Umíme to s Delphi: 76. díl – databáze v Delphi, navrhujeme databázi

Databáze vládnou světu a my nemůžeme než se jimi zabývat dále. Z minulého článku víme, jakým způsobem jsou databázové aplikace organizovány v Delphi a poznali jsme, jak vypadá jejich podpora v integrovaném prostředí. Co je to však platné, když nám stále není jasné, jak databázi navrhnout. Dnes si to ukážeme: vysvětlíme si, jak jsou data v databázích organizována a pochopíme, jak databáze efektivně navrhovat a jak z nich dostávat data.
V minulém dílu seriálu jsme se seznámili se základními myšlenkami, kterými je protknuta tvorba databázových aplikací v Delphi. Kromě toho jsme si ukázali, jak tyto myšlenky podporují nástroje v integrovaném prostředí Delphi (v IDE). Nyní bychom sice mohli začít programovat „opravdovou“ databázovou aplikaci, ale pouze pod podmínkou, že rozumíme pojmu „databáze“ a víme, jak takovou databázi navrhnout.

Tento seriál je určen zájemcům o programování v Delphi. Hned na úvod tedy musím zdůraznit, že následující odstavce zabývající se návrhem databází budou velmi stručné a budou obsahovat jen zcela nezbytné údaje. Pokud jste s databázemi nikdy nepracovali, doporučuji přečíst některou z publikací, které se věnují přímo databázím.

Co je databáze?

Databáze, jak hovoří jedna z mnoha definic, je množina souborů a jejich popisů, které jsou navzájem v určitém (logickém) vztahu a jsou spravované systémem řízení báze dat. Tím jsme databázi popsali pomocí pojmu „systém řízení báze dat“, což znamená, že nezasvěcenému čtenáři je taková definice úplně k ničemu. Co je tedy ten slavný systém řízení báze dat?

Systém řízení báze dat, který se často označuje jen zkratkou SŘBD (nebo DBMS – Data Base Management System), je programový systém (přesněji databázový server a okolní programové vybavení, které může zahrnovat i různé vývojové nástroje). Tento systém zajišťuje následující akce a činnosti:

 • definování struktury dat;
 • ukládání dat;
 • výběr dat;
 • opravu dat;
 • komunikaci mezi uživatelem a systémem

Už tedy víme, že Oracle, Access, Interbase, FoxPro a další pojmy neoznačují „databáze“ (to je nepřesné), ale „systémy řízení báze dat“. Databáze je zkrátka jen báze dat, tedy nikoliv okolní programové vybavení.

Systém řízení báze dat jako celek poskytuje například prostředky pro definování dat, pro ukládání, změnu, vymazání a vyhledání dat, dále zajišťuje bezpečnost systému a správu přístupových práv. SŘBD umožňuje také sdílený přístup více uživatelů a obnovu systému po chybě.

Chceme-li získat z databáze data splňující nějakou podmínku, použijeme tzv. dotaz. Možnost klást dotazy na informace uchovávané v databázi je zřejmě jedním z nejsilnějších motivů uživatele pro pořízení databázového systému.

Databázový dotaz by měl být nezávislý na jazykovém vyjádření. Tentýž dotaz je možné realizovat různými prostředky v různých SŘBD (můžete si to představit jako u programovacích jazyků: ve většině lze vyjádřit požadavek na desetinásobné zopakování akce A, nicméně syntaxe cyklu for se napříč programovacími jazyky liší). Dotaz by také neměl být závislý na tom, jak je databáze fyzicky uspořádaná (dotaz na pátý záznam apod.).

Příklad databázového dotazu (vyjádřený prostřednictvím přirozeného jazyka):

Z tabulky Studenti vyber jména studentů, kteří nikdy nedostali horší známku než jedničku.

Dotazovací jazyk (zjednodušeně řečeno) umožňuje uživateli klást databázové dotazy. Zapíšeme-li v dotazovacím jazyku nějaký výraz (při respektování pravidel a syntaxe daného jazyka), dotazovací jazyk převede tento výraz na databázový dotaz.

Jazyk SQL (Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk) je snad nejtypičtějším zástupcem současného dotazovacího jazyka. Koncepce jazyka SQL pochází již z roku 1974, původní verze se nazývala SEQUEL. V poslední době je tento jazyk „standardní výbavou“ všech nejpoužívanějších databázových systémů.

Příkazy jazyka SQL se dělí do dvou množin:

 • množina příkazů pro definici dat (tedy Data Definition Language),
 • množina příkazů pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language).

SQL je tzv. neprocedurálním jazykem, tedy pracuje s množinou záznamů a určuje, jaká data vybrat. Pomocí tohoto jazyka tedy říkáme "co chceme udělat", nikoli "jak to chceme udělat". Existují ovšem různá rozšíření jazyka SQL (která jsou různá podle používaného databázového systému), jež jsou procedurální, tedy která zpracovávají data záznam po záznamu a určují, jak data vybrat. Příkladem takového rozšíření budiž PL/SQL (Procedural Language for Structured Query Language) implementovaný v systémech Oracle.

Výuka jazyka SQL se již zcela vymyká tomuto seriálu, navíc na internetu lze najít nespočet seriálů a textů zabývajících se výukou SQL, například zde na Živě. (o knihách nemluvě). Speciálně v Delphi však lze vytvářet poměrně sofistikované databázové aplikace i v případě, že SQL vůbec neumíte, neboť řada komponent (typu Table) po programátorovi žádný dotaz nevyžaduje; ten nastaví své požadavky pomocí vlastností a Delphi vytvoří potřebný dotaz pro přístup do databáze interně.

Jak jsou data v databázích uspořádána?

Databáze můžeme popisovat několika způsoby (tzv. modely databáze). Nejčastějším je tzv. relační model, který lze matematicky vyjádřit soustavou relací. Za autora relačního modelu je oprávněně považován dr. Codd.

Mnohem názorněji jej ale můžeme vyjádřit soustavou tabulek. Tabulky jsou spojeny tzv. relacemi, takže relační model popisuje nejen data, ale také vztahy mezi nimi. Databáze je tedy množina všech (logicky uspořádaných) dat a vztahů mezi nimi. Databáze se skládá z několika tabulek (teoreticky i z jediné tabulky). Tabulka je tvořena řádky a sloupci. Řádek si lze představit jako větu nebo záznam – je to prostě jeden kompletní databázový údaj (informace o jednom zákazníkovi apod.). Sloupce tabulky obsahují atributy téhož typu (např. jeden ze sloupců obsahuje všechna jména, další všechna příjmení apod.)

Příklad databázové tabulky (dejme tomu, že název tabulky je WOMEN):

Jméno Telefon Barva vlasů Věk Svodobná
Janička 601123321 blond 22 Ano
Evička 601254582 kaštanové 23 Ne
Zdenička 601425875 zelené 14 Ano
Stánička 601254123 NULL 80 Ne

Z této tabulky můžeme pomocí dotazů získávat data splňující požadované podmínky. Uvedeme si několik příkladů:

Dotaz: SELECT * FROM WOMEN;

Význam: vrátí všechny záznamy z tabulky WOMEN

Výsledek:

Janička 601123321 blond 22 Ano
Evička 601254582 kaštanové 23 Ne
Zdenička 601425875 zelené 14 Ano
Stánička 601254123 NULL 80 Ne

Dotaz: SELECT jmeno FROM WOMEN WHERE vek < 25;

Význam: vrátí jména všech žen mladších 25 let

Výsledek:

Janička
Evička
Zdenička

Dotaz: SELECT jmeno, vek, telefon FROM WOMEN WHERE svobodna=ano ORDER BY vek DESC;

Význam: vrátí jméno, věk a telefonní číslo těch žen, které jsou svobodné. Výpis seřadí sestupně podle věku.

Výsledek:

Janička 601123321 22
Zdenička 601425875 14

Navrhujeme rozsáhlejší databáze

Dosud jsme se zabývali situací, v níž databáze obsahuje jedinou tabulku. Upřímně řečeno, taková situace je poměrně unikátní. Obvykle je databáze složena z více tabulek (typicky z velmi mnoha) a teprve jejich vhodná struktura činí databázi databází. Pro návrh databáze s více tabulkami platí celá řada pravidel (či spíše doporučení). Není možné (ani účelné) se zde těmito poučkami podrobně zabývat, odkazuji opět na specializované materiály.

Uvedeme jen opravdu základní informace.

Jak už bylo uvedeno, řádek (který bývá též nazýván záznamem) je kombinace sloupcových hodnot v tabulce. Jinak řečeno: jeden řádek obsahuje jeden údaj z každého sloupce. Každý řádek by měl být jednoznačně identifikovatelný pomocí tzv. primárního klíče (viz dále).

Sloupec je naproti tomu množina údajů jednoho typu. Jinak řečeno: jeden sloupec obsahuje jeden údaj z jednoho řádku. Sloupce (nazývané též atributy) mají své názvy a obsahují hodnoty stejného datového typu.

Primární klíč je sloupec (případně kombinace více sloupců), který slouží k jednoznačné identifikaci každého řádku tabulky. Hodnota primárního klíče musí být v rámci tabulky jedinečná. Primární klíč musí být vždycky uveden (nemůže být NULL).

Cizí klíč je sloupec (případně kombinace sloupců), který je primárním klíčem v jiné tabulce.

Všechny uvedené pojmy by si jistě zasloužily podrobnější popis. Máme však prostor nejvýše pro malý příklad:

Tabulka ZAMESTNANCI

ID zaměstnance Příjmení Plat Oddělení
1 Kadlec 10000 1
2 Novotný 15000 2
3 Moučka 100000 3
4 Jokl 20000 2

Tabulka ODDELENI

ID oddělení Název Průměrný plat
1 Literární 10000
2 Vývoj 17500
3 Vedení 100000

V uvedených tabulkách platí:

 • sloupec ID zaměstnance je primárním klíčem v tabulce ZAMESTNANCI
 • sloupec Oddělení je cizím klíčem v tabulce ZAMESTNANCI
 • sloupec ID oddělení je primárním klíčem v tabulce ODDELENI

Než si ukážeme příklady SQL dotazů týkajících se těchto dvou tabulek, vysvětlíme si tzv. relace, neboli vztahy mezi tabulkami.

Relace (vztahy)

Relacemi naznačujeme vztahy mezi entitami (tabulkami) v databázi. Mezi tabulkami A a B je možné vytvořit v zásadě tři typy relací:

 • relace 1:1 (čteme „relace jedna k jedné): každý řádek tabulky A má vztah právě s nejvýše jedním řádkem tabulky B. Tento vztah může být povinný či volitelný (může existovat či nemusí). Příkladem takového vztahu mohou být třeba tabulky UZIVATELE (obsahující jen ID uživatele, jeho přihlašovací jméno a heslo) a PODROBNOSTI (obsahující příjmení, věk, adresu a email uživatele).
 • relace 1:N (čteme „relace jedna k en“): každý řádek tabulky A má vztah s žádným, jedním nebo více řádky tabulky B (vztah může být opět povínný či volitelný). Tento vztah neplatí naopak: jeden řádek tabulky B má vztah nejvýše k jednomu řádku tabulky A. Příkladem takového vztahu je naše situace uvedená výše: jeden zaměstnanec může pracovat nejvýše v jednom oddělení, naproti tomu v témže oddělení může pracovat více zaměstnanců.
 • relace M:N (čteme „relace em k en“): každý řádek tabulky A může má vztah s žádným, jedním nebo více řádky tabulky B (opět povinný či volitelný), stejně tak každý řádek B má vztah s 0, 1 nebo více řádky tabulky A. Příkladem tohoto vztahu je třeba vztah zákazník – výrobek: jeden zákazník si může koupit více výrobků, stejně tak jeden výrobek může být zakoupen více zákazníky. Je nutné podotknout, že z tohoto vztahu obvykle nemáme v databázích příliš velkou radost, neboť jej většinou nelze přímo modelovat tabulkami a musíme si vypomoci definicí další, třetí tabulky. Jedním dechem všem dodejme, že i přesto je vztah M:N velmi častým.

Co s relací M:N?

Ukažme si nyní typické řešení vztahu M:N. Dejme tomu, že máme následující situaci: jako šéf závodní jídelny máme k dispozici několik kuchařů, ale každý z nich je expertem na některá jídla:

 • Franta umí svíčkovou, řízky a rizoto
 • Josef umí řízky, krupičnou kaši a kuřecí prso
 • Standa umí řízky a kuřecí prso
 • Jindra umí čaj a kávu

Jak tuto situaci modelovat v databázi? První myšlenkou, na níž však rychle zapomeňme, je splácat cosi takového:

Kuchař Jídlo 1 Jídlo 2 Jídlo 3
Franta svíčková řízky rizoto
Josef řízky krupičná kaše kuřecí prso
Standa řízky kuřecí prso
Jindra čaj káva

Tento návrh je zcela špatný: co by se stalo, kdyby se náhodou jeden ze tří umělců naučil ještě zmrzlinový pohár? Kam bychom jej uložili? Navíc slovo „řízky“ je v databázi uvedeno třikrát: zbytečné plýtvání místem. Dále: co když se rozhodneme oživit podnik a přejmenovat „kuřecí prso“ na „prso pana šéfkuchaře“? Budeme měnit spoustu údajů. Jak si vypíšeme všechny kuchaře, kteří umí vařit rizoto? Dalších důvodů bychom našli řadu.

Přejdeme rovnou ke správnému řešení. Situace je taková, že kuchaři a jídla tvoří vztah M:N, neboť jeden kuchař umí více jídel, ale jedno jídlo může být připravováno více kuchaři. Vhodný návrh bude vypadat tak, že tento vztah převedeme na třetí tabulku:

Tabulka JIDLA

ID jídla Jídlo Cena
1 svíčková 50
2 řízky 60
3 rizoto 40
4 krupičná kaše 20
5 kuřecí prso 60
6 čaj 10
7 káva 10

Tabulka KUCHARI

ID kuchaře Jméno Plat
1 Franta 15000
2 Josef 15000
3 Standa 10000
4 Pepa 5000

Tabulka UMI_UVARIT

ID kuchare ID jidla
1 1
1 2
1 3
2 2
2 4
2 5
3 2
3 5
4 6
4 7

Ač se tento návrh může jevit jako neefektivní, je nutné si uvědomit, že je relativně flexibilní (změnu jména kuchaře nebo jídla lze provést snadno a na jediném místě, pokud se někdo naučí další jídla, přidání opět ovlivní jen jednu tabulku), tabulku kuchařů, resp. jídel můžeme využít i jinde (pro plán služeb, resp. pro jídelní lístek), každá tabulka obsahuje pouze informace o jednom typu objektů apod. Pokud nevěříte, že takhle může vypadat rozumný návrh databáze, nemohu vás než odkázat na odbornou literaturu.

Na závěr

V dnešním dílu jsme si velmi stručně popsali, co se skrývá pod pojmem „navrhovat databáze“. Už víme, jak jsou data v databázích uspořádány. Rád bych zdůraznil, že se jedná o logické uspořádání: data jsou uložena v tabulkách, řádcích a sloupcích. O fyzickém uložení dat nic nevíme a vůbec nás nezajímá: jedním ze základních důvodů, proč používat databáze, je skutečnost, že se vývojář vůbec nestará o fyzické uložení dat (je nám lhostejné, zda systém řízení báze dat ukládá všechny tabulky do jednoho souboru či každou zvlášť apod.).

Pokud víme, jaká je logická struktura údajů v databázích, není nic jednoduššího, než se pokusit navrhnout svou vlastní. Je ovšem nutné dodržovat některá základní pravidla, bez nichž přinese navržená databáze spíše problémy než užitek. S podrobnými pravidly je možné seznámit se v odborné literatuře, na jejich důkladný popis bohužel nemáme dostatek prostoru (a navíc by ani nezapadal do tohoto seriálu).

Diskuze (3) Další článek: Bezpečný e-mail má slabinu, ale bát se nemusíte

Témata článku: Software, Programování, Různé typy, Klíč, Evička, Base, Plat, Apod, Svobodný přístup, Díl, Slavná žena, Uvedená výše, Logická struktura, Vhodný návrh, Sloupec, Používané data, Databáze, Základní popis, Sdílený přístup, Nejtypičtější zástupce, Malý příklad, Josef, Různé systémy, Zbytečné plýtvání, Následující řádek


Určitě si přečtěte

Nový iPhone a další novinky Applu: sledujte, na co se zase budou stát fronty

Nový iPhone a další novinky Applu: sledujte, na co se zase budou stát fronty

** Apple dnes představuje nové produkty v čele s novými iPhony ** Nemusí zůstat jen u telefonů, čekají se i další novinky ** Úvodní přednáška začíná v 19:00 našeho času

David Polesný | 57

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

** Sonda LRO pořídila z oběžné dráhy Měsíce zajímavé snímky ** Jsou na nich vidět artefakty všech misí programu Apolla, které přistály na povrchu Měsíce ** Jde například o části lunárních modulů, rovery a dokonce i vlajky

Petr Kubala | 67

Řidiče Tesly ukolébal autopilot, policisté ho zastavili až po 11 kilometrech

Řidiče Tesly ukolébal autopilot, policisté ho zastavili až po 11 kilometrech

** Policisty poblíž San Franciska zaujala Tesla se spícím řidičem ** Donutili vozidlo zpomalit a následně probudili překvapeného řidiče ** Vozidlo podle dostupných informací jelo v režimu autopilota

Karel Kilián | 70

Zbavujeme se Googlu: vybíráme nejlepší alternativy, které nahradí jeho služby

Zbavujeme se Googlu: vybíráme nejlepší alternativy, které nahradí jeho služby

** Google nabízí spoustu služeb, ale většina z nich má i dobré alternativy ** Pokud z nějakého důvodu nechcete používat služby Googlu, nemusíte ** Připravili jsme přehled služeb, kterými lze ty od Googlu nahradit

Karel Javůrek, David Polesný | 90

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

** Budeme odposlouchávat IR ovladač klimatizace ** Vyrobíme laciný rádiový vysílač ** Vyzkoušíme komunikaci pomocí Bluetooth a v pásmu 433 MHz

Jakub Čížek | 20