ISDN – zpátky ni krok!

Co můžeme od ISDN očekávat po technologické stránce.
ISDN se stává velice lákavou výzvou pro segment trhu zvaný SOHO (Small Office Home Office). Co znamená zkratka ISDN (kromě toho, že znamená Integrated Services Digital Network) by měl osvětlit tento článek.

Začalo to ve Státech …
S příchodem osobních počítačů na konci 80. let přibývá počet uživatelů telekomunikačních linek, kteří je využívají pro přenosy dat. Tím vzniká požadavek, aby také komunikace v síti telefonní byla digitální a tudíž vhodná pro přenos dat – a zde je okamžik vzniku ISDN.

ISDN (česky tedy integrovaná síť digitálních služeb) je založeno na definici CCITT (nyní ITU-T – International Telecommunication Union), která ujasňuje vztahy mezi veřejnými nebo pobočkovými ústřednami a koncovými zařízeními (ISDN–telefony, ISDN-faxy, počítačové karty). Velká výhoda ISDN spočívá v tom, že využívá stávající telekomunikační linky, komunikace probíhá digitálně po celé přenosové trase a propustnost tras je mnohem vyšší než u analogových přenosů.

Jen pro každého druhého?
V naší republice je zaváděn evropský standard euroISDN, nemusíme se tedy potýkat s přechodem z národního standardu na euroISDN, jak tomu bylo v evropských zemích, kde byly národní varianty ISDN zavedeny. Základní podmínkou pro zavedení ISDN u nás je digitalizace veřejných telefonních ústředen. Digitalizace je v současnosti hlavním cílem SPT Telecom. V současnosti je digitalizováno zhruba 50 procent celé sítě u nás (v západních zemích dosahuje digitalizace více než 90 procent). Oněch 50 procent je číslo, které musíte mít na zřeteli, začnete-li uvažovat o zřízení ISDN-přípojky. Možná, že zrovna u vás není digitalizace sítě tak daleko, abyste si mohli ISDN pořídit. Nejlepší je informovat se na nejbližším obchodním místě SPT Telecom.

A co že to ISDN tedy je? Velice lapidárně řečeno je „přípojka ISDN“ jen dalším typem telefonní přípojky, která však poskytuje širokou paletu nejrůznějších služeb. V následujících odstavcích se budeme věnovat nejdříve přípojce samotné a poté krátce oněm službám.

Dva krát dva jsou tři a více
Přípojka ISDN je (pokud ji nepřipojíte přímo do pobočkové ústředny) vlastně jenom krabička podobná vaší telefonní zásuvce ve zdi, do které přinejhorším zapojíte ISDN-telefon a můžete vesele telefonovat. To byste však ISDN velice podcenili. Vždyť k té krabičce můžete připojit spoustu jiných zařízení na přenos souborů, videokonference, surfování po Internetu, faxování apod. Prostě všechno, k čemu jste dosud potřebovali modem nebo pevnou linku od poskytovatele Internetu. Zde jsou jen dva úvodní zádrhele. Přenosová rychlost, které můžete maximálně dosáhnout, je 128 kb/s (pořád vyšší než všechny modemy), a pokud chcete skutečně vše, co ISDN nabízí, náležitě využít, musíte si pořídit zbrusu nové zařízení (telefon, fax, počítačové karty). Existují zařízení nazývaná terminal adaptery (TA), přes které k ISDN-přípojce zapojíte i starý analogový telefon, tím ale určitě nevyužijete plně možností ISDN.

Trocha nepoezie nikoho nezabije
V terminologii ISDN figurují dva základní typy přístupu. Prvním z nich je základní přístup BRI (Basic Rate Interface; nebo taky BRA, 2B+D, v nabídce SPT Telecom jako euroISDN2), druhým primární přístup PRI (Primary Rate Interface; nebo taky PRA, 30B+D, euroISDN30). Nejpodstatnější v předchozích zkratkách jsou ona písmenka B a D. Označují totiž komunikační kanály, ze kterých se jednotlivé přípojky (přístupy) skládají. B označuje datový přenosový kanál s kapacitou 64 kb/s. Jak již vnímavý čtenář pochopil, má přípojka BRI dva takovéto kanály (odtud maximální přenosová rychlost 128 kb/s). D-kanál – přenosový kanál signalizace – má u této přípojky kapacitu 16 kb/s.

Právě tato základní přípojka by měla být nejlepším řešením pro oblast SOHO (Small Office Home Office). Lze ji zapojit dvěma způsoby. Prvním je point-to-point, kdy dráty od operátora služeb ISDN vedou do pobočkové ústředny, druhým (určeným právě pro SOHO) je point-to-multipoint, kdy dva dráty, například od Telecomu, končí v již zmiňované telefonní zásuvce na zdi vaší kanceláře (ta pak tvoří tzv. rozhraní NT). Do této krabičky se pak nezapojí jenom jeden „normální“ telefon, jak jsme zvyklí, ale čtyřdrátová sběrnice, na kterou lze pověsit až osm různých zařízení (telefony, faxy, terminálové adaptéry, počítačové karty). Tento fakt ve spojení s definicí služby MSN (viz dále) umožňuje mít jednu přípojku, více zařízení a ke každému zařízení jiné telefonní číslo. Stále však počet současných spojení (hovorů) je omezen na dva. Proč? Protože 2B+D jsou pořád jenom dvě.

Druhý typ přípojky ISDN PRI má 30 (ve Spojených státech 23) přenosových datových B-kanálů a jeden signalizační D-kanál, všechny však mají přenosovou rychlost 64 kb/s. Dva páry drátů, které tuto přípojku tvoří, lze zapojit pouze jako point-to-point, a to buď na pobočkovou ústřednu, nebo do počítače na k tomu určenou počítačovou kartu.

Služby ISDN
Nyní se budeme věnovat službám, které může svému uživateli poskytnout ISDN-přípojka. Služby se týkají nových možností telefonování a také datových přenosů.

Uživatelé pobočkových ústředen po shlédnutí popisovaných služeb prohlásí, že to pro ně není nic nového, podobné služby přece nabízí jejich pobočková ústředna! Ale prosím, pozor, rozdíl mezi službami poskytovanými pobočkovou ústřednou a službami ISDN je v tom, že ISDN nabízí tyto možnosti všem účastníkům v celé telefonní síti, nikoliv pouze těm, kteří jsou připojeni k pobočkové ústředně a mohou jejích služeb využívat pouze na vnitřní straně této pobočkové ústředny.

První službou je vícenásobné uživatelské číslo (MSN). Součástí ISDN-přípojky je několik samostatných telefonních čísel. Tato čísla může uživatel přiřadit jednotlivým koncovým zařízením, připojeným k této ISDN-přípojce. To znamená, že si volající může přesně vybrat zařízení, se kterým chce komunikovat. Nemůže se tedy stát, že na telefonním záznamníku najdeme nahrané „pípání“ modemu nebo že na telefonické volání se ohlásí fax. U ISDN-přípojky jsou tato čísla samostatná telefonní čísla, která mohou jít jak za sebou (např. 654321, 654322, 654323, …, 654327), tak to mohou být čísla odlišná, tak, jak jsou volná v ústředně (např. 621385, 623456 ap.). Přípojka pro pobočkovou ústřednu obdrží pouze jedno číslo, ale zato získá automaticky funkci provolby (služba DDI).

Demokracie je, když …
Služba předání čísla volajícího volanému účastníkovi (služba CLIP). U analogového telefonu zůstává volající anonymní, dokud volaný nezvedne telefon a volající se nepředstaví. U ISDN-telefonu se na displeji volaného zobrazí číslo volajícího účastníka. Tato služba funguje v tom případě, že oba používají ISDN-telefon. Předává se úplné číslo volajícího, tzn. včetně směrového čísla a provolby, je-li přístroj připojen k pobočkové ústředně.

Předávání čísla volajícího se velmi často používá při přenosech dat, kdy se předem vybírají účastníci, kteří mají přístup do výpočetního systému volaného. Vzniká tím tedy další bezpečnostní prvek, který chrání údaje v počítačích, protože pouze vyjmenovaná telefonní čísla mohou zavolat a připojit se k počítači volaného.

V minulém odstavci jsme si vysvětlili, jak užitečné je předání čísla volajícího. V rámci demokracie však musí existovat možnost tuto funkci potlačit. To umožňuje služba potlačování předávání čísla volajícího (služba CLIR). Z různých důvodů si může volající přát, aby zůstal v anonymitě (např. kdyby volaný po zjištění, kdo volá, odmítl hovor přijmout, nebo pokud volající nechce, aby volaný podle předvolby zjistil, kde se volající nachází). Potlačení předání čísla se může provádět trvale (potom se na ústředně nastaví příznak „nepředávat číslo“) nebo pouze pro jednotlivé případy.

A kdybych tu nebyl, jsem jinde
Služba přesměrování volání umožňuje předávání hovorů dál, dalšímu účastnickému číslu. Není přitom rozhodující, kde se další přístroj nachází, ani jakého je druhu – analogový, digitální nebo mobilní. Tuto službu mohou využívat např. uživatelé, kteří mají pracoviště ve firmě i doma a chtějí, aby i hovory z firmy zazvonily u nich doma. Ti, kteří se potřebují volně pohybovat, si mohou hovory přesměrovat na svůj mobilní telefon. Každé číslo na ISDN-přípojce může být přesměrováno na jiné číslo.

Služba přesměrování hovorů se může používat v různých variantách:

  • hovor se vždy ihned přesměruje na jiné číslo, takže se na původním čísle už nedá přijmout, protože přesměrování je nastaveno už v ústředně;
  • hovor se přesměruje tehdy, je-li volaný účastník obsazený. To je užitečné pro linky typu hot-line, dispečinky a všude tam, kde je zapotřebí, aby se volající opravdu dovolal;
  • hovor bude přesměrován, nepřihlásí-li se účastník do stanoveného časového limitu. Tento limit je cca 15 sekund a po této době je hovor přesměrován na další číslo. První volaný účastník má tedy možnost přijmout hovor, než bude přesměrován.
Navíc si mohou účastníci objednat u Telecomu službu trvalého přesměrování telefonního čísla. Volání pak přijímá speciální zařízení, které přesměruje hovor na další číslo. Tuto možnost může využít firma, která se přestěhovala do jiného města, ale nechce, aby se změnilo její telefonní číslo, které všichni zákazníci znají.

Náklady spojené s převedením hovorů na další číslo nese ten účastník, který přesměrování nastavil nebo objednal. Volající nese náklady pouze k prvnímu číslu. Hovor, který byl jednou přesměrován, nelze už dál přesměrovat.

ISDN definuje ještě další služby jako zaparkování hovoru, zaklepání, přepínání hovorů, zpětné dotazy a další, jejichž popisem bychom mohli strávit zbytek roku.

No nekupte to!
Na závěr se pokusím nasimulovat, jak by mohl web-surfer počítat. Vezměme to takto: Za pořízení telefonu zaplatí (nebo zaplatil) 3 500 korun. Za zřízení základní ISDN-přípojky zaplatí nyní 6 450 korun; pokud nemá ještě ani „normální“ telefon, pak to bude 9 950 korun. Za kvalitní modem, který však ani tak nedosahuje možností jednoho B-kanálu, není problém také zaplatit kolem 6 tisíc. V každém případě jsou náklady na hardware v obou případech zhruba stejné a přitom máte v případě ISDN převelice kvalitní modem a jeho používáním neobsazujete linku, protože se lidi mohou dovolat po druhém B-kanálu.

Další srovnání se pak týká samotného připojení k Internetu. Tady je už třeba hledat. Telecom poskytuje neomezený přístup k Internetu přes modem za 569 korun měsíčně, nejlevnější neomezené připojení k Internetu pomocí ISDN se pohybuje pod dva a půl tisíci, avšak můžete najít různé nabídky různých poskytovatelů (například 95 korun měsíčně a dvě koruny za minutu u INECu nebo 950 korun za 21 hodin a korunu za minutu navíc u Bohemia.Net). A ještě jsem zapomněl – za normální telefon si Telecom účtuje zhruba stovku měsíčně, za nenormální ISDN-přípojku necelých devět set. Poplatky za impulsy jsou stejné.

Tak si to spočítejte. Pokud vám to stále nevychází, začtěte se do dalšího článku, který se službami ISDN zabývá po cenové stránce.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Ještě k FAT32: jak to, že mně potom nefunguje DOS?

Témata článku: Analogový přenos, ISDN, Neomezený přístup, Různé typy, Pevná zeď, Nejlevnější mobilní telefony, Druhý případ, Home Office, Telefonní číslo, Základní možnost, Basic Rate, Soho, Faxy, Union, Telefonní linka, Kanál, Druhý typ, Samostatná služba, Krok, Druhá varianta, První případ, Evropská zásuvka, První minuta, Interface, První karta


Určitě si přečtěte

Vyšel Windows 10 October 2020 Update. Poradíme, jak je stáhnout a co je nového
Vladislav Kluska
October 2020 UpdateWindows 10
Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Možná největší problém je nedostupnost, nejžádanější kusy jsou vyprodané

David Polesný | 33

David Polesný
VánoceNotebooky
Google chystá funkci, která z chytrého Gmailu udělá hloupý Gmail
Lukáš Václavík
SoukromíGmailGoogle
Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

** Když máte na notebook více než 20 tisíc korun, odpadají kompromisy ** Notebooky na práci dostávají tenká kovová těla a styl ** Herní notebooky zvládnou i nejmodernější hry v plné kvalitě

David Polesný | 43

David Polesný
Notebooky
10 míst na mapách Googlu, která nesmíte vidět. Nahradily je čtverečky

10 míst na mapách Googlu, která nesmíte vidět. Nahradily je čtverečky

** Deset míst, které nesmíte vidět ve webových mapách ** Jsou to letiště, základny i elektrárny ** Nejvíce míst tají Francie

Jakub Čížek | 21

Jakub Čížek
Mapy GoogleMapy
Micro:bit V2: Tuto destičku plnou čipů dokáže naprogramovat i vaše babička

Micro:bit V2: Tuto destičku plnou čipů dokáže naprogramovat i vaše babička

** Chcete se teď hned naučit programovat čipy? ** Nechcete nic instalovat a číst zdlouhavé manuály? ** Naprogramujeme si Micro:bit, který zahraje Tichou noc

Jakub Čížek | 33

Jakub Čížek
Pojďme programovat elektronikuProgramování pro děti

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5