PHP - 9. díl – práce se soubory a počítadlo stránek

9. dílu seriálu o PHP bude pojednávat o práci se soubory. Jako bonus si uděláme jednoduché textové počítadlo stránek.

Protože už umíme slušné základy PHP z minulých dílů seriálu, máme znalosti k tomu, abychom uváděli příklady, které budou zajímavé a které budou užitečné i v praxi. Pro dnešní díl to bude počítadlo, které nám ukáže, kolikrát si návštěvníci prohlíželi naší stránku. Počítadlo bude využívat znalosti dnešního dílu, a to práce se soubory.

Soubory - úvod

Se soubory se setkal asi každý, kdo si kdy sedl k počítači. Práce se soubory patří k základním věcem, které se dají dělat. V zásadě tento díl bude seznamovat se zabudovanými funkce v PHP, které mohou být užitečné pro práci se soubory. Tyto zabudované funkce v PHP je možné rozdělit do dvou částí: Na první část, které pracuje se soubory pomocí tzv. handlů a na druhou část, která handly nepotřebuje. V tomto díle se budu zabývat pouze přístupem pomocí handlů.

Dnešní díl bude trochu rozsáhlejší i náročnější, ale pomůže vám orientovat se v souborech v rámci PHP skriptů. A se soubory se dá dělat velmi mnoho užitečných věcí.

Přístup pomocí handlů - otevření a zavření souboru

Základní přístup při práci se soubory je přístup pomocí handlů. Pokud potřebujeme pracovat s nějakým souborem, můžeme si to představit jako práci se šanonem plným papírů. Nejdříve vezmu šanon, otevřu ho, listuji v něm, čtu si, případně přidám další dokument a nakonec šanon zavřu a uložím do poličky.

Představa práce se šanonem je analogická k tomu, jak se pracuje se souborem pomocí handlů. Nejdříve se soubor otevře, pracuje se s ním, čtou se, případně zapisují data do souboru a nakonec se zavře. Protože PHP dovoluje mít otevřeno naráz více souborů, má každý otevřený soubor tzv. handle, aby se vědělo, se kterým souborem se právě bude pracovat.

A teď konkrétně, pro otevření souboru existuje funkce fopen, které můžeme předat 2, nebo 3 parametry. Pro zavření souboru, pak mám funkci fclose, která má 1 parametr. Nejjednodušší příklad, který mohu udělat je soubor otevřít, a hned zavřít. I takto jednoduché použití může mít svůj význam, jak je ukázáno v následujícím příkladu:

<html>
<head>
<title>Příklad 1. z 9. dílu</title>
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "w+");
  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

Pokud si příklad spustíte, zdánlivě to vůbec nic nedělá. Nic nevypíše, ale jednu věc přesto udělá. Založí nový prázdný soubor s názvem a.txt, který se Vám objeví ve stejném adresáři, jako máte skript. Tedy výsledkem je založení nového souboru. Funkce fopen totiž při otevírání může volitelně založit i nový soubor, pokud ještě neexistuje.

Zkusme si vzít na mušku nejdříve funkci fopen, která má tento tvar při použití dvou parametrů:

fopen (jméno_souboru, způsob_otevření);

Jako první parametr se zadává jméno souboru se kterým chceme pracovat. V našem příkladě to bylo a.txt, ale použít můžeme samozřejmě cokoli jiného. Pokud to způsob otevření podporuje, soubor s takovým jménem nemusí existovat, a funkce fopen ho pak založí.

Jako druhý parametr se pak zadává způsob otevření souboru. V zásadě jsou tři základní způsoby otevření:

r ze souboru budeme chtít číst (soubor musí existovat)
w do souboru budeme chtít zapisovat (pokud existuje soubor, smaže ho, vždy vytvoří nový soubor)
a budeme chtít připisovat na konec souboru nová data (pokud soubor neexistuje, vytvoří ho)

Kromě toho můžeme za písmenko přidat ještě znak +, aby se umožnilo to druhé, tedy:

r+ budeme chtít číst i zapisovat (soubor musí existovat)
w+ budeme chtít zapisovat i číst (pokud existuje soubor, smaže ho, vždy vytvoří nový soubor)
a+ budeme chtít připisovat na konec souboru nová data i číst (pokud soubor neexistuje, vytvoří ho)

To jsou tedy parametry funkce fopen. Funkce fopen vrací tzv. handle, což je hodnota, kterou uložíme do proměnné a používáme jí při dalších akcích se souborem. Stejně jako v příkladu. Výsledný handle jde přímo použít i jako podmínka, abychom otestovali, zda všechno dobře dopadlo:

<html>
<head>
<title>Příklad 2. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "w+");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.";
  else
    echo "Otevření souboru selhalo.";
?>
</body>
</html>

Výše uvedený příklad obsahuje otevření souboru i s kontrolou, zda všechno proběhlo v pořádku. Protože otevření souboru se nemusí podařit, měli byste vždy udělat tuto kontrolu. Soubor, který požadujete nemusí existovat, nebo k němu nemáte práva a spousta jiných dalších příčin může způsobit selhání.

Pokud někdy soubor otevřete, mělo by někdy dojít k zavření souboru. Pokud to neuděláte v PHP skriptu, tak na konci skriptu PHP samo všechny soubory zavře. A nebo to můžete udělat vy sami funkcí fclose, která má takový tvar:

fclose (handle);

Jako parametr předáte handle získaný pomocí funkce fopen. Po zavolání funkce fclose je handle dále už neplatný a nedá se použít pro práci se souborem. Tady je tedy celý příklad s otevřením i zavřením souboru a kontrolu selhání:

<html>
<head>
<title>Příklad 3. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "w+");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.";
  else
    die("Otevření souboru selhalo.");

  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

Zápis do souboru

Pokud jste to vydrželi až sem, vážení čtenáři, ukážu vám, jak zapisovat do souboru. Nejlépe přímo na příkladu. Následující příklad připíše do souboru slovo "Haló":

<html>
<head>
<title>Příklad 4. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "a");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.";
  else
    die("Otevření souboru selhalo.");

  fwrite($handle, "Haló");

  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

Příklad obsahuje už známé části, a kromě toho obsahuje funkci fwrite, která slouží pro zápis do souboru. Má dva parametry, jako první se jí musí předat handle a jako druhý se jí předá, co se má zapsat do souboru.

Protože soubor je otevřen tak, že druhý parametr funkce fopen je "a", tak se veškeré zápisy do souboru připisují na konec. Pokud tedy spustíte tento příklad vícekrát, slovo "Haló" se napíše na konec několikrát, což si můžete vyzkoušet.

Pro vyzkoušení příkladu se pak musíte podívat do souboru s názvem a.txt, jestli obsahuje slovo "Haló".

Funkce fwrite má následující tvar:

fwrite (handle, co_se_má_zapsat, maximální_délka_zápisu);

Funkce fwrite může mít dva, nebo tři parametry. Pokud použijeme poslední třetí parametr, je to číslo, které říká, kolik znaků se má maximálně zapsat. Funkce fwrite si pak dá pozor na to, aby nezapsala více. Následující příklad je stejný jako předchozí, ale říká, že se mají zapsat maximálně dva znaky z "Haló", zapíše se tedy jenom "Ha":

<html>
<head>
<title>Příklad 5. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "a");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.";
  else
    die("Otevření souboru selhalo.");

  fwrite($handle, "Haló", 2);

  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

Čtení ze souboru

Čtení ze souboru se provádí pomocí funkce fread. Zkusme hned přejít na příklad:

<html>
<head>
<title>Příklad 6. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "r");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.<br>";
  else
    die("Otevření souboru selhalo.");

  $načteno = fread($handle, 1000);

  echo "Přečetl jsem : ", $načteno;

  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

Příklad přečte, co jsme až dosud do souboru a.txt v předchozích příkladech zapsali. Samotné čtení se provádí funkcí fread, která má dva parametry. Prvním parametrem je už obligátní handle a druhým parametrem je kolik znaků máme maximálně načíst. V našem příkladě načteme maximálně 1000 znaků.

Pozice v souboru

Každý otevřený soubor má přirazeno myšlené ukazovátko, které ukazuje z jakého místa v souboru se provede příští zápis, nebo čtení. Po otevření souboru se bude číst ze začátku souboru, nebo zapisovat na začátek souboru (pokud není použit způsob otevření "a"), a ukazovátko pozice je tedy na začátku souboru.

Pozice ukazovátka se vyjadřuje ve znacích, které jakoby musíme přeskočit, abychom se k současné pozici dostali. Je-li tedy ukazovátko pozice na začátku souboru, pozice je nula. Pokud přečtu 4 znaky, posune se ukazovátko na pozici 4, a další čtení, nebo zápis bude pokračovat z této pozice.

Jednodušší je asi pochopení na příkladu. Použiji funkci ftell, která mi vrací pozici ukazovátka:

<html>
<head>
<title>Příklad 7. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
  $handle = fopen("a.txt", "r");
  if ($handle)
    echo "Otevření souboru se povedlo.<br>";
  else
    die("Otevření souboru selhalo.");

  $pozice = ftell($handle);
  echo "Pozice ukazovátka je ", $pozice, "<br>";

  $načteno = fread($handle, 4);
  echo "Přečetl jsem : ", $načteno, "<br>";

  $pozice = ftell($handle);
  echo "Pozice ukazovátka je ", $pozice, "<br>";

  fclose($handle);
?>
</body>
</html>

V příkladu je po otevření souboru použita funkce ftell ke zjištění, na jaké pozici je ukazovátko v souboru. Mělo by se vypsat, že je na nulté pozici, protože je na začátku souboru. Poté přečtu ze souboru 4 znaky a znovu se zeptám na pozici. Měl bych dostat číslo 4.

Samo o sobě je pozice v souboru zajímavá i proto, že je možné pozici ovlivňovat. Například funkce rewind vrátí pozici znovu na začátek souboru, takže je možné číst, nebo zapisovat soubor znovu od začátku. Tuto funkci použiji ve svém počítadle stránek.

Počítadlo stránek

Počítadlo stránek bude využívat soubor s názvem kolik.bin, ve kterém si bude pamatovat, kolikrát byla naše stránka už návštěvníky prohlédnuta. Po každém prohlédnutí stránky se zvětší číslo v souboru kolik.bin o jedničku:

<html>
<head>
<title>Příklad 8. z 9. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
$handle = fopen("kolik.bin","a");
fclose($handle);

$handle = fopen("kolik.bin","r+");
$kolik = fread($handle,10);
++$kolik;
rewind($handle);
fwrite($handle,$kolik);
fclose($handle);

echo "Počet zobrazení stránky: ", $kolik;
?>
</body>
</html>

Pokud si toto počítadlo vyzkoušíte, zjistíte, že pokaždé, když znovu spustíte počítadlo, přiskakují vám tam počty zobrazení stránek. A jak to funguje?

První 2 řádky v PHP mají za úkol jenom vytvořit soubor kolik.php, pokud by čistě náhodou neexistoval:

$handle = fopen("kolik.bin","a");
fclose($handle);

Způsob otevření "a" je vhodný pro takovou akci. Pokud soubor s názvem kolik.php ještě neexistuje, pak jej způsob otevření "a" nechá beze změny. Pokud ještě neexistuje, pak jej způsob otevření "a" vytvoří. Protože ale použitý způsob otevření nám nevyhovuje pro další práci, soubor hned poté zavřeme a otevřeme ho jinak. Důležité pro nás je, že po provedení prvních dvou řádků PHP kódu zaručeně existuje soubor s názvem kolik.bin.

Na dalším řádku otevíráme soubor pro čtení i zápis. Použijeme proto způsob otevření "r+":

$handle = fopen("kolik.bin","r+");

O řádek dál přečtu prvních 10 znaků ze souboru. To pro mě bude znamenat uložené číslo, kolikrát se moje stránka už zobrazila:

$kolik = fread($handle,10);

Toto číslo musím zvětšit o jedničku, protože teď se zobrazuje právě tato stránka znovu:

++$kolik;

Další řádky pak slouží k tomu, aby tohle nové číslo bylo zapsáno zpět do souboru kolik.bin. Funkcí rewind si posunu ukazovátko pozice zpátky na začátek, abych číslo zapsal zpět na začátek souboru:

rewind($handle);
fwrite($handle,$kolik);

Pak následuje už jen zavření souboru a pak vypsání počtu zobrazení.

Diskuze (28) Další článek: Rychlý internet v pětině amerických domácností

Témata článku: Software, Windows, Programování, Soubor, PHP, Elsa, Práce, Code, Nový způsob, Užitečná funkce, Head, Díl, Zeus, Body, Druhý typ, Echo, Jednoduché použití, Meta, Následující řádek, Nejjednodušší příklad, Pozice, Funkce, Str, Znak, Počítadlo


Určitě si přečtěte

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

** Rajče.net má odjakživa problémy s choulostivými fotkami dětí ** Student zlínské univerzity analyzoval jeho katalog ** Neuronová síť doposud prozkoumala 6 milionů snímků

Jakub Čížek | 73

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 11

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

** Bezdrátové myši řídí čip od Nordic Semiconductors ** Jeho rádiové vysílače si před lety oblíbila i komunita kutilů ** Dnes si je vyzkoušíme v praxi

Jakub Čížek | 9

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 102

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu