Co všechno umí digitální tamtamy?

V současné době je na trhu široká nabídka pobočkových telefonních ústředen od mnoha firem. Můžete si vybrat ústřednu jen pro 5 účastníků, ale také ústřednu pro více než sto účastníků, ústřednu analogovou, ale také plně digitální s podporou ISDN.
Milan Nehasil: V posledních několika letech došlo k rychlému rozvoji podnikání ve všech oborech. Jedním ze základů úspěchu je možnost a schopnost domluvit se s dodavatelem, zákazníkem, zaměstnancem. A tak jsou na dobré komunikaci závislé výsledky práce každé firmy. V současné době je na trhu široká nabídka pobočkových telefonních ústředen od mnoha firem. Můžete si vybrat ústřednu jen pro 5 účastníků, ale také ústřednu pro více než sto účastníků, ústřednu analogovou, ale také plně digitální s podporou ISDN.

Co všechno umí ?
Všechny tyto telefonní ústředny plní několik základních funkcí. Propojí příchozí volání s telefonem nebo s dalším zařízením (záznamník, fax, modem apod.), umožňují volání mezi pobočkami a zprostředkují odchozí volání z ústředny do jednotné telefonní sítě (JTS) nebo mobilní sítě. Některé telefonní ústředny dnes dokáží využívat i značně úsporný režim volání. Sem můžeme zařadit spolupráci s GSM-bránou, telefonování pomocí Internetu a různé šetřicí automaty, které vyberou pro telefonní spojení nejlevnější cestu (funkce LCR – Least Cost Routing). Ale telefonní ústředny nabízí i další služby a funkce, které jsou dané jejich typem. Mezi základní funkce můžeme zařadit provolbu, pracoviště spojovatelky, možnosti přidělení oprávnění k volání, příčková spojení, přepnutí na noční provoz, firemní ohlášení, možnost řazení hovorů, vytváření účastnických skupin, automatickou distribuci hovorů, zapojování odchozích linek do série, vytváření vlastního číslování linek. Na straně účastnických přípojek jsou nejčastější funkce: přesměrování linky, přesměrování na záznamník, konferenční hovor, sekretářská souprava, parkování hovoru, převzetí volání, uzamčení telefonu, hlasitý provoz. Na některých typech digitálních přístrojů s LCD displejem můžeme využívat ještě další služby. Například zobrazení datumu a času, volajícího nebo volaného, okamžité ceny hovoru, dobu trvání hovoru a další informace. Při konfiguraci telefonu nebo při používání některých služeb nás může provázet hlasový průvodce.

Digitální nebo analogovou? Ústředny můžeme rozdělit podle velikosti na malé (asi do 30 účastníků), střední (do 100 účastníků) a velké systémy (řádově tisíce účastníků). V oblasti středních a velkých systémů se jednoznačně prosazují již jen systémy digitální, které jsou schopny nabídnout rozsáhlou škálu služeb a funkcí. Rozdělení ústředen podle technologie spojování na analogové a digitální je v dnešní době téměř zbytečné, protože analogové systémy jsou na ústupu a jsou většinou pořizovány jen pro svou nízkou cenu. Ovšem analogové ústředny jsou řízeny digitálními obvody a proto nabídka funkcí a služeb i analogových ústředen může být bohatá. Hlavním rozdílem mezi oběma kategoriemi je způsob přenosu a zpracování hovoru. V analogové ústředně je hovor přenášen přímo v podobě analogového signálu. V digitální ústředně je hovor nejprve digitalizován a ústředna poté již pracuje s digitálním hovorem. Digitální zpracování hovoru umožňuje využití telefonní linky pro souběžný přenos dalších digitálních dat (textových zpráv, obrazu, dalšího datového přenosu) a dalších služeb.

Ukaž, co umíš
Moderní pobočkové telefonní ústředny poskytují kvalitní komunikační funkce a služby nedostupné při použití běžného telefonu. Zvyšují tak efektivitu a pohodlí práce s telefonem, faxem, modemem či počítačem. Malé ústředny pracují většinou bez spojovatelky, avšak ústřednu může obsluhovat i spojovatelka pomocí běžného nebo tzv. systémového telefonu. Větší ústředny ve svém příslušenství nabízejí komfortní spojovací pracoviště pro spojovatelky. U velkých telefonních ústředen můžeme pomocí připojených terminálů sledovat provoz na jednotlivých linkách, konfigurovat ústřednu a sledovat mnohé další důležité údaje.

Nepodstatnou funkcí dnešních ústředen je 100% dostupnost vaší firmy. Tato funkce může přinést nemalý finanční efekt v obchodním styku, kde každé volání představuje potenciální kontrakt. To je v moderních ústřednách možné zajistit hned několika způsoby. Hlasovou poštou (zpráva je uložena v digitální formě na pevném disku v ústředně), hlasovým a informačním systémem (umožňuje volajícímu získat informace nebo být např. přepojen pomocí automatické spojovatelky) nebo zavedením systému přenosných telefonů (např.systém DECT). Účastník je tak k dispozici kdekoli v areálu podniku, a tím se dosahuje nulové ztráty volání. V některých digitálních ústřednách jsou všechny tyto funkce obsaženy v tzv. „Messaging serveru“. Ten má za úkol zpracovat všechna příchozí volání.

Snížit poplatky za hovorné na minimum má za úkol funkce tzv. směrování volání. Je to zvláštní schopnost ústředny vybrat nejlevnější telefonní spojení v závislosti na směru a době volání. Vybere mezi pevnou sítí SPT Telecom, mobilní sítí, Internetem nebo privátní sítí a zvolí alternativu, která je vzhledem k době a směru volání nejlevnější. Předpokladem využití této služby je samozřejmě připojení Internetu a nainstalování GSM-brány.

K ekonomice provozu přispívá i analýza tarifikačních dat a vyhodnocení tarifikačních poplatků. Pokud je vaše ústředna připojena k veřejné ústředně rozhraním ISDN nebo využíváte přijímač 16 kHz značek, máte téměř přesný obraz o provolaných financích. Nutno dodat, že tyto údaje jsou pouze pro vaší informaci, protože SPT Telecom na tyto údaje nebere žádný ohled.

Jak a za kolik
Pokud se chcete spojovat s okolním světem, musíte pobočkovou ústřednu připojit k jednotné telefonní síti (JTS) nebo k mobilní síti (GSM, NMT). Provoz pobočkové telefonní ústředny, je do značné míry závislý na možnostech veřejných telefonních ústředen, zejména potom na způsobech připojení k těmto ústřednám. Pro připojení k JTS je třeba kontaktovat SPT Telecom, který vám podle možností nabídne několik řešení. Můžete si nechat přivést obyčejné „státní linky“ a zapojit je do ústředny. Telecom může tyto linky zapojit do tzv. série. To zajišťuje automatický přechod na další linku, pokud je při volání do vaší firmy první linka obsazena. Máte-li telefonní ústřednu umožňující digitální připojení, můžete využít připojení způsobem PCM (pulsně kódové modulace). To je výhodné zvláště v místech, kde je nedostatečná kapacita vedení. Systém PCM moduluje telefonní signál tak, že jedno vedení je možné využít pro přenos několika samostatných státních linek. Běžně se zapojují na jedno vedení 4 linky. Je možné zapojit i větší počet linek, ale zde už bývá problém s datovým přenosem. V posledních letech se rozšiřuje připojování pobočkových ústředen prostřednictvím digitálních traktů E1 s přenosovou rychlostí 2 Mb/s. K propojení se používají skleněná vlákna nebo kabely s kroucenými páry. Kapacita tohoto digitálního připojení je 32 kanálů. Toto připojení je již poněkud nákladné a záleží na veřejné telefonní ústředně zda toto připojení podporuje.

Kromě připojení k JTS je možné ústřednu připojit k mobilní síti. K tomu slouží zařízení, které se nazývá GSM brána. Je to prakticky modul telefonu GSM, který zprostředkuje propojení mobilní sítě s vaší pobočkovou ústřednou. Připojíte-li GSM-bránu k pobočkové ústředně a zajistíte-li, aby všechna volání do mobilní sítě byla směrována na GSM bránu, uskuteční se volání z telefonu vaší pobočkové ústředny přes tuto bránu pouze za tarif „mobil-mobil“. Stejně tak příchozí volání z mobilního telefonu do vaší firmy přijme tato GSM-brána. Vhodná konfigurace ústředny potom zajistí přepojení hovoru na příslušnou pobočku nebo na spojovatelku. V současné době je již na trhu několik typů těchto zařízení. Bližší seznámení s touto problematikou a přehled nabízených GSM bran, najdete v březnovém čísle časopisu Connect.

…od pantáty vedou dráty
Abychom mohli všechny ty impulsy, tóny a data poslat z telefonu nebo dalších zařízení do telefonní ústředny, je třeba mít odpovídající vedení. To může být metalické (měděné, hliníkové), optické, ale můžeme využít i bezdrátové spojení. Kolik drátů který telefon potřebuje, je různé. Ve většině případů stačí samozřejmě dráty dva. Používáte-li však ústřednu, která umožňuje připojení digitálních telefonů, budete potřebovat vedení s dvěma až šesti dráty pro jeden telefon. Je proto vhodné před nákupem telefonní ústředny zjistit vše potřebné. Poslední dobou se stále více využívá tzv. strukturované kabeláže, která integruje telefonní rozvody a počítačovou síť. Zde se k propojení speciálních rozvodných skříní (rozbočovačů) používá kroucený pár, popřípadě optické vlákno. Uživatel si v této rozvodné skříni propojí, v které místnosti a na jaké zásuvce chce umístit telefonní linku a na jaké počítač.

Co bude dál ?
Jak bude v budoucnu vypadat telefonování, pokud se tmu ještě telefonování bude říkat, je těžké odhadnout. Spíš se nabízí otázka, co čeká Českou republiku v oblasti telekomunikací. Dá se předpokládat, že telefonování téměř splyne s počítačovými sítěmi a malé telefonní ústředny budou jen součástí počítačů. Stále více se bude zřejmě využívat digitalizace hlasu, bezdrátové telefonie a Internetu. Vzhledem k rozšiřování technologie ISDN, ať už v interních sítích, nebo při připojení k veřejné euroISDN budou zřejmě vyhledávány především ústředny s možností využití této technologie. Svou roli zde sehraje i boj o zákazníka kdy už firmám (konečně) nebude lhostejné, že se k nim někdo nedovolá a budou vyžadovat ústředny, které budou vybaveny pro příjem zprávy v jakékoli formě. S touto novou technologií budou potřeba vysoce kvalifikované spojovatelky se znalostí struktury firmy, klíčových osob, všeobecných technických údajů o produktech firmy a s kultivovaným vystupováním.

Základní položky ceníku SPT Telecom za připojení státních linek

Služba Zřizovací poplatek Měsíční poplatky
Zřízení samostatné státní linky 3 500,– Kč 135,– Kč
– zapojení linek do serie 63,– Kč za 1 linku 11,– Kč za 1 linku
– posílání tarifních impulsů 16 kHz 63,– Kč za 1 linku 31,50 Kč za 1 linku
Přípojka euroISDN 2 ( 2 kanály ISDN) 9 950,– Kč 895,– Kč
Přípojka euroISDN 30 ( 30 kanálů ISDN) 75 000,– Kč 7 995,– Kč
Dočasné přípojky euroISDN 30 (na dobu kratší než 3 měsíce) 23 985,– Kč 7 995,– Kč
Zřízení okruhu 2 Mb/s ( 30 kanálů ) 57 900,– Kč 4 050,– Kč
– umožnění provolby 63,– Kč za 1 linku 31,50 Kč za 1 linku
– zapojení linek do série 63,– Kč za 1 linku 11,– Kč za 1 linku
– přenos tarifních impulsů 16 kHz 63,– Kč za 1 linku 31,50 Kč za 1 linku

Co koupit?
V současné době je na trhu množství telefonních ústředen a je těžké poradit, jakou firmu vybrat. Při výběru by vám mohlo pomoci několik následujících rad.
  • spočítejte, kolik účastníků by měla vaše ústředna mít. Je výhodné pořizovat ústředny s možností pozdějšího rozšíření.
  • zjistěte si, jaké připojení je schopna nabídnout veřejná telefonní ústředna, ke které jste připojeni.
  • měli byste dát přednost osvědčené firmě nebo značce, která je na našem trhu zavedena a má dobré servisní zázemí.
  • informujte se o délce záruční doby.
  • zjistěte, zda je k ústředně dodávána kompletní dokumentace v českém jazyce.
  • vyberte pouze ústřednu, která je schválena pro připojení k jednotné telefonní síti. Schválená telekomunikační zařízení musí mít písemné potvrzení a musí být označena příslušnou schvalovací značkou Českého telekomunikačního úřadu.
Zdroj: Connect! 11/99
Váš názor Další článek: Červená ďáblice v pondělí

Témata článku: Telefonní rozvod, Veřejná služba, Brána, Digitální obvod, Velký telefon, Digit, Bran, Přesný obraz, Noční provoz, Všeobecná podoba, Digita, Digitál, Propojené zařízení, D Link, Telefonní linka, Veřejná síť, Nejlevnější mobilní telefony, Analog, Linka, Současná značka, Velká série, Datový signál, Nejlevnější telefon, LinkHry zadarmo, nebo se slevou: balíček Batmanových her a Dead by Daylight zdarma

Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček Batmanových her a Dead by Daylight zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce
Rusko obviňuje astronautku NASA ze sabotáže Mezinárodní vesmírné stanice
Jiří Černý
Mezinárodní vesmírná staniceNASARusko
Pozor na AliExpress. Aby byl pořád levný, musíte zvolit správný způsob dopravy

Pozor na AliExpress. Aby byl pořád levný, musíte zvolit správný způsob dopravy

** Už několik měsíců platí nová daňová pravidla pro zásilky nejen z Asie ** Tkaničky z AliExpressu mohou být stále laciné ** Musíte ale zvolit správného dopravce, jinak poště zaplatíte 150 Kč

Jakub Čížek
E-shopyAliExpress
Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Krásné ženy jsou pro mnohé erotické a sex symboly. Vybrali jsme ty nejslavnější z několika desetiletí filmové a seriálové tvorby. Najdete zde nejen fotografie, ale také název díla, které herečku proslavilo.

Marek Čech
Filmy a seriály
Programujeme ZX Spectrum: Ten nejhloupější možný program v Basicu
Jakub Čížek
Pojďme programovat elektronikuHistorieProgramování
EISA: nejlepší televizory, projektor a multimediální přehrávač pro rok 2021/2022

EISA: nejlepší televizory, projektor a multimediální přehrávač pro rok 2021/2022

I letos se všechny velké akce a veletrhy se spotřební elektronikou zrušily, ale vyhlášení nejlepších produktů dle asociace EISA jsme se dočkali. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší.

Jaromír Puk
Televizory