Programujeme ve Visual Basic .NET - 20. díl - deklarace pole

V následujících třech dílech seriálu o programovacím jazyku VB.NET se budeme věnovat datovému typu pole. V tomto dílu si tuto datovou strukturu přiblížíme a seznámíme se s nejobvyklejšími způsoby její deklarace.

Datový typ pole

Pole (v angličtině "array") je datová struktura, kterou si můžeme představit jako blok proměnných téhož názvu (tzv. prvků, položek "items"), ke kterým můžeme přistupovat podle pořadového čísla (tzv. indexu). Datový typ pole zavádíme do programu vždy, když potřebujeme pracovat s bloky proměnných stejného typu (řádkem, tabulkou, nebo maticí čísel). Jak si ukážeme později, prostředí VB.NET umožňuje s textovými řetězci zacházet jako s polem znaků. Z hlediska členění datových typů i použití je důležité, že pole je referenční typ, tj. v parametrech procedur se předávají vždy odkazem a při přiřazení jedné proměnné typu pole do druhé nedochází k vytvoření kopie. Je to pochopitelné, protože pole mohou být libovolně rozsáhlá a jejich velikost je omezena prakticky jen množstvím volné paměti, která je spravována .NET runtime CLR (tzv. "halda", neboli managed heap).

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka jednorozměrného pole třinácti prvků a(i) s indexem i

Ačkoliv je fyzické uspořádání prvků pole v paměti vždy lineární a jednotlivé prvky pole obsazují sousedící místa v paměti, většina vyšších programovacích jazyků včetně VB.NET umožňují přistupovat k prvkům pole, jako kdyby to byly N-rozměrné tabulky (tzv. matice). VB.NET (stejně jako ostatní jazyky .NET) podporuje až 32-rozměrná pole, čili pole adresované až 32 indexy, s větším počtem rozměrů než tři (používaným ve 3D grafice) se ale setkáme málokdy.

Klepněte pro větší obrázek
Příklad dvourozměrného pole a(i,j) s indexy i, j o rozměrech 10 x 5

Deklarace polí

Ve VB.NET lze pole stejně jako ostatní proměnné deklarovat příkazem Dim, za kterým následuje název pole, doplněný závorkami, popřípadě specifikací datového typu pomocí klíčového slova As. V závorkách přitom může být uveden - ale nemusí - požadovaná velikost pole. Číslo označuje horní index pole, jehož prvky jsou číslované od nuly, pročež skutečný počet prvků v poli bude vždy o jedničku vyšší, než horní index pole. V případě, že používáme místo deklarace typu pomocí As specifikátor typu, musí být připojen za jménem proměnné. Všechny deklarace pole uvedené níže jsou v důsledku toho ekvivalentní (pro lepší přehlednost je zvykem názvy proměnných typu pole začínat předponou a- ("array"):

  Dim aPole%()
  Dim aPole() As Integer
  Dim aPole() As System.Int32

Výsledkem deklarace pole s pevnou délkou je vyhrazení (tzv. alokace) potřebného místa na haldě - např. ukázka níže deklaruje pole s deseti prvky, jejichž index se mění v rozsahu od nuly do devíti (0 - 9):

  Dim aPole(9)

Uvedený příklad tedy deklaruje pole o názvu aPole s počtem deseti prvků. Název pole lze volit libovolně, ale v našich příkladech budeme proměnné typu pole označovat názvem, začínajícím na písmeno a, abychom je na první pohled odlišili od obvyklých proměnných. V případě vícerozměrného pole se do závorky postupně uvádí rozsah jednotlivých rozměrů (tzv. dimenzí) pole, např. dvourozměrnou matici 5 x 3 prvků deklarujeme následovně:

  Dim aPole(4, 2)

Jelikož celkový počet prvků pole je dán součinem všech dimenzi, počet prvků vícerozměrných polí se může se změnou vyšších dimenzí měnit velmi rychle, proto k deklaraci polí přistupujme s rozmyslem. Horní hranice velikosti pole je v podstatě limitovaná pouze dostupným množstvím volné paměti (výchozí deklarace pole alokuje čtyř bajty na každý prvek pole). V případě, že v okamžiku deklarace pole není volná paměť pro operační systém dostupná, VB.NET nám  oznámí chybu (výjimku) typu System.OutOfMemoryException. Později se naučíme, jak podobných chybám předcházet tím, že si předem zjistíme velikost dostupné paměti.

Čas od času vznikne potřeba inicializovat pole nulové délky (např. v případě metod, předávajících referencí parametr typu pole). Takové pole se ve VB.NET uzančně deklaruje s rozměrem -1 (pozor, nikoliv 0, neboť  příkaz Dim a(0) deklaruje pole s jedním prvkem):

  Dim aZero(-1) As Single

Namísto čísla může deklarace pole obsahovat libovolný výraz, který lze v rámci běhu programu vyhodnotit a převést jako celé kladné číslo, včetně použití názvů konstant a proměnných. Níže uvedená deklarace pole je tudíž z hlediska VB.NET korektní (hodnota nMax je před použitím v deklaraci pole automaticky zaokrouhlena na nejbližší celé číslo), v zájmu přehlednosti a reprodukovatelnosti funkce programu bychom však měli této flexibility VB.NET využívat co nejméně:

  Dim N As Double = 4.3
  Dim aObject(N + 1, (2 + 1) * 3)

Dynamická deklarace a předimenzování polí

V případě, že při deklaraci pole použijeme výraz, který nelze vyhodnotit jako celočíselné kladné číslo, prostředí VB.NET vygeneruje chybu (výjimku typu System.InvalidCastException). Podobným chybám (a také v případě, že velikost rozsahu indexů pole neznáme předem) se můžeme vyvarovat tím, že hodnoty z deklarace pole vypustíme a ponecháme jen čárky, jejichž počet odpovídá předpokládanému počtu rozměrů pole. Tomuto způsobu deklarace se říká tzv. dynamická deklarace pole, například:

  Dim a(), aObject(,,) 

Na rozdíl od předchozích verzí Visual Basic-u překladač VB.NET nepodporuje ani tzv. statická pole (pole pevné délky, jejichž počet rozměrů nelze dodatečně změnit), ani definování spodní hranice indexu pole (tzn. všechny indexy polí ve VB.NET jsou počítány vždy od nuly) známé ze starších verzí VB a ve VB.NET chybí VB příkaz Option Base, jelikož byl zdrojem častých komplikací při migraci zdrojových kódů z různých aplikací.

Ačkoliv pole VB.NET lze kdykoliv dle potřeby předimenzovat, VB.NET neumožňuje pracovat s poli tak flexibilně, jako např. JavaScript a JScript.NET, kde se při vložení prvku s indexy vyššími, než aktuálně nastavené meze pole automaticky předimenzuje na odpovídající délku. Je tedy zapotřebí rozlišovat pojmy dynamické pole, dynamická deklarace pole a dynamické dimenzování pole. Dokud není horní hranice pole specifikována, s polem nelze pracovat a pokus o přístup k neexistujícímu prvku vyvolá výjimku typu System.IndexOutOfRangeException. Před prvním použitím dynamicky deklarovaného (bezrozměrného) pole je tedy nutné specifikovat aktuální počet prvků pole příkazem ReDim - s ohledem na deklaraci uvedenou výše, například:

  ReDim a(5), aObject(3, 2, 1) 

Je nutné si uvědomit, že výchozí volání  příkazu ReDim celý obsah pole vymaže a nahradí dalším polem nové velikosti, jehož všechny prvky jsou v neinicializovaném stavu (tj. mají hodnotu Nothing), může to být tedy v případě rozměrnějších polí časově náročná operace. V případě že nám toto chování nevyhovuje, můžeme při změně rozměrů pole zachovat  hodnoty, které předimenzování neovlivní klíčovým slovem Preserve, například:

  Dim aObject(3, 2)
  ReDim Preserve aObject(3, 6) 

V předchozí ukázce jsme příkazem ReDim pole aObject předimenzovali (v druhém rozměru zvětšili), přičemž prvky s indexy v rozsahu (3,2) zůstaly zachovány. Je nutno zdůraznit, že s ohledem na fyzické uložení pole v paměti lze příkazem ReDim měnit vždy jen nejnižší rozměr pole (v deklaraci vypisovaný na posledním místě vpravo).

Celkový počet rozměrů vrací metoda Rank(), zatímco aktuální velikost rozměru pole na dané pozici vrací metoda GetLength(), kterou každé objekt typu pole disponuje.  Celkový počet prvků ve všech dimenzích pole dohromady pak vrací metoda Length() vracející datový typ Integer (System.Int32), pro zvlášť rozměrná pole je nutno použít metodu LongLength() vracející typ Long (System.Int64).

  Dim aInt(3, 2) As Integer
  Console.WriteLine(aInt.Length)
  Console.WriteLine(aInt.GetLength(aInt.Rank - 1))

Ukázka pro danou deklaraci vypíše celkový počet prvků v poli aInt a následně počet prvků v nejvyšším rozměru pole (tj. poslední dimenze pole, počítané zprava). Vzhledem k tomu, že pole VB.NET jsou (stejně jako jejich dimenze) číslována (indexována) vždy od nuly, je pochopitelně počet prvků o jedničku vyšší, než maximální index pole:

12
3

Pole polí, nepravidelná pole

Z definice polí vyplývá, že počet prvků ve všech rozměrech téže úrovně musí zůstat shodný - tzv. pravidelná (pravoúhlá) pole tvoří N-rozměrnou tabulku). Jelikož však pole typu System.Object může obsahovat proměnnou libovolného typu, nic nám nebrání přiřadit prvkům pole proměnné typu pole různého počtu typu a prvků. Na jednotlivé vnořené prvky složených polí se pak můžeme odkazovat indexy, postupně uzavíraných do závorek:

  Dim aObj(2) As Object, aDbl0(2) As Double, aDbl1(3) As Double, aDbl2(1) As Double
  aObj(0) = aDbl0: aObj(1) = aDbl1: aObj(2) = aDbl2
  aObj(1)(2) = 5.31

Problémem tohoto přístupu je chybějící typová kontrola na nejvyšší úrovni a relativní pomalost práce VB.NET s proměnnými obecného referenčního typu. Jelikož jsou všechna pole odvozena od třídy System.Array, můžeme být při deklaraci konkrétnější a deklarovat tzv. pole polí, se kterým VB.NET zachází mnohem efektivněji:

  Dim aArr(2) As System.Array, aDbl() As Double = {0.5, 6D}
  aArr = New Array(2){New Double(2){2, 3.4, 1E-4D}, New Double(3){}, New Double(1){0.2, Math.PI}} 
  aArr(0) = aDbl
  aArr(1)(2) = 5.31

V případech, kdy máme zaručeno, že všechny prvky tvoří pole stejného typu, můžeme využít podporu syntaxe VB.NET pro deklarace tzv. nepravidelných polí:

  Dim aDbl()() As Double = {New Double(2){0.2, 1, 7}, New Double(1){}}
  aDbl(1) = New Double(2){6D, 4, -1E-1}
  aDbl(0)(2) = 11.11
  Redim aDbl(1)(2)
  aDbl(1)(2) = 0

Nepravidelná (nepravoúhlá) pole se v angličtině označují jako tzv. "zubatá" (jagged arrays), jelikož nepravidelné střídání délky polí může připomínat zuby hřebenu:

Klepněte pro větší obrázek

Oproti pravoúhlým mají nepravidelná pole tu výhodu, že na ně lze aplikovat stejné metody, jako na jednotlivé dimenze pravoúhlého pole (např. metodu Sort(), Reverse(), nebo BinarySearch(),  jak si ukážeme později). Deklarace pravoúhlých a nepravidelných polí lze vzájemně kombinovat a vytvářet tím složité vícerozměrné struktury. V případě, že se počet prvků v různých rozměrech výrazně liší, může použití nepravidelného pole ušetřit paměť, kterou by jinak obsadily nevyužité prvky pravoúhlého pole. A v neposlední řadě je práce s nepravidelným polem asi o 20% rychlejší, než práce s pravoúhlým polem a díky vnitřním optimalizacím je srovnatelná s rychlostí jednorozměrného pole se stejným počtem prvků. Tyto a další přednosti vyvažují o něco větší složitost a nepřehlednost kódu při práci s nepravidelným polem.

Stručné shrnutí

Datový typ pole představují efektivní způsob práce s větším počtem proměnných stejného typu. Pole VB.NET jsou dynamická a jejich nejnižší rozměry lze po deklaraci zvětšovat či zmenšovat příkazem ReDim. Po deklaraci lze k prvkům pole přistupovat pomocí indexu podobně jako k obvyklým proměnným. Pro práci s polem nepravidelným počtem prvků v každém rozměru a urychlení přístupu k jednotlivým prvkům může být výhodná deklarace nepravoúhlého pole.

V následujícím dílu se seznámíme se základními způsoby inicializace a použití pole, např. jejich procházení pomocí příkazů cyklu For-Next a For-Each.

Diskuze (50) Další článek: Horoskopy a předpovědi na další rok

Témata článku: Software, Programování, Libovolné místo, Dostupné místo, Jednotlivé prvky, Pre, Double, Reversi, Stejná metoda, Nejvyšší rozměr, Kladné číslo, Deklarace, Klíčový prvek, Stejný prvek, Index, Požadovaná velikost, Visual, Nejnižší úroveň, Halda, Nejnižší hranice, Celková hodnota, Jednotlivá místa, Pole, Díl, Klíčový parametr


Určitě si přečtěte

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

** XPS 13 nastartoval trend notebooků bez rámečků ** Letošní model kompletně přechází na USB-C ** Navzdory malému tělu se řadí výkon ke špičce

Tomáš Holčík | 33

eObčanka: Jak a proč si zřídit elektronický občanský průkaz s čipem

eObčanka: Jak a proč si zřídit elektronický občanský průkaz s čipem

** Občanka s čipem už je standardně vydávaným osobním dokladem v Česku ** Umožní využívat Portál občana a funkce elektronické státní správy ** Pokud ji chcete naplno využívat, musíte si čip aktivovat

David Polesný | 94

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

** Erotický obsah generoval ohromné peníze, pak ale přišel internet... ** Pornografie dostupná všude a zdarma uvedla tvůrce do krize ** Někteří ale dokázali potenciál internetu využít i v tomto oboru

Jan Dudek | 12

Cardano: kryptoměna nové generace, která se netěží, ale razí

Cardano: kryptoměna nové generace, která se netěží, ale razí

** Cardano je unikátní kryptoměna, která díky svým vlastnostem a schopnostem přitahuje pozornost ** Od Bitcoinu se zásadně liší ** Jejím smyslem není jen „koupit a prodat“, má pozoruhodné technologické možnosti

Martin Miksa | 29

Pojďme programovat elektroniku: Jak vlastně funguje akcelerometr a gyroskop nejen ve vašem telefonu

Pojďme programovat elektroniku: Jak vlastně funguje akcelerometr a gyroskop nejen ve vašem telefonu

** Každý současný vybavený mobil má akcelerometr a gyroskop ** Jenže co každé z těchto čidel vlastně dělá a jak vypadá? ** Dnes si to vysvětlíme a do hry zapojíme i Airbus A380 a Arduino

Jakub Čížek | 11

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

** Concorde byl nejrychlejším dopravním letadlem ** Atlantik dokázal přeletět za cca 3 až 3,5 hodiny ** Před osmnácti lety tragická havárie provoz těchto letadel prakticky ukončila

David Polesný, Jiří Černý | 37

Porno insider: Jak virtuální realita vstupuje do filmů pro dospělé

Porno insider: Jak virtuální realita vstupuje do filmů pro dospělé

** Pornografie údajně představuje třetinu internetové obsahu a je technologický tahounem ** Do erotického obsahu postupně zasahuje i virtuální realita ** Kromě vizuálního vjemu se pracuje také na virtuálním uspokojení toho hmatového

Jan Dudek | 29


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 13 grafických karet

Srovnání 7 dokovacích stanic s USB-C

Jak na perfektní noční fotografie

Kvalitní zdroje informací pro sebevzdělávání