Politika

Ministerstvo dopravy reaguje: Za co se utratí 400 milionů a Nejčastější nepravdy k elektronické dálniční známce

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly reakci na kritiku zakázky na systém elektronických dálničních známek (EDAZ). Stejně jako jsme včera publikovali námitky Hlídače státu, nyní publikujeme pohled druhé strany.

Nepravdy a fámy

Není to víc než obyčejný e-shop

EDAZ je významný informační systém veřejné správy a bude zajišťovat:

 • evidenci všech zaplacených časových poplatků
 • registr všech osvobození od úhrad časového poplatku dle zákona
 • online služby pro Policii ČR a Celní správu ČR, které budou sloužit ke kontrole zaplaceného poplatku v reálném čase, a služby pro zpracování dat ze stacionárních bran
 • podporu pro online nákup elektronických dálničních známek a pro nákup na fyzických prodejních místech
 • účetnictví, párování plateb elektronických úhrad, řešení neprovedených nebo chybných plateb
 • podatelnu, výpravnu
 • reporting, statistiky
 • další části systému, které podléhají režimu utajení.

K zajištění podpory plně elektronické agendy bude systém napojen na řadu informačních systémů veřejné správy (základní registry, registr silničních vozidel, mýtný systém, informační systém datových schránek, NIA a další).

Systém je neúměrně drahý

Současně s probíhajícím výběrem dodavatele IS EDAZ si SFDI nechal zpracovat nezávislý znalecký posudek. Jeho účelem bylo srovnání nabídkové ceny dodavatele, jehož cenová nabídka byla nejnižší, zda jde o cenu obvyklou.

Porovnáním znaleckého posudku a nabídky dodavatele bylo zjištěno, že se jedná o cenu obvyklou.

Neproběhlo výběrové řízení

Oslovili jsme pět společností, z toho tři projevily zájem se výběru účastnit. Nabídku nakonec podaly dvě z nich. Vybrána byla společnost s nejnižší cenovou nabídkou. S ohledem na skutečnost, že se dodavatel systému bude seznamovat s utajovanými informacemi, probíhala jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky pro seznamování se s vytvářením utajovaných informací.

Dalším faktorem, který ovlivnil výběr oslovených společností, bylo časové hledisko a schopnost řešitele stihnout systém zhotovit podle námi požadovaného časového harmonogramu. 

Režim utajení nebylo nutné použít

Informační systém elektronické dálniční známky byl soutěžen dle § 29 písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento postup vyplynul z požadavku bezpečnostních složek a NBÚ se k postupu vyjádřil kladně.

Bude to dražší než dnes

Náklady spojené s tiskem a distribucí papírových dálničních známek v roce 2018 byly 325 milionů Kč. Podle předpokládaných výší veřejných zakázek pro IS EDAZ a jejich přepočtu na roční náklady na zajištění provozu se každý rok ušetří cca 120 milionů Kč.

Za deset let provozu tak dojde k úspoře více než 1,2 miliardy Kč na provozních nákladech.

V Rakousku je to levnější

Rakousko investovalo do systému 265 milionů Kč (1 EUR = 25 Kč). K tomu roční náklady na provoz jsou 85 milionů Kč. Náklady navíc neobsahují náklady na platební bránu, platební operace ani provize fyzickým prodejcům.

Navíc:

 • veškeré hardwarové a síťové vybavení bylo instalováno v existujících datacentrech
 • již existoval kontrakt s developerem softwarových řešení a implementace systémů
 • probíhala jediná soutěž na vybavení pro neautomatizované kontroly.

Struktura ceny EDAZ

Celková cena představuje nepřekročitelný rámec. Cenu lze strukturovat do tří základních oblastí:

1. Cena za dílo, která obsahuje

 • Licence a zdrojové kódy, které přejdou do vlastnictví SFDI
 • Cenu za vývojové, integrační a testovací prostředí během realizace Díla
 • Část systému podléhající stupni utajení „Důvěrné“

Cena za dílo představuje: 104 461 050 Kč bez DPH.

2. Celková cena služeb provozní podpory IS EDAS, která obsahuje

 • Zajištění technické podpory běhu systému v režimu 24x7 dle SLA
 • Technická podpora uživatelů systému na straně státu (SFDI, Policie ČR, Celní správa ČR, atd.)
 • Služby zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Zpracování listinných podání
 • Zajištění obchodních aktivit (např. dohledávání nespárovaných plateb, atd.)
 • Zajištění provozu call centra
 • Další služby podléhající stupni utajení „Důvěrné“

Cena za poskytování Služeb provozní podpory po dobu 48 měsíců představuje: 156 025 523 Kč bez DPH.

3. Služby platformy a rozvoje

Služby platformy a rozvoje jsou limitovány maximální cenou plnění, tedy rámcem plnění a platí se dle uskutečněného čerpání. Cena zahrnuje:

 • Maximální cenový limit na 52 měsíců zajištění provozu platformy
 • Maximální limit 2 000 člověkodnů na případný rozvoj systému
 • Část služeb podléhá stupni utajení „Důvěrné“

Limit na poskytování Služeb provozní podpory po dobu 48 měsíců představuje: 139 826 984 Kč bez DPH.


Nejčastější mýty o elektronické dálniční známce

Neproběhla veřejná zakázka na dodavatele informačního systému elektronické dálniční známky.

K veřejné zakázce samozřejmě došlo, nešlo o zadání zakázky napřímo. Informační systém elektronické dálniční známky byl soutěžen dle § 29 písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tento postup vyplynul z požadavku bezpečnostních složek s kladným vyjádřením NBÚ. SFDI oslovil pět společností, z toho tři projevily zájem se výběru účastnit a podepsali dohodu o mlčenlivosti. Nabídku nakonec podaly dvě z nich. Vybrána byla společnost s nejvýhodnější cenovou nabídkou.

S ohledem na skutečnost, že se dodavatel systému bude seznamovat s utajovanými informacemi, probíhala jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky v rámci stupně utajení Důvěrné pro seznamování se a vytváření utajovaných informací. To, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé, bylo ověřeno nezávislým znaleckým posudkem.

Ministerstvo dopravy se samo rozhodlo nesoutěžit dodavatele IT systému.

Předně je důležité zdůraznit, že ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je správcem systému elektronické dálniční známky Státní fond dopravní infrastruktury.

Postup zakázky na dodavatele informačního systému EDAZ vzešel především z požadavků bezpečnostních služeb na funkcionality systému ve stupni utajení Důvěrné. Z tohoto důvodu bylo nutné oslovit pouze ty firmy, které disponují úrovní prověrky min. Důvěrné na úrovni společnosti pro vytváření Utajovaných informací a NÚKIB certifikovaným informačním systémem min. ve stupni Důvěrné. Tím došlo k zúžení spektra možných dodavatelů. Postup výběru dodavatele také posvětil NBÚ.

Systém elektronické dálniční známky bude nakonec dražší, než současné papírové kupony.

Právě naopak, systém bude levnější. Kalkulace na základě v tomto okamžiku dostupných dat včetně nabídky společnosti Asseco vychází tak, že % ročního nákladů výběru pro rok 2018 bylo 6,24 procent a pro 2021 po zavedení systému bude 4 procenta.

Při předpokládaném výnosu systému v roce 2021 tzn. nominální snížení nákladů o cca 120 milionů Kč ročně. Celý systém se navíc stává majetkem státu. Po uplynutí současné smlouvy bude stát hledat pouze provozovatele systému. Půjde tak o výrazně levnější zakázku a další úsporu pro státní rozpočet.

Mohli jsme převzít již fungující systémy ze sousedních zemí.

Nemohli. Stejná řešení nelze aplikovat především z důvodu odlišné legislativy. Navíc je pro nás důležité, abychom systém měli ve svém vlastnictví a mohli ho nadále rozvíjet dle potřeb.

To však neznamená, že jsme se u našich zahraničních kolegů neinspirovali. Státní fond dopravní infrastruktury například konzultoval jednotlivé náležitosti informačního systému EDAZ s kolegy z rakouského ASFINAGu.

Celá zakázka (tedy 400 milionů) je pouze na jednoduchý e-shop elektronické dálniční známky.

Rozhodně není! Zakázka se týká vytvoření celého informačního systému elektronické dálniční známky. Ten obsahuje nejen e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, celou evidenci všech zaplacených dálničních poplatků, ale také registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení systému.

Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní roční výběr dálničních známek o až 120 milionů korun. Součástí plnění smlouvy je dále rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory.

Dále také navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující provoz call centra, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován.

Navíc cena za informační systém je maximální částkou, která může být v rámci plnění uhrazena, nemusí být však vyčerpána. Jsou v ní zahrnuty např. 2000 tzv. člověkodnů (angl. manday: pracovní čas jedné osoby odpovídající jednomu pracovnímu dni) úprav a rozvoje systému či využití platformy, která bude ve skutečnosti hrazena dle skutečného využití.

Systém elektronické dálniční známky měl zpracovávat státní podnik CENDIS.

Nikdy nebylo v plánu, že by CENDIS vyvíjel či provozoval IT systém elektronické dálniční známky, nedisponuje ostatně ani potřebnou bezpečnostní prověrkou. Jeho úkolem bylo pouze definování požadavků na některé části systému, zde svou roli splnil. Dále se s ním počítá v rámci technického dohledu nad provozem na pozemních komunikacích.

Zdroje: Nepravdy a fámy o IS EDAZ (PDF), Ministerstvo dopravy

Diskuze (71) Další článek: Nejstarší kámen na Zemi je starší než celá planeta i Sluneční soustava

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,