti v oblasti telematiky a vede ke zpomalení ostatních oblastí v důsledku vyšší opatrnosti zákazníků, technologické výhody telematiky jsou ve skutečnosti příliš zajímavé na to, aby toto zpomalení trvalo příliš dlouhou dobu.

 

Tato zjištění potvrzují výsledky nejnovějšího průzkumu, který společnost KPMG provedla na reprezentativním vzorku vedoucích pracovníků výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Průzkum, který byl proveden v listopadu roku 2001, zahrnuje širokou řadu otázek, jež jsou pro tuto oblast klíčové. Tato zpráva se zaměřuje na vybraný soubor otázek zaměřených na získání informací o možnostech využití telematiky v automobilovém průmyslu.

 

Co je telematika?

 

Přestože dvě třetiny účastníků výzkumu uvedly, že tento termín znají, pro jednu třetinu z nich byl tento termín neznámý — poměrně vysoké číslo pro technologii, která již má dva miliony uživatelů. V kvantitativním výzkumu mnozí z těch, kteří jsou s telematikou obeznámeni, uvedli, že buď tuto technologii nepoužívají, nebo zpochybnili její efektivitu. Jeden z vrcholových vedoucích pracovníků poznamenal: „Nejsem si zcela jist, zda pro to mám pevnou definici.“

 

Nicméně, v oblasti telematiky se očekává výrazný rozvoj. Studie společnosti Frost & Sullivan z loňského srpna odhaduje, že americký trh s telematikou vzrostl během jednoho roku z 60 milionů USD v roce 1999 na 380 milionů USD v roce 2000.

 

Podle názoru této výzkumné společnosti bude obrat tohoto odvětví v roce 2007 dosahovat 7 miliard USD za rok. Výzkumná skupina Telematics Research Group sídlící v Minneapolisu s takovýmto optimismem souhlasí. Loni v září uvedla, že telematika je nově se rozvíjející odvětví, které se nyní nachází ve stejné fázi, jako počítačové odvětví v osmdesátých letech. Mezi lety 2000 a 2010 skupina předpokládá růst počtu automobilů a lehkých nákladních vozidel vybavených telematikou ze současného počtu čtyř v 1 000 na téměř 200 v 1 000 (tj. na 20 procent).

 

Již dnes je mezi těmi, kdo se snaží dostat se na špici v této oblasti, možno nalézt významné společnosti zabývající se technologiemi, komunikacemi, systémovou integrací, spotřební elektronikou a mobilními komunikacemi. Řada z nich má minimální nebo žádné zkušenosti na automobilovém trhu.

 

Které aplikace budou úspěšné?

 

Není překvapením, že respondenti zmiňovali, že především praktické telematické služby zaměřené na bezpečnost a na pomoc v tísňových situacích budou středem zájmu pro  automobilový průmysl  - a samozřejmě také pro jejich zákazníky – přinejmenším  zpočátku.

 

Oznamování tísňových situací obdrželo nejvíce hlasů. Těsně pak následovaly diagnostika / opravy, navigace a řízení dopravy. Práce se zprávami (e-mail, www stránky) a s obsahem (zpravodajství, zábava) byly většinou dotázaných vedoucích pracovníků považovány za aplikace s nízkou prioritou. Podle našeho názoru je tento jev částečně způsoben negativním spojením těchto oblastí s internetem a s  problémy dot.com průmyslu. Na druhé straně jsou zjevné přímé výhody pro zákazníky díky  možnosti  přivolat pomoc nebo vyřešit poruchu bez nutnosti telefonovat.

 

Ostré rozdělení odpovědí na tuto otázku naznačuje, že se bude opakovat filozofická bitva, která probíhala a stále probíhá u internetu: transakce nebo obsah, zisk nebo obecně prospěšná služba, komerční model nebo model tzv. „nové ekonomiky“, krátkodobá výhoda nebo dlouhodobý vztah.

 

Rozdělení není samozřejmě takto přesně ohraničené,  avšak výrazná preference prokazatelných výhod před obecným rámcem (osobní automobil jako informační prostředí) ze strany vedoucích pracovníků  odvětví naznačuje, že vizi budoucnosti telematiky tito lidé přenechávají jiným. Přičemž se  automobilový průmysl bude nadále zaměřovat na ty oblasti, které již dobře zná.  

