SharePoint 2013, servisní aplikace

V předchozím díle jsme se seznámili s přehledem novinek v SharePoint 2013 serveru, článek ovšem nezmínil ani jednu servisní aplikaci, které tvoří jádro funkcionalit SharePoint serveru. Změn doznala celá řada servisních aplikací, pojďme se tedy společně na některé z novinek a změn podívat.

Servisní aplikace zůstávají ve stejném modelu, jaký známe od SharePoint 2010 serveru, velmi flexibilní model, který lze dobře rozšiřovat, model, díky kterému lze propojovat ve větších scénářích různé farmy a konzumovat služby (které to podporují) z jiných farem (cross-farm scénáře). Tento obecný princip zůstal zachován, navíc přibyly některé nové servisní aplikace a některé ubyly.

clanek07.png

Obrázek 3: Cross-farm servisní aplikace

Office Web Apps již nejsou servisní aplikací, tento produkt se během své existence přerodil do samostatného produktu a instaluje se zcela samostatně. Web Analytics také již jako servisní aplikaci nehledejte, funkcionalita byla přesunuta pod křídla vyhledávání, resp. spadá pod servisní aplikaci vyhledávání. Některé servisní aplikace vyžadují pro své databáze běh na SQL 2012, např. Access Service. Některé servisní aplikace přibyly, např. App Management Service, Machine Translation Services a Work Management Service. Přehled servisních aplikací v tomto článku není kompletní, níže jsou vypsány nejzajímavější servisní aplikace a komponenty, případně nejpoužívanější vlastnosti.

Access Services

„Access Services“ se kompletně změnily. Konkrétně se změnila datová vrstva. Jak bylo zmíněno v úvodu, databáze servisní aplikace „Access Services“ musí být uložena na SQL 2012 serveru. Z hlediska uživatele je přístup do databáze SQL serveru naprosto transparentní, je použita identita uživatele. Oprávnění se řídí nastavením oprávnění SharePoint serveru. V centrální administraci možná uvidíte i starou Access službu, ta je zde kvůli zpětné kompatibilitě. Na první pohled se tak může zdát, že máte servisní aplikace pro Access dvě. Access Services umožňují využít jako úložiště také SQL Azure.

Výhodou přímého uložení v SQL databázi je například možnost, že s daty lze následně pracovat i s dalšími nástroji, např. Reporting Services. Navíc pro řadu uživatelů je Access nástrojem, který znají a s jeho pomocí jsou schopni vytvořit některé aplikace, aniž by byli vývojáři.

clanek10.png

Obrázek 4: Access Services

Excel Services

„Excel Services“ jsou další z řady servisních aplikací, které známe z dřívějších dob, dokonce již od verze 2007. „Excel Services“ slouží k publikaci Excel sešitů, primárním zaměřením jsou scénáře Business Intelligence (BI). Sešity mohou být navržené tak, aby zobrazovaly data z různých externích systémů a za pomoci generických reportů zobrazovaly příslušná a především aktuální data.

Z pohledu BI obsahují „Excel Services“ tyto novinky:

  • Excel In-Memory BI Engine – provádí Multidimensionální datovou analýzu
  • Power View Add-in pro Excel – umožňuje vizualizaci pomocí animací a „smart“ dotazů
  • Decoupled PivotChart a PivotTable reporty – umožňuje vytvářet PivotChart reporty bez nutnosti uložit PivotTable report na stejné stránce.

PerformancePoint Services

Když už jsme u oblasti Business Intelligence, dalším zástupcem BI jsou „PerformancePoint Services“. „PerformancePoint Services“ umožňují zobrazovat grafickým způsobem různé dashboardy s grafy, se scorecards, s vloženými reporty, apod. Děje se tak pomocí klíčových ukazatelů, tzv. KPI’s (Key Performance Indicators). Ve verzi SharePoint 2013 přibylo v rámci servisní aplikace „PerformancePoint Services“ několik vylepšení:

  • Dashboard Migration: Umožňuje kopírování dashboardů včetně závislostí na jiné servery nebo kolekce, včetně uživatele. Podpora PowerShell cmdletů.
  • Filter Enhancements & Filter Search: usnadněná práci s filtry, možnost využít kaskádové filtry
  • BI Center Update: Nové BI Center
  • Podpora pro Analysis Services Effective User: Díky této novince nemusíte provádět delegaci Kerberosu v případě, kdy je použita autentizace per uživatel na databázi s analytickými daty
  • PerformancePoint podpora pro iPad

Search aka vyhledávání

Velmi důležitou novinkou je, že v rámci SharePoint 2013 serveru je již pouze jeden vyhledávací engine - „FAST Search Server for SharePoint“ a „SharePoint Search“ byly zkombinovány do jednoho Search Engine. Výhodou tohoto spojení je zrychlení operací nad indexem, který je jinak strukturován. Výsledky indexování tak lze vidět ještě v průběhu procesu tvorby indexu. Vyhledávací služba v SharePoint 2013 serveru podporuje „FAST Query Language“ (FQL) syntaxe a „Keyword Query Language“ (KQL) syntaxe, SQL syntaxe ve verzi SharePoint 2013 již k tvorbě komplexního dotazu vyhledávání použít nelze. SharePoint 2013 server z hlediska vyhledávání doznal určitých změn v architektuře, nicméně hlavní myšlenka vyhledávání zůstala, jak ji známe z SharePoint serveru 2010. Díky tomu, že lze jednotlivé komponenty instalovat samostatně na různé servery, je možné službu vyhledávání v SharePoint serveru v případě potřeby jednoduše a efektivně škálovat.

Novinkou je také komponenta „Query Processing“, která mimo jiné umožňuje zvýšit relevanci výsledků - v průběhu dotazování zpracuje zadaný dotaz, provádí kontrolu pravopisu, proti překlepům, atp. a teprve poté dotaz zasílá proti indexu.

Jednou z dalších novinek je zcela nový model hodnocení relevance při vyhledávání, tzv. „Ranking model“. Tento systém rozhoduje o tom, které výsledky budou zobrazeny a má na starosti také pořadí zobrazovaných výsledků. Jednou z komponent, která ovlivňuje výsledky vyhledávání je např. „Analytics processing“, která je náhradou „Web Analytics Component“. „Analytics processing“ je nyní součástí servisní aplikace vyhledávání, analyzuje indexovaný obsah a způsob, jakým uživatelé pracují s poskytnutými výsledky vyhledávání, například počet zobrazení položek/dokumentů/stránek. „Analytics processing“ tomu uzpůsobuje výsledky vyhledávání a např. nejčastěji otevírané dokumenty tak mohou být zobrazeny v pořadí dříve. „Analytics processing“ poskytuje také analytické reporty využití vyhledávání, kde lze zjistit například „Top queries“, „No result queries“ atp.

Možná jste se již někdy setkali s funkcí vyhledávačů „měli jste na mysli“, která navrhuje novou definici vyhledávacích kritérií, pokud si vyhledávač myslí, že se uživatel překlepl. V SharePoint 2013 komponentu „Query Spelling Correction“ můžete konfigurovat, přičemž jako úložiště možných návrhů náhrad slouží „Managed Metadata Service“, tedy firemní taxonomie.

Novinkou je také tzv. průběžné, neboli kontinuální indexování obsahu „Continuous crawl“, díky kterému lze nový dokument nalézt ve výsledcích vyhledávání téměř okamžitě po jeho vložení do dokumentové knihovny, nebo seznamu. Tento způsob „Continuous crawl“ je však možné využít jen pokud je zdrojem SharePoint. Dalším vylepšením je např. automatická detekce obsahu soboru, SharePoint se již nespoléhá na příponu souboru. Přibyly tzv. „Query Rules“, což je nástupce „Search Keywords“ a „Best Bets“. Pokud jste dříve s pomocí „Search Keywords“ hledali řetězec například „knihovna obrázků“, SharePoint 2010 poskytnul jako první výsledek pouhý odkaz do knihovny obrázků. SharePoint 2013 na stejný dotaz zobrazí ve výsledcích vyhledávání rovnou náhled několika obrázků. SharePoint 2010 Search Keywords pracují totiž na základě přesné shody, SharePoint 2013 a jeho „Query Rules“ pracují na základě pravidel (query conditions, rule actions, publishing options). Administrátoři také určitě ocení nástroj „Query Builder“, který pomůže s vytvořením komplexního vyhledávacího dotazu nebo využijí reporty týkající se zdraví a stavu servisní aplikace vyhledávání. Změn ve vyhledávání byla učiněna celá řada, jmenovitě ještě alespoň „Search Alerts“, které pro změnu nahrazují RSS odběry výsledků vyhledávání, možnosti cílení výsledků vyhledávání, integrace people search do obecných výsledků, náhledy výsledků vyhledávání, vestavěný PDF iFilter, „result types“, „query suggestions“ a další.

UPS aka User Profile Service

„User Profile Service“ je servisní aplikace určená pro synchronizaci objektů (uživatelů a skupin) z a do Active Directory a SharePoint serveru. Díky této synchronizaci lze využívat atributy uživatelů z Active Directory přímo v SharePoint 2013 serveru, nebo obráceně, můžete umožnit synchronizovat uživatelem provedené změny do Active Directory. Kdo v SharePoint 2010 použil například audience, UPS určitě zná, UPS je totiž podmínkou pro jejich využívání.

V SharePoint 2013 serveru se zlepšil především výkon a spolehlivost servisní aplikace UPS. Z hlediska výkonu popisuje Microsoft vylepšení na příkladu. Ve verzi SharePoint 2010, ve velké organizaci s cca 200 tis. uživateli a 600 tis. skupinami trval full import cca 2 týdny. Změnami, jako je přidání indexů, importování dat z BDC v dávkách namísto jedné po druhé, vylepšením „cleanup“ procedur, atp., tím vším se docílilo zlepšení, jehož výsledkem ve verzi SharePoint 2013 je dokončení full importu za stejných podmínek cca do 60 hodin!

Další podstatnou novinkou je možnost přímého importu z Active Directory. Import pomocí „Forefront Identity Manageru“ je stále podporován, ale protože ve většině případů SharePoint importoval identity z Active Directory, přibyla tato možnost přímého importu z Active Directory. Tato nová možnost přímého importu je oproti FIM synchronizaci výrazně rychlejší. Přímý import byl koncipován právě s důrazem na rychlost a mimo jiné proto obsahuje některá omezení. Na druhou stranu rychlost je opravdu úžasná, s cca 150 uživateli je full import hotový téměř okamžitě. Pro většinu zákazníků z českých luhů a hájů tak tato možnost představuje významné zjednodušení importu uživatelů z Active Directory a především zrychlení importu.

clanek08.png

Obrázek 5: UPS - Direct AD import

App Management Service

Se SharePoint 2013 serverem přichází nový model vývoje a doručování aplikací. S trochou nadsázku lze říci, že toto je jedna z nejpodstatnějších změn, které byste si měli pamatovat J Tou vele-důležitou informací je, že „Sandboxed solutions“ jsou v dokumentaci k produktu SharePoint 2013 označeny jako DEPRECATED. To znamená, že kvůli zpětně kompatibilitě jsou „sandboxed solutions“ v SharePoint 2013 serveru sice podporovány, ale v další verzi SharePoint serveru již bude kompletně odebráno. To je celkem paradox, neboť až doposud byly „sandboxed solutions“ doporučovány jako nejlepší způsob vývoje aplikací pro platformu SharePoint. A do prostředí Office 365 jiné, než „sandboxed solution“ dokonce ani nenainstalujete. Holt změna je život.

clanek15.png

Obrázek 6: Sandboxed solutions deprecated, viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/apps/jj163114(v=office.15)

„Apps for SharePoint“ můžete hostovat on-premise, v Azure, případně u poskytovatele. Bez ohledu na to, kde „Apps for SharePoint“ chcete provozovat, je nutné připravit infrastrukturu, především DNS a následně konfigurovat SharePoint 2013.

SharePoint 2013 napojením na SharePoint Store umožňuje procházet nabídku aplikací nabízenou a hostovanou společností Microsoft. Najdete aplikace zdarma, i aplikace placené. Výhodou je, že díky SharePoint Store je zajištěna celá fáze životního cyklu aplikace – především aktualizace a upgrady. „App Management Service“ se mimo jiné stará o licence aplikací. Nejen poskytovatelé služeb mohou využít propojení na vlastní databázi aplikací, kterou mohou v rámci svých služeb nabízet zákazníkům. Tato možnost vychází z toho, že SharePoint 2013 byl již při návrhu uzpůsoben a později testován, aby vyhověl strategii Software as a Service (SaaS).

Machine Translation Services

„Machine Translation Services“ je nová servisní aplikace, která má na starosti on-line překlad. Tato servisní aplikace umožňuje překlad dokumentů, stránek i webů, lze ji ovládat také přes programové API. Z principu se asi nehodí do intranetových scénářů, neboť obsah je odesílán mimo organizaci, ve výchozím stavu společnosti Microsoft, viz obrázek. Výhodou této servisní aplikace je, že je integrována do variací a při editaci obsahu tak máte možnost „požádat“ o překlad. Překlad může být proveden nejen na vyžádání, ale může být nastaven také jako automatický. Překlad je samozřejmě strojový a vzhledem ke specifikám českého jazyka nebude překlad stoprocentní, nicméně jako startovací čára velmi zajímavé, pro překlady z češtiny do angličtiny určitě použitelnější. Zajímavé také je, že „Machine Translation Service“ umí překládat „terms“ z taxonomie služby „Managed Metadata Service“.

clanek09.png

Obrázek 7: Machine Translation Services

Architektura servisní aplikace je podobná službě „Word Automation Service“, zpracování lze provádět buď okamžitě, nebo jej má na starosti timer-job. O směrování požadavků se stará komponenta „Queue manager“ a výsledný překlad je uložen v obsahové databázi (Content_DB). Servisní aplikace využívá standartní formát XLIFF (XML Localisation Interchange File Format) a díky rozšiřitelnosti lze překlad posílat na jiné poskytovatele služeb překladu.

Work Management Service

„Work Management Service“ pomáhá vytvořit sjednocený pohled na úkoly, které jsou uživateli přiřazeny a které jsou uložené nejen napříč SharePoint serverem. Cílem je poskytnout uživateli jednoznačný agregovaný pohled na všechny úkoly, uložených v různých systémech. Podporován je Exchange Server, Project Server a samozřejmě SharePoint. Architektura je však navržena tak, aby bylo možné podporu případně v budoucnu rozšiřovat také pro další systémy. Důležitá je zmínka o podpoře Exchange, neboť nativní aplikací je Outlook a díky vazbě Outlook-Exchange-SharePoint a Work Management Service lze získat (že by konečněJ) přehled o svých úkolech. Agregace se děje na MySite stránce uživatele.

Word Automation Service

„Word Automation Service“ slouží ke změně formátu dokumentů Word. Nově umí „Word Automation Service“ tzv. okamžité konverze, již není třeba čekat na proběhnutí timer jobu, který v různých prostředích mohl být nastaven různě a uživatel tak často musel čekat na zpracování. „Word Automation Service“ podporuje také streamy, pro vývojáře lze tedy pomocí streamů konvertovat soubory uložené mimo SharePoint. Po dokončení konverze umí systém zpětně notifikovat, což je oproti SharePoint 2010 také novinka. Servisní aplikace umí např. aktualizovat tabulku obsahu uvnitř Word dokumentu.

Autor: Jakub Urban, KPCS (www.kpcs.cz).

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Gliffy.com: Online diagramy a návrhy

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,