CZ.NIC: Aktivní i mimo ČR

Zástupci sdružení CZ.NIC představili zásady obchodních podmínek pro registrátory, které byly schváleny na nedávno konané valné hromadě sdružení. Náš článek přináší všechny důležité a nové informace.

Kdo je registrátor a kdo zákazník? …

Nejprve uveďme, kdo je zákazníkem – tento bod není příliš problematický: zákazník je smluvní partner registrátora, který je konečným uživatelem služeb poskytovaných sdružením CZ.NIC.

A nyní k registrátorům: registrátorem se myslí osoba, se kterou sdružení CZ.NIC uzavře smlouvu. Registrátor je oprávněn přistupovat k centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru. U každého doménového jména je evidován v jednom okamžiku právě jeden registrátor. Registrátorem může být pouze obchodní společnost se sídlem na území České republiky, která musí splňovat obecné právní  podmínky (ve smyslu obchodní bezúhonnosti) a má oprávnění k podnikání v oblastech týkajících se činnosti registrátora dle Obchodních podmínek.

Techické podmínky na registrátora jsou následující: informační systém registrátora musí komunikovat s centrálním registrem prostřednictvím protokolu R-R dle technické specifikace, registrátor musí také poskytovat službu telefonické podpory v režimu 7×24×365 (tedy non-stop) a způsob zpracování dat zákazníků musí být v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

… a jaký by měl mezi nimi být vztah?

Smlouva mezi zákazníkem a registrátorem musí splňovat tyto minimální parametry: zákazník je kdykoliv oprávněn smlouvu s registrátorem vypovědět v případě závažného porušení smlouvy registrátorem; Smlouva mezi registrátorem a zákazníkem musí definovat podmínky, za kterých je zákazník oprávněn změnit registrátora a musí také obsahovat ustanovení, ve  kterém zákazník udělí souhlas s přístupem sdružení CZ.NIC k datům o zákazníkovi; Tato smlouva nakonec také musí respektovat Pravidla registrace doménových jmen v rámci domény nejvyšší úrovně .cz.

Na tomto místě se také hodí uvést, že nezměněno zůstává to pravidlo, že si zákazník doménu registruje na 1 rok, přičemž prodloužit její registraci si může opět na 1 rok, či jeho celé násobky (pokud stojí o delší dobu registrace). Ovšem z pohledu zákazníka je třeba dát pozor na to, aby v případě prodloužení registrace domény na dobu delší než 1 rok bylo zajištěno, že registrátor částku za toto prodloužení také poukáže sdružení CZ.NIC. Může se totiž (teoreticky) stát i nálsedující případ: zákazník si doménu předplatí dejme tomu na 20 let a registrátorovi bude částka za prodlužování této registrace účtována vždy po roce – pokud však registrátor třeba po dvou letech ukončí svoji činnost a nebude se zákazníkem chtít vyrovnat předem přijatou platbu, pak běda – jak zástupci sdružení CZ.NIC uvedli, problémem tohoto typu se rozhodně zabývat nebudou a zákazník se bude muset tahat o své peníze s nezbedným registrátorem sám. 

Udělení statutu registrátora …

Jak probíhá řízení o udělení statutu registrátora? Sdružení CZ.NIC přezkoumá podané žádosti a nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti rozhodne. Smlouva se s registrátorem uzavírá na dobu 1 roku a prodlužuje se (automaticky, pokud jedna ze stran neoznámí nezájem) o 3 roky, a to i opakovaně. Registrátor je také povinen v termínu dle smlouvy ohlásit připravenost k provedení akceptačních testů.

K tomuto bodu je důležité vědět, že pokud smlouvu nechce obnovit sdružení CZ.NIC, MUSÍ danému registrátorovi oznámit důvody, které jej k tomu vedou.

Odpovědnost registrátora za správnost poskytovaných údajů

Registrátor je odpovědný za úplnost, pravdivost a přesnost veškerých údajů, které uvede v komunikaci se sdružením CZ.NIC. Registrátor je také povinen na žádost sdružení CZ.NIC doložit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení takové žádosti podklady, ze kterých lze úplnost, pravdivost a přesnost takových údajů ověřit.

Změna záznamů vedených v centrálním registru

Změnu záznamů o doménovém jménu je oprávněn provést pouze ten registrátor, který je aktuálně veden jako registrátor daného doménového jména.

Změnu záznamů o subjektech a osobách je oprávněn provést kterýkoliv registrátor (toto ustanovení zjednodušuje ty případy, kdy má zákazník registrováno více domén u více registrátorů).

Změnu záznamů o registrátorovi konkrétního doménového jména je oprávněn provést nový registrátor na základě požadavku zákazníka

Přerušení a omezení komunikace

Sdružení CZ.NIC je oprávněno přerušit komunikaci, když je ze strany registrátora vedena v rozporu s Pravidly komunikace. CZ.NIC je také oprávněno pozastavit přijímání požadavků od registrátora, když jsou generovány v rozporu s Pravidly komunikace.

Pár informací ekonomického rázu …

Registrátor je povinen zaplatit sdružení CZ.NIC za každý započatý rok trvání smlouvy roční poplatek stanovený v ceníku služeb (tento ceník je teprve v jednání, po schválení bude zveřejněn).

Registrátor skládá u sdružení CZ.NIC také zálohu určenou k hrazení poplatků za služby sdružení CZ.NIC. Požadavky registrátora na poskytnutí služeb se hradí formou čerpání této zálohy.V případě, že záloha klesne pod stanovené minimum, není registrátor oprávněn zadávat požadavky na poskytnutí dalších zpoplatněných služeb. Zúčtování zálohy a poskytnutých služeb se provádí měsíčně zpětně. Nevyčerpanou zálohu je sdružení CZ.NIC oprávněno použít k úhradě (případných) pohledávek vůči registrátorovi. Nevyčerpaná záloha se vrací registrátorovi po ukončení smlouvy do 30 dnů.

K uvedeným informacím o záloze je třeba dodat, že její výše je také teprve v jednání (po schálení bude zveřejněna). Pravděpodobně zhruba 150.000 Korun z této zálohy bude tzv. mrtvou zálohou (minimální výší, pod kterou záloha nesmí klesnout) a vše, co bude stanovenou částku převyšovat, bude používáno ke zúčtování požadavků registrátora na zpoplatněné služby sdružení CZ.NIC tak, jak bylo uvedeno v předešlém odstavci.

Samotné velkoobchodní ceny, stanovené pro registrátory za registraci domén, jsou také teprve projednávány, zástupci sdružení se však domnívají, že by se měly pohybovat v rozmezí 0,5 – 0,7 násobku současných koncových cen za registraci. Pak už bude záležet jen na konkrétním registrátorovi, jakou cenu (a případně za jaké přidané služby) sám nabídne.

Změny obchodních podmínek

Případné změny obchodních podmínek CZ.NIC oznámí nejpozději 6 měsíců předem - registrátor je pak oprávněn ve lhůtě 3 měsíců vypovědět smlouvu (bude mu vrácena alikvotní část  z ročního poplatku).

Speciální případ registrátora: LRR (Last Resort Registry)

LRR (Last Resort Registry) je zvláštní druh registrátora provozovaný sdružením CZ.NIC. Je-li u doménového jména evidován jako registrátor LRR, komunikuje sdružení CZ.NIC s držitelem doménového jména přímo bez prostřednictví registrátora.

V případě, že registrace doménového jména, u kterého je uveden jiný registrátor než LRR, není prodloužena, je sdružení CZ.NIC oprávněno převést doménové jméno po uplynutí doby, na kterou bylo registrováno, do LRR, a to nejdéle na dobu 1 měsíce.

V případě, že registrace takto převedeného doménového jména není prodloužena ani v době, ve které se doménové jméno nachází v LRR, končí jeho registrace uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci …

K LRR je třeba uvést několik poznámek. Při spuštění nového systému registrace domén (což bude ještě popsáno níže), budou všechny domény převedeny do LRR a do působnosti jednotlivých registrátorů budou předávány postupně dle podmínek.

LRR má být do budoucna primárně záchrannou sítí pro ty domény, u nichž nedošlo k uhrazení prodlužovacího poplatku a také pro ty domény, které se nevlastní vinou ocitly bez registrátora (například pokud jejich registrátor náhle ukončí činnost).

Proto, aby jednotlivé domény vědomě nezůstávaly v LRR déle, než je nezbytně nutné (de fakto také proto, aby LRR nebylo přímým konkurentem registrátorů), zvažuje sdružení CZ.NIC zavedení „sankčních“ cen za pobyt v LRR. Tyto ceny by měly být citelně vyšší než u standardních registrátorů a měly by být upravovány podle toho, jak velké množství domén aktuálně v LRR vědomě dlí (ideálním minimem, kterého by rychle chtěli dosáhnout, je dle zástupců CZ.NIC tak 1% všech domén) – pokud se jejich počet bude snižovat příliš pomalu, budou ceny za LRR zvyšovány. Dalším nástrojem v tomto ohledu je také to, že LRR bude poskytovat doménám jen „životně nezbytné“ služby – domény se v LRR nedočkají mnohdy ani toho, co bude standardem u ostatních registrátorů (např. povinné call centrum atd.), natož aby jim byl poskytnut nějaký nadstandard.

Sankční ceny se nebudou dotýkat těch domén, které do LRR pouze „spadnou“: jednak z důvodu neuhrazení prodlužovacího poplatku, kdy bezplatná ochranná doba bude již zmíněný 1 měsíc (vlastník domény samozřejmě dostane upozornění) a za druhé z důvodu nezaviněné ztráty registrátora - v tomto případě může doména bez sankcí zůstat v LRR až do vypršení aktuální doby, na níž je předplacena (+1 ochranný měsíc po vypršení této doby).

Kdy a jak nový systém začne fungovat?

Prozatím udávaným termínem zprovoznění nového systému registrace domén stále zůstává září tohoto roku. V tomto měsíci by (ke dni náběhu) měla být všechna doménová jména převedena do LRR a poté převáděna dle pravidel do působnosti jednotlivých registrátorů (jak už bylo uvedeno výše). V případě, že ke dni náběhu bude registrátor veden u doménového jména jako plátce (idacc), je tento registrátor oprávněn požádat, aby byl zaregistrován jako registrátor pro dané doménové jméno.

Uveďme ještě, že CZ.NIC předpokládá, že registrátorů by na našem trhu mohlo fungovat zhruba 10 či 15. Jak ale zástupci toho sdružení uvedli, jsou možné i extrémy v jejich počtu (3 či také 50) –  vše se teprve ukáže se zprovozněním nového systému.

Aktivity CZ.NIC v Evropě

V rámci tiskové konference o zásadách obchodních podmínek pro registrátory zástupci sdružení CZ.NIC také uvedli, že jim spolu se správci národních domén nejvyšší úrovně ze Slovinska a Lucemburska bylo nabídnuto přidružené členství ve sdružení EURid (jehož stálými členy jsou registrátoři z Belgie, Itálie a Švédska). Toto sdružení kandiduje na správu (a provozování) domény nejvyšší úrovně .eu – o přidělení správy této domény by mělo být rozhodnuto asi do konce tohoto měsíce. Pokud sdružení EURid správu domény .eu získá, CZ.NIC se automaticky dle již podepsaných smluv stane jeho přidruženým členem.

Více informací o aktivitách sdružení CZ.NIC si můžete přečíst zde.

Diskuze (8) Další článek: Chyba v jádru Windows

Témata článku: Zvláštní druh, Nové pravidlo, Akt, Resort, Přidružená služba, Poskytovaný údaj, Nejvyšší vedení, Udávaná doba, Závažné porušení, Jednotlivý člen, Last, Záloha, Nejvyšší úroveň


Určitě si přečtěte

Levný televizor místo drahého 4K HDR monitoru? Na co si musíte dát pozor

Levný televizor místo drahého 4K HDR monitoru? Na co si musíte dát pozor

** 43", 4K, 60 Hz a HDR k tomu za deset tisíc ** Televizor takových parametrů stojí téměř polovinu, co monitor ** Využití televize jako monitoru přináší řadu kompromisů, ale jde to

Tomáš Holčík | 63

Notebook do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Notebook do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 75

Šmírování na Street View: Koukněte se, co zachytily kamery Googlu

Šmírování na Street View: Koukněte se, co zachytily kamery Googlu

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 45

Nejlepší hardware: Skládáme nenáročnou sestavu i extrém na hry

Nejlepší hardware: Skládáme nenáročnou sestavu i extrém na hry

** Poradíme, jaký se teď vyplatí koupit hardware ** Procesory, desky, paměti, grafické karty... je z čeho vybírat ** Počítač ale nemusíte skládat, ukážeme i výhodné hotové počítače

Stanislav Janů | 8

Čistič moře nejenže nefunguje, ale navíc se láme

Čistič moře nejenže nefunguje, ale navíc se láme

** Zařízení v hodnotě 40 milionů dolarů mělo sbírat z hladiny oceánu plovoucí plastový odpad ** Mise ale nenaplňuje očekávání ** Šest set metrů dlouhé monstrum nejen moře nečistí, ale navíc rozpadá

Jaroslav Petr | 25