Najděte si svého rejpala

Nedávno jste se mohli na Živě seznámit s typologií lidí pracujících v softwarových (i jiných) týmech. Článek vyvolal celou řadu ohlasů, přičemž jedním z nejčastějších požadavků bylo popsání jednoduchého testu, pomocí kterého je možné otestovat a „zařadit“ sebe či někoho jiného. Dnes vám tento test přinášíme.
Pomocí následujícího jednoduchého testu můžete snadno a rychle zjistit, pro kterou týmovou roli jste stvořeni. Test samozřejmě nelze považovat za neomylný etalon pravdy, a to hned z několika důvodů. Především – žádného člověka nelze striktně a jednoznačně „zaškatulkovat“ do nějaké přihrádky. Každý z nás má celou řadu různorodých vlastností, a tak je obvyklé, že člověk je zároveň trochu hasič, trochu předseda, trochu dotahovač a čas od času si také rejpne:-) Dále – test je velmi krátký; jistě budete souhlasit, že na základě několikaminutového zkoumání lze těžko zmapovat strukturu osobnosti. Přes uvedené nedostatky je však uvedený test vhodným nástrojem pro základní orientaci.

Dodejme, že zkoumáním osobnosti se (kromě psychologů a psychiatrů :-)) zabývá také celá řada firem. Firma je schopna sestavit testovací metodiku na základě požadavků zadavatele (jinak řečeno – můžete si stanovit, jaká množina osobnostních charakteristik má býti předmětem zkoumání). Takto získané výsledky jsou samozřejmě nepoměrně kvalitnější, mají vysokou vypovídací hodnotu, nicméně jejich získání není zrovna levnou záležitostí.

Jak s testem pracovat? Test obsahuje sedm tematických okruhů, součástí každého okruhu je osm vět či tvrzení. Je nutné důkladně si přečíst všechna tvrzení daného okruhu a následně mezi ně rozdělit deset bodů. Obodujte výroky podle toho, jak s nimi souhlasíte, a podle toho, jak vás charakterizují. Deset bodů můžete rozdělit mezi libovolný počet vět (můžete tedy jednomu tvrzení dát deset bodů a ostatním žádné, nebo můžete body rozdělit zcela rovnoměrně – záleží jen na tom, abyste bodovou hodnotou vyjádřili „váhu“ příslušného tvrzení pro svou osobnost).

Až budete mít takto obodované věty u všech okruhů, vyplňte příslušné bodové hodnoty do tabulky uvedené v závěru článku. Nakonec sečtěte body v jednotlivých řádcích – a záhy se dozvíte, pro které týmové role jste svými vlohami nejvíce předurčeni. S výsledky potom můžete seznámit nás všechny v diskusi:-)

Na závěr podotýkám, že test byl pečlivě sestaven na základě několika pramenů, avšak autor článku ani provozovatel serveru Živě nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které utrpí vaše společnost kvůli chybnému ohodnocení zaměstnanců:-)

Test zjišťující typologii podle Belbina

1. Co můžete dle svého názoru týmu přinést, jak mu můžete být nejvíce prospěšný?
 1. Dokážu si rychle všimnout nových příležitostí, umím je rozpoznat a jsem schopen z nich těžit.
 2. Dokážu se vyrovnat s případnou nepopularitou či s menší oblíbeností, pokud to dlouhodobě povede k lepším výsledkům.
 3. Často a přirozeně mě napadají nové myšlenky a originální postupy.
 4. Jsem schopen spolupracovat s širokým okruhem lidí. Jsem schopen přizpůsobit se zvláštnostem různých kolektivů.
 5. Dovedu najít a předložit racionální důvody pro různé aktivity. Jsem schopen bez předsudků odůvodnit i případnou změnu této aktivity.
 6. Dokážu vyhecovat lidi k takové činnosti, při které budou pro tým nejužitečnější. Umím rozpoznat, v čem spočívá jejich největší přínos pro skupinu.
 7. Mám schopnost dotahovat věci do konce. Tato schopnost úzce souvisí s mou osobní efektivitou a výkonností.
 8. Znám-li nějakou situaci, rychle rozpoznám (vycítím), jaké bude její nejlepší řešení.

2. Máte-li nějaké nedostatky ve schopnosti týmové spolupráce, čím jsou podle vás způsobeny?

 1. Jsem až příliš velkorysý k lidem, kteří mají cenný a opodstatněný názor – jenž ovšem dosud nebyl prodiskutován.
 2. Nedokážu se soustředit a necítím se dobře na takových poradách, které nejsou správně organizovány a které nemají pevně definovanou strukturu.
 3. Příliš se soustředím na své vlastní nápady a ztrácím tak přehled o aktuálním dění.
 4. Mám tendenci příliš mluvit v okamžiku, kdy se skupina začne zabývat novými nápady.
 5. Kolegové mi vyčítají, že se příliš soustředím na detaily a kladu důraz na podružné malichernosti. Lámu si hlavu nad všemi možnými problémy.
 6. Pohlížím na věci velmi racionálně. V důsledku toho nejsem schopen se s ostatními okamžitě a spontánně nadchnout pro novou věc.
 7. Možná až příliš reaguji na atmosféru ve skupině, proto je pro mě těžké vystupovat ve vedoucí roli, případně vést ostatní.
 8. V okamžiku, kdy je potřeba něco udělat (či dodělat), se chovám příliš energicky a autoritářsky.

3. Spolupracujete-li na projektu společně s dalšími kolegy:

 1. Moje pozornost umožňuje předcházet chybám a opomenutím z nepozornosti.
 2. Věřím, že ostatní oceňují mou schopnost racionálního úsudku.
 3. Velmi rád vyhledávám nejnovější objevy a technologie, sleduji aktuální trendy. Rád využívám nejnovějších zařízení a produktů.
 4. Dokáži ovlivnit kolegy a nadchnout je pro své myšlenky, aniž bych na ně vyvíjel nepřiměřený nátlak.
 5. Často přispěji originální myšlenkou, neotřelým nápadem či novým postupem.
 6. Dohlédnu na to, aby veškerá důležitá práce byla správně organizována, a zajistím, aby se udělalo, co je třeba.
 7. Jsem připraven dohlížet na to, aby průběh pracovní schůzky příliš neodbočoval od jejích hlavních témat.
 8. Jsem vždy připraven hájit takový návrh, který je pro skupinu přínosný a užitečný.

4. Váš charakteristický přístup k týmové práci je:

 1. Mám tendenci vyhýbat se zřejmým a jasným věcem a obvykle přicházím s něčím neočekávaným.
 2. Rád oponuji názorům ostatních, nezdráhám se odmítnout jejich stanoviska a dokáži hájit svůj (byť menšinový) postoj.
 3. V okamžiku, kdy je připraven plán a časový harmonogram pro nějakou akci, dokáži uvést věci do chodu a rozhýbat realizaci plánu.
 4. Mám snahu lépe poznat své spolupracovníky a kolegy.
 5. Sleduji všechny názory a nemám problémy učinit rozhodnutí v okamžiku, kdy je třeba některému z názorů dát přednost.
 6. Je-li některý návrh nesmyslný nebo scestný, nečiní mi problém nalézt dostatek logických argumentů k jeho vyvrácení.
 7. Jsem schopen využít svých kontaktů, které mám v okolním prostředí, ve prospěch skupiny.
 8. Každou práci, na níž se podílím, se snažím dělat co nejvíce perfekcionalisticky.

5. Na vaší práci vás nejvíc těší:

 1. Rád analyzuji všechny situace, které přichází v úvahu. Zvažuji všechny možnosti, varianty a volby.
 2. Dokážu přesvědčit lidi o nutnosti určitých opatření a umím jim vysvětlit nezbytnost potřebné činnosti.
 3. Rád se zabývám činnostmi, které rozšiřují mou představivost.
 4. Rád hledám (a nacházím:-)) praktická řešení problémů.
 5. Mohu potkávat lidi, kteří mi dokáží nabídnou něco nového a kteří mě mohou nějak obohatit.
 6. Mám silný vliv na rozhodování týmu.
 7. Těší mě pocit, že podporuji dobré pracovní vztahy.
 8. Nejlépe se cítím, mohu-li se plně věnovat nějakému úkolu.

6. Pokud byste nečekaně dostal obtížný úkol, který je nutné splnit v relativně krátkém čase a na jehož realizaci je nutné spolupracovat s lidmi, které neznáte, vaše reakce by byla:

 1. Jsem ochoten spolupracovat s člověkem, na němž je patrný nejpozitivnější přístup, a to bez ohledu na to, že spolupráce s ním může být v mnoha ohledech obtížná.
 2. Jsem přesvědčen, že bych zůstal klidný a uchoval si schopnost racionálně a efektivně přemýšlet.
 3. Nepodléhal bych případným tlakům a stále bych se držel vytyčeného cíle a žádaného účelu.
 4. Vyhledal bych klidné místo, neboť ke své práci potřebuji klid, a pokusil bych se nalézt optimální řešení úkolu.
 5. Dokázal bych zajistit, že úkol bude splněn včas a v dostatečné kvalitě. Pomohl by mi v tom můj smysl pro povinnost.
 6. Našel bych způsob, jak řešení úkolu co nejvíce usnadnit. Dosáhl bych toho tím, že bych každému jednotlivci přidělil takový úsek práce, pro který se nejvíce hodí a ve kterém je nejvýkonnější.
 7. Pokud bych viděl, že se práce příliš nehýbá z místa, byl bych schopen převzít vedení skupiny.
 8. Zahájil bych diskuse, rozhovory, jednání a pracovní schůzky, abych stimuloval nové myšlenky a uvedl tak věci do pohybu.

