Umíme to s Delphi: 142. díl – ID3v2 tagy: hlavní součástí jsou datové rámce

Dnešní díl seriálu se pořád týká empétrojek a technologie jejich rozšíření o textové informace - ID3 tagů. Dostaneme se však k samotnému jádru věci: podíváme se na to, jak vypadají samotné datové rámce ID3v2 tagu. V těch jsou totiž uloženy samotné informace, kterými chceme empérojku nebo jiný hudební soubor obohatit.

Dnešní článek je dalším pokračováním série dokumentů o formátu a struktuře ID3v2 tagu, které představují technologii pro rozšíření hudebních souborů o textové (a nejen textové) informace.

Ve dvou předchozích článcích jsme se podrobněji zabývali dokumentem z URL http://www.id3.org/id3v2.4.0-structure.txt, který obsahuje podrobnou specifikaci ID3v2 tagů. Podívejme se na to, co jsme si o zmíněné technologii doposud prozradili:

  • díl 136 se zabývá obecným popisem ID3 tagů jako takových
  • náplní dílu 137 je praktická implementace podpory ID3 tagů v programech
  • také díl 138 se zabývá praktickou implementací, tentokráte modifikací ID3 tagů
  • díl 139 potom podrobně rozebírá druhou verzi tagů (ID3v2) a shrnuje rozdíly mezi jednoduchou první a sofistikovanou druhou verzí
  • díl 140 je věnován specifikaci formátu a struktury hlavičky ID3v2 tagů
  • díl 141 je dalším pokračováním rozboru struktury ID3v2 tagu, konkrétně pak popisuje rozšířenou hlavičku, padding a patičku.

Ještě než se pustíme do samotné náplně dnešního dílu, podívejme se opět na to, jak ID3v2 tag vlastně vypadá. Obecná struktura je zde:

+--------------------------------------+
|     Hlavička (Header) - 10 bajtů     |
+--------------------------------------+
| Rozšířená hlavička (Extended Header) |
|     (proměnná délka, NEPOVINNÁ)      |
+--------------------------------------+
|             Rámce (Frames)           |
|            (proměnná délka)          |
+--------------------------------------+
|               Padding                |
|     (proměnná délka, NEPOVINNÁ)      |
+--------------------------------------+
|            Patička (Footer)          |
|         (10 bajtů, NEPOVINNÁ)        |
+--------------------------------------+

Pokud se na schéma pozorně zadíváte, možná si všimnete, že už jsme rozebrali všechny jeho součásti, až na jednu, a to tu nejdůležitější. Už totiž víme všechno o "začátcích" a "koncích" tagu, tedy o hlavičkách, rozšířených hlavičkách, paddingu a patičkách, nicméně tyto sekce se vlastně nijak netýkají samotného obsahu tagu. Jinak řečeno, dosud nevíme nic o tom, jak jsou v tagu uložena samotná požadovaná textová (nebo i binární) data.

Tato data jsou totiž součástí "prostřední" sekce tagu, a to sekce rámců. V úvodních dílech věnovaných tagům ID3v2 jsme si řekli, že rámců může být v tagu víc; v závislosti na tom, jaké informace (a jaké druhy informací) chceme do tagu uložit, použijeme odpovídající počet rámců a naplníme je požadovanými informacemi.

A práve popis a rozbor rámců bude součástí dnešního článku. Pojďme na to!

Rámce - hlavní obsah tagů

Jak jsme si již prozradili, rámce jsou hlavní součástí tagů, neboť právě ony obsahují samotné informace, které jsou hlavní náplní příslušného tagu. Lze si to představit také tak, že ID3v2 tag, který je umístěn kdesi v souboru (podrobnostmi o umístění tagu v empétrojce se budeme zabývat později) je jakýmsi kontejnerem, který obsahuje části popsané v dřívějších kapitolách (všemožné hlavičky, rozšířené hlavičky, patičky apod.) a který ve svém prostředku obsahuje nějaký počet obálek, přičemž každá obálka je naplněna papírem s jedním druhem informací; můžeme tedy mít obálku s textem písničky, další obálku s informacemi o interpretovi, další s názvem alba apod. Analogie obálky a rámce je myslím zřejmá.

Všechny rámce (obálky) v ID3v2 tagu můžeme dále rozčlenit na několik jejich vnitřních sekcí. Rámec obsahuje vlastní hlavičku následovanou jedním nebo více poli obsahujícími již samotné informace.

Hlavička rámce (pozor, nezaměňte prosím s hlavičkou celého tagu, kterou jsme se zabývali kdysi předminule) je vždy přesně 10 bajtů dlouhá a vypadá takhle:

Frame ID $xx xx xx xx (čtyři znaky)
Size 4 * %0xxxxxxx
Flags $xx xx

Frame ID je vytvořen čtyřmi znaky (velká písmena A-Z a číslice 0-9). Existuje určité omezení říkající, že identifikátory začínající písmeny "X", "Y" a "Y" jsou určeny pro experimentální použití, ale já bych to na tomto místě zbytečně nerozebíral.

Frame ID je následováno informací o velikosti rámce. Tato hodnota nezapočítává velikost hlavičky (jinak řečeno, celková velikost kompletního rámce je o 10 bajtů větší než uvedené číslo) a je uloženo jako 32bitový tzv. sychsafe (viz později) integer.

Za informací o velikosti obsahuje hlavička dva bajty určené pro příznaky různých vlastností (tzv. flagy). V následujícím textu se podíváme na to, jaké flagy jsou k dispozici a k čemu slouží.

Ještě předtím si však povězme, jaká jsou obecná pravidla pro flagy. Všechny nepoužité flagy musí být vymazány (nastaveny na nulu). První bajt je určen pro "status message" (zpráva o stavu), druhý bajt je pak popisovačem formátu. Pokud je v prvním bajtu nastaven neznámý flag, nesmí být rámec nijak změněn bez toho, aby byl příslušný neznámý flag vymazán (nastaven na nulu). Pokud je neznámý flag nastaven ve druhém bajtu, bude celý rámec s největší pravděpodobností nečitelný. Některé flagy ve druhém bajtu indikují, že k hlavičce framu jsou přidány nějaké speciální informace. Pole s těmito speciálními informacemi jsou uloženy ve stejném pořadí jako flagy, které je indikují.

Pole s flagy je definováno takto (písmena "l" a "o" jsou vynechána z toho důvodu, že se příliš podobají jedničkám a nulám):

%0abc0000 %0h00kmnp

Některé flagy v popisovači formátu indikují, že k rámci jsou připojeny dodatečné informační položky. Tyto položky jsou přidány za hlavičku rámce, avšak před data rámce, samozřejmě ve stejném pořadí jako flagy, které je indikují.

Flagy popisující status rámce (Frame status flags)

Nejprve se pojďme podívat na flagy určené pro popis statusu rámce.

Flag a - co dělat s neznámým rámcem při změně tagu

Tento flag říká parseru, co má dělat s neznámým rámcem v případě, kdy je celý tag jakkoliv modifikován, změněn. Týká se to všech druhů modifikace, tedy třeba i přidání dalšího paddingu, změny pořadí rámců apod. Možné hodnoty:

0 - rámec má být zachován,
1 - rámec má být zahozen.

Flag b - co dělat s neznámým rámcem při změně souboru

Tento flag je podobný flagu a. Jeho nastavením totiž říkáme parseru, co má dělat s neznámým rámcem v případě, kdy je celý soubor (s vyloučením tagu ovšem) změněn. Týká se to všech druhů modifikace souboru s jedinou výjimkou: pokud jsou celá, kompletní audiodata nahrazena jinými audiodaty.Možné hodnoty flagu:

0 - rámec má být zachován,
1 - rámec má být zahozen.

Flag c - rámec je read-only

Flag c použijeme, pokud chceme říci jakémukoliv zpracovávajícímu softwaru, že obsah rámce je určen pouze pro čtení. V některé situaci se totiž může stát, že modifikací obsahu bychom udělali něco nepěkného, například porušili podpis apod. Pokud se rozhodneme změnit obsah rámce nastaveného na read-only, aniž bychom věděli, proč byl nastaven na read-only, a aniž bychom se přesvědčili, že jsme provedli všechny potřebné kompenzace a nápravy plynoucí ze změny, máme povinnost nastavit tento flag na nulu.

Tím jsme vyčerpali všechny tři tagy určené pro popis statusu rámce. Druhý bajt v poli flagů je určen pro popis formátu rámce.

Flagy popisující formát rámce (Frame format flags)

Flagů pro popis formátu aktuálního rámce je pět.

Flag h - seskupení rámců

Vzhledem k povaze rámců je pravděpodobné, že se čas od času dostaneme do situace, v níž by se nám hodilo seskupit (alespoň logicky) více rámců, které popisují související informace, do jedné skupiny. Právě k tomu slouží flag h, jehož prostřednictvím lze přiřadit rámce do logických skupin.

Flag h tedy indikuje, zda aktuální rámec náleží nebo nenáleží do některé skupiny rámců. Pokud je flag nastaven, je do rámce následně přidán bajt identifikující skupinu - tzv. group identifier byte. Všechny rámce s totožným group identifier bajtem samozřejmě náleží do téže skupiny rámců. Možné hodnoty flagu jsou velmi nepřekvapivé:

0 - rámec nenáleží do žádné skupiny a tedy neobsahuje žádný group identifier bajt
1 - rámec je součástí skupiny a obsahuje bajt s jejím identifikátorem

Flag k - komprese

Tento flag říká, zda rámec je a nebo není komprimován. Pokud ano, musí rámec obsahovat informaci o skutečné délce dat, tzv. Data Length Indicator. Možné hodnoty flagu:

0 - rámec není komprimován
1 - rámec je komprimován použitím zlib algoritmu. Nastavením tohoto flagu na hodnotu 1 vzniká povinnost nastavit Data Lenght Indicator bit také na hodnotu 1.