 

Popis grafu:

Hlavní telematické služby

 

Hodnocení preferencí každé z těchto telematických služeb zástupci automobilového průmyslu pomocí stupnice od 1 do 5, kde 1 = velmi nízká priorita, 5 = velmi vysoká priorita.

 

Hlášení tísňových událostí 71%            Řízení dopravy 60%

Diagnostika/opravy 68%                     Zpracování zpráv 33%

Navigace 66%                                    Obsah (zpravodajství, atd.) 19% Procento vedoucích pracovníků z automobilového průmyslu,

kteří službu ohodnotili velkou prioritou (hodnoty 4 a 5 na pětibodové stupnici).

 

Definice telematiky

 

Termín “telematika” je složen ze slov telekomunikace a informatika, krátké formy informační technologie. Telematika spojuje informační systémy vozidla s bezdrátovou hlasovou, datovou komunikací a s širokopásmovým obsahem, jako jsou www stránky a kontinuální video. 

 

Kdo sklidí „telematickou úrodu?

 

Respondenti se ostře lišili v názoru na to, které společnosti budou mít  ze zavedení telematických systémů do osobních automobilů užitek/zisk. Dva z pěti (43 procent) se domnívali, že to budou poskytovatelé služeb z oblastí mimo automobilový průmysl — telekomunikační společnosti, poskytovatelé softwaru a systémoví integrátoři. Dva z pěti (42 procent) se domnívali, že „vítězi“ se stanou  výrobci zařízení nebo dodavatelé. Pouze 14 procent respondentů se domnívalo, že nejvíce získají dealeři, především díky jejich možnosti prodávat a instalovat dodatečné příslušenství. Zajímavé je, že pouze jeden z pěti (19 procent) se domníval, že nejvíce získají právě výrobci zařízení.

 

Vypadá to tedy, že  v této rané fázi mají výrobci zařízení příležitost pokusit se o ovládnutí trhu,  buď tak, že nabídnou zákazníkům telematické prostředí pod svou značkou, nebo tím, že budou postupovat stejným  způsobem, jako tomu bylo v případě kvalitních zvukových systémů pro automobily. V této souvislosti se přibližně dva z pěti (37 procent) respondentů domnívají , že by případní  výrobci  poskytli zákazníkům přístup k bezdrátovému obsahu prostřednictvím různých partnerství a nabídky výběru poskytovatelů, zatímco necelá jedna třetina (29 procent) respondentů se domnívá, že by se potenciální  výrobci  rozhodli  pro spolupráci s jedním poskytovatelem. Úsudek, že výrobci přinejmenším v této fázi zůstanou v oblasti telematiky na vedlejší koleji, potvrzuje skutečnost, že pouze jeden z pěti (19 procent) respondentů se domnívá, že by potenciální  výrobci  zařízení  poskytovali bezdrátový obsah sami. Celá situace je však stále velmi nejasná, protože vysoký počet  vedoucích pracovníků (14 procent), jednoduše neví,  jakým způsobem by měl být bezdrátový obsah poskytován.

 

Respondenti se také lišili v názoru na to, jak by  výrobci zařízení měli získávat příjmy z používání bezdrátových zařízení zabudovaných do osobních automobilů. Mírná většina (43 procent) se domnívá , že by mohly být zdrojem příjmů pravidelné měsíční poplatky spíše než platby za konkrétní služby nebo obsah (38 procent). Mnohem menší počet respondentů (13 procent) se domnívá , že by příjmy  mohly vycházet z poplatků za dobu spojení nebo za objem  přenesených dat (podobně jako je tomu u předního japonského poskytovatele bezdrátového přístupu k internetu).

 

Přinutí rozvoj telematiky výrobce automobilů k jinému přístupu?, Například k přijetí některých obchodních strategií a postupů telekomunikačních firem? Dva z pěti respondentů jsou přesvědčeni,  že takováto situace nenastane, nicméně téměř stejný počet (36 procent) respondentů uvedl,  že by se automobilky  měly telekomunikačním společnostem přiblížit.

 

A konečně velká většina (61 procent) respondentů je přesvědčena, že by se spotřebitelé  zajímali o zabezpečení obsahu (informací)  poskytovaného do vozidel, včetně osobních informací. Ironicky řečeno, klíčové  zjištění hlavního průzkumu ukazuje, že vedoucí pracovníci jsou přesvědčeni o významu informací o zákaznících. Automobilový průmysl však zároveň zatím neví, jak tyto informace používat. Více než  polovina respondentů zároveň pochybuje  o tom, že automobilový průmysl by vůbec kdy takové údaje použil.