7. Jak se zachováte, vyskytne-li se v týmu neočekávaný problém nebo konflikt:

 1. Je pro mě obtížné s čímkoliv začít, dokud nejsou jasně stanoveny cíle a prostředky a dokud není případný konflikt zažehnán.
 2. Kolegové by mě mohli kritizovat, že jsem příliš analytický a chladný, že neprojevuji intuici, citlivost a empatii.
 3. Mám sklony projevovat netrpělivost nad těmi, kteří zdržují postup či nedodržují termíny.
 4. Mám neustále snahu zjistit, že je práce prováděna dobře. Dbám na dodržování stanovených postupů a v případě problémů mám potřebu dopátrat se jejich přesných příčin. Tím mohu práci trochu zdržovat.
 5. Nedokáži efektivně a srozumitelně vysvětlit složité myšlenky, které mě napadají.
 6. Snadno se začnu nudit a spoléhám na to, že mě někdo z týmu vyburcuje či motivuje k činnosti.
 7. Jsem si vědom toho, že od ostatních požaduji věci, které sám dělat nedokážu.
 8. Narazím-li na silnou opozici, váhám přednést své názory nebo postavit se na odpor.

Vyhodnocení testu

Do níže uvedené tabulky napište bodové hodnoty, které jste přiřadili jednotlivým tvrzením v sedmi okruzích. Na závěr sečtěte body v jednotlivých řádcích.

1. - body 2. - body 3. - body 4. - body 5. - body 6. - body 7. - body Celkem
Předseda f) - a) - d) - e) - b) - f) - g) -
Tahoun h) - b) - f) - c) - d) - c) - a) -
Režisér b) - h) - g) - b) - f) - g) - c) -
Sháněl a) - d) - c) - g) - e) - h) - f) -
Chrlič c) - c) - e) - a) - c) - d) - e) -
Rejpal e) - f) - b) - f) - a) - b) - b) -
Hasič d) - g) - h) - d) - g) - a) - h) -
Dotahovač g) - e) - a) - h) - h) - e) - d) -

Jste spokojeni? Dopadl test podle vašich představ?

Softwarové inženýrství na Živě?

Dnešní a předchozí článek týkající se rolí v týmu byl úzce spjat s tématem softwarového inženýrství. Toto téma se na serveru Živě dosud objevovalo jen velmi sporadicky, protože je spíše teoretické a články by neobsahovaly dostatek programového kódu:-). Protože však softwarové inženýrství hraje při vývoji stále větší a větší roli (doby osamocených programátorů „mastících“ ve svém pokoji program pro evidenci gramofonových desek jsou již nenávratně pryč), je jeho opomíjení možná tak trochu chybou. Co si o tom myslíte? Měli byste zájem přečíst si na Živě občas článek na téma projektového řízení a softwarového inženýrství obecně?
Diskuze (9) Další článek: ASPI 4.7 od Adaptecu

Témata článku: Software, Programování, Neotřelý nápad, Nový postup, Obtížný úkol, Nejnovější objev, Neočekávaný problém, Klidné místo, Krátký článek, Případný konflikt, Vloha, Racionální důvod, Jednotlivý výrok, Pracovní vztah, Osobní váha, Body, Myšlenka, Názor ostatních, Případný tlak, Nejnovější zařízení


Určitě si přečtěte

Šest nejlepších služeb a aplikací pro automatizaci online světa a chytré domácnosti

Šest nejlepších služeb a aplikací pro automatizaci online světa a chytré domácnosti

** Nastavte si automatiku na každodenní rutinní záležitosti ** Propojte online služby a chytrou domácnost ** Vybrali jsme šest nejlepších služeb pro automatizaci

Karel Kilián | 17

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

** Nezvykle protáhlý rozměr odpovídá dvěma monitorům vedle sebe ** Barevné podání a podpora G-Sync míří nad kancelářské nasazení ** Vestavěná kamera umí přihlašování ve Windows

Tomáš Holčík | 29

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

** Huawei se loni dostal do křížku s USA ** Začal to proto zkoušet s konkurenčním operačním systémem ** Jmenuje se Deepin a před pár dny se dočkal nové verze

Jakub Čížek | 36


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 21 grafických karet

AMD poráží Intel už i v notebooku

Jak vytvořit 3D fotky v mobilu

Nejlepší fotoaparáty do 30 000 Kč