Cloud a bezpečnost

(inzerce) Používání cloud computingu mění bezpečnostní situaci dat a aplikací podniku. Některé zdroje ohrožení klasických IT prostředí odpadají, jiné vyvstávají.
Cloud a bezpečnost

Cloud computing má pro firmy zvláštní strategický rozměr. Praxe ukazuje, že se odběr ICT služeb z cloudu může na úrovni bezpečnosti projevit velice kladně. Mnoho uživatelů se nehodlá pravidelně ve vlastní režii zabývat množstvím úkolů souvisejících s bezpečností, nebo se obává nákladů na jejich kvalitu. Cloud služby tomuto postoji velmi dobře vyhovují, protože zavedení poskytovatelé služeb ICT mají větší zkušenosti a zaměstnávají výborně vyškolené odborníky.

Jinými slovy, model, umožňující pružný odběr služeb ICT s dynamickým charakterem od jednoho poskytovatele, aniž by bylo zapotřebí vlastních investic do složitých systémů a infrastruktury, skýtá vysokou míru efektivnosti. Navíc dochází k průběžné modernizaci stávajícího prostředí ICT, protože poskytovatelé už z důvodů konkurenceschopnosti pracují s nejmodernějším prostředím ICT. Zajištění nepřerušovaného provozu a bezpečnosti všech dat a aplikací podniku má v každém prostředí nejvyšší prioritu. Oproti klasickým prostředím ICT je u cloud computingu třeba zohledňovat odlišně situované aspekty bezpečnosti. Výpadkům v důsledku přetížení či problémům s dostupností je s pomocí dynamického modelu v cloudu zabráněno. Hrozby jako ztráta nebo krádež (přenosných) počítačů jsou vzhledem k centrálnímu uchovávání (uložení) dat méně kritické. Pozornost je naopak třeba věnovat faktorům jako spolehlivému oddělení dat a aplikací různých podniků a místu zpracovávání dat. Individuální bezpečnostní požadavky zákazníků však závisejí na tom, jak by případné bezpečnostní výpadky ovlivnily obchodní činnost (Business Impact). Velkou úlohu při tom hrají klasifikace dat a aplikací a integrované řízení rizik. Poté následuje výběr poskytovatele a migrace.

Klepněte pro větší obrázek

Z právních důvodů hraje zvláštní úlohu místo ukládání a zpracovávání dat. Často není zjevné, jaká data a aplikace a kdy jsou na jakém serveru – a ve které zemi je umístěn. Zde může docházet k problémům ohledně aplikovatelného zákonodárství nebo ke konfliktům, například se zákonem o ochraně dat. V každé fázi definice sourcingové strategie až po provoz ICT u poskytovatele služeb, je třeba přihlížet k bezpečnostním aspektům spolu s dodatečným úkolem efektivního řízení a kontroly ve smyslu IT-Governance. Přenesení odpovědnosti na specializované poskytovatele firmě ulehčuje situaci, pomáhá snižovat náklady a zvyšovat kvalitu. To je pak zásadní přínos pro udržitelný úspěch podniku. Ze sumy těchto doporučení vyplývá doporučení zákazníkům, aby při výběru poskytovatele cloudu stanovovali vysoké kvalitativní požadavky. Vedle technických znalostí a výkonnosti by měly zahrnovat zvláště důvěryhodnost, spolehlivost a schopnost plnit všechny požadavky podniku, i pokud jde o právní aspekty.

Tři modely cloud computingu

Vzhledem k různorodosti cloudových modelů musejí podniky na základě svých bezpečnostních potřeb a obchodních požadavků rozhodovat, co chtějí využívat. Proto je při rozhodování o realizaci ICT služeb z cloudu vždy zapotřebí klasifikace dat, protože obzvláště kritická data by měla zůstávat ve firmě nebo v zajištěném privátním cloudu. Firmy by měly předávat poskytovateli jen takové aplikace, které jsou jen malou měrou provázány s interními procesy. Vhodné jsou například klasické dávkové práce, jež lze provádět bez další akce uživatele.

Veřejný cloud

U ICT služeb z veřejného cloudu jde o vysoce standardizovaná řešení, která jsou poskytována jako jeden produkt a jsou zpravidla hrazena dle používání. Příklady jsou služby typu Mail, Office nebo Storage. Jsou veřejně a volně přístupné a uživatelé je odebírají přes internet. Stupeň virtualizace technicky vzato kolísá, tu a tam jsou používány dokonce dedikované (jednoúčelové) systémy. Na základě zaměření těchto nabídek však platí, že veřejný cloud většinou nemůže plnit požadavky obchodu a není v žádném případě vhodný pro kritická data.

Privátní (soukromý) cloud

O privátním cloudu se hovoří v případě, kdy lze sloučit výpočetní kapacity v rámci jedné firmy a pružně je přiřadit požadavkům vnitropodnikových uživatelů. Většinou se však má na mysli poskytování jednoúčelového, privátního cloudu, externím poskytovatelem služeb. Je zaměřen na plnění specifických požadavků trhu firemních zákazníků a poskytuje ICT služby dynamicky dle potřeb. Specializovaní poskytovatelé se síťovou kompetencí mohou poskytovat soukromý cloud jako kompletní nabídku end-to-end z jedné ruky. Nabízejí přitom celé spektrum potřebných ICT systémů z mobilních a fixních koncových přístrojů od připojení a síťových služeb po integraci ICT do specifických obchodních procesů zákazníka. Potřebný výkon garantují pomocí smluvně definovaných dohod o úrovních služeb. Zákazníkovi se dostává maximální bezpečnosti.

Hybridní cloud

V současnosti ukazuje mnohé na to, že nejběžnější formou cloud computingu v podnikové sféře bude odběr zdrojů ICT z kombinace veřejného a privátního cloudu, do hybridního cloudu (Hybrid Cloud). Poskytovatelé skládají kompletní nabídku služeb ze soukromého cloudu a veřejných služeb. Tyto jsou integrovány především proto, pokud je zapotřebí určitých funkcionalit, nebo proto, že rostou výhody ohledně vynakládaných nákladů. Tato kombinace může přispět dokonce k bezpečnosti: veřejně přístupná záznamová služba například umožňuje snadné používání a výměnu šifrovaných nebo podepsaných e-mailů mezi dvěma zajištěnými podnikovými doménami. Službou veřejného cloudu tedy lze propojit zajištěné privátní cloudy a při tom zahrnout již integrované bezpečnostní technologie.

Cesta ke cloudu

Zvažuje-li podnik využívání ICT služeb z cloudu, je nutno pečlivě uvážit jeho bezpečnostní požadavky. Přitom má smysl porovnat rizika klasických IT prostředí s riziky cloud computingu. Ke stanovení rizika pro IT či obchod je nejprve třeba identifikovat ohrožení ve smyslu příležitostí a vlivů příčin. Co se může v modelu IT služeb cloud computing v zásadě či konkrétně přihodit? Ve druhém kroku je třeba zjistit, zda existují slabá místa – například nekvalitní či nedokonalé ověřování identity před přístupem ke zdrojům ICT a datům nebo nedostatečná opatření datové bezpečnosti. Integrace bezpečnostních postupů je věcí poskytovatele služeb. Slabá místa nelze zjistit, aniž by byla posouzena technika a její použití, a bezpečnostní riziko může být vyhodnoceno, jen když uživatel vyčíslí potenciální škodu a její dopad na obchod.

U cloud computingu dochází oproti běžným modelům IT služeb k posunu rizik, neboť se mění původ, charakter a výraznost možných hrozeb. Odpovídajícím způsobem jsou přizpůsobována organizační a technická bezpečnostní opatření, která podléhají rovněž stálým změnám. Rozhodují však bezpečnostní požadavky uživatele, které odvozuje ze své činnosti a předmětu podnikání. K bezpečnostním problémům dochází teprve tehdy, když je poskytovatelé neplní. Pokud jde o cloud computing, je důvěra naprosto rozhodujícím faktorem. Má-li být vytvořena důvěra v tak abstraktní řešení jakým je cloud, sehrávají klíčovou úlohu přístupy a konkrétní odborníci.

Klepněte pro větší obrázek

Důvěra v systém roste, pokud jsou důvěryhodné kontrolní mechanismy. Poskytovatelé k tomu mohou přispívat množstvím opatření: třeba prokazatelnou bezpečností, certifikáty a atesty, aktivním důkazem, že jsou dodržovány standardy shody, definovanými serverovými stanovišti. Důvěru vytvářejí rovněž jasné procesy s integrovanými kontrolami a dostatečný reporting, pravidelné audity a přizpůsobené záruční úmluvy a smlouvy o úrovních služeb. Uživatelé při rozhodování pro cloud computing přikládají velký význam třem aspektům: za prvé dostupnosti svých dat, za druhé právnímu stavu v souvislosti s místem uložení dat a za třetí specifickým bezpečnostním aspektům, které jsou spojeny se třemi druhy modelu služby cloud computingu .

Výběr vhodného poskytovatele cloudových služeb

Základem tohoto procesu je právě jasné stanovení požadavků na budoucí řešení. S jednoznačně definovanými požadavky má uživatel jasnou představu o kritériích, podle nichž může hodnotit poskytovatele a rozhodnout se pro něj. Vše se točí kolem splnění bezpečnostních požadavků, výkonnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti poskytovatele. Nejprve je nutno zmínit schopnosti poskytovatele a zralost, např. jeho procesů. Lze je posuzovat na základě jeho nabídkového portfolia, používané a jím zvládnuté techniky a vyjádření a hodnocení pozorovatelů trhu a analytiků. Druhým kritériem je spolehlivost poskytovatele. O ní vypovídají reference a přímá výměna zkušeností s jinými zákazníky. Obdobně to platí pro renomé, o němž si mohou udělat firmy obrázek prostřednictvím referencí a odborných informací v oborových médiích. Do hodnocení je třeba zahrnout také to, zda nabídka poskytovatele skutečně dokáže vyzdvihnout výhody vlastního obchodního modelu. Pomáhají i úvahy a hodnocení nabízených modelů služeb ICT. O vypočitatelnosti poskytovatele ve smyslu plnění povinností svědčí například certifikace. Významnou veličinou je i velikost poskytovatele.

Na konec by se měla posuzovat oslovitelnost a komunikační chování poskytovatele. I při vyčlenění služeb ICT je uživatel často v živém styku s poskytovatelem. Oba se musí dorozumět v rozhodujících fázích uzavírání smlouvy a problémech. Služby významně přispívají při k vývoji vzájemné spolupráce. Poskytování cloudových služeb a jejich podmínky se trvale mění. V zásadě je tedy zapotřebí auditu ze strany zákazníka, zatímco se poskytovatel musí snažit dát jasně najevo, že je schopen požadavky splnit a odlišit se tak od konkurence.

Cloud computing od T-Systems: sázka na jistotu

Společnost T-Systems je jedním z předních poskytovatelů cloud computingu u nás. Její služby

umožňují vysokou variabilitu, zákazník má možnost dynamicky měnit množství odebíraných služeb na základě aktuálních potřeb. Díky dynamickému pojetí je tak možné ušetřit až 40 % nákladů na provoz ICT. Samozřejmostí je právě vysoká úroveň zabezpečení celé platformy

i jednotlivých komponent.Hlavní důvody pro nasazení cloud computingu jsou rychlost implementace nových IT řešení, investiční úspory, snadná správa a údržba. Uživatel se nestará o náročnou implementaci, nastavení a provoz serverových systémů. Potřebný software si pořizuje ve formě služby. Její zřízení je přitom velice snadné a rychlé. Služby založené na cloud computingu od T-Systems zahrnují veškerou správu, údržbu, aktualizace, zálohy, ochranu proti virům, šifrování a na přání zákazníka i garantovanou dostupnost aplikací. Společnost T-Systems navíc nabízí jedinečný zákaznický portál, který přináší naprostou svobodu při konfiguraci a sledování cloudových služeb. Každý zákazník si sám rozhoduje, jaké parametry bude aktuálně měnit a jaký výkon a virtuální servery chce právě využívat. Asi netřeba zdůrazňovat, že se platí jen za skutečně využité zdroje. T-Systems nabízí privátní, veřejné i hybridní cloudy a službu poskytuje ve formě IAAS, PAAS i SAAS.

Flexibilní řešení T-Systems využívá mimo jiné také významná softwarová společnost Software602, která patří ke středoevropské špičce v oblasti elektronických dokumentů s právním účinkem a elektronizace procesů. Společnost T-Systems poskytla této firmě kombinaci služeb postavených na vlastní cloud computingové platformě, která je umístěna v bezpečném datovém centru v Praze. Konkrétně se jedná o dynamickou serverovou infrastrukturu včetně síťových služeb, správy operačních systémů, databázových a webových serverů. Software602 tak dostalo funkční platformu, na které provozuje svůj portál www.secustamp.cz. Celé řešení je technicky poskládané ze standardizovaných bloků, které společnost T-Systems poskytuje, což zákazníkovi zaručuje i kontinuální rozvoj celé platformy a zároveň dovoluje měřit jednotlivá KPI tak, aby následně bylo možné vyhodnotit celé SLA (Service Level Agreement).

Další článek: Linuxové novinky: Android versus Microsoft

Témata článku: Snadné řešení, Potřebná aplikace, Cloud Computing, Integrovaný obchod, Efektivní řízení, Odpovídající způsob, Klasický problém, Clo, Veřejná služba, Snadné používání, Riziko, Bezpečnostní služba, Ict systém, Klasický cloud, Snadná správa, Síťový provoz, Celý proces, Přání zákazníka, Impact, Vysoká bezpečnost, Vysoká úroveň, Rozhodující faktor, Služba, Vhodný uživatel, Složitý systém


Určitě si přečtěte

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale i tak převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 112

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

** Speedtest stále častěji měří jen rychlost na poslední míli ** Ta však ale neodpovídá reálnému surfování ** Jak se tedy pokusit změřit tu skutečnou?

Jakub Čížek | 85

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu