Podivná rošáda v obsazení orgánů Českého Telecomu

V pátek 13. 6. se konala v Praze řádná valná hromada akcionářů společnosti Český Telecom. Tato valná hromada mimo jiné schválila změnu stanov společnosti, která dosavadní model správy a řízení společnosti proměňuje na tzv. německý model, ve kterém jsou výrazně posíleny pravomoci dozorčí rady. Na tuto změnu a personální rošádu, která ji provázela, se na následujících řádcích podíváme blíže.

Nejprve ale jen ve zkratce uveďme další body jednání valné hromady: byly schváleny účetní uzávěrky za rok 2002, výplata dividendy za rok 2002 (57,50 Kč na akcii) a uzavření smlouvy o převodu podílu 49 % v Eurotelu ze společnosti Atlantic West B. V. na Český Telecom (kupní cena za tento podíl, která bude zaplacena v hotovosti, činí 1,05 miliardy USD). Více informací k hospodářským výsledkům naleznete zde.

Německý model

A nyní se tedy podívejme na změnu stanov Českého Telecomu.  Dle nových stanov budou členové představenstva společnosti voleni a odvoláváni dozorčí radou, nikoliv valnou hromadou. Dále má být do působnosti dozorčí rady svěřeno např. také schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a tzv. nenárokových plnění (funkčních požitků) členů představenstva. Představenstvo společnosti musí k celé řadě úkonů napříště obdržet souhlas dozorčí rady (týká se to např. nakládání s majetkem společnosti nad stanovenou hodnotu), či si vyžádat její stanovisko (např. k sestavení ročního finančního plánu, ročního investičního rozpočtu a ročního provozního rozpočtu), nebo ji o nich informovat (např. o uzavření smluv s předmětem plnění nad stanovenou hodnotu). Z důvodů posílení svých pravomocí bude dozorčí rada zakládat pětičlenné výbory (obsazené pouze členy dozorčí rady), jako své poradní a iniciativní orgány. Změněna byla rovněž frekvence zasedání dozorčí rady: nově má zasedat minimálně dvanáctkrát v kalendářním roce.

Kdo kam

Jak už bylo řečeno, v souvislosti se změnou stanov došlo k velkým přesunům v obsazení orgánů Českého Telecomu. Nejdříve představenstvo této společnosti na svém mimořádném zasedání odvolalo Ondřeje Felixe z funkce generálního ředitele pověřeného řízením a Bessela Koka z funkce zástupce generálního ředitele (s účinností od 14. 6. 2003). Následně z funkce členů představenstva odstoupili Ondřej Felix, Bessel Kok, Jan Juchelka, Günter Heinz Pfeiffer, Pavel Kuta, Zdeněk Hrubý a Adam Blecha. Členkou představenstva zůstala pouze Hana Doležalová.

Valná hromada poté rozhodla o změnách ve složení dozorčí rady společnosti (s výjimkou pěti členů volených zaměstnanci společnosti). Odvoláni byli tito členové dozorčí rady: Michal Švorc, Jan Škurka, Václav Wagner, Ladislav Zelinka, Vladimír Šiška, Miloslav Hala a Dominik Louis Böhler (mandát skončil: Eric Mario Johannes Werner de Jong). Nově jmenováni byli: Ondřej Felix (s účinností od 15. 6. 2003), Bessel Kok, Jan Juchelka, Günter Heinz Pfeiffer, Pavel Kuta, Zdeněk Hrubý, Adam Blecha a Petr Kučera. Z původní dozorčí rady (z části volené valnou hromadou) zůstali Michal Frankl (který rovněž zůstal předsedou dozorčí rady) a Petr Zatloukal. Pokud se vám zdá, že nově jmenovaní členové jsou (až na posledního uvedeného) totožní s členy představenstva, kteří téhož dne rezignovali, oči vás neklamou – nyní již bývalé představenstvo se téměř celé (až na H. Doležalovou) přesunulo do nově posílené dozorčí rady.

Dozorčí rada v novém složení zasedla ihned po skončení valné hromady a jmenovala tyto nové členy představenstva: Gabriela Berdára (předseda), Juraje Šedivého (první místopředseda) a Petra Slováčka (druhý místopředseda). V rámci výše popsaných změn stanov byl počet členů představenstva snížen na pět, jedno místo tedy zůstalo neobsazené.

Představenstvo následně na svém prvním zasedání (na základě kladného stanoviska dozorčí rady) jmenovalo do funkce generálního ředitele společnosti Gabriela Berdára (s účinností od 15. 6. 2003).

Jmenování Gabriela Berdára generálním ředitelem a předsedou představenstva bylo plánováno již delší dobu. Stejně plánovitě však působí i přesuny vrcholných manažerů z představenstva do dozorčí rady (spolu s posílením jejich pravomocí).

Diskuze (14) Další článek: Chystají se nové levné čipsety Intelu a ATI

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,