TechNet Blog

Windows aplikace (nejen) pro školství - 17. díl

Visual Graph 3D Matematick funkce nemus b t na prvn pohled pro mnoho student z živn . Ale mnohdy jim jen stač d t grafickou podobu ve 3D modelu a hned se s nimi pracuje zcela jinak. V t to...( read more )

3. 9. 2015 - Microsoft TechNet

Automatické přihlašování (SSO) pro RDP a RD GW a jeho zabezpečení

Čl nek se zab v implementac Kerberos KDC proxy a SSO (single-sign-on) pro RDP vzd lenou tak, aby se nemuselo vůbec zad vat přihla ovac heslo a to jak na intranetu, tak i vzd leně z internetu...( read more )

2. 9. 2015 - Microsoft TechNet

TechNet Blog Tip: Sada Enterprise Mobility opět bohatší

A tentokr t o ryze bezpečnostn produkt. Sada produktů Enterprise Mobility Suite se rozrostla o n stroj Advanced Threat Analytics , zkr ceně ATA, a st v se tak o dal roveň zaj mavěj ...( read more )

1. 9. 2015 - Microsoft TechNet

TechNet Blog Tip: MDOP 2015 k dispozici

V předchoz ch dnech jsme se dočkali nov verze MDOP, nyn s označen m 2015. MDOP neboli Microsoft Desktop Optimization Pack je sada programů a technologi , kter mohou pomoci se spr vou va eho prostřed ...( read more )

31. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka: AzureCon - celodenní online konference v angličtině

Dovolujeme si v s pozvat na celodenn online konferenci AzureCon , kter se bude konat 29. z ř 2015. Konference bude v angličtině, se zaměřen m na Azure a inovativn ře en . Novinky budou...( read more )

28. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Tak nahrává?

KFL Ano :). Původně jsem v žně chtěl nechat jen jeden ř dek. Ale pak jsem si ř kal, že by to nebylo vůči v m (a Ireně) f r. A tak přid m jednu aktu ln historku k dobru. Potomek č slo...( read more )

28. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka na sérii webinářů: Running scalable e-commerce in the cloud

R di bychom v s t mto pozvali na s rii čtyř webin řů s n zvem Running scalable e-commerce in the cloud . Webin ře budou prob hat v anglick m jazyce a je třeba se na ně předem...( read more )

27. 8. 2015 - Microsoft TechNet

StorSimple - Jednoduchý způsob jak ušetřit za ukládání a zálohování dat

StorSimple je diskov pole společnosti Microsoft v klasick formě, ale se značně neklasick mi dovednostmi. D ky pln integraci s Microsoft Azure je StorSimple schopen přesouvat data dle jejich využit z lok ln ch...( read more )

27. 8. 2015 - Microsoft TechNet

TechNet Blog Tip: RSAT pro Windows 10

Již jste aktualizovali svůj pracovn poč tač na Windows 10 a hled te cestu, jak spravovat vzd leně Windows Server i ve verzi 2016 Preview? Pak pr vě pro v s vy ly aktualizovan Remote Server Administration...( read more )

26. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Ko(u)peme se

Kanty Když tak nad t m přem l m, je zaj mav , že vět ina př hod, o kter ch se na TN blogu rozepisuji, zač n při n v těvě u sousedů. Nejinak tomu bylo i s...( read more )

21. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft App Studio

Va e aplikace pro Windows 10. Hotova za jeden večer. Přem leli jste někdy o v voji vlastn aplikace pro modern dotykov zař zen s operačn m syst mem Windows 8.1 a Windows...( read more )

17. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Dlouho jsme se neviděli

KFL Když n m Irena zhruba 2 t dny zpět psala, že bychom s Tom em zase mohli něco napsat, do jist m ry mě to potě ilo. Co si budeme pov dat, jist autorsk radost se dostavila...( read more )

14. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 7: ReFS

V tejte u dal ho d lu ze seri lu novinek v Hyper-V ve Windows Server Technical Preview 2 - tentokr t se zaměřen m na ReFS. Tento d l bude specifick dvěma způsoby - za prv bude kr tk ...( read more )

12. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Azure pro studenty 2: Používání

Azure v DreamSparku je zaj mav způsob, jak zač t s cloudovou platformou společnosti Microsoft. V minul m čl nku jsme si uk zali, jak tuto nab dku aktivovat, nyn se pod v me na to...( read more )

10. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: KFL a Kanty (budou?) zpět

Tento t den jsem si proch zela TechNet blog a ř kala jsem si, že bez p tečn ch životn ch př hod Kantyho a KFL je to trochu nuda. A dostala jsem žasn n pad. KFL i Kanty ve skutečnosti...( read more )

7. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Azure pro studenty 1: Aktivace

Microsoft DreamSpark umožňuje studentům a vyučuj c m bezplatn stažen n strojů společnosti Microsoft nejen pro v voj ře a n vrh ře. Kromě softwaru typu Visual Studio je k dispozici i zvl tn ...( read more )

6. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Připravte se na nasazení Windows 10 ve své organizaci

Windows 10 je dostupn ve 190 zem ch. Nyn nastal spr vn čas, abyste upgradovali zdarma na Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro sv soukrom poč tače a začali pl novat nasazen Windows...( read more )

3. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 6: Powershell Direct

V tejte u pokračov n seri lu novinek Hyper-V ve Windows Server Technical Preview 2. T matem tohoto d lu je skvěl novinka Powershell Direct. Jak už n zev napov d , bude se t kat...( read more )

30. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka na HackerFest 2015

Zaj m te se o infrastrukturn bezpečnost, rootkity, hacking webu a obrany proti tokům hackerů, penetračn testov n , forenzn anal zu, toky na Active Directory datab ze či...( read more )

28. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 5: Production checkpoints

V tomto d le seri lu novinek z Hyper-V Technical Preview 2 budeme zkoumat novou funkci Production checkpoints. Tato funkce V m sn ž počet možn ch komplikac při obnoven VM do nějak ho checkpointu...( read more )

22. 7. 2015 - Microsoft TechNet

MCP zkoušky lze nyní skládat online i z České republiky

D ky online proctored exam delivery můžete nyn MCP zkou ky skl dat z pohodl va eho domova. Stač se zaregistrovat, což v m zabere cca 15 minut, a můžete zač t. pln seznam...( read more )

21. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Windows aplikace (nejen) pro školství - 16. díl

Eezee tabulka z vodn k Cena: 55 Kč Tato aplikace umožňuje z bavnou formou si procvičit n sobilku a to ve formě postřehov hry. Va im kolem je co nejrychleji spoč tat zadan př klady...( read more )

20. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Ochrana informací IRM v SharePoint Online s Azure RMS

Problematika ochrany podnikov ch informac , firemn ho know-how, statistick ch dat a kdo v čeho v eho je tě je, ať se n m to l b nebo ne, velmi důležit . A občas je až trestuhodn ...( read more )

17. 7. 2015 - Microsoft TechNet

SharePoint - vyhledáváme efektivně

St le něco hled te? Nemůžete to naj t? A přitom v te, že to tam včera přece někde bylo? Bylo by asi vhodn upřesnit, že se bav me o dokumentech, ale z nadpisu je douf m patrn , že čl nek nebude...( read more )

16. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Zajímavé kurzy a výuková videa

L to je v pln m proudu a voln chv le př mo vyb z ke studiu. Proto bychom v s r di upozornili na někter obzv tě zaj mav kurzy a v ukov ...( read more )

15. 7. 2015 - Microsoft TechNet