Daně po Internetu zaznamenávají úspěch

Od zavedení možnosti podávat přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím Internetu uplynul již nějaký pátek. Doufáme, že doba prvních reakcí po zavedení této služby již uplynula a s klidnou hlavou se můžeme podívat na to, co nám nová služba přináší a jaký zaznamenala po svém uvedení zájem.
Daně po Internetu zaznamenávají úspěch

Z tohoto důvodu jsme kontaktovali pana Michala Faltýnka z Ministerstva financí, který je ředitelem odboru 47 automatizace daňové soustavy a informačních technologií a jenž nám ochotně veškeré dotazy zodpověděl.

Pouze jeden prohlížeč

Pojďme se na úvod ještě krátce vrátit k tomu, co vyvolalo po uvedení takovou vlnu negativních reakcí. Jednalo se o nemožnost podávat přiznání k daním z jiného prohlížeče než Internet Explorer a jen z platformy společnosti Microsoft. Dokonce byla podána stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a k této věci se mnohokrát vyjadřovali i představitelé obou ministerstev, Ministerstva informatiky a Ministerstva financí (MF). ÚOHS nakonec však došlo ke zjištění, že v postupu MF nebylo shledáno porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Pokud bych se k tomu měl vyjádřit já osobně. Zajímalo mě, na kolik byly tyto stížnosti podloženy skutečnými požadavky podnikatelských subjektů. Kontaktoval jsem proto v tomto směru několik firem. Ani jedna v tom, že se k přiznání daně používá prohlížeč Internet Explorer neviděla žádný problém. V některých společnostech je využíváno multiplatformní prostředí, ale žádná neběžela pouze na Linuxu či jiné alternativní platformě. Skoro to vypadá na vznik celého problému pouze na akademické úrovni. Navíc byl možná zcela zbytečný, protože už od počátku Ministerstvo financí počítalo s úpravou programového vybavení tak, aby bylo možné podávat přiznání i z jiných operačních systémů a prohlížečů. Skutečnost, že se tomu tak nestalo hned od zavedení služby není na chybu. Nejedná se o žádný malý projekt typu webových formulářů společnosti XY pro komunikaci se zákazníky, ale jde o celorepublikový systém. Pro prvotní spuštění byl tedy vybrán nejrozšířenější prohlížeč, ať se to někomu líbí nebo ne a zatím se pracuje na další funkcionalitě.

Ze statistiky přístupů jednotlivých uživatelů na hlavní stránku (je dostupná pro všechny typy operačních systémů a prohlížečů) jasně vyplývá jednoznačná převaha operačního systému firmy Microsoft – jejich podíl je za dobu fungování aplikace 98,2%. Ze statistik je rovněž zřejmé, že řada uživatelů jiných prohlížečů má operační systém od firmy Microsoft.

Další funkcionalita

Důvod, proč byly přednostně spuštěny aplikace DPH, silniční daně a daně z nemovitostí je jednoduchý: z hlediska zpracování se jedná o jednodušší daňové agendy, zároveň však agenda DPH tvoří největší objem v rámci celé agendy daňové správy. Agendy příjmových daní jsou komplikovanější pro problematiku příloh k přiznání. Navzdory tomu už v červnu 2003 bude nasazena nová verze programového vybavení umožňující přijmout XML soubor s elektronickým podpisem, který bude kompletně vytvořen SW třetí strany. Tím bude zajištěna možnost přijmout podání z PC s libovolným operačním systémem a prohlížečem, jestliže odesílatel bude schopen vytvořit požadovaný soubor dle standardní specifikace, jež bude uvedena na internetu.

Uvedený postup bude plně v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je povinností správce daně zveřejnit strukturu a tvar podání. K úpravě vlastního programu na vyplnění přiznání i pro jiné prohlížeče zatím nedojde, avšak i s touto úpravou alespoň pro nejčastěji užívané prohlížeče se stále počítá.

V červnovém termínu nebudou ještě zpřístupněny všechny zbývající agendy – např. elektronické podávání přiznání k daním z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob. Tato podání budou možná nejdříve začátkem příštího roku. V červnu se však již počítá se zavedením možnosti tzv. obecného podání, tj. různých žádostí, stížností apod.

Knihovna PJ

Další problém byl s knihovnou tříd "PJ", která podle vyjádření Ministerstva financí používá aplikace výhradně pro práci se soubory Adobe Acrobat PDF. Tedy v případě, kdy data z aplikace má uživatel zájem vytisknout do standardního formuláře pro podání přiznání. Což v případě elektronické komunikace uživatel vůbec nemusí učinit.  Autorem knihovny je Etymon Systems Inc. a její použití se řídí podmínkami "GNU General Public License Version 2".

