QuarkXPress 4.0 pod drobnohledem

Konečně jsme se dočkali automatické tvorby obsahu a rejstříku.
Po více než čtyřech letech se QuarkXPress konečně dočkal výraznější inovace, a to ve verzi 4.0, která se již nachází ve stadiu stabilní betaverze. Byl již nejvyšší čas, neboť konkurenční produkty prošly po změně majitele výraznou inovací, především Adobe Pagemaker a Corel Ventura. Nový QuarkXPress se tak ocitá v obtížné pozici, neboť musí svým uživatelům nabídnout funkce srovnatelné s konkurencí (případně lepší) a zárověň si zachovat své silné stránky, např. rychlé a přehledné ovládání. Poté, co jsem se krátce seznámil s betaverzí, mohu prohlásit, že se podařilo splnit obojí.

Zamlouvají se mi především minimální změny v ovládání a struktuře menu. Klávesové zkratky zůstaly rovněž zachovány a nové funkce jsou koncipovány jako rozšíření stávajících. Kdo tedy QuarkXPress zná, nemusí se učit nic nového a může pracovat tak, jak je zvyklý ze starší verze.

Nyní tedy k novým funkcím, kterých QuarkXPress přináší opravdu hodně, od těch podstatných, jako je práce s Bézierovými křivkami, styly textu nebo podpora automatické tvorby rejstříku a obsahu, až po řadu maličkostí, jako je např. změna velikosti skupiny objektů, které se dříve musely řešit zakoupením vhodných XTensions. Některé z nich vám nyní přiblížím.

Bézierovy křivky

umožňují přímo v QuarkXPressu např. tvořit rámečky téměř libovolného tvaru, se kterými lze pak provádět řadu "kouzel". Rámečková koncepce QuarkXPressu tedy zůstala zachována, v nástrojové liště však do vyskakovacího menu pro kreslení rámečku přibyly dvě nové ikony, a to kreslení rámečku "volnou rukou" a kreslení pomocí řídících bodů a tečen jako např. v programu CorelDRAW. Již vytvořené rámečky lze pochopitelně dále upravovat, měnit vlastnoti řídících bodů (hladký, symetrický ...) nebo jednotlivých segmentů (přímka, křivka ...). Typ rámečku lze pochopitelně kdykoliv změnit, stejně jako jste kdysi měnili obdélníkový rámeček na kruhový, můžete nyní libovolný rámeček převést na rámeček složený z Bézierových křivek a naopak. Příslušné menu je patřičně rozšířeno.

Tím však možnosti nejsou vyčerpány. Vytvořené rámečky lze totiž několika různými způsoby sloučit (Merge) a vytvářet tak velmi komplikované tvary. Z několika rámečků tak lze např. vytvořit jeden (příkaz Union), vytvořit průnik (příkaz Intersection) nebo "obrácený" průnik (příkaz Difference), kdy se vybrané rámečky nejdříve sloučí a od vzniklého tvaru se poté odečte jejich průnik. Ve všech případech jsou všechny vybrané rámečky odstraněny a nahrazeny rámečkem novým, někdy však zůstanou zachovány (např. příkaz Exclusive Or). Rámečky tak mohou obsahovat "díry".

Zajímavé na sloučení je také to, že rámečky se vůbec nemusí překrývat. Pěkným příkladem je dostatečně zvětšený text převedený na rámeček složený z Bézierových křivek. Vznikne tak jediný objekt - rámeček, který se však skládá z několika částí - jednotlivých písmen. Do tohoto rámečku můžete umístit např. obrázek, z něhož pak budou vidět pouze ty části, které se nachází pod obrysy písmen. K rozdělení tohoto "metarámečku" lze použít příkaz Split (nikoliv Ungroup, neboť se jedná o jeden objekt), výsledkem budou rámečky ve tvaru jednotlivých písmen.

Stejně jako obrázek lze do rámečku umístit také text, neboť už neexistuje rozdíl mezi textovým a grafickým rámečkem. Ten je nyní pouze jeden, lze však kdykoliv změnit druh jeho obsahu - text, grafika nebo nic (None), posledně jmenovaný druh lze použít např. pro tvorbu nejrůznějších grafických objektů, neboť lze nastavit obrys a výplň.

S Bézierovými křivkami také souvisí další novinka, text na křivce. V nástrojové paletě přibylo nové vyskakovací menu, pomocí jehož ikon lze vytvořit neuzavřenou (řídící) křivku, opět "od ruky", zadáním řídících bodů a tečen nebo prostě nakreslením horizontální nebo vertikální čáry. S textem na křivce už manipuluje jako obvykle.

Tolik tedy zatím k Bézierovým křivkám. V souvislosti s rámečky si však neodpustím malou poznámku. Starší verze QuarkXPressu pro PC měly totiž občas problémy při obtékání textu, nacházelo-li se nad ním více rámečků s nastaveným obtékáním. Jsem tedy zvědavý, jak se s tímto problémem vypořádá nová verze, kde už rámečky mohou mít téměř libovolný tvar.

Styly textu

V QuarkXPressu lze nově přiřadit styl nejen odstavci, ale také libovolné části textu. Styly textu se přitom vytvářejí a aplikují podobně jako styly odstavce. Součástí definice stylu je vše, co se týká písma, druh, řez, stupeň, velikost, barva, prostrkání atd. Styly odstavce se pak definují na základě stylů textu, což je jeden z atributů podobně jako mezera před a za odstavcem nebo řádkový proklad.

Podobně jako styly odstavce i styly textu využívají dědičnosti, což znamená, že lze definovat jeden styl na základě druhého s tím, že jakákoliv změna v definici stylu se ihned projeví ve všech jeho následnících a také stylech odstavce, které jsou na něm založeny.

Dědičnost stylů dokonce funguje i mezi více dokumenty, QuarkXPress totiž nabízí nový typ souboru - knihu (Book), která sdružuje dokumenty a sjednocuje jejich styly, definice barev apod. Snažší je rovněž členění dokumentů a s tím související číslování stránek.

Styly textu jsou opravdu užitečné především tehdy, potřebujete-li často vizuálně odlišit části textu, např. změnit barvu na červenou a nastavit tučná řez. Stačí jen vytvořit nový styl textu a přiřadit mu klávesovou zkratku.

Ořezové cesty

lze nyní vytvářet přímo v QuarkXPressu, nové jsou také možnosti importu souborů TIFF a EPS s definovanou ořezovou cestou. Aplikace jako např. Adobe Photoshop totiž umožňují, aby jeden obrázek obsahoval více ořezových cest, které lze také pojmenovat. Starší verze QuarkXPressu vždy použila pouze jednu z nich. Nová verze je už schopna načíst všechny ořezové cesty a kdykoliv si jednu z nich vybrat. Otázkou však zůstává, zda takto půjdou načíst všechny soubory. Především u souborů TIFF nejsou ořezové cesty součástí ani poslední specifikace (6.0), a tak způsob jejich ukládání závisí na aplikaci. Nicméně soubory vytvořené v Adobe Photoshopu načte QuarkXPress bez problémů.

Nově lze ořezové cesty také vytvářet. Např. při importu obrázku s bílým pozadím lze způsob ořezání nastavit na Non-White Areas a QuarkXPress poté vytvoří ořezovou cestu. Nikoliv však podle náhledu, ale podle obrázku v původním rozlišení (tento postup přibližně odpovídá dřívějšímu nastavení pozadí rámečku jeko None, což bylo spojeno s řadou problémů). Ořezová cesta je přitom Bézierova křivka jako každá jiná, lze ji tedy dále upravovat. Na ořezových cestách vytvořených QuarkXPressem je pěkné také to, že se podobně jako rámečky mohou skládat z několika částí. Vymaskované obrázky tak mohou obsahovat "díry", což lze využít například při montáži.

Ořezové cesty však nelze využít pro obtékání textu, neboť text obtéká rámeček, nikoliv ořezovou cestu. Rámeček se však může skládát z více částí, případně může obsahovat "díry", takže není problém přizpůsobit tvar rámečku ořezové cestě. Výsledkem může být např. mezikruží (dva kruhové rámečky a příkaz Merge - Reverse Difference), ve kterém je umístěn vymaskovaný objekt a v jehož "dírách" pokračuje text rámečku, který mezikruží překrývá.

Automatická tvorba obsahu a rejstříku

v QuarkXPressu citelně chyběla (především při sazbě odborných publikací) a bylo nutné ji řešit buď "ručně" nebo nákupem různých XTensions. Nyní je "v ceně" a je s nejrůznějšími doplňky plně srovnatelná.

Celá tvorba indexu je řízena z jedné palety, kde se kromě zobrazení dosposud vytvořeného indexu nachází také několik tlačítek a editovatelných polí. Nejdůležitější je pole Text, kde se automaticky objevuje právě označená část textu. Pokud ji chcete přidat do indexu, stačí jen zadat několik údajů, např. Sort As (zvýrazněný text bude v indexu odkazován pod jiným názvem), zadat úrověň položky, případně styl textu a stisknout tlačítko Add. Položka bude přidána do indexu a v textu bude vizuálně odlišena. Generování inedxu spočívá pouze v umístění kurzoru do textového rámečku a volby příkazu Build Index. Tvorba indexu však skrývá více mořností, lze vytvářet např. křížové odkazy.

Tvorba obsahu zase vychází z definice tzv. seznamu (List). Seznam obsahuje styly, které budou použity pro generování obsahu. Při tvorbě knihy lze např. vytvořit styly pro hlavní nadpis, podnadpis atd., a důsledně je používat. Potom jen stačí zvolit vhodný list (obsah lze generovat podle různých kritérií), nastavit několik parametrů a stisknout tlačítko Build (seznamy mají také svoji paletu).

Výkonnější platforma

QuarkXPress ve verzi pro PC je konečně plnohodnotnou 32bitovou aplikací, což by mělo přinést vyšší rychlost a stabilitu. Zvláště slibně se jeví nové Windows NT, pro které je konečně k dispozici Adobe TypeManager. Pevně také doufám, že programátoři využijí možnosti multithreadingu pro překreslování obsahu obrazovky, zatímco uživatel. např. v okně nastavuje paramtery odstavce. Testovaná verze pro Macintosh toto opravdu umožňovala a na svižnosti práce to bylo znát.

Čeho se však zřejmě uživatelé PC nedočkají, je podpora skriptovacího jazyka, která je vlastní pouze verzi pro Macintosh. QuarkXPress totiž žádným interním skriptovacím jazykem nedisponuje, a Windows 98 s integrovaným jazykem na bázi Visual Basicu jsou ještě daleko. Přitom skripty znamenají obrovskou pomoc při provádění rutinních úloh, pokud je navíc jazyk doplněn např. o podmínky a definici proměnných, lze často úplně zautomatizovat předběžnou přípravu dokumentů.

Další vylepšení

Drobných vylepšení je celá řada. Tvůrci se např. zamysleli nad strukturou oken a jejich vazbami. Výsledkem je sdružení několika oken do jednoho formou záložek. Chcete-li např. vyvolat okno Formats..., Character... nebo Tabs..., objeví se stejné okno, pokaždé však s jinou aktivní záložkou. Vše potřebné je tak ihned k dispozici. Další změny už zmíním jen heslovitě:

U nástrojové lišty lze z vyskakovacích menu "vytáhnout" libovolný nástroj a umístit jej přímo na ni.

Lze vytvořit profily tiskáren a styly tisku. Vlastní tisk lze daleko více ovlivnit, nastavit lze také např. typ rastru nebo jeho natočení. Konečně je také k dispozici náhled.

Paleta Find je nyní plovoucí, dokument lze tedy upravovat a zároveň v něm vyhledávat podobně jako v programu MS Word.

Dokument můžete nyní lupou zvětšit až na 800 % původní velikosti.

Samozřejmostí je uložení ve formátu starší verze (bohužel jen 3.3).

Není jich mnoho, ale existují i uživatelé, kteří brzy narazili na nepříjemný limit počtu stylů, barev nebo tabulátorů. Nyní by se už neměli vyskytovat vůbec.

V souvislosti s tabulátory ještě jedna malá zmínka. Nastavení jejich polohy už nemá samostatné okno, ale nad označeným textem se objeví úzký pruh, kde jsou tabulátory umístěny a kde je lze také upravovat (podobně jako v MS Wordu).

Abyste mohli do rámečku umístit obrázek, nemusíte už přepínat na "ručičku" (Content tool), podobně chcete-li označit výběr objektů, nemusíte už z "ručičky" přepínat na Item tool.

Máte-li zapnutou funkci Live Refresh, mění QuarkXPress při přetahování objektu dokument tak, jako by se přetahovaný objekt na "prozatimním" místě opravdu nacházel.

Nová je také jazyková podpora spojená s produktem QuarkXPress Passport. QuarkXPress bude totiž k dispozici v jedenácti jazycích (čeština pochopitelně chybí) včetně kontroly pravopisu, dělení slov a dalších náležitostí. V rámci jednoho dokumentu můžete tedy pracovat s více jazyky, pro jeden odstavec můžete např. nastavit dělění slov pro francouzštinu, v dalším už zase pro angličtinu apod. Pokud toužíte po českém QuarkXPressu, mohu vás potěšit tím, že lokalizace je plánována, a to včetně dělení (to bude zřejmě součástí QuarkXPressu) nebo korektoru pravopisu (ten už bude nutné dokoupit zvlášť).

Nová je práce s HiFi barvami (konkrétně bude QuarkXPress pracovat s barevným modelem Pantone Hexachrome, což je CMYK rozšířený o oranžovou a zelenou).

Pokud pravidelně používáte velké množství XTensions, jistě oceníte jejich správce, který umožňuje tyto doplňky aktivovat a deaktivovat, sdružovat do skupin nebo upozornit také na případné nesrovnalosti (např. XTension, který v této verzi nebude fungovat, tuto informaci zobrazí už při startu, takže "neposlušný" doplněk lze ihned deaktivovat.

Tolik tedy stručný výčet. Ti protřelejší už jistě kroutí hlavou, že to vše nemůže být pravda, a to oprávněně. Jak jsem již zmínil, měl jsem k dispozici betaverzi pouze na krátkou chvíli, takže nebyl čas a vlastně ani podmínky na rozsáhlejší testování. Berte tedy tento přehled spíše jako příslib toho, jak by nová verze QuarkXPressu mohla vypadat. A kdy bude vlastně k dipozici? Podle informací firmy Macron, která bude zřejmě také provádět lokalizaci, by měl být nový QuarkXPress k dispozici koncem tohoto roku, lokalizovaná verze počátkem roku příštího. Každopádně se můžete těšit na vyčerpávající recenzi a případné srovnání s konkurenčními produkty v časopisu Computer.

Na závěr ještě malé rýpnutí. Když jsem použil vodící linku, zjistil jsem, že QuarkXPress opět neumožňuje nastavit její přesnou polohu. Malý nedostatek, ale nepotěší. Podobně při změně velikosti skupiny rámečků se sice změní jejich velikost, ale obsah (např. stupeň písma) už nikoliv. Tvůrce jsem již kontaktoval a doufám, že tyto drobnosti opraví.

Váš názor Další článek: Krátký pohled na mobily a Paegas zvlášť

Témata článku: METAR, Malá skupina, Cesta, Nová verze, CMYK, Index, Nová změna, Malá ručička, Rozsáhlé testování, Nejrůznější tvar, Automatická tvorba, Původní objekt, Libovolný soubor, Nejrůznější způsoby, Reversi, Rámeček, Nový druh, Drobnohled, DRO, Přímka, Nová cesta, Malý objekt, Hifi, Křivka, Malá část


Určitě si přečtěte

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

** Před dvěma lety se Microsoft zasnoubil s Chromem ** Nový Edge není zdaleka jejich jediné dítě ** Ještě důležitější je komponenta WebView2

Jakub Čížek | 51

Jak v prohlížeči vypnout oznámení zasílaná webovými stránkami

Jak v prohlížeči vypnout oznámení zasílaná webovými stránkami

** Obtěžují vás neustálé dotazy webů, zda chcete zobrazovat oznámení? ** Můžete je zakázat, a to jak kompletně, tak i pro jednotlivé stránky ** Připravili jsme návody pro Chrome, Firefox, Edge a Operu

Karel Kilián | 11

Přehled: Kdo má nejlevnější internet VDSL? Jak jsou na tom veřejné IP a Terminátor?

Přehled: Kdo má nejlevnější internet VDSL? Jak jsou na tom veřejné IP a Terminátor?

** Srovnali jsme nabídku VDSL u 19 internetových poskytovatelů ** Ceny tarifů se liší i o stokoruny ** Různá je také nabídka doplňkových služeb

Lukáš Václavík | 44


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 5 500 Kč

Test levných herních notebooků

Hrajeme na Xbox Series X

Programy pro kontrolu dětí na počítači