Flag m – šifrování

Pomocí tohoto flagu můžeme říci, že obsah rámce je šifrován. Pokud je flag nastaven na jedničku, je rámec rozšířen o jeden bajt indikující metodu použitou při šifrování (podrobnosti souvisí s rámcem ENCR, viz později). Šifrování by v žádném případě nemělo být provedeno po kompresi.

Flag n - unsynchronization

Tento flag je opravdu zajímavý. Možná si při čtení následujících řádků vzpomenete, že jsme se tohoto problému před časem již dotkli. Flag n totiž indikuje, zda byla nebo nebyla na rámec použita tzv. "unsynchronization". Podrobnosti o tomto mechanismu si povíme později, nyní pouze naznačím, že pokud je flag nastaven, jsou všechny data nacházející se mezi koncem hlavičky rámce až do konce rámce "unsynchronizovaná". Přítomnost indikátoru délky dat (výše zmíněný Data Length Indicator) není povinná, je však doporučená.

Flag p - indikátor délky dat

Konečně se dostáváme k flagu, o kterém jsme se zmínili snad už pětkrát. Indikátor délky dat (Data length indicator) nastavený na jedničku indikuje, že k rámci je připojena informace o délce dat obsažených v rámci. Informace o délce dat přitom může být popsána jako "délka rámce v případě, že všechny flagy rámce jsou nastaveny na nulu" (neobsahuje tedy délku žádných dodatečných dat). Údaj je reprezentován jako 32 sychsafe integer.

Český produkt pro práci s ID3 tagy

Čtenáři tohoto seriálu se na mě často obracejí a ukazují mi svá dílka a projekty, které vznikly na základě informací ze seriálu a nebo se nějak týkají jeho aktuální náplně. Protože jde často o kvalitní a téměř vždy o zajímavé počiny, pokusím se na ty nejlepší upozornit přímo v rámci seriálu, aby se na ně mohli podívat (a případně se z nich poučit) i ostatní.

Tuto informaci zároveň vezměte jako výzvu, abyste mě informovali o svých programech, které jste případně vytvořili po přečtení některého z dílů seriálu.

Před nedávnem jsem anoncoval možnosti prohlížení offline verze seriálu, dnes vás nasměruji na projekt pana Jiřího Činčury, který vytvořil zajímavý software pro práci s ID3 tagy. Zajímají-li vás podrobnosti, navštivte prosím stránky projektu.

Na závěr

Dnešní článek začal rozebírat datové rámce ID3v2 tagů. V rámcích jsou uložena samotná data, kterými chceme empétrojku nebo jiný hudební soubor obohatit. Vzhledem k flexibilnosti technlogie ID3v2 existuje celá řada různých způsobů, jak může datový rámec vypadat a jaké informace může obsahovat. K definování podrobností o rámcích slouží tzv. flagy a právě ty jsme si dnes vysvětlili.

Příště povídání o rámcích ID3v2 tagů dokončíme.

Váš názor Další článek: IBM oslavilo 20 let Lotus notes, představuje novou verzi

Témata článku: Software, Programování, Status, Hlavní obsah, Rámec, Tag, Díl, DEL, Obálky, Zajímavý případ, Only, Zajímavý obsah, Celý rám, Dodatečná data, Read, Uvedené číslo, Součást, Zajímavá informace, Praktická implementace, Hlavní pole, Flag, Doporučené pořadí, ID3, Offline verze, Hlavní součást


Určitě si přečtěte

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale i tak převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 116

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

** Myslíte si, že umíte programovat? ** Ale prosím vás, zkuste jazyk Wenyan nebo Malbolge ** Z ezoterických jazyků zešílíte, nebo vás zaměstnají v Googlu

Jakub Čížek | 23

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

** Mapy Googlu mají spoustu funkcí, které jsou často přehlíženy ** Využijte například podrobnější možnosti plánování cest ** Hodit se mohou i tipy na sdílení nebo pohledy do minulosti

Karel Kilián | 25

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

** Hardware současných laptopů už tak rychle nestárne ** Tedy až na baterie – ty umírají děsivou rychlostí ** Ve Windows to můžete sledovat skoro v přímém přenosu

Jakub Čížek | 72

Windows 10X už si můžete vyzkoušet. Novému systému Microsoft zjevně věří

Windows 10X už si můžete vyzkoušet. Novému systému Microsoft zjevně věří

** Windows 10X přijdou již ke konci roku ** Microsoft vydal emulátor, kde systém ukázal ** Vývojáři musí upravit své aplikace

Vladislav Kluska | 58

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

** Jak uložit elektřinu z fotovoltaiky a větrných turbín ** Pomohou třeba staré autobaterie, nebo setrvačníky ** A pak tu jsou bizarní gravitační akumulátory velikosti mrakodrapu

Jakub Čížek | 256Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky