Memorandum zástupců uživatelů Internetu

Při příležitosti druhého významného milníku v práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internetu (dále jen „Fóra“) si platforma ZUI dovoluje předložit zřizovatelům Fóra toto své zhodnocení dosavadního průběhu a návrhy na řešení vzniklých problémů a další postup.

1. Výsledky dosavadního průběhu jednání

V průběhu jednání Fóra se podařilo:

 • identifikovat potřeby koncových uživatelů jak z hlediska konstrukce cen (různé druhy paušálních a minutových způsobů zpoplatnění a jejich kombinací), tak i způsobů účtování a úrovní cen
 • identifikovat takové modely poskytování služby, které (přinejmenším podle názoru ZUI) mají potenciál vyjít potřebám uživatelů vstříc, být atraktivní i pro poskytovatele služeb a celkově zvýšit zájem o Internet a oživit trh s připojením.

Jde o tyto modely, resp. jejich prvky, které by měly být nabízeny na trhu současně a s možností vzájemné konkurence poskytovatelů:

 • způsoby konstrukce ceny:
  • neměřené zpoplatnění (podle dřívější terminologie: 24-hodinový paušál, zcela bez minutových poplatků)
  • intervalový paušál (bez minut v určitém období, jindy po minutách)
  • časový kredit (určitý objem minut/hodin v ceně, po jejich vyčerpání po minutách)
  • čistě minutové zpoplatnění
 • způsoby zpoplatnění:
  • na bázi terminačního modelu (koncovou cenu určuje a inkasuje originující operátor)
  • na bázi originačního modelu (koncovou cenu určuje a inkasuje terminující operátor)

 • maximální koncové ceny
  • do 60/30 hal. za minutu při minutovém zpoplatnění
  • do 600 Kč měsíčně při neměřeném zpoplatnění (ve smyslu nadstavbového programu)
  • do 200 Kč měsíčně při intervalovém paušálu v době mimo špičku
  • do 1300 Kč měsíčně za ADSL připojení (rychlostí 256/128 kbps, bez omezení objemu)

2. Výsledky dosavadních jednání

Dosavadní jednání Fóra se bohužel neodvíjelo od potřeb trhu, potřeb zákazníků a snah o zvýšení dostupnosti Internetu a stimulace poptávky. Jednání v PT-E ignorací návrhu modelů připojení k Internetu předloženého ZUI se soustředilo zejména na problematiku rozhraní mezi operátory, na propojení vs. přístup k síti na úrovni místních ústředen či ústředen

tranzitních, na otázky propojovacích poplatků atd. Velmi často se jednání doslova utápěla v detailech, kvůli kterým se ztrácel ze zřetele celkový obrázek, širší souvislosti a zejména pak hlavní cíle celého Fóra – hledání nových modelů přístupu k Internetu (a jejich následné uvedení v život).

Nebyly zohledněny ani závěry prvního jednání Řídícího výboru Fóra, které požadovaly vzít v úvahu efekt, který bude mít zavedení ADSL na poptávku po dial-up připojení. Ke kvantitativním otázkám typu predikce poptávky apod. dosud vůbec nedošlo. Stejně tak nebylo zohledněno doporučení prvního jednání Řídícího výboru ohledně čistě paušálního (neměřeného) způsobu zpoplatnění, s poukazem na to, že nejde o technický problém, ale problém ekonomický. Došlo přesně k tomu, čeho se platforma ZUI obávala, a před čím přímo na jednání ŘV varovala – že v ekonomické části bude čistě paušální zpoplatnění koncových zákazníků smeteno ze stolu s poukazem na to, že to z technických důvodů není možné (dokonce ani po nasazení stejných technických opatření, jako v zahraničí). Český Telecom dne 20.1.2003 ve svém stanovisku oznámil:

24 – hodinový paušál – tento paušál je nabízen pro ADSL, pro dial-up Internet ho ČTc nebude nabízet vzhledem k riziku zahlcení PSTN sítě (toto by nebylo zajištěno ani v případě možnosti odpojování na straně ISP)

3. Terminační modely

Jedním z velmi mála konkrétních výsledků dosavadního jednání Fóra je nabídka (ze strany ČTc vůči AO/ISP) dohodnout se na konkrétních podmínkách terminačních modelů (ale již mimo Fórum, v rámci separátních bilaterálních jednání mezi ČTc a jednotlivými AO/ISP). Z pohledu ZUI nejde o nic jiného než o oprášení dosavadních modelů a určité přerozdělení výnosů z těchto služeb (jde jen o jinou dělbu celkového „koláče“ mezi poskytovateli, byť snad vyváženější a ne pouze jednostranně výhodné pro dominantního operátora). Je to pokus o vyšachování platformy ZUI, jako nepříjemného partnera.

Podle názoru ZUI je takovéto přehodnocení a jisté „zdokonalení“ modelů na bázi terminačního modelu velmi žádoucí, ale jen jako dílčí řešení, nikoli jako řešení jediné. Stále totiž neotevírá prostor pro výraznější konkurenci mezi poskytovateli služeb, nedává alternativním operátorům a ISP volnost ve stanovování koncových cen a dalších podmínek – ty naopak ponechává téměř výlučně v rukou dominantního operátora. Tím v zásadě jen konzervuje současný stav.

Konkrétním příkladem, kterým ZUI může doložit toto své tvrzení, je odmítnutí čistě paušálního (neměřeného) zpoplatnění připojení ze strany Telecomu, s falešným poukazem na technickou nemožnost. Samotný princip terminačních modelů znemožňuje, aby za této situace čistě paušální zpoplatnění nabídli alespoň alternativní operátoři či ISP.

Za této situace, kdy koncové ceny v rámci terminačních modelů nemůže určovat konkurence, platforma ZUI nevidí možnost vyjmout je ze stávající regulace.

4. Originační modely

Největší potenciál pro nastolení skutečné konkurence na trhu dial-up připojení, včetně možnosti zavedení nových modelů a plně neměřeného zpoplatnění (24-hodinového paušálu) spatřuje ZUI nikoli v terminačních modelech, ale v modelech originačních.

Tyto modely byly v rámci Fóra identifikovány a po technické stránce rozpracovány (jde modely Oxx). V ekonomické oblasti se ukázalo jako nezbytné řešit u těchto modelů:

 • rozdílné stanovení výše propojovacích poplatků za originaci hlasového a internetového provozu. Důvodem je jiná střední délka hovoru, podle které jsou rozpočítány fixní a časově závislé náklady do jediného lineárního propojovacího poplatku. Dalším důvodem je poměrně výrazné rozlišení u terminačních poplatků.

 • zavedení paušálního způsobu zpoplatnění originace na rozhraní (tzv. FRIACO)

K jednáním o FRIACO vůbec nedošlo kvůli tomu že Český Telecom opakovaně deklaroval že o paušálním zpoplatnění originace na rozhraní není schopen se bavit a požadoval odložit tuto otázku až na dobu po skončení jednání Fóra. Teprve na dosud posledním jednání Fóra 31.1.2003 zmínil možnost přehodnocení tohoto svého stanoviska s tím, že se vyjádří v předvečer jednání Řídícího výboru Fóra dne 6.2.2003. Podle názoru ZUI by právě FRIACO umožnilo zavést neměřený způsob zpoplatnění dial-up připojení koncových zákazníků.

Odlišení propojovacích poplatků pro originaci internetových hovorů je jedním z rozporů v předkládané tabulce rozporů.

5. Vysokorychlostní připojení ADSL

V rámci Fóra pro vytáčený Internet nebyl projednán odliv uživatelů přes technologii ADSL, jak bylo uloženo ŘV. Tím vzniká dojem, že všichni uživatele budou připojení k internetu pouze vytáčeným způsobem a to silně poškozuje přípravu modelu – neměřený 24-paušál.

Návrh opatření

Ve snaze urychlit jednání Řídícího výboru (a zabránit „zabřednutí“ do velkého počtu velmi detailních rozporů) navrhuje ZUI přednostně řešit následující principiální (koncepční) otázky. Mají charakter rozporů a jsou určitým zobecněním konkrétních detailních rozporů, které se objevují v Delta tabulce předkládané na jednání Řídícího výboru.

 • Mají být speciální propojovací poplatky za originaci internetových hovorů?
  Stanovisko ZUI: ano. V Delta tabulce jde o rozpor s původním č. 18., kde je uvedeno kladné stanovisko AO a zamítavé stanovisko ČTc

 • Má být FRIACO řešeno již nyní, v rámci Fóra, nebo až po jeho skončení ?
  Stanovisko ZUI: ano. ČTc slíbil dodat své stanovisko k zavedení FRIACO těsně před ŘV. AO v Delta tabulce požadují FRIACO co nejdříve.

 • Má být zavedeno neměřené zpoplatnění zákazníka (24-hodinový paušál, s možností technických omezení)
  Stanovisko ZUI: ano - a za schůdnou cestu k zavedení považujeme zavedení FRIACO. Stanovisko ČTc v Delta tabulce (rozpor s původním číslem 27 je zamítavé. AO trvají na FRIACO.

Platforma ZUI dále vznáší následující požadavek vůči ČTÚ:

 • Do doby, než bude existovat FRIACO, žádáme nevyjímat koncové tarify za připojení k Internetu (na bázi terminačních modelů) z regulace.

  • Motivací tohoto požadavku je snaha podpořit zavedení FRIACO a rozvoj originačních modelů, a současně zabránit případnému zvyšování koncových cen na bázi terminačních modelů.
  • Vítáme prohlášení ministra Mlynáře, připojujeme se k němu a žádáme o spolupráci při řešení situace v případe, že do stanoveného terminu (poloviny února) nebude problematika uspokojivě vyřešená

 • Motivací tohoto požadavku je snaha podpořit zavedení ADSL připojení pro uživatele Internetu jako regulované služby.

Praha 2.2.2003

Internet pro všechny, Miloslav Sova, v. r. sova.miloslav@tiscali.cz
Občané proti zdražování telefonu s podporou Svazu pacientů ČR Luboš Olejár, v. r. opzt@pacienti.cz
Sdružení
obrany spotřebitelů České republiky Karel Pavlík, v. r. pavlik@spotrebitele.cz
BMI (Březen měsíc internetu) Jaroslav Winter, v. r. winter@brezen.cz

Diskuze (5) Další článek: Hackerům se u nás daří

Témata článku: Internet, Model, Původní úroveň, Poslední jednání, První jednání, Winter, Up, Jediný důvod, Uživatel internetu, Určitý objem, Dominantní služba, Poplatek, Následující minuta, Celkový obrázek, Model S, Delta, Koncová cena, Base, Stimulace


Určitě si přečtěte

Levný televizor místo drahého 4K HDR monitoru? Na co si musíte dát pozor

Levný televizor místo drahého 4K HDR monitoru? Na co si musíte dát pozor

** 43", 4K, 60 Hz a HDR k tomu za deset tisíc ** Televizor takových parametrů stojí téměř polovinu, co monitor ** Využití televize jako monitoru přináší řadu kompromisů, ale jde to

Tomáš Holčík | 63

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

** Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je obdivuhodné technické dílo ** Stejná turbína vyrábí elektřinu i tlačí vodu zpět do horního jezera ** Strojovna elektrárny je zabudována v podzemí

David Polesný | 35

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

** Budeme odposlouchávat IR ovladač klimatizace ** Vyrobíme laciný rádiový vysílač ** Vyzkoušíme komunikaci pomocí Bluetooth a v pásmu 433 MHz

Jakub Čížek | 20

Nový iPhone a další novinky Applu: sledujte, na co se zase budou stát fronty

Nový iPhone a další novinky Applu: sledujte, na co se zase budou stát fronty

** Apple dnes představuje nové produkty v čele s novými iPhony ** Nemusí zůstat jen u telefonů, čekají se i další novinky ** Úvodní přednáška začíná v 19:00 našeho času

David Polesný | 57

Kde se bere elektřina v zásuvce? Poznejte 10 tajemství venkovních stožárů s dráty

Kde se bere elektřina v zásuvce? Poznejte 10 tajemství venkovních stožárů s dráty

Elektřina se vyrábí v elektrárnách, ale do zásuvek v našich domovech to pak má ještě hodně daleko. Dnes se na tuhle dlouhou cestu podíváme.

David Polesný | 85

Portál občana už funguje. Na státní web vypadá až překvapivě použitelně

Portál občana už funguje. Na státní web vypadá až překvapivě použitelně

** Portál občana už funguje, vyřídíte na něm první požadavky ** Funkce se budou postupně rozšiřovat ** Web je docela moderní a přehledný

David Polesný | 66