 

Závěr

 

Automobilový průmysl si uvědomuje, že telematika je výkonná a užitečná technologie, avšak nadšení končí daleko před dosažením konsensu. V hlavním průzkumu vedoucí pracovníci uvedli bezdrátovou komunikaci na devátém místě z deseti faktorů, které pravděpodobně ovlivní nákupní rozhodnutí zákazníků v následujících pěti letech, bezprostředně za luxusem a těsně před alternativními palivy. Přesto někteří z nich vidí příležitost pro výrobce zařízení nebo dodavatele (případně pro obě tyto skupiny), jak rozšířit jejich činnost a příjmy - nepatrně  více než jedna třetina respondentů je  přesvědčena, že nastane doba, kdy se automobilky více přiblíží  telekomunikačním společnostem.

 

Je pravděpodobné, že tyto výsledky jsou do určité míry ovlivněny dvěma okolnostmi – globální recesí a prasknutím internetové bubliny. A jelikož  roste také využití bezdrátového připojení, v určitém okamžiku se  osobní automobily a lehké nákladní automobily v budoucnosti fakticky stanou   uzly  všudypřítomné univerzální sítě prostoupené  výpočetní technikou.

 

Mezi opatrností a skepticismem dneška a všudypřítomnou počítačovou budoucností  získají konkurenční výhodu především ty společnosti, které zákazníkům budou připraveny poskytnout  v jejich vozidlech bezdrátový přístup a obsah (informace)  v okamžiku, kdy je zákazníci budou požadovat. Takové  společnosti by mohly získat auru technologické špičky v této oblasti a odměnou by jim mohly být zvýšené příjmy plynoucí z nového zdroje — předplacených služeb na poskytování obsahu (informací). V tiskové zprávě ze září 2001 Telematics Resource Group předpovídá, že tržby z těchto služeb již v roce 2005 překročí tržby plynoucí z prodejů telematických zařízení.

 

Metodika průzkumu

 

S využitím zkušeností společnosti KPMG z oblasti automobilového průmyslu provedla výzkumná společnost Applied Research and Consulting LLC (ARC) kvantitativní rozhovory se 103 vedoucími pracovníky, z nichž 88 sídlilo na severoamerickém kontinentu a 15 v Evropě. Z tohoto počtu 70 respondentů pracovalo u dodavatelských firem a 33 u výrobců automobilů. Kromě toho provedla společnost ARC hloubkové kvalitativní rozhovory s deseti vrcholovými vedoucími pracovníky (7 v Severní Americe a 3 v Evropě). Z těchto deseti čtyři pracovali v dodavatelských firmách a šest v automobilkách. Výsledky získané od těchto dvou skupin vykazují značný stupeň korelace.

 


KPMG je mezinárodní síť poradenských společností. V České republice působí KPMG od roku 1990. V současné době má 500 zaměstnanců a  kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Jablonci nad Nisou. KPMG poskytuje služby v oblasti auditu a účetního poradenství, řízení informačních rizik, daňového a finančního poradenství a consultingu. Celosvětově KPMG zaměstnává 100 000 pracovníků působících ve 152 zemích. Výnosy za rok 2001 dosáhly výše 11,7 miliardy USD.

 

Váš názor Další článek: Red Hat Linux 7.3

Témata článku: Osobní klíč, Průmysl, Nízký příjem, Aura, Automobilový průmysl, Osobní doprava, Automobile, Automobilka, Pevné palivo, Aurum, Zjevná výhoda, Dotázaný uživatel, Výrobce automobilů, Opatrnost, Automobil, Doprava budoucnosti, Různé automobilky, Shape, Frost


Určitě si přečtěte

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

** Otestovali jsme TP-Link Archer AX10, nejdostupnější router s Wi-Fi 6 ** Šetřilo se, ale zatím ty ústupky tolik nebolí ** Pro domácí síťování pohodlná volba, do firmy ale chcete něco lepšího

Tomáš Holčík | 43

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale i tak převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 116

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

** Jak uložit elektřinu z fotovoltaiky a větrných turbín ** Pomohou třeba staré autobaterie, nebo setrvačníky ** A pak tu jsou bizarní gravitační akumulátory velikosti mrakodrapu

Jakub Čížek | 256Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky