Slovníky na Internetu

Kvalitní vícejazyčné slovníky jsou finančně nákladné a jen málokomu se vyplatí taková investice. Pokud ovšem neusilujete o profesionální překlady a nemáte na kvalitu slovníku vysoké nároky, mohou vám dobře posloužit tzv. online slovníky na Internetu. A protože každý z nich vyniká v něčem jiném, pokusíme se srovnat jejich přednosti i nedostatky.
Tento článek vyšel v časopise Computer 5/01 dne 22. března 2001

Martina Dračková: Kvalitní vícejazyčné slovníky jsou finančně nákladné a jen málokomu se vyplatí taková investice. Pokud ovšem neusilujete o profesionální překlady a nemáte na kvalitu slovníku vysoké nároky, mohou vám dobře posloužit tzv. online slovníky na Internetu. A protože každý z nich vyniká v něčem jiném, pokusíme se srovnat jejich přednosti i nedostatky.

Zadáním hesla se zobrazí výčet s příklady slovních spojení i odvozenin k zadanému slovu. Kromě poznámek o spisovnosti, nespisovnosti, popř. vulgárnosti výrazu se zde dočtete i o jeho výskytu v americké nebo britské angličtině. Zařazena sem byla také odborná terminologie z techniky, průmyslu a ekonomie.

Pod funkcí „hypertext“ se skrývají všechna odvozená slovní spojení z databáze začínající na hledaný výraz. Opomenuty nebyly ani předložkové vazby sloves, ani příklady z frazeologie nebo hovorového jazyka, popř. některé nejdůležitější vyčasované tvary. Ale aby mohli slovník užívat i ti, kteří perfektně neovládají anglickou nebo německou gramatiku, bylo by ho ještě třeba doplnit o poznámky k nepravidelnostem v gramatice, popř. o tvary množného čísla podstatných jmen.

V anglické verzi programu působí trochu překvapivě opomíjení háčků a čárek v českých slovech, a to v obou směrech překladu. V německo-české verzi se tyto neobratnosti nevyskytují, hesla se zadávají i překládají podle českého pravopisu. U překladů do ostatních jazyků zmíněných v tabulce odkazuje web na jinou adresu. Vyhledávání je zdlouhavější (české slovo je třeba nejprve přeložit do angličtiny, teprve pak je možné překládat do zvoleného jazyka) a výsledkem je jen jednoslovný strohý překlad bez jakýchkoli dodatků.

Ze všech porovnávaných online slovníků se právě tento nejsnadněji ovládá. Po stisknutí vlaječky příslušného státu se prakticky okamžitě ocitnete v databázi jednoho ze šesti evropských jazyků. Nesmíte toho ale chtít po slovníku moc! Okno překladu totiž nehýří informacemi o nepravidelnostech v časování nebo skloňování, u sloves se neuvádí jejich nejčastější předložkové vazby a také příkladů z frazeologie by tu mohlo být více. Nedostatečnou informovanost o tvarosloví se slovník snaží nahradit tím, že kromě infinitivu překládá i libovolně vyčasované slovesné tvary. S trochou gramatických znalostí i odvahy se pak můžete pustit do dobrodružství překladu.

Ve slovníku najdete nejen výrazy z každodenní komunikace, ale i základní odbornou terminologii z techniky a ekonomie. Slova odvozená od zadaného hesla nebo jeho nejčastější složeniny, popř. fráze, můžete vyčíst z přehledu deseti abecedně nejbližších hesel.

Největší předností slovníku je jeho schopnost překládat mezi češtinou a osmi evropskými jazyky (včetně polštiny a exotické rumunštiny). K tomu se ještě pyšní poměrně dobře zpracovanou verzí latinsko-českou. Slovní zásoba je doplněna o výrazy z odborné terminologie (dokonce i termíny z některých úzce specializovaných oborů medicíny, chemie nebo vojenského průmyslu). Bezkonkurenční jazykový záběr slovníku však trochu narušuje drobná technická neobratnost – pro každé heslo zvlášť je třeba nastavovat znovu a znovu zvolený cizí jazyk i v případě, že se směr překladu nemění.

Po stránce gramatické má zpracování anglické a německé verze nejblíže ke klasickému modelu slovníku: u sloves jsou vedle přepisu výslovnosti uváděny nepravidelnosti v časování a předložkové vazby; u podstatných jmen množné číslo a koncovka 2. pádu. Poznámky o spisovnosti nebo nespisovnosti, popř. vulgárnosti výrazu doplňují příklady z frazeologie a idiomatiky.

WinGED jako jediný z testovaných slovníků uvádí v části s příklady celé věty, ze kterých si nejlépe uděláte představu o užití výrazu. Současně je však třeba uvést, že všechny ostatní jazykové verze neinformují ani o výslovnosti ani o tvarosloví (výjimkou je jen latinsko-český slovník, který vypisuje časování u sloves, množné číslo u jmen i tvar spojení podstatného jména s přídavným, česko-latinská podoba slovníku se připravuje).

Tento slovník překládá jen jedním směrem – z češtiny do němčiny. Zpracovává základní slovní zásobu, tj. přibližně na středoškolské úrovni. Vyhledávání v něm není zrovna nejpraktičtější – nejdříve nastavíte začínající písmenko hledaného hesla, poté si sami vyhledáte požadovaný výraz z nabídky na obrazovce a teprve klepnutím na něj se zobrazí jeho překlad.

Gramatika hesla červeně zdůrazňuje případné nepravidelnosti v časování sloves; u podstatných jmen uvádí druhý pád jednotného čísla a podobu množného čísla (právě tyto tvary dělají v němčině největší potíže). Až příliš stručné jsou dodatky k frazeologii nebo použití hesla v hovorovém jazyce. Kvalitu slovníku značně snižuje chybějící možnost překladu z češtiny do němčiny.

Ze všech testovaných slovníků uvádí právě tento nejvíce příkladů. Až stořádkový přehled slovních spojení, slov odvozených i frází by mu mohly závidět mnohé překladové slovníky pro profesionály. I když neuvádí přepis výslovnosti ani synonyma, dovedu si velice dobře představit jeho využití v praxi. Snad by mohl trochu výrazněji upozorňovat na tvary nepravidelných sloves nebo připojit tabulkový přehled těchto tvarů.

Slovní zásoba slovníku je sice zaměřena na běžnou mluvu, ale zahrnuje také nejzákladnější odborné výrazivo – bez úzce profesní terminologie. Vyčasované tvary sloves i s gramatickými nepravidelnostmi jsou součástí výčtu s příklady. Rovněž tu narazíte na nejčastější předložkové vazby sloves, jejichž správné užití hraje v angličtině podstatnou úlohu. Kéž by byly k dispozici i jiné jazykové verze slovníku, to by se překládalo!

Co s nimi?

Žádný z uvedených online slovníků nemůže nahradit profesionálně zaměřené překladače. Ale ani se o to nesnaží. Podrobnější gramatické informace k heslům zůstávají i nadále doménou propracovanějších titulů na CD-ROM. Online slovníky tak mohu vřele doporučit tomu, kdo občas potřebuje přeložit nějaké to slovíčko z angličtiny, italštiny nebo z jiného evropského jazyka a nezakládá si na gramatických podrobnostech.

Plusy a minusy online slovníků

+ jsou vždy po ruce, pokud jste právě připojeni na Internet, a to hned v několika jazykových verzích – nejčastěji v angličtině a němčině
+ platíte jen za připojení k Internetu
+ většina z nich obsahuje alespoň základní odbornou terminologii
+ ke každému heslu se zobrazuje alespoň 10 abecedně nejbližších hesel
- nevyslovují a jen výjimečně uvádějí přepis výslovnosti za heslem
- dostatečný počet příkladů na užití hesla v praxi mají jen anglické a německé verze
- zřídkakdy se v nich objevují informace o časování nebo skloňování (s výjimkou anglické, německé, popř. latinské verze slovníku WinGED)
- neuvádí synonyma k heslům
- technické zpracování online slovníků pokulhává za slovníky na CD-ROM – nerozpoznají jazyk zadaného hesla, k chybně zadanému výrazu nenabízejí gramaticky správné možnosti apod.
Diskuze (4) Další článek: Hewlett-Packard volí PDF jako hlavní formát

Témata článku: , , , , , , , , , ,