Ministerstvo si stojí za tím, že pokud byly v této knihovně provedeny autory programu změny, jsou tyto změny v souladu s podmínkami "GNU General Public License Version 2" a jsou dostupné na stránce aplikace v části Informace - Licenční podmínky. To znamená, že ta část, na kterou se zmíněné podmínky vztahují, je zveřejněna. Vlastní program při zpracování přiznání, jeho kontrole a odesílání s uvedenou knihovnou vůbec nepracuje a tedy není nutno zdrojový kód v celém rozsahu zveřejňovat. Pan Janík se podle Ministerstva financí prý bohužel neseznámil se všemi informacemi na stránkách ministerstva anebo si podmínky vykládá jinak.

Přestože se představitelé ministerstva domnívají, že z jejich strany nedošlo k žádnému pochybení, byla v zájmu odstranění případných nesrovnalostí uzavřena dohoda mezi řešiteli celého systému a firmou Etymon Systems Inc. V rámci této dohody byla zakoupena licence opravňující ministerstvo k užívání uvedeného programu k danému účelu.

Bezpečnost je nejdůležitější

Tím bychom měli vyřešeny staré bolístky, ale co například mě zajímá více je zabezpečení bezpečnosti celé aplikace. Podle vyjádření Ministerstva financí mají k datům přístup v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pouze pracovníci správce daně, kteří jsou vázáni mlčenlivostí dle uvedeného zákona. Zpracování daňových přiznání (t.j. vyměření daně) probíhá pouze na finančních úřadech v rámci stávajícího informačního systému (systém ADIS). Vyškolení všech uživatelů zajišťuje daňová správa vlastními silami v souladu s rozvojem jednotlivých částí systému.

Odesílání dat z PC na server probíhá prostřednictvím HTTPS protokolu. Protokolem HTTP probíhá pouze načtení aplikace ze serveru na PC, a to především z důvodů větší přenosové rychlosti. Další podrobnosti je možné najít v informacích o aplikaci v sekci zabývající se bezpečností.

Uvedená aplikace – shodně jako celá aplikace pro správu daní na finančních úřadech (systém ADIS) – byla a je vyvíjena externí firmou. Příslušný SW je vždy předán k otestování pracovníkům daňové správy a pak je jimi teprve instalován. Celý provoz a údržba systému tak jsou zajišťovány výhradně pracovníky správce daně, což znamená, že nikdo od řešitelů nemá přístup k datům daňových subjektů (a ani serverům), které se přenášejí nebo ukládají a zpracovávají v rámci celého systému, a to ani pro účely testování při vývoji nových verzí. Rovněž datová síť daňové správy je neveřejná a provoz na ní je trvale sledován příslušnými pracovníky, takže nelze ani „nepozorovaně“ odesílat data mimo resort.

Posíláme data

Ve stávající aplikaci si uživatel vyplní daňové přiznání a  provede kontroly. Pokud přiznání neobsahuje žádné kritické chyby (tzn. žádný rozhodující údaj nechybí anebo není špatný), tak aplikace vytvoří XML soubor s daňovým přiznáním a s použitím standardního kryptografického prostředí. Na straně klienta (jenž je součástí jeho operačního systému) dojde k výběru elektronického podpisu (privátního klíče), který chce uživatel použít a vytvoření jednoho souboru ve formátu CMS. Tento CMS soubor v sobě nese informaci o tom, že se jedná o elektronicky podepsaný soubor obsahující vlastní data (v XML formátu), zaručený certifikát a elektronický podpis. Tento soubor je pak přímo z PC klienta automaticky přenesen protokolem HTTPS na centrální server daňové správy. V nové verzi od června t.r. bude umožněno právě tento krok provádět i SW třetích stran, čímž se odstraní současná podmínka na použití jen jednoho typu prohlížeče (při zachování příslušných standardů).

Informace o podmínkách pro třetí strany, jak si SW upravit pro tuto komunikaci, budou zveřejněny na internetu po dokončení testování ze strany ministerstva.

Obdobným způsobem ve stejném formátu je okamžitě vráceno potvrzení o přijetí souboru na technickém zařízení (serveru) daňové správy. Na centrálním serveru se provádí kontroly na správnost podpisu – zda není neplatný z důvodu vypršení platnosti certifikátu nebo jeho platnost není zrušena z jiných důvodů. Po zkontrolování je soubor s přiznáním odeslán v rámci pravidelné výměny údajů na příslušný finanční úřad (obvykle v noci v rámci plánovaných přenosů) a kopie je uložena do archivu. Na finančním úřadu je pak soubor zpracován v rámci systému ADIS shodně s ostatními přiznáními, pouze nemusí být údaje znovu ručně vkládány do systému.

Výběr firem

Pokud jde o spolupráci s firmami, nejsou na ně podle ministerstva kladeny žádné požadavky či podmínky. Veškeré informace potřebné pro vývoj vlastní aplikace (struktura XML souborů) jsou zveřejněny a budou postupně z rozšiřováním funkcionality ještě upřesňovány. Na případné dotazy je ministerstvo podle svých slov připraveno odpovídat na adrese adis@mfcr.cz. Počet firem, které se chystají toto řešení využít není znám a ani jej ministerstvo nebude zjišťovat.

Statistika

Současný počet podání (9. 5. 2003 ve 14:30) od počátku tohoto roku a z toho za měsíc duben (údaj v závorce) je:

  • DPH – s elektronickým podpisem 224 (194), bez elektronického podpisu 618 (235);
  • Daň z nemovitostí – s elektronickým podpisem 145 (112), bez elektronického podpisu 305 (30);
  • Daň silniční – s elektronickým podpisem 3 (3), bez elektronického podpisu 761 (10);
  • Hlášení o vyplacených částkách – s elektronickým podpisem 0 (0), bez elektronického podpisu 68 (0).

Vzhledem k využití systému především daňovými poradci, je počet subjektů nižší, než počet vlastních podání. Pro ministerstvo je však rozhodující počet podání. Kromě toho je ověřeno, že řada uživatelů si přiznání pouze vyplní, zkontroluje, vytiskne a poté doručí klasickým způsobem. Tyto uživatele evidovat nelze.

Přínos do budoucna

Pokud jde o to, co si od zavedení daňová správa slibuje, tak hlavní přínosy jsou podle nich v těchto oblastech:

  • Zkrácení času na vložení údajů do systému, tedy lepší využití kvalifikovaných pracovníků pro vlastní správu daní a tím možnost více se zaměřit na kontrolu subjektů.
  • Snížení chyb v přiznání díky automatické kontrole, tím snížení počtu vytýkacích řízení a nákladů s tím spojených (poštovné, vlastní čas pracovníků atd.)
  • Zlepšení služeb pro daňové subjekty a tím zlepšení morálky daňových subjektů při podávání daňových přiznání.

Pochvala ministerstvu

I když se zpočátku po uvedení služby objevovaly negativní reakce, nevidím důvod proč ministerstvo za tento počin nepochválit. Jedná se o značný posun k tzv. „elektronické vládě“ a jak je vidět nová, služba si už za dva měsíce po uvedení uplatnění mezi uživateli našla.

Diskuze (60) Další článek: Microsoft NET Passport: další problémy!

Témata článku: Internet, Internet Explorer, Daně, Celá firma, Finanční problém, Značný posun, Celý systém, Nemovitost, Úspěch, Prvotní spuštění, Technické zařízení, Elektronický formát, Stížnost, Datová síť, Třetí strana, Celá knihovna, Daňová správa, Celý provoz, General Public License, Finance, Rámec


Určitě si přečtěte

7 nejvýkonnějších jaderných elektráren světa: Temelín ani Dukovany si neškrtnou

7 nejvýkonnějších jaderných elektráren světa: Temelín ani Dukovany si neškrtnou

** Představíme vám sedm nejvýkonnějších jaderných elektráren ** Srovnáme je s Temelínem, Dukovany a největší solární farmou ** Naznačíme, kde tkví hlavní výhody tohoto zdroje elektřiny

Karel Kilián | 115

Co je to 5G a proč technický šéf T-Mobile US varuje před přílišným optimismem

Co je to 5G a proč technický šéf T-Mobile US varuje před přílišným optimismem

** Občas to vypadá, že 5G vyřeší úplně všechny problémy světa ** Zrychlí internet, pokryje venkov, umožní svět IoT ** Technický šéf amerického T-Mobilu před tímto pohledem varuje

Jakub Čížek | 29

7 důkazů, že e-mailové klienty ještě nevymřely

7 důkazů, že e-mailové klienty ještě nevymřely

** E-mailové klienty pro desktop jsou stále populární. ** Na výběr je několik možností. ** K dispozici jsou i experimentální aplikace.

Vladislav Kluska | 73Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test fotolabů

Oklamali jsme rozpoznání obličeje

13 tipů pro rychlejší Wi-Fi

Test NVMe SSD 500 GB