Jak provést pilotní nasazení Windows Vista

Systém Windows Vista přinesl do operačních systémů Windows množství nových funkcí. Všechny jsou navrženy s cílem pomoci uživatelům pracovat efektivněji a snáze než kdy dříve.
Jak provést pilotní nasazení Windows Vista
Kapitoly článku

Tento článek je ze série článků, které je možné číst/odebírat v TechNet Flash zpravodaji.

Když se podnik rozhodne přejít na prostředí Windows Vista, dá se do pohybu několik procesů. Jedním z nejdůležitějších je vytvoření programu pilotního nasazení. Pilotní program má několik funkcí, včetně testování, hodnocení, sbírání názorů uživatelů a jejich školení s cílem připravit je na zamýšlené nasazení Windows Vista. Úspěšně provedený pilotní program napomůže hladkému nasazení, přesnému přidělení rozpočtových i personálních zdrojů a přesnému odhadu potřeb školení.

Určení rozsahu

Prvním krokem úspěšného pilotního programu by měla být definice jeho cílů a očekávaných výsledků. Vzhledem k tomu, že cíle budou sloužit k měření úspěchu projektu, měly by být voleny pečlivě za přispění více pracovníků, včetně oddělení informačních technologií (IT), centra podpory, managementu a případně i jednotlivců zastupujících koncové uživatele.

Obchodní požadavky

Část cílů stanovených při plánování pilotního programu migrace na Windows Vista by měla pojmenovat obchodní potřeby a požadavky, které má pilotní instalace řešit. Při definování obchodních požadavků pro pilotní projekt a finální nasazení do provozního prostředí je důležité získat informace z jednotlivých oddělení a skupin v rámci organizace, zjistit jejich cíle a potřeby a také zajistit vyřešení jejich stávajících problémů v pilotním programu. Při výběru jednotlivců či skupin, které zahrnete do pilotního projektu, zajistěte nejen to, aby každý z nich byl „mluvčím“ svého oddělení, ale také aby měli k dispozici čas potřebný k aktivní účasti na formulaci obchodních požadavků.

Při určování obchodních požadavků je vhodné vzít v úvahu několik faktorů, včetně následujícících:

 • Bude upgrade splňovat stávající a plánované obchodní požadavky?
 • Dojde přechodem na Windows Vista k úspoře nákladů?
 • Bude zavedením systému Windows Vista ovlivněno zabezpečení?
 • Bude upgrade přínosem pro koncové uživatele?
 • Usnadní se oproti současnému stavu práce mobilním uživatelům?
 • Jaké budou náklady na upgrade, pokud jde o čas zaměstnanců, finanční prostředky a další faktory?
 • Neobjeví se negativní dopady na zabezpečení?
 • Sníží se náklady na podporu?
 • Kdo bude partnerem projektu z řad nejvyššího vedení?

Vyhodnocení stávajícího prostředí

Před zahájením migrace je třeba provést vyhodnocení nebo průzkum stávajícího síťového prostředí. Cílem fáze hodnocení je získat jasnější představu o současném stavu prostředí a tím i o tom, jaké aplikace, operační systémy, hardware a uživatelské potřeby zde existují. Je vhodné zhodnotit stávající software a určit, zda jsou jednotlivé aplikace kompatibilní s Windows Vista, případně zda je k nim dostupný upgrade zajišťující tuto kompatibilitu, nebo – v případě vlastních aplikací – zjistit, zda budou fungovat v prostředí Windows Vista nebo je lze pro toto prostředí přizpůsobit. Při inventuře hardwaru je třeba stanovit, zda bude na aktuálně používaných hardwarových zařízeních možné použít tu edici Windows Vista, jejíž nasazení je plánováno, například Windows Vista Business či Windows Vista Enterprise.
Proces vyhodnocení může usnadnit několik snadno dostupných nástrojů, které pomohou s inventarizací. Mezi ně patří:
Application Compatibility Toolkit (ACT) 5: Tento nástroj může při hodnocení pomoci ve fázi inventarizace a určení kompatibility.
Business Desktop Deployment 2007 (Nasazení klientských počítačů ve firmách): Toto řešení společnosti Microsoft vám může pomoci určit různé možnosti a scénáře nasazení do stávajícího prostředí.
Windows Vista Hardware Assessment 2.1: Nástroj Windows Vista Hardware Assessment může pomoci při inventarizaci počítačů v síti a vytvoření sestavy s výsledky, aby projektový tým mohl určit, zda bude aktuální hardware fungovat v novém operačním systému.
Systems Management Server (SMS) 2003: Pomocí systému SMS 2003 můžete získat podrobné informace o aktuálním hardwarovém a softwarovém prostředí v podniku.

Tip: Web Windows Vista Application Readiness představuje dobrý zdroj informací o tom, zda byla pro konkrétní aplikace vydána aktualizace zajišťující kompatibilitu s Windows Vista.

V průběhu fáze hodnocení se snažte vyřešit následující otázky:
 • Bude na stávajícím hardwaru možné provozovat edici Windows Vista, kterou chcete nasadit?
 • Budou aplikace, které se v rámci organizace aktuálně používají, fungovat v prostředí Windows Vista? Jak je to s vlastními aplikacemi?
 • Budou v navrhovaném prostředí fungovat stávající síťové služby?
 • Jaké budou náklady na aktualizaci nekompatibilního hardwaru a softwaru?
 • Které aplikace či hardware nelze upgradovat?
Během hodnoticí fáze bude také důležité určit základní požadavky na hardware (a v některých případech i na software). Tento základ bude sloužit k určení minimálních požadavků na počítače a software, které chcete upgradovat na Windows Vista. Je důležité poznamenat, že základ nepředstavuje pouze minimální požadavky pro nasazení Windows Vista, ale také na podporu potřebných firemních aplikací zajišťujících konkrétní úkoly, aniž by se snížila produktivita koncových uživatelů. Pokud určitý hardware nebo software během pilotního programu nebude odpovídat základním požadavkům, bude třeba zajistit jeho kompatibilitu, ať už prostřednictvím upgradu nebo – v některých případech – výměnou. Pokud daný hardware nebo software není klíčový pro chod podniku, je možné jej z výsledného procesu nasazení vyřadit.

Tip: Při stanovování základních požadavků může být užitečné navštívit web www.microsoft.com/windows, kde zjistíte požadavky jednotlivých edic Windows Vista na počítačový systém.

Během hodnoticí fáze je také vhodné zvážit, zda se rozhodnete pro čistou instalaci, nebo pro upgrade. V části Příprava infrastruktury a nasazení tohoto průvodce najdete více informací o této možnosti.

Výběr skupiny pro pilotní nasazení

Další fází nasazení bude výběr skupiny uživatelů, kteří se budou účastnit pilotního programu. Tato skupina uživatelů a hardware, který používají, umožní otestovat samotné nasazení v prostředí, jež bude simulovat provozní prostředí. Správná volba uživatelů a hardwaru je zásadní. Výběr nevhodných účastníků může přinést data bez výpovědní hodnoty, případně způsobit přehlédnutí potenciálního problému, který se během vlastního nasazení může ukázat jako závažný.

Výběr uživatelů

Po určení cílů projektu a zhodnocení potřeb je třeba vybrat pilotní skupinu uživatelů. Tato skupina bude zastupovat širší podnik a segmenty uživatelů, které upgrade ovlivní. Volbu členů pilotní skupiny je třeba pečlivě zvážit, aby bylo zajištěno, že budou přesně zastupovat rozložení uživatelů a dokážou poskytnout zpětnou vazbu potřebnou pro úspěch projektu.
Při výběru pilotní skupiny je vhodné vzít v úvahu následující osvědčené postupy.
 • Vybírejte uživatele, kteří zastupují širší segment uživatelské základny. Přizvěte například menší počet uživatelů z účetního oddělení, kteří provádějí typické úkoly této skupiny a například používají určité softwarové balíčky či hardware.
 • Snažte se zahrnout uživatele, kteří aktuálně používají starší verze operačního systému, například Windows 2000, abyste zjistili, zda lze jejich počítače upgradovat na Windows Vista při zachování funkčnosti.
 • Zvažte zapojení uživatelů s aplikacemi, u nichž je třeba zhodnotit kompatibilitu se systémem Windows Vista.
 • Vyberte uživatele, kteří si mohou vyhradit čas na předání svých názorů a informací skupině, jež pilotní projekt řídí.
 • Zapojte uživatele, kteří při upgradu na Windows Vista pocítí největší výhody.
 • Příkladem takové skupiny mohou být mobilní uživatelé, pro které bude přínosem technologie šifrování BitLocker.
 • Hledejte uživatele, kteří rozumějí novým technologiím a přijímají je s nadšením.
 • Zvažte při zapojování uživatelů do programu přístup založený na dobrovolnosti.

Tip: Rozhodnete-li se pro zapojení dobrovolníků, zvažte žádost o schválení ze strany příslušných nadřízených, abyste se vyhnuli negativnímu dopadu na fungování oddělení.

V některých případech lze skupinu uživatelů vybrat rovněž na základě určení, kdo není dobrým kandidátem na zapojení. Rozhodnutí, kdo není dobrým kandidátem na účast v pilotním projektu, může být stejně důležité jako určení, kdo jím je. Nevhodní kandidáti nemusejí přinést použitelná data a někdy mohou negativně ovlivnit organizaci pilotního projektu.
Při hodnocení vhodnosti kandidáta zvažte následující faktory:
 •  Nevybírejte uživatele, jejichž oddělení by byla nepříznivě ovlivněna potenciálními prostoji, nižším výkonem, problémy s kompatibilitou či dalšími faktory.
 • Vyhněte se volbě oddělení či uživatelů, kteří pracují s vlastním softwarem či v prostředích, která dosud nebyla otestována nebo certifikována z hlediska kompatibility se systémem Windows Vista.
 • Pečlivě zvažte zapojení mobilních uživatelů nebo lidí, kteří většinu času tráví „v terénu“a mohou tak být delší dobu mimo kancelář a dosah technické podpory.
 • Neaktualizujte systémy uživatelů, kteří provádějí funkce nepostradatelné pro chod podniku.
 • Zvažte načasování zapojení kandidátů do pilotního programu. Není například vhodné zapojovat uživatele, který pracuje v účetním oddělení a v době pilotního projektu potřebuje pracovat na uzávěrkových sestavách.
 • Nezahrnujte do pilotního projektu celá oddělení, abyste v případě výskytu naléhavého problému během projektu nemuseli skupinu rušit.

Výběr klientských počítačů

Dalším aspektem výběru pilotní skupiny je volba klientských počítačů vhodných pro tento program. Při volbě hardwaru pro pilotní projekt vybírejte pouze počítače, které splňují minimální požadavky edice Windows Vista, kterou chcete nasadit (Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise atd.).
Při výběru klientských počítačů zvažte veškeré faktory, jako například zařízení, která uživatel používá spolu s počítačem. Zaměřte se na hardware, jako jsou mobilní zařízení, skenery, tiskárny, dokovací stanice a další zařízení, která se v různých okamžicích připojují k systému. Každé z nich ke správnému fungování vyžaduje konkrétní sadu ovladačů a aplikací.

Tip: Při výběru klientských počítačů, které se použijí v pilotním programu, zvažte použití nástroje Poradce pro upgrade na systém Windows Vista. Ten vám pomůže prohlédnout systém a zjistit, zda je konkrétní edice Windows Vista vhodná pro daný počítač, a upozorní na potenciální problémy s hardwarem a softwarem.

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Témata článku: Microsoft, Windows Vista, Vhodný font, Upgrade, Nejvyšší vedení, Potřebná aplikace, Potenciální dopad, Cílové nasazení, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Mako, Odpovídající způsob, Předchozí testování, Pilotní fáze, Kontrolované prostředí, Uživatelé, White Paper, Fáze, Bitová kopie, Nasazení, Finální nasazení, Lední hokej, Budoucí krok, Potřebná možnost, Laboratorní test, Nejprodávanější stolní počítače na Mall.cz


Určitě si přečtěte

Lék na oteplování planety: Dokázali bychom posunout Zemi dál od Slunce?

Lék na oteplování planety: Dokázali bychom posunout Zemi dál od Slunce?

** Aktuální změny klimatu jsou marginální ve srovnání s tím, co čeká Zemi za pár miliard let. ** Slunce se začne v budoucnu rozpínat a zvyšovat svou zářivost. ** Dokázali bychom Zemi posunout dál od Slunce a zachránit ji?

Petr Kubala | 56

Velká pitva telefonu: Co se skrývá uvnitř šestipalcové placky Nokia 7.1

Velká pitva telefonu: Co se skrývá uvnitř šestipalcové placky Nokia 7.1

** Jak vypadá nitro téměř 6" mobilního telefonu? ** Provedli jsme pitvu Nokia 7.1 se třemi kamerami ** Základní deska je vlastně docela maličká

Jakub Čížek | 16Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch