TechNet Blog

TechNet Blog tip na vánoční dárek

Nadělte sv m bl zk m pod stromeček hodnotn a užitečn d rek, kter jistě ocen . Obdarujte je v nočn m poukazem na v mi vybran poč tačov kolen ...( read more )

30. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Certifikační zkouška Configuring Windows Devices zdarma

Pro spr vce s t , techniky a administr tory připravila Poč tačov kola Gopas akci na kurzy Windows 10. Při absolvov n 2 př pravn ch kurzů ( Windows 10 - nasazen ...( read more )

27. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft plánuje nabízet cloudové služby v německých datacentrech

V polovině listopadu ozn mil Microsoft pl ny zpř stupnit cloudov služby Microsoftu, včetně Azure, Office 365 a Dynamics CRM Online prostřednictv m dvou nov ch německ ch datov ch center. Ta vzniknou...( read more )

27. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft představil inovace v oblasti firemní bezpečnosti

S rozvojem cloudov ch technologi , mobiln ch platforem, ale i d ky rostouc mu objemu dat se bezpečnost st le v ce st v kritickou souč st firemn ho IT. S ohledem na tuto...( read more )

26. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Významné novinky z Windows Server 2016 a System Center 2016 CTP4

V listopadu vydal Microsoft dal , již čtvrtou Technical Preview verzi serverov ho ře en Windows Serveru 2016 a n stroje pro spr vu System Center 2016. T mto Microsoft pokračuje v roz iřov n ...( read more )

26. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft a Red Hat spolupracují

Zač tkem listopadu společnosti Microsoft a Red Hat uzavřely smlouvu o spolupr ci, kter jejich z kazn kům umožn naplno využ vat přednosti softwaru obou partnerů. Ře en Red Hat d ky...( read more )

25. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft Azure Backup Server – část 1

Již po nějakou dobu nab z firma Microsoft z lohov n va ich dat do Windows Azure. Jistě se pt te proč z lohovat do Azure? Důvodů je hned několik. Z loha se ukl d na diskov ...( read more )

25. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Nové kurzy MVA, výuková videa & záznam přednášek z MS Festu a Connect();//2015

Př n me v m kr tk seznam nejzaj mavěj ch v ukov ch vide a z znamy z předn ek konference MS Fest, kter se konala v ř jnu...( read more )

24. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Windows Apportals

Dopřejte uživatelům rychl a pohodln př stup k firemn m aplikac m př mo jim na m ru. Možn jste někdy ře ili probl m, jak uživatelům doručit v echny aplikace potřebn ...( read more )

24. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Power BI

Jednou ze služeb, kter lze v r mci cloudov ch služeb společnosti Microsoft předplatit, je i Power BI . Co že to Power BI je? A proč bych to měl zn t, k čemu je to dobr ? Nejen na tyto ot zky...( read more )

23. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka: Intelligent Cloud Summit

Zveme v s na několikadenn summit, na němž v m uk žeme, jak pom h me sv m z kazn kům transformovat data do inteligentn ch rozhodnut a akc a jak ře en ...( read more )

19. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Pořizujte software chytře – Speciální modely, 6. díl

Dne n d l na eho seri lu je pln m z věrem, a budeme se v něm věnovat tomu, co se zat m nikam jinam neve lo. Půjde zejm na o zvl tn modely určen ...( read more )

19. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Windows aplikace nejen pro školství - 19. díl

Essential Anatomy 3 Prvn může b t jen jeden. Tak přesně tak se d charakterizovat pozice t to aplikace mezi těmi, kter se ve Windows Store t kaj anatomie lidsk ho těla. Prohl dněte si...( read more )

18. 11. 2015 - Microsoft TechNet

MS Fest 2015: záznam Brno & pozvánka Praha

V ř jnu tohoto roku proběhl v Brně dal ročn k technick konference MS Fest . Pro ty z v s, kteř neměli př ležitost se t to novinkami a technick mi informacemi nabit akce...( read more )

16. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka: Talking Tech with Microsoft in Prague

Přijďte se př mo do Microsoftu pobavit o žhav ch technick ch novink ch, poslechnout si zku enosti v voj řů a IT specialistů s využ v n m a implementac pičkov ch...( read more )

13. 11. 2015 - Microsoft TechNet

TechNet a MSDN fóra

Technick f ra TechNet a MSDN nejsou ž dnou novinkou, ale i tak bychom v m r di připomněli jejich existenci. Pokud m te technick probl m, tato f ra jsou t m spr vn m...( read more )

12. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Vybraná školení školicích středisek: listopad/prosinec 2015

Upozorňujeme, že seznam kolen n že je pouze v běr. Kompletn nab dků na ich partnerů naleznete na jejich webov ch str nk ch Gopas Brno 10. 11.12.2015...( read more )

11. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Zajímavé kurzy MVA a výuková videa na ch9

Připravili jsme pro v s přehled nejzaj mavěj ch online kurzů a v ukov ch vide , kter si můžete spustit zdarma na Microsoft Virtual Academy a Channel 9 . Online kurzy pro IT specialisty : Novinky...( read more )

11. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Služba Azure Security Center

V minul ch t dnech byla spu těna služba Azure Security Center. Pro ty z v s, kteř je tě neměli možnost se s n sezn mit, přin me kr tk shrnut . Azure...( read more )

10. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Azure kontejnery naplno

Popularita technologie tzv. kontejnerů neust le roste a je v znamně urychlov na vět adopc cloudov ch technologi . Podpora Docker kontejnerů v syst mech Linux i Windows je dnes souč st ...( read more )

9. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka: SharePoint konference 2015

Zveme v s na dal , prim rně SharePointu věnovanou konferenci, kter se bude konat 30. 11.-2. 12. 2015 v Praze, tentokr t v nově otevřen ch konferenčn ch prostor ch společnosti Microsoft v...( read more )

6. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT týden dal: Programátorka v akci – 2. část

Minul p tek jsem se s v mi v čl nku nazvan m Program torka v akci 1. č st , podělila o to, jak prob haly př pravy na zapojen a rozfungov n m ho nov ho...( read more )

6. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Azure Backup je v plném komerčním provozu

Z lohov n dat je jednou z nejkritičtěj ch činnost při zaji těn rychl ho zotaven po poru e IT. Azure dnes umožňuje z lohovat cel virtu ln poč tače...( read more )

5. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka na konferenci OpenAlt

R di bychom v s pozvali na jubilejn 10. ročn k konference OpenAlt. Ček na v s v ce než 80 zaj mav ch t mat z oblast otevřen společnosti, tvůrč ch komunit, alternativ...( read more )

5. 11. 2015 - Microsoft TechNet

Technická konference MS FEST 2015

R di bychom v s pozvali na největ tuzemskou bezplatnou technickou konferenci MS Fest , na n ž se setk te se pičkov mi v voj ři, IT odborn ky a MVP. Můžete se tě it...( read more )

4. 11. 2015 - Microsoft TechNet