Vytváření webů, seznamů v Microsoft Windows SharePoint Services

V předešlém seriálu jsme se zaměřili na instalaci technologie Windows SharePoint Services a na základní seznámení se strukturou vytvářených stránek. Nyní se podíváme podrobněji na vestavěné šablony webů a seznamů, které přichází s produktem.

Základní popis vestavěných šablon webů a seznamů

Týmový web

Tato struktura webu je nejčastější, umožňuje obecné možnosti spolupráce. Zahrnuje knihovnu dokumentů a základní seznamy, jako jsou Oznámení, Události, Kontakty a Odkazy. Struktura a rozložení domovské stránky je zachycenou na obrázku 1.

Obrázek 1: Šablona týmového webu

Šablona disponuje standardní navigační strukturou, tedy horní lišta se základními povely a panel snadného spouštění nalevo s odkazy do vybraných seznamů webu. V tomto webu zároveň vzniká celá řada seznamů, jejich výčet je v tabulce 1.

Název seznamu Sdílené dokumenty (Shared Documents) Kontakty (Contacts) Odkazy (Links) Oznámení (Announcements) Události (Events) Úkoly (Tasks) Obecná diskuse (General Discussion)
Typ seznamu Knihovny dokumentů (Document Libraries) Seznamy (Lists) Seznamy (Lists) Seznamy (Lists) Seznamy (Lists) Seznamy (Lists) Diskusní vývěsky (Discussion Boards)
Umístění na domovské stránce     * * *    
Odkaz v panelu snadného spouštění * *       * *

Tabulka 1: Výchozí seznamy šablony týmový web

Kromě automaticky vytvořených seznamů lze vytvořit i další seznamy či webové stránky. Důležité je si uvědomit, že web může obsahovat i více seznamů stejného typu. Například více knihoven dokumentů či více seznamů událostí. Chceme-li vytvořit další seznam na našem webu, klepneme na odkaz Vytvořit v horní navigační liště. Tím se zobrazí kompletní soupis všech seznamů, které lze do tohoto webu přidat.

Na tomto místě není prostor pro vyjmenování a popsání celého seznamu. Ten naleznete například v knižní podobě zde. Vestavěné šablony jsou rozděleny do skupin podle základních kategorií. Jsou jimi knihovny dokumentů a obrázků, předdefinované a vlastní seznamy, diskusní vývěsky, průzkumy a webové stránky.

Prázdný web

Tento název, jak sám napovídá, vytvoří se web s prázdnou domovskou stránkou bez jakýchkoliv předem vytvořených seznamů. Ty lze vytvořit stejně jako v předchozím případě klepnutím na odkaz Vytvořit v horní navigační liště. Tato šablona disponuje stejnými seznamy a chováním jako předchozí pouze s tím rozdílem, že nejsou automaticky vytvářeny žádné seznamy.

Pracovní prostor dokumentů

Tato šablona usnadňuje spolupráci nad dokumentem a případnou další související dokumentací. Na domovské stránce je kromě Oznámení a Odkazů, které jsme popisovali v souvislosti s Týmovým webem také knihovna dokumentů Sdílené dokumenty, seznam Úkolů a seznam Členů tohoto webu. Struktura je tedy navržena tak, aby co nejvíce usnadňovala spolupráci nad dokumentem.

Navigační struktura je opět shodná jako v případě týmového webu, tedy horní lišta se základními operacemi nad webem a vlevo panel snadného spouštění s kategorizovaným soupisem seznamů webu.

Tento pracovní prostor také vzniká v okamžiku, kdy pracujeme se Sdílenými přílohami. Ty lze vytvořit připojením souboru k poštovní zprávě v aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 a z podokna úloh Možnosti přílohy zvolit volbu sdílené přílohy. Soubor se tak kromě přílohy poštovní zprávy stane také součástí nově vytvořeného pracovního prostoru a do seznamu členů jsou automaticky přidáni všichni adresáti zprávy. Do těla zprávy se přidají informace o pracovním prostoru dokumentů a hypertextový odkaz pro jeho zobrazení.

Obrázek 2: Šablona pracovního prostoru dokumentů

Soupis automaticky vytvořených seznamů je stejný jako v případě Týmového webu a je k dispozici v tabulce 1. Rozdílnost obou šablon z hlediska vzhledu a obsahu tvoří zejména umístění jednotlivých seznamů na domovskou stránku či mezi odkazy na panelu snadného spouštění.

Šablony center schůzek

Základní centrum schůzek

Tato šablona je vhodná pro stanovení cílů schůzky, jejího programu, uložení příslušné dokumentace potřebné ke schůzce a zobrazení seznamu účastníků. Příklad webu založeného na této šabloně je na obrázku 3. Z toho je patrné, že web na domovské stránce obsahuje pouze čtyři komponenty, jsou jimi Cíle, Program schůzky, Účastníci a Knihovna dokumentů.

Vzhled samotné domovské stránky a navigace se poněkud liší od předcházejících typů – horní lišta obsahuje pouze základní odkazy a vlevo není zobrazen panel snadného spouštění. Navíc můžeme však vytvářet další stránky, které se pak zobrazí jako záložky v horní části, podobně jako základní záložka Domů vlevo nahoře.

Obrázek 3: Naplněná šablona základního centra schůzek

Přidání nové stránky provedeme volbou povelu Přidat stránky z nabídky Upravit toto centrum. Zobrazí se tak v pravé části podokno, do kterého zadáme název stránky. Tím se po klepnutí na tlačítko Přidat zobrazí další záložka reprezentující naší novou stránku. Stránka je ovšem prázdná, bez webových součástí. Obsahuje tři zóny pro vložení webových součástí. Ty na stránku vložíme standardním způsobem volbou povelu Přidat webové části z nabídky Upravit toto centrum. Přidáním webové části na stránku se zároveň vytvoří i příslušný seznam.

Seznamy, které se vytváří v tomto centru, mají navíc nastavitelnou vlastnost Sdílet položky seznamu pro všechny schůzky. Tu má význam zapnout v okamžiku, kdy byl pracovní prostor schůzek vytvořen pro opakující se schůzku a vybrané seznamy lze pak sdílet mezi jednotlivými termíny schůzek. Příkladem zobrazení takové řady schůzek je obrázek 4.

Obrázek 4: Řady schůzek centra pro opakovanou událost

Možná si nyní klademe otázku, jak zjistit, které seznamy jsou vytvořeny na našem webu, či jak přejít na stránky správy. Stránky správy zobrazíme povelem Upravit toto centrum | Nastavení webu.

Od tohoto základního centra schůzek jsou odvozeny i další modifikace. Mezi základní rozdíly opět patří, jaké seznamy jsou automaticky vytvořeny. Vzhledem k tomu, že technologie Windows SharePoint Services je lehce modifikovatelná, lze samozřejmě centra schůzek upravovat podle vlastních požadavků. Tedy do webu přidat další seznam, který při jeho vytvoření nevznikl nebo přidat další stránku, coby záložku do struktury stránek.

Společenské centrum schůzek

Toto centrum schůzek lze využít v například v případě, že organizujeme společný výlet či akci typu teambuilding a tak podobně. Vzhled je opět modifikací předchozích s tím, že zahrnuje tři stránky Domů, Diskuse a Fotografie. Na domovské stránce jsou umístěny seznamy Účastníci, Pokyny a Věci s sebou a obrázek pro zpestření vzhledu stránky. Pokyny jsou aplikací seznamu Textové pole. Ukázka již naplněného centra schůzek je na obrázku 5.

Obrázek 5: Naplněné společenské centrum schůzek

Přizpůsobení seznamu

U seznamů lze měnit výchozí atributy (jako například verzování pro knihovnu jazyků), přidávat či upravovat sloupce a přizpůsobovat zobrazení. Tyto akce jsou dostupné ze stránky pro přizpůsobení daného seznamu. Tu nejjednodušeji zobrazíme tak, že otevřeme samotný seznam (buď volbou jeho jména z panelu snadného spuštění, nebo klepnutím na jeho záhlaví na domovské stránce). Na zobrazené stránce vlevo je k dispozici odkaz Změnit nastavení a sloupce.

Přidání sloupce

Strukturu sloupců, nebo polí seznamů lze jednoduše měnit podle potřeb ve skupině Sloupce na stránce pro přizpůsobení seznamu. Na výběr máme různé typy sloupců jako například text, výběr z nabídky, číslo, měna, datum a čas, hypertextový odkaz. K dispozici jsou však také sloupce poskytující informace z jiného seznamu daného webu (například o uživatelích či dokumentech), nebo sloupec pro výpočty.

Úprava a definice zobrazení seznamu

Každý seznam může mít různá zobrazení, ať jsou to kalendářová zobrazení, která zobrazí například platnost dokumentu nebo standardní zobrazení jednotlivých položek seznamu. Úpravu a přidání zobrazení provedeme ve skupině Zobrazení na stránce pro přizpůsobení seznamu. K dispozici jsou možnosti jako změna pořadí zobrazení sloupců, filtrování, seskupování, souhrny, omezení počtu položek na stránce atd. Pomocí kombinace seskupení a souhrnů lze například vypočítat celkové náklady za oddělení, či počet eskalací v dané oblasti.

Zobrazení pro domovskou stránku

Podobně jako lze změnit zobrazení pro stránku seznamu samotného, lze změnit i zobrazení na domovské stránce. Z nabídky domovské stránky pro úpravu centra či stránky zvolíme povel Navrhnout tuto stránku. Tím se přepneme do režimu návrhu, kdy je dostupná úplná nabídka jednotlivých webových částí. Z té vybereme povel Upravit tuto část nebo Upravit sdílenou webovou část. Otevře se tak podokno, kde lze měnit vzhled, rozložení nebo zobrazení položek uvnitř webové části. Lze tak například změnit řazení položek podle data vytvoření a ne podle data změny, dále přidat nebo odebrat sloupce.

Uložení a opětné využití šablon

Námi modifikované weby či seznamy můžeme uložit. Ty se pak zobrazí mezi standardními šablonami. V případě samotného seznamu na stránce nastavení zvolíme povel Uložit seznam jako šablonu. Máme možnost také zahrnout obsah seznamu. Pro uložení webu jako šablony zvolíme povel Uložit web jako šablonu, který je k dispozici ve správě webu. Tedy nejprve otevřeme stránku nastavení webu a potom klepneme na odkaz správa webu.

Co příště? Čekají nás informace o správě a nastavení webů a dále více informací pro práci s webovými dílci. Mezi odkazy k dalším informacím, které rozšiřují dnes popsané oblasti, uvádíme následující (informace jsou k dispozici v anglickém jazyce):

Váš názor Další článek: Problém áíčíářáéářčáář při kopírování textu - Microsoft už má záplatu

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,