Jak reklamovat komponenty

I když si budete připadat praxí natolik ostřílení, že nepotřebujete pro přežití znát nic dalšího, můžete se mýlit. Co když se jednoho dne probudíte s pomyslným nožem v zádech a vaše poslední slova budou: „To přece nebylo fér...“ Jenže zákon má vždy pravdu, a proto je to zákon. A kdo jím vládne lépe, ten přežije. Chcete dát šanci nepříteli!?
Každý z nás se již ve svém životě jistě setkal nebo teprve setká se situací, kdy bude nucen reklamovat komponentu, která ještě v záruční lhůtě začala vykazovat určité poruchy, popřípadě přestala pracovat úplně. Možná však ani netušíte, jak užitečné je znát všechna svá práva a povinnosti. Kolik vám to může ušetřit času, peněz a nervových spojů.

Nemusím snad připomínat, že nákup, prodej a reklamace jsou úkony podložené zákonnou soustavou České republiky. Proto je nutné hledat veškeré související paragrafy v Zákoníku. Ač by se mnozí mohli domnívat, že půjde o Obchodní zákoník, není tomu tak. Převážnou většinu zákonů vztahujících se k této problematice najdeme v Občanském zákoníku.

Právní řád je však natolik složitý, že není v lidských silách nosit v hlavě všechny potřebné znalosti. Proto se v tomto článku zaměříme na oblast reklamování počítačových komponent, která je ale platná všeobecně. Najdete zde také užitečné odkazy na další zdroje, ve kterých je vhodné hledat související podrobný výklad práva a pomoc s konkrétními problémy.

Občanské právo spadá do skupiny soukromého práva. To znamená, že účastníci mají stejné postavení – jsou si rovni. Každý je povinen při výkonu svých majetkových práv a povinností dbát, aby nezasahoval do práv a oprávněných zájmů jiných osob. Při porušení práva poskytuje ochranu soud, ale předběžně může zakročit i orgán státní správy. Pokud se občan cítí ohrožen, může si pomoci sám (ne abyste si vzali příklad z trochu nadneseného úvodníku a zapomněli nůž v zádech ubohého obchodníka, který vám odmítl vyměnit usmažený procesor:-).

Záruční doba

Zřejmě nejdůležitějším pojmem, kterým se budeme zabývat, je záruční doba (také záruční lhůta, poskytnutí záruky).

Ta počíná dnem převzetí věci kupujícím. Jedná-li se o věc, kterou musí instalovat jiná osoba (nejčastěji servisní technik), začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu. Pokud však kupující neobjedná provedení této práce u stanoveného podnikatele do tří týdnů od převzetí věci nebo mu neposkytne k provedení prací řádně a včas potřebnou součinnost, začne záruční doba běžet již od převzetí věci.

Délka trvání vychází ze zákonné záruční doby, která činí na spotřební zboží (takže i komponenty) 24 měsíců. V současnosti ale platí i původní vyhláška, stanovující záruční lhůtu 6 měsíců. Ta se vztahuje pouze na zboží vyrobené před 31.12.2002, a na kteroužto skutečnost musí být kupující upozorněn. Možnost použít kratší záruku vyprší s koncem tohoto roku. Záruční dobu stanovenou občanským zákoníkem nelze nijak zkrátit. Každé prohlášení prodávajícího nebo dohoda účastníků smlouvy o prodeji v obchodě v tomto směru by byly neplatné!

V souvislosti s touto problematikou jste jistě všichni zaznamenali změny na trhu komponent. Na většině zboží se výše zmiňovaná skutečnost neprojevila, protože záruční doby zde bývají dva roky (a více) celkem běžně. Nicméně u pevných disků (IDE) byla předtím tendence snižovat záruku právě na šest měsíců. Proto byly nějakou dobu v cenících k vidění disky jak s 6ti měsíční, tak se 24ti měsíční záruční dobou.

U výrobců, kteří jsou ochotni deklarovat kvalitu svých výrobků se setkáváme s prodlouženou záruční lhůtou. Tu však nesmíme zaměňovat s poskytnutím bezplatných servisních služeb (např. označení 2+3 a nebo gigantický nápis PĚT LET ZÁRUKA!!! ). Tehdy dostáváme nad rámec záruky pouze servisní práci, nikoli náhradní součástku a už vůbec ne výměnu věci! Jde o poměrně ošemetnou záležitost a vždy je dobré ujistit se, co nám vlastně prodejce nabízí.

Záruka se nevztahuje pouze na hmotné statky, ale i na opravárenskou činnost. Délka trvání činí tři měsíce. Avšak pouze na samotnou práci, nikoli na součástku. Ta musí mít alespoň minimální délku zákonné záruky.

Reklamace

Reklamací se myslí uplatnění práva odpovědnosti za vady. Ale nebojte, nikdo vás na ulici nebude obviňovat z vad na kráse a požadovat po vás náhradu očí, o které přišel, když se na vás podíval. Vztahuje se to pouze na zboží (nebo službu), které jste koupili.

Tedy, budete-li reklamovat nějakou komponentu, běh záruční doby se zastaví na dobu, než budete povinni si věc opět vyzvednout. Čili, jestliže vrátíte prodejci monitor, protože začal dostávat nádherný, ale celkem neužitečný šantánový nádech, a jeho oprava bude trvat týden, vaše záruka se prodlouží právě o těchto sedm dní (a nocí, přirozeně:). Nic na tom nemění ani skutečnost, že prodejce nemá např. náhradní díly nebo vám bude monitor opravovat doma. Prostě od doby uplatnění práva na odstranění vady, a nikoli až termínu opravy.

O uznání reklamace může prodejce přemýšlet nejdéle tři dny. Na kompletní vyřízení reklamačního procesu mu zákon dává celých třicet dní. Pokud se s vámi nedohodne jinak, je povinen výrobek opravit, vyměnit nebo vrátit peníze. Dostanete-li při reklamaci nový produkt, začíná záruční lhůta běžet od začátku! Pokud je vyměněna pouze určitá součástka, prodlužuje se záruka jenom jí.

Peníze nebo život!

Jestliže koupíte komponentu přímo v obchodě, nemůžete ji bez udání důvodu vrátit a požadovat zpět své peníze. Pokud podepíšete smlouvu o nákupu a zboží vám ještě nebylo dodáno, můžete do jednoho měsíce od smlouvy odstoupit. Vrácení peněz můžete také požadovat tehdy, když jste jednu věc dvakrát reklamovali a ona opět vykazuje vady (– prostě nezaslouží si nic než zatracení).

V oblasti počítačových komponent je však praxe taková, že obchodník mívá dostatek pochopení a grafickou kartu, kterou jste včera nadšeně zakoupili, doma s ještě větším nadšením nainstalovali a poté s velkým zklamáním zjistili, že nemáte v počítači příruční jadernou elektrárnu, která by jí dodávala dostatek energie, vám ji vymění, popřípadě je i ochoten vrátit peníze (to ovšem dělá velice nerad). V tomto případě tedy záleží na dobré vůli prodejce. A vzhledem k tomu, že vy jste zákazník a všude kolem jsou spousty obchodů, radím vám: Vybírejte si obchodníky také podle toho, jak se k vám chovají. Není vždy důležité nakoupit o stovku levněji a přitom snášet povýšeného a nepříjemného prodavače, který si nedokáže vážit toho nejdůležitějšího s čím se v obchodě setkává – zákazníka.

Instalace komponent

Možná vás již někdy napadlo, zda se připravíte o možnost reklamace zakoupené komponenty, když si ji nainstalujete svépomocí. Mohu vás uklidnit – nepřijdete. Tedy pokud nepřehlédnete upozornění na nutnost odborné instalace výrobku, které musí být uvedeno v manuálu, nebo na něj nejste upozorněni jinou formou. Stejně tak musíte postupovat přesně podle návodu, jinak o záruku na zboží přicházíte.

Uznají vám reklamaci zlomené zvukové karty? Dobře známe situace, kdy je třeba při instalaci vyvinout větší nátlak na některou z komponent, abychom ji dostali do neposlušného slotu. Bylo by však pošetilé myslet si, že při reklamaci komponenty zdevastované právě takovýmto zacházením uspějeme. V předchozím poměrně extrémním případě je situace celkem jasná. Ale možnosti poškození počítačových součástek jsou natolik složité, že je třeba se jim věnovat podrobněji. Měli bychom alespoň zhruba vědět, co si můžeme při reklamacích dovolit. Přijdete-li totiž do obchodu například s ventilátorem, který jste v dobrém úmyslu rozebrali a namazali červenou motorovou vazelínou, načež se ubohý ventilátor zadřel, nejenom že půjde o neoprávněnou reklamaci, ale obchodník vám navíc naúčtuje paušální poplatek nebo náklady spojené se zjišťováním stavu výrobku a eventuální opravou.

Kromě fyzického poškození nejsou akceptovány ani vady způsobené přepětím v rozvodné síti a statickou elektřinou. Dále jakékoli neoprávněné a nepovolené zásahy do nastavení komponent, poškození způsobená virem, přírodními živly apod. Nezkoušejte reklamovat ani profesionální zvukovou kartu, kterou jste zakoupili za velké peníze s tím, že „šumí“. Prodejce by totiž mohl přijít na to, že používáte jakousi pofidérní cracknutou verzi hudebního software, který navíc vaši kartu nepodporuje. U zásuvných karet dochází občas ke spálení pinů, cest nebo součástek při pouhém připojení periferie za chodu PC. U pevných disků bychom měli dávat pozor na porušení ochranné pásky a zabránit tak vniknutí prachu do vnitřního mechanizmu. Doslova katem se může stát vadný zdroj, který postupně nebo naráz popraví několik částí vašeho počítače.

Při reklamaci určitých komponent je užitečné podpořit svá tvrzení výsledky z některých speciálních testovacích programů. O testech pamětí jste si mohli přečíst nedávno a z dalších je to například IBM Disk Fitness Test pro kontrolu funkce pevných disků nebo některý z mnoha komplexních testovacích programů.Nedivil bych se, kdyby některé z vás napadlo, že prodejci mohou téměř vždy svést poruchu na vás nebo na jinou – nereklamovatelnou – příčinu. V praxi to ale bývá často tak, že opravdu záleží na dobré vůli obchodníka (a někdy i na jeho lenosti). Z příkladu, který se stal před pár lety, je to zřejmé: Při bouřce mi shořel modem. Tuto skutečnost jsem sdělil i ve firmě, ve které jsem ho koupil. Reklamace byla samozřejmě marná. Kamarád přišel stejnou bouřkou také o modem, ale v jiné firmě jej reklamoval, aniž by oznámil příčinu jeho selhání. A dostal nový…

Internetové nákupy

Na rozdíl od klasických obchodů máte právo do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu vrátit (pozor při nákupech ze zahraničí – mohou zde být rozdíly). Na tuto skutečnost musíte být prodejcem upozorněni, jinak doba narůstá na délku tří měsíců! Budete-li mít to štěstí a peníze vám za vrácené zboží přijdou, marně byste v nich hledali poštovné a balné.

Bazar

Při nákupech z druhé ruky nebo z bazaru nepočítejte s příliš velkou vstřícností ohledně záruk. Byť zákon jasně praví, že i na použité zboží musí být záruka minimálně dvanáct měsíců, často se setkáme na účtence s razítkem: záruka 1 den. U použité věci lze samozřejmě vyjmout ze záruky vady vzniklé opotřebením a stářím výrobku. Věc však musí splňovat všechny vlastnosti deklarované při koupi. Pokud přece jenom budete chtít přistoupit na falešnou hru některých obchodníků s jednodenní zárukou, doporučuji kupovat zboží v pátek, aby jste ho mohli přes víkend řádně vyzkoušet a popřípadě v pondělí vrátit.

Závěrem

Věřím, že vám uvedené informace dobře poslouží. V životě se však nemůžeme spoléhat pouze na zákony a fakta. Byť bude právo na vaší straně, může se snadno stát, že vám to k ničemu nepomůže. Soudní cesta je zdlouhavá a trnitá a zlovolní obchodníci toho rádi zneužijí. Společně se soudy na ně velmi dobře platí i Česká obchodní inspekce, jejíž jednoduché a přehledné stránky můžete navštívit na www.coi.cz. Kromě na začátku zmiňovaných zákoníků se spoustu užitečných rad a výkladů práva dozvíte například na adresách www.spotrebitel.cz a www.epravo.cz.

Uvědomme si také, že „ti špatní“ nejsou vždy jen prodejci, ale občas i my – zákazníci. Nemůžeme vyžadovat spravedlnost, když sami nejednáme čestně. Však to mnoho z nás zná a spoléhá na to, že se dá jen těžko poznat, že ten procesor odešel do křemíkového nebe díky přetaktování a nikoli kvůli nějaké jeho vnitřní vadě.

Diskuze (183) Další článek: Olympus E-1 - profesionální digitální zrcadlovka od Olympusu

Témata článku: Software, Reklama, Dobrá cesta, Dobrý den, Vnitřní orgán, Extrémní rozdíl, Soudní cesta, Kate, Použité zboží, Počítačové komponenty, Stanovený úkon, Razítka, Zdlouhavá činnost, Servisní návod, Občanské právo, Složitá reklamace, Česká obchodní inspekce, Záruční lhůta, Určitá doba, Komponenta


Určitě si přečtěte

Tohle tak jednou zažít: Nová vzducholoď Airlander 10 s prosklenou podlahou

Tohle tak jednou zažít: Nová vzducholoď Airlander 10 s prosklenou podlahou

** Airlander 10 nabídne plavby vzduchem v interiéru s prosklenou podlahou ** Luxusní vzducholoď byla původně vyvíjena pro vojenské účely ** Počítá se s třídenními „kochacími“ výlety za poznáním

Karel Kilián | 7

Američtí mariňáci si tisknou kasárna z betonu na 3D tiskárně

Američtí mariňáci si tisknou kasárna z betonu na 3D tiskárně

** Americká námořní pěchota nedávno představila 3D tištěná kasárna pro vojáky ** Ty jim tiskne velká 3D tiskárna na beton ** Výsledkem je solidní obytný prostor, který je slušně chráněný před nepřátelskou palbou

Stanislav Mihulka | 18

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

** Sonda LRO pořídila z oběžné dráhy Měsíce zajímavé snímky ** Jsou na nich vidět artefakty všech misí programu Apolla, které přistály na povrchu Měsíce ** Jde například o části lunárních modulů, rovery a dokonce i vlajky

Petr Kubala | 65

Google má nové telefony, počítač a domácí displej. Česko je stále mimo

Google má nové telefony, počítač a domácí displej. Česko je stále mimo

** Google dnes představil novinky ** Dočkali jsme se nového telefonu Pixel 3, tabletopočítače a domácího displeje ** Rozšíření Google Assistenta do dalších zemí se bohužel nekoná

David Polesný | 45

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

** V digitálním světě nemůžete věřit všemu ** Nová generace 3D fotoeditorů zvládne divy ** Vyzkoušeli jsme PortraitPro, který vám změní i kontaktní čočky

Jakub Čížek | 10


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku