Jak najít tu pravou? … kartu

Platební karta, plastová placka s hodnotou několika set nebo i několika set ticíc korun je pohodlným platebním nástrojem. Pro mnohé není pouhým praktickým pomocníkem, ale její vlastnictví je věcí prestiže a životního stylu.
Platební karta, plastová placka s hodnotou několika set nebo i několika set ticíc korun je pohodlným platebním nástrojem. Pro mnohé není pouhým praktickým pomocníkem, ale její vlastnictví je věcí prestiže a životního stylu. Přestože je svět platebních karet zajímavý, na někoho může působit nesrozumitelným dojmem. Jak najít tu správnou kartu a porozumět světu platebních karet?

Zmatení jazyků
Nedávno jsem potkal svého kamaráda, který se na mne obrátil s prosbou: „Víš, já letím do té Ameriky a potřebuji poradit, jakou platební kartu s sebou; slyšel jsem něco o VISA a MasterCard, ale moc do toho nevidím.“

Ač se svět platebních karet zdá složitým, je tomu naopak. Karta vydaná bankou patří do určitého mezinárodního systému: například VISA nebo MasterCard atd. Každý systém má svou síť bankomatů a obchodních míst, kde lze kartu uplatnit. Tato místa jsou označena emblémem daného systému, jako znamení schopnosti akceptovat danou kartu.

V současnosti umožňuje mezinárodní použití karet pět velkých systémů: Eurocard/MasterCard, VISA, American Express a u nás méně známé JCB a Diners Club. Největšími jsou Eurocard/MasterCard a VISA, které v oblasti platebních a bankomatových karet pokrývají téměř devadesát procent trhu. Pečlivý čtenář možná postrádá zmínku o kartách Cirrus, Maestro, a ne náhodou. Veřejnost někdy zaměňuje obchodní název karty právě s názvem systému, ke kterému patří. Potom názvy jako Cirrus, Maestro, Eurocheque, Charge Card Eurocard/MasterCard atd. jsou označení konkrétních produktů náležející pod jediný systém Eurocard/MasterCard. Podobným způsobem odlišují své produktové řady i ostatní mezinárodní asociace. Např. VISA používá pro označení svých karet slov Delta, Electron, Classic, Business, Gold, u společnosti American Express se setkáte s názvy Green Card, OPTIMA Green Card, Corporate Green Card, Gold Card atd. Jednotlivé produkty se liší úrovní služeb, cílovou skupinou a účelem, pro který byly vydány.

Víte, co je to kreditka?
V průběhu historie se platební karty rozdělily na řadu druhů, které veřejnosti splývají pod jediným názvem – kreditní karta. Kreditky jsou však jen jednou podskupinou platebních karet, např. vedle karet debetních. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Debetní karta umožňuje jejímu majiteli disponovat na dálku penězi uloženými na svém účtu v bance. Při platbě v obchodu nebo u večeře v restauraci předložíte kartu a pak už jen z výpisu účtu zaslaného bankou poznáte, že útrata byla z účtu stržena.

Kreditní karta funguje obdobně, ale rozdíl je v tom, že klient nedisponuje na dálku svými penězi, ale penězi banky, která je klientovi půjčuje na úrok. Kdy peníze klient bance vrátí a jakou částku si může půjčit, závisí na smluvních podmínkách mezi ním a bankou.

Hotovost, platba, ale i šek
Další vlastností, která stojí za zamyšlení při volbě vhodné platební karty, je způsob jejího použití, podle kterého můžeme karty rozdělit na platební, bankomatové a takzvané šekové záruční karty.

Bankomatová karta je primárně určena k výběru hotovosti pomocí bankomatu. Jedná se zpravidla o kartu s magnetickým proužkem, na kterém jsou uloženy identifikační údaje klienta. Bankomat si je po vložení karty přečte, zašifruje a odešle bance k autorizaci. Jestliže je vše v pořádku, vydá klientovi požadovanou hotovost.

Platební kartou lze vybrat nejen hotovost z bankomatu, ale i zaplatit v obchodě či restauraci. Bývá opatřena reliéfním písmem a magnetickým proužkem nebo čipem. Při použití karty je rozdíl pouze v tom, jaké zařízení má obchodník k dispozici, aby vydoloval z karty identifikační údaje. Šetrnější obchodník sejme reliéfní písmo pomocí levného imprinteru, movitější, vlastnící nákladnější platební terminál nebo pokladní systém, získá informace z magnetického záznamu nebo čipu.

Šekové záruční karty nejsou u nás příliš rozšířené a známé. Tato skupina karet neslouží k placení, ale je pouze dokladem zaručujícím předložený šek. Při placení zboží nebo při výběru hotovosti v pobočce banky nebo směnárny předkládá zákazník kartu společně se šekem. Příjemce zkontroluje, zda jsou na šeku i kartě uvedeny shodné identifikační údaje. Šeky se vystavují v místní měně až do takzvané výšky zaručení. Tento typ karty je vhodný pro cestování nebo dovolenou.

Karta jako znak prestiže
Karty jsou nejen pohodlným platebním nástrojem, ale znakem určité prestiže a společenské úrovně pro jejich majitele. Můžete se setkat se situací, kdy v rámci firmy vlastní vrcholový management zlaté karty a stříbrné používají střední a níže postavení pracovníci. Nadřízený nechce mít stejnou kartu jako jeho podřízený. V této souvislosti je zajímavé, že všichni pracovníci společnosti American Express, včetně nevyššího vedení, vlastní základní Green Card, čímž potvrzují, že i základní karta je velmi dobrá.

Podle výše finančního krytí a poskytovaných služeb lze karty rozdělit na základní, specializované, prestižní a výběrové. Těmto kategoriím pak odpovídají jednotlivé produktové řady, o kterých jsme se zmínili na začátku. Každá skupina má zaručenou určitou výši týdenního limitu čerpání, popřípadě je možné limit stanovit individuálně (u nejlepších klientů). Pro jednotlivé druhy karet s určitou úrovní prestiže jsou stanoveny minimální limity výběru mezinárodní bankovní asociací tak, aby byl zachován image karty ve všech zemích. Jinými slovy je zaručeno, že například majitel Gold Card bude mít k dispozici dostatečnou úroveň finanční spotřeby jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Základní karty jsou určeny běžným klientům, minimální výše čerpání bývá od několika set dolarů. Podnikatelům jsou určeny karty „T and E“ (Travel and Entertaiment) například Bussiness Silver Card (Eurocard/MasterCard) nebo VISA Business. Výše čerpání u podnikatelských karet bývá od 3 000 dolarů týdně. Prestižní karty jsou určeny velmi dobrým a finančně dobře situovaným klientům, limity čerpání bývají od 5 000 dolarů výše. Na špici pyramidy stojí karty výběrové. Jestliže o prestižní kartu může klient sám požádat, výběrové karty jsou nabízeny pouze úzkému okruhu nejlepších klientů. Nabídkou udělení výběrové karty vyjadřuje vydavatel absolutní důvěru ke svému klientovi. Podmínkou udělení je určitá minimální roční výše obratu, provedená platební kartou. Proto například Platinium Card American Express a Signia Card Eurocard/MasterCard vlastní jen několik desítek tisíc klientů.

Čím jsou karty snímány
Mechanický snímač slouží k otisku údajů vyražených reliéfním písmem na kartě na papírovou účtenku, tomuto zařízení se také říká imprinter nebo validátor. Jeho princip je založen na přítlačných válečcích, které přetisknou reliéfní písmo karty a identifikační štítek obchodníka na účtenku. Ta bývá vyrobena z chemického průpisného papíru.

Toto zařízení zjednodušuje a zrychluje práci při vystavení prodejního dokladu. Odstranění ručního vypisování čísla karty a čísla obchodníka odstraňuje chyby při jeho opisování a při čtení a typování. Identifikační štítek obsahuje název obchodníka, město a zkratku státu. Pro každý platební systém (VISA, American Expres) je na něm uvedeno zvláštní identifikační číslo. Tento postup umožňuje používat jeden imprinter a jeden štítek pro všechny karty, na jejichž akceptování má obchodník uzavřenu smlouvu. Prodejní doklad je zpravidla třílistý. Originál získává držitel karty, první kopie zůstává u obchodníka a druhá kopie je odeslána bance k proplacení.

Platební terminály. Velké množství vydaných karet a zvyšující se počet zpracovávaných transakcí vedlo k nasazení platebních terminálů. Ty lze rozlišit na takzvané POS (Point of Sale), pracující v režimu off-line, bez permanentního spojení s bankou, a EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale), pracující v režimu on-line se spojením s bankou v reálném čase.

První platební terminály byly založeny na principu kontroly platební transakce prostřednictvím záznamu finančního limitu, druhu použití a časové platnosti na magnetickém proužku karty a seznamu zakázaných karet uloženém v platebním terminálu (off-line). Zpravidla jednou denně bylo nutné provést přenos realizovaných transakcí do banky. K tomuto účelu se nejdříve používaly diskety a později telefonní datové linky.

Pokud se používal PIN, byl ověřen speciálním dekódovacím zařízením terminálu. Proti neoprávněnému vniknutí byl dekodér chráněn samozničujícím mechanizmem.

V polovině osmdesátých let se začaly používat první terminály pracující v nepřetržitém režimu on-line. V autorizační centrále systému probíhá v reálném čase ověření každé transakce přímým spojením a přenosem dat včetně PIN. Všechny informace potřebné k ověření (číslo karty, číslo terminálu nebo bankomatu, PIN atd.) jsou několikanásobně zašifrovány a odeslány do autorizační centrály.

Kombinací obou výše popsaných postupů ověřování jsou terminály pracující ve smíšeném režimu on-line a off-line (semi on-line). Cílem tohoto řešení je úspora času a nákladů za telekomunikační spojení. Režim off-line se v tomto případě používá pro transakce do určité výše. Pokud částka překročí daný limit, je nutné provést ověření v režimu on-line. Platební terminály jsou navíc schopny realizovat náhodné autorizace on-line i u transakcí s nižšími částkami. Tím se snižuje riziko podvodů s kartami. Každý kombinovaný terminál si také pamatuje čísla karet, se kterými v něm byly provedeny transakce, a jejich opakované použití v průběhu jednoho nebo více dní může být důvodem k ověření on-line.

Kromě platebních terminálů existují samozřejmě i pokladní terminály, které v sobě spojují funkce pokladního a platebního terminálu. Boom v zahraničí v současnosti zažívají takzvané samoobslužné terminály CAT (Cardholder Activated Terminal), které se používají pro platbu v telefonním automatu, u čerpací stanice nebo jako parkovací automat.

Stroje na peníze
Peněžní automat je dalším zařízením umožňujícím pracovat s platební kartou. O bankomatech uvedu jednu perličku: První prototyp byl instalován v roce 1967 v Curychu a byla s ním spojena řada problémů. Technika nebyla dokonalá a chyběly zkušenosti. A tak docházelo i takovým situacím, kdy bankomat umístěný v pobočce, která se nacházela v blízkosti křížení tramvajových kolejí, v důsledku elektrických impulsů sám vyplácel peníze.

Podle režimu provozu lze rozdělit bankomaty na stroje pracující off-line a on-line. U bankomatů off-line se provádí ověřování transakcí klientů proti datům zaznamenaným v magnetickém proužku karty a v databázi bankomatu, aktualizované v určitém časovém rozmezí dálkově pomocí modemu nebo místně pomocí diskety, obsahující záznamy o zakázaných nebo zablokovaných kartách. Stejným způsobem se přenášejí data o provedených transakcích do bankovního systému k zúčtování s účtem klienta. V současnosti jsou častěji používány bankomaty on-line, které jsou v reálném čase napojeny na systém banky, obvykle prostřednictvím datové sítě, jejíž páteří je protokol X.25. Pro představu – ověření transakce trvá okolo deseti sekund. Autorizační systém ověřuje platnost karty, PIN a finanční krytí.

Podle druhu služeb lze bankomaty rozdělit na jednoúčelové, sloužící pouze k výplatě hotovosti, a víceúčelové, které mohou navíc poskytovat další služby, jako např. výpis stavu účtu, soupis posledních transakcí, vklad v hotovosti, informace o službách banky a podobně.

Zajímavou operací jsou vklady v hotovosti pomocí bankomatu. Technicky je tato operace realizována tak, že klient vsune do bankomatu svou bankomatovou platební kartu. Bankomat ověří, zda má klient do něj přístup, a vydá mu ze zásobníku obálku na hotovost. Na tuto obálku klient napíše číslo účtu, v jehož prospěch má být hotovost připsána, a vloží do něj bankovky. Obálku pak vhodí určenou štěrbinou do zvláštní kazety. Banka v pravidelných intervalech provádí otevření kazety, přepočítání peněz a jejich připsání na požadovaný účet. Variantou tohoto zařízení je bankomat schopný rozpoznat hodnotu a pravost peněz, vložená částka pak může být na účet připsána automaticky.

V souvislosti s rozvojem elektronického obchodování jsou v současnosti v USA testovány tzv. domácí bankomaty. Jako bankomat potom slouží PC vybavené čtečkou čipových karet. Pomocí takového bankomatu nejsou vypláceny fyzické peníze na ruku, ale elektronické peníze, které jsou uloženy na platební kartě.

Jak se platí kartou
Pro ilustraci si popišme, co se děje při platbě kartou. Představte si zákazníka, který platí například za večeři, a předá kartu číšníkovi. Ten pomocí imprinteru nebo pomocí platebního terminálu zaregistruje transakci a odešle ji bance hoteliéra. Hoteliérova banka a banka vydavatele karty mají otevřený účet v clearingovém a zúčtovacím centru, prostřednictvím kterých dochází k mezibankovnímu převodu. Prostřednictvím těchto účtů dojde k převodu peněz z účtu hosta na účet hoteliéra.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Portégé 3010CT - malý krůček k dokonalému notebooku

Témata článku: Transakce, Praktický pomocník, Pokladní systémy, Platební systém, Mechanický snímač, Karta, Optimum, Mastercard, Obálky, Maestro, Popsaný postup, Visa, Elektrický impuls, Jak, První kopie, Druhá kopie, Kreditní karta, Platební karta, American Express, Cirrus, Debetní karta, Automaty, Výše, Platební transakce, Klient


Určitě si přečtěte

Co když chce Microsoft nahradit Windows Linuxem. Dokážete si to představit?

Co když chce Microsoft nahradit Windows Linuxem. Dokážete si to představit?

** Windows už dávno nejsou pilířem podnikání Microsoftu ** Mnohem více mu vydělává cloud ** Pojďme si trošku zaspekulovat, kam až by to mohlo zajít

Jakub Čížek | 93

AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3: počet jader zůstává, výkon rekordně roste

AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3: počet jader zůstává, výkon rekordně roste

** AMD představilo novou generaci desktopových procesorů řady Ryzen 5000 ** Nová architektura Zen 3 přináší mnoho vylepšení a přibližně 19% zvýšení výkonu IPC ** Všechny modely budou v prodeji 5. listopadu

Karel Javůrek | 42


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk