TechNet Blog

Pozvánka na TechEd - DevCon 2015

V voj ři, program toři, datab zov a IT specialisti, zveme v s na 13. ročn k největ IT odborn konference TechEd-DevCon , Poč tačov koly Gopas . Akce se uskutečn ...( read more )

31. 3. 2015 5:40


Novinky v Azure Site Recovery

Služba Azure Site Recovery pokrývá scénáře disaster recovery s tím, že primárně zajišťuje orchestraci vytváření a udržování aktuálních kopií virtuálních strojů z firemního datacentra do záložní lokality. V případě výpadku primární serverovny pak zajišťuje...( read more )

30. 3. 2015 5:40


Novinky a změny v Azure Backup

Cloudov služba Azure Backup slouž jako nativn z lohovac varianta pro Windows Server 2008 R2 a vy (včetně edic Windows Server Essentials) a pro System Center Data Protection Manager 2012 a...( read more )

27. 3. 2015 6:40


Virtuální laby na téma správa mobilních zařízení

Pokud jste někdy zaslechli zkratku EMS, už pravděpodobně v te, že jde o licenčn bal ček, ve kter m můžete poř dit v e potřebn pro pr ci s mobiln mi zař zen mi ve firemn m...( read more )

26. 3. 2015 6:40


Nová služba: Azure App Service

Scott Guthrie včera představil novou službu Azure App Service, kter kombinuje Azure Websites, Mobile Services a BizTalk Services do jednoho společn ho prostoru pro hostov n aplikac . App Service je integrovan ...( read more )

25. 3. 2015 12:00


MDT 2013 Update 1 Preview k dispozici

Na str nk ch Microsoft Connect se ned vno objevila testovac verze n stroje Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1. Pravideln čten ř TechNet blogu v , že jde o n stroj zjednodu uj c ...( read more )

25. 3. 2015 6:40


Chcete vědět, jak se daří Vašim ADFS serverům?

Pokud implementujeme Office 365 a potřebujeme SSO s On-Premises Active Directory tak mus me implementovat ADFS infrastrukturu, kter n m umožn delegovat cloudov ověřen na On-Premises infrastrukturu...( read more )

24. 3. 2015 6:40


SharePoint 2013 – Slipstreaming kumulačních balíčků a ShP13 instalačního media

SharePoint je možn aktu lně st hnout z MSDN ve verzi 2013 SP1. Pokud potřebujete automaticky aplikovat někter z kumulativn ch updatů, je potřeba buď tento update dodatečně instalovat, nebo ho připojit rovnou k instalačn mu...( read more )

23. 3. 2015 6:40


Webinář: Windows Server v malých a středních firmách

Zveme v s na webin ř Jak na migraci a jak jsou možn migračn sc n ře, kter se bude konat 25.3.2015 v 10:00. Během prezentace si projdeme podrobněji proces migrace. Zaměř me se na katalogizaci...( read more )

20. 3. 2015 12:00


Klávesové zkratky na Azure Preview portálu

Preview port l Microsoft Azure se neust le vyv j a zlep uje. Ned vn změny přinesly drobnou a přesto z sadn funkci kl vesov zkratky. Pro zač tek se t kaj ...( read more )

19. 3. 2015 6:40


Novinky v Office 365 – OneNote for Students and Teachers

Prostřed Office 365 proch z neust l mi vylep en mi a přid v n m nov ch produktů jako např klad Office Video, Office Sway, Office Delve a dal . Mimo tyto...( read more )

18. 3. 2015 6:40


Azure Files 2: Trvalé připojení k Azure VM

V předchoz m čl nku jsme si uk zali, jak vůbec file share v Azure vytvořit a jak připojit sd len disk k virtu ln mu stroji. Nyn se zaměř me na to, jak jej zachovat připojen i po...( read more )

17. 3. 2015 6:40


(Staro)Nový český kurz na MVA – PowerShell akademie v2015

Jedn m z historicky nej spě něj ch česk ch MVA kurz je bezesporu PowerShell akademie od prvn ho česk ho PowerShell MVP Davida Moravce. Tento kurz je na MVA k dispozici již třet m rokem a...( read more )

16. 3. 2015 12:00


Azure Files 1: Vytváříme file share v Azure

Čast m požadavkem na infrastrukturu v Azure je možnost sd let soubory mezi virtu ln mi stroji (a př padně dal mi v početn mi službami). Standardn disky jsou v zan na...( read more )

16. 3. 2015 6:40


Co IT-týden dal: Vysíláme

Kanty O posledn m v kendu bylo po dlouh době velmi hezk počas , čehož využily obě dcery a o sobotn m odpoledni popadly kola a vyrazily za sv mi dal mi kamar dy ze sousedstv ...( read more )

13. 3. 2015 14:10


Aplikační okénko: Meteoradar

Aplikace zobrazuje aktu ln sr žkov , bleskov a dal meteorologick data na interaktivn ch mapov ch podkladech. Funkce: sn mky sr žek a detekce blesků na zem ...( read more )

13. 3. 2015 6:40


e-shop nopCommerce na Microsoft Azure a česky

Vyzkou ejte si pomoc připraven ablony v Azure vytvořit vlastn e-shop založen na .NET open source ře en nopCommerce , kter m te plně pod kontrolou a můžete ho upravovat i roz iřovat...( read more )

12. 3. 2015 12:00


CheckPoint je na Azure

Firma CheckPoint je v IT poměrně velmi dobře zn m d ky sv m bezpečnostn m ře en m, pokr vaj c m cel spektrum produktů od firewallů, přes IPS, antivirovou ochranu až po kontrolu...( read more )

12. 3. 2015 6:40


Série technických webinářů - Microsoft Azure

R di bychom v s pozvali na sledov n technick ch webin řů, kter se t kaj využit cloudov ch služeb v Microsoft Azure. Webin ře můžete sledovat jak v dan m čase...( read more )

11. 3. 2015 9:33


Zajímavé záznamy setkání Windows User Group

Na setk n ch Windows User Group se během posledn ho měs ce uskutečnilo několik velmi zaj mav ch předn ek. Pokud jste se na ně chystali, ale časov důvody v m nedovolily se z častnit...( read more )

11. 3. 2015 6:40


Pozvánka na akci: Co nás čeká v příští verzi Microsoft Hyper-V?

Jm nem společnosti redtoo s.r.o. v srdečně zveme na březnov semin ř poř dan na společnost zdarma. Semin ř v r mci programu redtoo IT academy se kon : v ter ...( read more )

10. 3. 2015 12:00


Seriál Windows PowerShell: Export do HTML (část 55.)

Posledn dobou pracuji v ce a v ce s reporty. Z kazn ci evidentně chtěj reportovat svou pr ci a PowerShell je možnost , jak si zkr tit čas potřebn pro tvorbu status mailů. Na kolen ch...( read more )

10. 3. 2015 6:40


Yammer - Integrace v SharePoint, představení možností

Yammer - Integrace v SharePoint, představen možnost Yammer [jamer] soukrom soci ln s ť pro firmy um v e, na co jste zvykl z jin ch soci ln ch...( read more )

9. 3. 2015 6:40


Konzumerizace IT a licenční podmínky – Závěrečný díl

V seri lu si postupně představujeme v echny produkty, kter využ v společnost Microsoft pro podporu konzumerizace IT a podrobně si pop eme, jak s nimi spr vně zach zet i ve sc n ř ch...( read more )

8. 3. 2015 6:40


Vybraná školení školicích středisek: březen/duben 2015

Gopas Praha: 16-20.3.2015 - System Center Operations Manager 2012 nasazen a spr va Brno: 16-20.3.2015 - Windows Server 2012 skriptov n v jazyce PowerShell Praha: 16-20.3.2015 - Windows Server 2012 - virtualizace...( read more )

7. 3. 2015 6:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEKAktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.