ADSL: Historie vzniku u nás aneb Jak jsme válčili

Podtitul článku: Proč to tak trvalo. Důvodů pozdržení ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) nabídky pro koncové zákazníky je mnoho, ale začněme hezky od počátků.

Důvodu pozdržení ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) nabídky pro koncové zákazníky je mnoho, ale začněme hezky od počátků. Závěrem si přiblížíme, jak by se mohl ubírat další vývoj.

Rok 2001 první pilot

Český Telecom (dále ČTc) spustil pilotní projekt a to i s plánovanou účastí 500 zájemců z řad běžné veřejnosti v červenci roku 2001. Tedy více než před rokem a půl. Testovací tarify zahrnovaly omezený objem přenesených dat podle tarifu na 170 nebo 400 MB. Za nadlimitní data se platilo 1 Kč/MB. V srpnu začal houstnout vzduch a začaly se objevovat hlasy dotazující se na to, zda ČTc nějakou formou nabídne své řešení alternativním telekomunikačním operátorům a ISP.

Rok 2002 Platinum přichází

V loňském únorovém čísle Telekomunikačního věstníku představil ČTc svůj přehled ADSL služeb pod jménem IOL Platinum. Komerční nabídka byla určena zejména pro střední firmy, ale i přesto byly první ceny přemrštěné. Za neomezený přenos si ČTc plánoval účtovat 25 000 Kč měsíčně při rychlosti 256/64 kb/s. A to cena nebyla jediným úskalím této nabídky! Ostatní by mohli vydělávat maximálně tak na jejím přeprodeji, přenesený objem dat se sčítal v obou směrech a do ceny neměly být zahrnuty náklady na připojené vedení (telefonní linku) atd.

Službu měl pod ČTc rozjet jeho odštěpný závod Imaginet začátkem března, ale nestalo se tak.

ČTc bez konkurence

U alternativních operátorů rostou obavy z toho, že ČTc zneužije svého dominantního postavení a zpočátku zpřístupní ADSL služby pouze svému odštěpnému závodu Imaginet (resp. IOL, Internet OnLine), který s nimi vstoupí na trh. A protože nebude mít ze začátku žádnou konkurenci, obsadí velkou část trhu. Teprve později pak Telecom zpřístupní ADSL formou velkoprodeje i alternativním operátorům (dále AO), kteří ale budou vstupovat na již obsazený trh ADSL služeb.

Možná řešení bezkonkurenčního stavu

Protože je ČTc prakticky výlučným vlastníkem všech místních smyček v ČR, objevují se dvě varianty řešení, která by mohla danou situaci vyřešit:

  • Jedná se o zpřístupnění místní smyčky, anglicky Local Loop Unbundling, pro něž se používá zkratka LLU. V tomto případě si alternativní operátor od ČTc pronajme pouze místní smyčku, bez další povinnosti odebrat současně další služby a vše ostatní jako místní část hovorů, osazení ADSL technologií realizuje sám. Z tohoto řešení sešlo a budou zapotřebí další jednání, která se nejspíše protáhnou.
  • Evropská unie sice za zpřístupnění místních smyček silně lobuje, ale … V našich podmínkách se proto jedná o velkoobchodní prodej přenosové kapacity (wholesale) vytvořené ADSL technologiemi na místních smyčkách dalším subjektům, například AO, nebo internetovým providerům.

První obranné kroky

Aby nedošlo ke scénáři nastíněnému výše a ČTc nespustil své ADSL služby dříve než nějaký čas po zveřejnění velkoobchodní nabídky, podnikli alternativní operátoři určité kroky:

  • Počátkem března byl zaslán hromadný dopis AO na adresu ČTc a Českého telekomunikačního úřadu (dále ČTÚ), kde vyzvali ČTc ke zpřístupnění ADSL formou velkoobchodní nabídky. Nutno podotknout, že v té době ČTÚ neplnil svou roli jak se patřilo.
  • Protože se do konce března nikdo neozval, obracejí se začátkem dubna AO také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Po těchto krocích se stala celá kauza poměrně medializovanou.

ADSL služby od ČTc

I přes obavy alternativních operátorů a jejich podniknuté kroky spouští ČTc koncem května své ADSL služby. Tvrdí ale, že ještě nejde o řádný komerční start, nýbrž jen o "regionálně omezený testovací provoz", který by měl otestovat hlavně ekonomické a provozní aspekty nabídky. Dřívější pilotní projekt je označován za pilot technický, zatímco nyní má jít o pilot ekonomický. Obavy AO o rozjetí služby bez řádné velkoobchodní nabídky se tak naplnily.

V té době nabízel ČTc nejlevnější program IOL Platinum 256/64 za 1 900 Kč, kde bylo zahrnuto pouze 500 MB přenesených dat. V této variantě se počítalo s tím, že přenesená data se budou počítat v obou směrech a za každý 1 MB nad limit zaplatíte 3 Kč. Dále se platilo za pronájem modemu a to buď 100 Kč za jednodušší verzi nebo 500 Kč za verzi s routerem.

Ceny nebyly nejnižší a proto nejspíše ČTc ani tak nešlo o obsazení trhu ADSL službami, jako o pozdržení nástupu nových technologií a aby se co nejdéle udržely tradiční technologie a služby včetně jejich časově nebo objemově závislém zpoplatňování. Například doprodej a co největší rozšíření ISDN zařízení a služeb.

ČTÚ zakazuje ČTc ADSL

Alternativní operátoři po zveřejnění ADSL nabídky od ČTc neváhali a téměř okamžitě vyzvali dopisem k zásahu ÚOHS a ČTÚ. Požadovali prošetření ADSL nabídky ČTc, kterou považovali za monopolní.

Koncem června se ČTÚ rozhoupal k prvnímu ráznému kroku a vydal předběžné opatření (č.j.: 18640/2002-610), v němž ČTc zakazuje dále nabízet jeho "regionálně omezený testovací provoz" ADSL služeb. ČTÚ totiž na rozdíl od ÚOHS neakceptoval argument ČTc, že se nejedná o řádný komerční provoz, ale pouze o regionálně limitovaný testovací pilot.

Propojení mělo být už o prázdninách

Dalším rozhodnutím z 12. srpna 2002 (č.j. 21908/2002-610) stanovuje ČTÚ přesné kroky, kterými se má ČTc řídit. Je povinen v zářijovém Telekomunikačním věstníku zveřejnit velkoobchodní nabídku s definicí přesných podmínek pro propojení. Druhá část rozhodnutí ukládá ČTc povinnost zdržet se nabízení a poskytování služby IOL Platinum s využitím technologie ADSL až do doby, než uzavře smlouvu s jiným oprávněným žadatelem.

Právní kličky a tahanice

ČTc zvolil zdržovací taktiku a pomocí různých právních kliček a tahanic se snažil co nejvíce oddálit finální zveřejnění velkoobchodní nabídky ADSL služeb. Český Telecom nezveřejnil tuto nabídku ani v zářijovém vydání Telekomunikačního věstníku, jak mu ukládalo rozhodnutí regulátora, ani v následném říjnovém vydání. ČTc dostal poslední šanci zveřejnit tuto nabídku v prosincovém vydání Telekomunikačního věstníku, ale nenašli jsme ji ani zde.

ČTc do konce roku nereaguje

Jak je vůbec možné, že ČTc neakceptoval ani poslední výzvu ČTÚ a ani v prosinci velkoobchodní nabídku nezveřejnil? Vysvětlení dává naštěstí v novém roce již neplatný třetí bod paragrafu 102 telekomunikačního zákona. Protože bylo rozhodnutí ČTÚ učiněno po zákazu služby IOL Platinum ve správním řízení, stačilo ČTc pouze podat na toto rozhodnutí žalobu. Samotné podání této žaloby stačilo, aby rozhodnutí ČTÚ pozbylo právních účinků.

Mlynář nastupuje

Dlouhé tahanice okolo ADSL a neochota najít konsensus v dané věci „naštvaly“ i ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Ten dal koncem ledna vedení ČTc měsíční ultimátum na dohodu s AO o podmínkách nabízení vysokorychlostního Internetu ADSL. Vzorovou nabídku měl Telecom zveřejnit v únorovém telekomunikačním věstníku.

Konečně se tak i stalo a finální nabídka od ČTc je k dispozici. O této nabídce jsme napsali již hodně článků, namátkou: „On-line zjištění dostupnosti ADSL“, „ADSL u nás bude 6x dražší než průměr v EU!“, „Často kladené otázky ohledně ADSL“, „ADSL: Jak, u koho a za kolik“, „Czech On Line vyhrál první bitvu“, „První praktické zkušenosti uživatelů s ADSL“ a další.

Novela nás problémů nezbaví

Už dříve jsme se zabývali chystanou novelou telekomunikačního zákona a v jednom z článků jsme si vysvětlili, proč nebude mít valného efektu. V současné době oslovili Poslaneckou sněmovnu alternativní telekomunikační operátoři Contactel a Tiscali s požadavkem na rozšíření navrhované novely telekomunikačního zákona o přístup k datovému toku (bitstream access).

Ministr informatiky Vladimír mlynář ovšem vyjádřil obavu, že prosazování bitstreamu již do současné novely by mohlo ohrozit její průchod sněmovnou, což by považoval za nešťastné. Tím je tedy dáno asi vše, bitstreamu v novele s největší pravděpodobností nebude a novela telekomunikačního zákona nás stávajících problémů nezbaví.

Další potřebné změny by měl přinést až zcela nový zákon o elektronických komunikacích, který chce ministr informatiky Vladimír Mlynář předložit vládě do konce letošního září!

S propojením svítá na lepší časy

Určitě jste zaregistrovali, že dnešní nabídka připojení na bázi ADSL se u jednotlivých operátorů liší jen velmi málo. Vše je způsobeno tím, že je nabídka vytvořena na bázi připojení a tak si může ČTc nadiktovat své podmínky a ostatní operátoři již nemají moc šancí jednotlivé parametry této nabídky ovlivnit. Jediným rozdílem snad mohou být určité rozdíly v přidaných balíčcích k nabídce ADSL u jednotlivých AO.

Czech On Line vyzval 3. února Český Telecom o propojení sítí s využitím ADSL, následně ČTc 18. února požádal regulátora o souhlas s odmítnutím žádosti podle § 38 odst. 3 Zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 151/2000 Sb. Český telekomunikační úřad ovšem neshledal důvody k odmítnutí žádosti Czech On Line na propojení sítí s využitím ADSL podle § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích. Rozhodnutí znamená, že ČTc běží 90 denní lhůta od podání žádosti na uzavření smlouvy o propojení s Czech On Line (§ 38 odst. 1a). To znamená, že do 5. května by měl mít Czech On Line podepsanou smlouvu s ČTc o propojení sítí s využitím ADSL. Czech On Line již není sám a o propojení požádal například již i Aliatel a další budou jistě následovat.

Výhody propojení

Na bázi propojení jsou například uskutečňovány telefonní hovory mezi ČTc s ostatními alternativními operátory. Důležité je, že u propojení je daleko větší možnost ovlivňovat jednotlivé parametry nebo podmínky poskytování služby a je tu daleko lepší garance kvality služeb ze strany ČTc, protože ČTc je podle telekomunikačního zákona povinen "zajistit propojení na základě stejných podmínek a ve stejné kvalitě, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizačních složek" (§ 38 odst. 2). Posledním, ale hodně důležitým faktorem je, že u propojení má ČTÚ určité rozhodovací pravomoci, které jsou u připojení omezeny.

V pondělí bude možná zvolen nový ředitel ČTc, takže už v květnu se dozvíme zda bude nadále prosazovat taktiku právních kliček a zdržování nebo uposlechne příkazu ČTÚ a pokusí se na propojení dohodnout.

Vyzkoušejte program ADSL Reconnect - automatické připojení k ADSL. Download zde.

Diskuze (26) Další článek: ČR má nejmenší podíl nelegálního softwaru v regionu

Témata článku: Byznys, Určitá doba, Navrhované řešení, Denní lhůta, Propojení, ADSL, Stejný úřad, Letošní září, Určitá forma, Subscriber, Jediný rozdíl, ADS, Říjnové vydání, Testovací pilot, Poslední šance, Právní bitva, Platinum, Tradiční technologie, Přesná data, První krok, Test Pilot, Vznik, Poslední krok, Pilot


Určitě si přečtěte

10 novinek Androidu 10, které vás budou bavit

10 novinek Androidu 10, které vás budou bavit

Jan Láska, Vladislav Kluska | 21

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

** Co dělat s vysloužilým chytrým telefonem? Neházejte ho do koše! ** Našli jsme pro vás deset možností, jak ho prakticky využít ** I stará zařízení tak mohou být užitečná

Karel Kilián | 46

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 91

Pojďme programovat elektroniku: Postavíme bezpečnostní systém za 30 Kč

Pojďme programovat elektroniku: Postavíme bezpečnostní systém za 30 Kč

** Před pár týdny jste si mohli v akci koupit Wi-Fi desku za jeden dolar ** Nám už TTGO T-Display dorazila do redakce ** Připojíme k ní jazýčkový kontakt a vyrobíme bezpečnostní systém

Jakub Čížek | 27Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 18 grafických karet

Ukliďte data v počítači

Jak dobře koupit starší telefon

Vylepšete zvuk televize: test 7 soundbarů