Nová ekonomika a její lidé

Na nutnosti kvalitní obchodní strategie se shodne většina firem. Promýšlení strategie a stylu práce s lidmi už takovou samozřejmostí není. Přesto je mezi faktory, které o úspěchu firmy rozhodují, jedním z nejdůležitějších.
Daniel Franc: Na nutnosti kvalitní obchodní strategie se shodne většina firem. Promýšlení strategie a stylu práce s lidmi už takovou samozřejmostí není. Přesto je mezi faktory, které o úspěchu firmy rozhodují, jedním z nejdůležitějších.

Šipky na stěně. Pečivo plné kalorií a hektolitry kávy v kuchyňce zdarma. Žebřiny v jednom rohu, na nich funící ruský grafik. Hračky pro děti zaměstnanců na stole, pokapaném šlehačkou z dortu, které jako pozornost podniku dnes dostali všichni zaměstnanci. Nad pizzou se dva mladíci probírají strukturou prezentace, kterou budou po obědě mít pro jednoho z potenciálních investorů. Firma prodělává a žádá miliony, ale tito dva finanční ředitelé, jinak magisterští studenti na blízké obchodní fakultě, nejsou nervózní. Vědí, že jednou uspějí. Kousek opodál dokončují dva manažeři v tričkách pohovor s uchazečem o zaměstnání, který anglicky skoro neumí, ale přesto je přijat. Pak si půjdou zdřímnout do obřího polštáře, který oba dostali od firmy pro odpočinek během pracovní doby. Z chodby je slyšet ředitel firmy, který si nechává radit od nově přijaté programátorky. Ta má za sebou ve svých devatenácti letech už dva úspěšné multimilionové projekty. Je pátek odpoledne a v pět celý podnik, vyzbrojený mobilní technikou a tedy stále on-line, vyráží na pravidelnou celofiremní páteční party. V sedm večer se většina lidí vrací zpět, v osm probíhá schůzka jednoho z týmů. Celkem se jí účastní šest pracovníků, za jednacím stolem však sedí jen dva, zbytek týmu je slyšet z telekonferenčního mikrofonu na stole ... Po deváté pátek pomalu končí, začíná pracovní víkend, a další dny v boji za přežití na novém Divokém západě.

Odpoledne jako toto lze zažít v začínajících "dot-com" firmách na obou pobřežích USA a začíná tak vypadat realita nových firem podnikajících na Internetu i u nás. Učíme se nová slova - nová ekonomika, e-commerce, business na Internetu. Cítíme, že Cosi Nového začíná; cosi, co se velice zlatě třpytí. Nejistota je ale všudypřítomná a solidních informací málo. Existuje ve vesmíru Internetu nějaký pevný bod?

Kolem e-businessu se i v Česku vytváří mediální bublina očekávání a prognóz slibujících ekonomickou revoluci. A skutečně vznikají podniky, které se snaží dojít ke své vidině zlatého dolu bez mapy a kompasu. Nové firmy mají většinou jasno ve své obchodní strategii. Stejně důležitá je ale i odpovídající práce s lidmi - nová ekonomika neznamená jen nový business, ale i nové lidi a nové styly práce s lidskými zdroji vůbec.

V tomto a dalších článcích se proto budeme zabývat některými aspekty práce ve firmách nové ekonomiky. Nebudeme ale prezentovat žádná osvědčená nebo správná řešení, protože ta v nové ekonomice zatím neexistují.

Od skupiny k týmu, od týmu k ...?

Už dávno není novinkou, že efektivní týmová práce dokáže velmi dobře využít potenciál členů týmu. Slovo tým se v řízení lidských zdrojů v uplynulých letech stalo doslova zaklínadlem. V nových firmách ale dostává nový rozměr i týmová práce a koncept týmu se posouvá ještě dále. Nové firmy využívají těsnějších podob spolupráce, které lze s nadsázkou srovnat s rozvětvenou rodinou. Tato "rodinnost" je důsledkem nové organizace práce a počátečního stádia vývoje, ve kterém se nachází mnoho nových firem. Je ale i nutnou podmínkou k vytvoření prostředí, které zaměstnancům poskytne potřebné zázemí a zaměstnavatelům uvolní prostor k zvýšení pracovních nároků.
 • Menší počet zaměstnanců umožňuje daleko intenzivnější pracovní vztahy.
 • Zaměstnanci firem bývají často spoluvlastníky a mají podíl na rozhodování.
 • Firma od zaměstnanců očekává, že budou podávat maximální výkon a budou se obětovat boji za přežití a prosazení se. Tento "boj" vyžaduje prostředí poskytující podporu a zázemí srovnatelné s atmosférou v rodině.
 • Většina firem existuje ve fázi, kdy ještě není vytvořena komplikovaná formální struktura toku informací a řízení a jednotlivá oddělení se teprve začínají vytvářet. Mezi pracovníky existují úzké osobní vazby nahrazující byrokratický systém, což je nutná podmínka organického stylu práce.
 • Absolutní nutností je vzájemná důvěra pracovníků - není čas na ověřování informací; není čas na spekulace, zda ten který člověk zadaný úkol zvládne; není prostor na pochyby o budoucím úspěchu firmy.
Lidé pracují v neformální struktuře, ve které mají dosud nevídaný přístup k informacím a rozhodování. V rámci firemní struktury neexistují stálé týmy k řešení konkrétních úkolů; týmy podle potřeby vznikají, zanikají, vzájemně se prolínají a spolupracují.

I neformální strukturu je však třeba vytvářet, kontrolovat a naplňovat. A především je třeba ji změnit v okamžiku, kdy firma roste a je nezbytné přejít k pokročilejšímu stupni organizace. Termín , který bývá aplikován zejména na adaptaci obchodní strategie firmy vůči vnějšímu prostředí, je v případě internetových firem velice důležitý i vzhledem k systému řízení lidských zdrojů.

Motivace

Jednou z hlavních sil, která nutí firmy přistupovat ke svým lidským zdrojům nově, je permanentní stres a obrovský tlak na každého pracovníka firmy. V Česku snad ještě více než v USA platí, že internetové firmy se ocitají v darwinovském prostředí, ve kterém vítězí ten rychlejší. Zaměstnance je proto třeba motivovat - nikoli nutit - k nadlidským výkonům. Nová ekonomika neposkytuje prostor pro firmy tolerující omyly a pomalou práci. Slovo přesčas ztrácí smysl a víkendy se světí výjimečně. Je však nutné, aby zaměstnanci do boje vstoupili dobrovolně. Aby přijali osobní zodpovědnost a identifikovali se s firmou a jejím cílem, který přijmou za svůj vlastní. To však vůbec nepřichází automaticky. Firmy v USA se předhání v kreativitě při navrhování prostředků, jimiž zaměstnance motivují a dokazují jim, že jsou mnohem schopnější, než si oni - a jejich předchozí zaměstnavatel - vůbec myslí. Tuto motivaci lze shrnout do několika kategorií:
 • Finanční motivace představovaná vysokými platy. Tato podmínka je obvykle nutná, nikoli však jediná. Pokud vysoký plat není doplněn dalšími motivačními prvky, nemá v nové ekonomice smysl. Zvláště začínající firmy často volí různé alternativní metody finanční kompenzace.
 • Akciový podíl nebo dokonce jen příslib na podílu akcií, či jakýkoli motivační prvek, jehož pomocí zaměstnanci budou odměněni v případě budoucího úspěchu firmy.
 • Možnost rychlé kariéry. Firmy počítají s tím, že úzký "organický" okruh zaměstnanců se stane budoucím managementem firmy ve chvíli, kdy dosáhne úspěchu.
 • Neformální, rodinné prostředí firmy. Projevuje se jednak fyzicky, různými neobvyklými prvky, které z kanceláře dělají spíše domov, ale i strukturou komunikace a toku informací. Téměř samozřejmým předpisem se stává odkládání kravat a obleků.
 • Respekt k individuálním potřebám zaměstnanců. Známý je příklad exhibicionistického správce sítě ze Silicon Valley, kterého jeho firma nechala pracovat nahého (i když ho přesunula na noční směny).
 • Další "finanční balíčky" typu zaplaceného zdravotního pojištění nebo volných vstupenek do fitcenter.
 • Módnost a kultura vůbec. Mediální show kolem Internetu dává zaměstnání ve firmách, jež mají ve svém názvu tečku, atraktivitu, kterou se zaměstnavatelé snaží co nejvíce zúročit.
Nesmírně důležité pro motivaci jsou tedy i nehmatatelné prvky. V podniku musí existovat "company spirit", který se viditelně projevuje ve stylu zařízení kanceláří, na různých pravidelných akcích ve firmě i mimo ni a ve zdánlivě směšných, ale velice funkčních detailech, které jsou vlastní právě a jen určité firmě. Firemní kultura se projevuje i ve způsobu komunikace, řízení a dalších jevech a procesech. Někdy "company spirit" dosahuje téměř kvality náboženského kultu, ale firemní manažeři vědí, co dělají. Jejich zaměstnanci musí firmu chápat jako svou rodinu, jinak přijmou nabídky k práci od konkurence nebo "lovců hlav", kterými jsou zvláště ti kvalitní doslova zaplavováni.

Nová rozmanitost

Třetím z rysů, které se ve srovnání s klasickými "kamennými" podniky zvýrazní právě ve firmách nové ekonomiky, je pestré složení zaměstnanců. Aspekty jako věk, pohlaví či nověji národnost už dávno nerozhodují, ale na důležitosti ztrácejí i dříve nedotkutelné parametry jako nejvyšší dosažené vzdělání nebo geografické umístění zaměstnance. Důvodů je mnoho a jednou z nejvýznamnějších hnacích sil je obtížnost získání kvalifikované pracovní síly. Internetové firmy musí být schopny slevit z nároků, které se přímo nedotýkají vykonávané práce. Přijímají proto lidi nikoli se vzděláním, ale s praxí; lidi, kteří již v oboru něco dokázali nezávisle na tom, že jim ještě nebylo dvacet nebo bydlí na druhém konci země.

Tato pestrost se ovšem netýká pouze vlastních zaměstnanců firmy. V jednom týmu řešícím určitý projekt se může setkat několik stálých zaměstnanců a zaměstnanců pracujících stylem telecommuting ze svých domovů, společně s najatými externisty a zástupci dalších firem, které jako externí dodavatelé pracují na části zadání. Firmy nové ekonomiky externistů využívají i jako řešení okamžité potřeby pracovní síly, a víceméně nedobrovolně tedy musí řešit problémy vyplývající z této rozmanitosti. Při tomto stylu práce je třeba počítat zejména s následujícími jevy:

 • Domluva je po technické stránce daleko těžší. V případě geografické rozlehlosti členů týmu je třeba volit různá telekonferenční řešení.
 • Řízení virtuálních týmů probíhá jinak než v případě týmů klasických. Je nutná daleko větší kontrola a explicitní komunikace; je třeba vytvořit komunikační kanály, které v jiných týmech vznikají přirozeně.
 • Komunikace je náročnější i z kulturních důvodů. Vzhledem k veliké pestrosti lidí, kteří se spolu ve firmě sejdou, je dosti pravděpodobné, že vzájemně nesdílí "jazyk", kterým se dorozumívají - a vůbec se nemusí jednat o cizince!
 • Vzhledem k "rodinnosti" atmosféry není ani role externistů úplně nezávislá na firmě. Často bývají externistům či jejich zaměstnavatelům (v případě konzultantů pracujících pro jinou firmu) nabízeny podíly v zadavatelské firmě. Ty externisty motivují k další spolupráci, ale podpoří i kvalitu jejich práce a také mohou pro zadavatelskou společnost sloužit jako jistá pojistka proti nemilým překvapením.
Tyto prvky práce s lidmi ve firmách nové ekonomiky zdaleka nevyčerpávají všechna úskalí, kterým čelí společnosti, jež se vydaly do neznámých vod internetového businessu. Snad na každou oblast ve firmě lze pohlížet perspektivou nové ekonomiky a nalézat nové problémy, doporučení a zákonitosti; o to se budeme se pokoušet i v dalších článcích.

Outdoor management training a nová ekonomika

Na každý problém ale existuje lék, a tak i firmy nové ekonomiky využívají poměrně netradičních postupů, kterými své lidi učí novým pravidlům a pomáhají celým týmům nastoupit do dynamického pracovního prostředí. K jedněm z nejúčinnějších se řadí tzv. outdoor management training. Během krátkých, ale nesmírně intenzivních zážitkových kursů v přírodě si skupiny manažerů či zaměstnanců projdou během několika dní cestu, která by jim ve firemním prostředí trvala výrazně delší dobu. Obzvláště v rysech, které charakterizují práci s lidmi v nové ekonomice, je outdoor teambuilding nezastupitelný - pomůže totiž vytvořit podmínky pro těsnou efektivní kooperaci jednotlivých pracovníků, která dalece přesahuje rámec "běžné" spolupráce.

Protože nejvíce si člověk zapamatuje to, co sám dělal, neprobíhají kursy v učebně před tabulí, ale v přírodě za pomoci různých her, simulací a třeba i fyzických výzev. Touto "zážitkovou pedagogikou" se účastníci kursů nejen poznají v mimopracovním prostředí, ale na vlastní kůži si vyzkoušejí výhody kvalitní komunikace a řízení, naučí se pracovat v týmu lidí, kteří se třeba ještě před začátkem kursu neznali; v již existujících týmech dojde k posílení vazeb a důvěry.

V rámci kursů outdoor management training se lze zaměřit na jakýkoli aspekt lidských zdrojů včetně záludností, vyplývajících z povahy práce firem nové ekonomiky, které byly zmíněny i v tomto článku. Tyto kursy umožní firmám nové ekonomiky neztrácet čas vzájemným laděním lidí a organizace, a díky velice silné, ověřené a účinné metodě stmelit týmy během několika dnů.

Učící se organizace (Learning Organization) je termín označující přístup, podle kterého se všechny součásti organizace a lidé v ní sdružení podílí na identifikaci a řešení problémů a tím organizaci umožňují neustálé zlepšování a zvyšování jejích možností. Základní hodnotou učící se organizace je řešení problémů, v kontrastu k tradičním organizacím, které se snaží o dosažení maximální efektivity. V současnosti je "schopnost učit se" pro firmy kritickou složkou pro získání výhody před konkurencí.

Daniel Franc, MSA, je absolventem studia Human Resources Management na West Chester University v Pennsylvánii. Stál u základů dvou "dot-com" společností v USA a do r. 1999 pracoval jako jejich projektový manažer a technický vedoucí. Dnes působí jako instruktor a spolutvůrce kursů outdoor management training ve firmě Česká cesta (www.ceskacesta.cz), která je členem renomované mezinárodní organizace Outward Bound. Outward Bound podporuje také občanské sdružení Prázdninová škola Lipnice, jež u nás prostřednictvím zážitkové pedagogiky pomáhá osobnostnímu rozvoji zejména mladých lidí.

Diskuze (1) Další článek: Nepracujte potmě

Témata článku: Ekonomika, Různé prostředí, Zlatý důl, Lidský pracovník, Lidská práce, Firemní komunikace, Pečivo, Pizza, Struktura, Lidské zdroje, Pracovní stůl, Lidský zdroj, Potřebné zázemí, Lidský zaměstnanec, Firemní strategie, Zaplavování, Zaměstnanci, Určitý projekt, Spirit, Obrovský tlak, Finanční kompenzace, Neustálé zlepšování, Vnější prostředí, Pracovní vztah, Individuální potřeba


Určitě si přečtěte

Windows 10 černé, nebo bílé? Rozhodněte, zda je hezčí černý motiv, nebo nový světlý

Windows 10 černé, nebo bílé? Rozhodněte, zda je hezčí černý motiv, nebo nový světlý

** Do Windows míří bílé téma a přebarví se spodní lišta i Start ** Od minulého roku má ale i téma tmavé. ** Jaké z těchto dvou je ale to hezčí?

Vladislav Kluska | 71

Co je to 5G a proč technický šéf T-Mobile US varuje před přílišným optimismem

Co je to 5G a proč technický šéf T-Mobile US varuje před přílišným optimismem

** Občas to vypadá, že 5G vyřeší úplně všechny problémy světa ** Zrychlí internet, pokryje venkov, umožní svět IoT ** Technický šéf amerického T-Mobilu před tímto pohledem varuje

Jakub Čížek | 29

Porno insider: Jak virtuální realita vstupuje do filmů pro dospělé

Porno insider: Jak virtuální realita vstupuje do filmů pro dospělé

** Pornografie údajně představuje třetinu internetové obsahu a je technologický tahounem ** Do erotického obsahu postupně zasahuje i virtuální realita ** Kromě vizuálního vjemu se pracuje také na virtuálním uspokojení toho hmatového

Jan Dudek | 34Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch