Nakupujte v klidu: Spotřebitelské právo nejen na webu

Kdy můžu reklamovat zboží, co k tomu potřebuji a lze to vyřešit bez čekání? Co když si rozmyslím koupi přes internet a jak je to s bazary? Prostudovali jsme české spotřebitelské právo.
Nakupujte v klidu: Spotřebitelské právo nejen na webu

Po úspěšném dvoudílném nahlédnutí do autorského zákona a problematiky soukromí na pracovišti jsme opět prozkoumali českou legislativu a připravili několik fiktivních ale poměrně častých otázek směřujících ke spotřebitelskému zákonu. Článek najdete i v časopisu Computer 10/09.

Zákon na Živě.cz

Za normálních okolností si v obchodě koupíte zboží, používáte ho a jste spokojení. Nic ovšem není dokonalé a na cestě za zmíněným ideálním scénářem se můžete setkat s celou řadou problémů od vadného zboží po neochotu prodejce uznat vaše nároky.

Jaká práva tedy má obchodník a jaká spotřebitel? Není to tak snadné. Spotřebitelské právo je v českém právním řádu poněkud nešetrně rozloženo mezi několik právních předpisů, přičemž i uvnitř jich samotných není zrovna přehledně uspořádáno. Intuice vede k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ten však především zapracovává určité předpisy Evropských společenství a stanoví podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

Cesta tedy dál povede k zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku (OZ), a zákonu č. 513/1991 Sb., obchodnímu zákoníku (ObchZ). V OZ povedou vaše kroky logicky k ustanovení o kupní smlouvě v § 588–627, jenže spotřebitelské smlouvy jsou v některých ohledech speciální a zvláště jsou ošetřeny ještě (poněkud nelogicky) v obecné části zákona, konkrétně v § 51a–65.

Problematiky se dále týká zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Kdy můžu reklamovat porouchané zboží?

Pro správné zodpovězení jakýchkoli otázek na reklamaci je podstatné, v jakém právním režimu je vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Jestliže se totiž koupě řídí obchodním zákoníkem, je standardně možné uplatnit pouze běžnou odpovědnost za vady – tedy za nedostatečnou jakost zboží v okamžiku prodeje, a to podle ustanovení § 422 a násl. ObchZ. Výjimkou je situace, kdy je sjednána tzv. záruka za jakost podle § 429 a násl. ObchZ.

V režimu občanského zákoníku se naopak uplatňuje zákonná záruční doba; odpovědnost prodejce je obsažena v § 619 OZ, délku záruční doby pak stanoví § 620 odst. 1 OZ, u spotřebního zboží na 24 měsíců.

Potíž může nastat právě se zjišťováním, podle jakého předpisu jste vlastně své zboží koupili. Pakliže nakupujete jako fyzická osoba, vztah se řídí občanským zákoníkem, nedohodnete-li si s prodávajícím jinak. Taková dohoda musí být v souladu s § 262 odst. 2 ObchZ písemná – dejte si proto pozor, jestli není součástí některého z dokumentů, které při koupi podepisujete.

Naopak koupě věcí mezi podnikateli, o níž je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se týká jejich podnikatelské činnosti, se bude řídit obchodním zákoníkem (§ 261 odst. 1 ObchZ). Užší výklad naznačuje, že jde jen o koupi za účelem dalšího prodeje nakoupeného zboží, případně daného zboží obohaceného o nějakou přidanou hodnotu. Širší výklad (koherentní s judikaturou Evropského soudního dvora) takovou koupí rozumí např. i pořízení vybavení sídla firmy (stoly, židle, výpočetní technika…) apod.

Co potřebuji k reklamaci: původní obal, doklad o koupi?

Podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, můžete reklamovat v jakékoli provozovně prodejce, tedy nejen tam, kde jste zboží koupili. Důležité je, abyste mohli prokázat, že jste zboží od prodejce koupili a kdy; pro případ odstoupení od kupní smlouvy je vhodné mít i doklad k prokázání kupní ceny. Přitom je vcelku jedno, zda uvedené skutečnosti budete dokládat záručním listem, nebo dokladem o koupi („paragonem“) – oba tyto doklady je vám však prodávající povinen vydat až na požádání.

Mimochodem, kupní smlouva je uzavřena i při běžném prodeji, kde nic nepodepisujete – k jejímu uzavření dochází konkludentně (tzn. jinak než ústně či písemně) předáním věci a zaplacením kupní ceny. Původní obal zboží není k reklamaci zákonem vyžadován a prodejce vám nemůže ukládat další povinnosti v podobě podmínky, abyste reklamované zboží přinesli v originálním balení.

Reklamace u výrobce, poplatek za neoprávněnou reklamaci?

Někteří prodejci se vám reklamaci budou snažit značně znepříjemnit, je proto dobré vědět, co si už dovolit nemohou. Ještě dnes je možné se setkat s prodejcem odkazujícím zákazníka s reklamací na výrobce, to je však nesmysl. Kupní smlouva byla uzavřena mezi vámi a prodejcem, za vady výrobku vám tedy odpovídá prodejce, ten může „reklamaci u výrobce“ pouze nabídnout jako další možnost (někdy pohodlnější a rychlejší).

Podobnou nepříjemností jsou nejrůznější sankce za prodejcem neuznanou reklamaci, zákon však žádná práva na takovouto náhradu prodejci nedává, bez ohledu na uznání reklamace. Naopak spotřebitel má nárok na úhradu prokazatelných nákladů spojených s reklamací, v praxi jsou tyto náklady ovšem obvykle relativně malé či hůře prokazatelné, což jejich náhradu činí obtížně uskutečnitelnou.

Za zmínku také stojí, že zákon ukládá prodejci povinnost mít na provozovně po celou dobu provozní doby pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace (§ 19 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele) a osobu se znalostí českého nebo slovenského jazyka (§ 31 odst. 8 živnostenského zákona). Jestliže tomu tak není, je na místě se obrátit na Českou obchodní inspekci.

Jak je to s lhůtami na vyřízení reklamace?

Odpověď je obsažena v ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele:

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

O tom, zda se jedná či nejedná o reklamaci, zpravidla bude rozhodnuto hned; pokud by se jednalo o složitější případ, až třídenní lhůta na rozhodnutí se bude započítávat do třicetidenní lhůty na vyřízení reklamace (na rozdíl od doby potřebné k odbornému posouzení vady).

Běžně je vada věci opravena, zákon umožňuje i výměnu součásti věci, nebo i celé věci, pokud to není neúměrné vzhledem k povaze vady (§ 622 odst. 1 OZ). Jestliže však prodejce promešká lhůtu k vyřízení reklamace, bez ohledu na charakter vady vám vzniká právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy (tj. stejná práva, jako v případě neodstranitelné vady, viz § 622 odst. 2 OZ). Odstoupením od smlouvy (podle § 48 OZ) se smlouva od počátku ruší a smluvní strany si vrátí, co plnily. Jinými slovy prodejci zůstane vadné zboží a vám bude nahrazena zaplacená kupní cena – tedy rozhodně ne aktuální cena daného zboží atp.

Podstatné také je, že po dobu vyřizování reklamace se tzv. staví běh záruční doby, tedy že vyřizování reklamace se do záruční doby nepočítá. Pro záruku na vyměněné součásti je rozhodující, zda na opravu byla sjednána smlouva o dílo, nebo kupní smlouva. V prvém případě je záruční doba 3 měsíce, v druhém 24 měsíců.

Nejde to s reklamacemi vyřešit nějak pohodlněji, bez čekání?

Existují dva případy, kdy to možné je. Jestliže zboží reklamujete do 6 měsíců od prodeje, můžete využít tzv. vyvratitelné právní domněnky obsažené v návaznosti na ustanovení § 616 odst. 1 OZ (Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.) v odstavci 4:

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Znamená to, že pokud prodejce neprokáže, že vada neexistovala již v okamžiku převzetí věci, máte právo ihned požadovat výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.

Druhý případ se týká opakovaně se vyskytující vady a pamatuje na něj druhá věta § 622 odst. 2 OZ, která říká, že právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Formulace využívá neurčitých pojmů, z judikatury však vyplývá, že se má na mysli počet tří opakování vady, či tří současně se vyskytujících vad.

Koupil jsem si něco na internetu, ale koupi jsem si rozmyslel. Co mám dělat?

Podstatným ustanovením je zde § 53 OZ, který obecně ošetřuje smlouvy uzavírané „prostředky komunikace na dálku“, jako např. telefon, internet apod. Odstavec 7 pak stanoví:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Informace podle odstavců 4 a 6 jsou zejména identifikace prodávajícího, kupní cena zboží, způsob platby, dodání nebo plnění, informace o službách po prodeji a zárukách a další. Důležité je také ustanovení odst. 8 písm. d), podle něhož spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal.

Jak záruka funguje na věcech koupených v bazaru nebo se slevou?

Pokud je věc nová a je jen prodávána s nějakou slevou třeba kvůli výprodeji, reklamní akci apod., vztahují se na koupi beze změny běžná ustanovení o záruce. Jestliže je důvodem pro slevu nějaká vada na věci, záruka se na tuto vadu nevztahuje – příslušné ustanovení najdete v § 619 odst. 2 OZ.

U použitých věcí se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 619 odst. 3 OZ), na ostatní vady se vztahuje běžná 24měsíční záruční doba. Na druhou stranu v praxi pravděpodobně bude každý prodávající reklamované vady chtít označit za běžné opotřebení. V dohodě s kupujícím navíc může v souladu s ustanovením § 626 odst. 3 OZ záruční dobu zkrátit, a to až na 12 měsíců.

Po opravě se závada objevila znovu. Budu opětovně platit za opravu?

V každém případě zákon pamatuje na záruční dobu opravy, konkrétně v § 654 odst. 1 OZ, kde říká, že záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak. Pokud je navíc oprava provedena vadně, máte právo na bezplatné odstranění této vady; toto právo je však nutné uplatnit v záruční době (§ 655 OZ).

Jiná situace může nastat, pokud jsou vaše pokyny servisu stran opravy nevhodné, ani zde se však servis nemůže jen tak zprostit odpovědnosti. V takovém případě vzniká zhotoviteli opravy povinnost informovat vás jako objednatele o nevhodnosti vašich pokynů – pakliže tak neučiní, odpovídá za vady, které takovou opravou vzniknou (§ 653 odst. 2 OZ).

Časopis Computer

Časopis Computer je nejčtenější český magazín o počítačích, technologiích a Internetu. V každém vydání na 148 stranách přináší uživatelská a technologická témata, dva velké srovnávací testy, důkladné recenze nových produktů, tipy a triky pro snadnější používání počítače a další zajímavé i užitečné informace.

Aktuální číslo časopisu Computer

Jednotlivá čísla si můžete pohodlně koupit v iKiosku.

Diskuze (19) Další článek: Novým maskotem CZECH COMPUTER je lev

Témata článku: Časopis Computer, Byznys, Právo, Internet, Intuice, Spotřebitel, Soudní ochrana, Druhý případ, Běžná součást, Záruční list, Ideální scénář, Obchodní zákon, Oprava, Složitá reklamace, Elektronické soukromí, Pokyn, Sdružení spotřebitelů, Běžný den, Klid, Běžné opotřebení, Kupní smlouva, Důležitá součást, Elektronické registrační pokladny, Paragon


Určitě si přečtěte

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

** Domácí 3D tisk je dnes už finančně dostupný prakticky všem ** Lacinou tiskárnu pořídíte za pár tisíc korun ** Jak vlastně tisk probíhá a jak navrhnout, co vytisknout

Jakub Čížek | 67

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

** Je to velké jako Raspberry Pi ** Ale je to až o několik řádů rychlejší ** Dorazil nám exotický Google Coral s akcelerátorem Edge TPU

Jakub Čížek | 18

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 6

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 92

9 tipů, jak vyšlechtit nabídku Start ve Windows 10, aby lépe sloužila

9 tipů, jak vyšlechtit nabídku Start ve Windows 10, aby lépe sloužila

** Nabídka Start už existuje bezmála čtvrt století ** Ve Windows 10 postupně dostala celou řadu funkcí ** Start si můžete ve velkém rozsahu přizpůsobit

Karel Kilián | 46

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky